0

Báo cáo sản phẩm không phù hợp

1 1,973 15
  • Báo cáo sản phẩm không phù hợp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:15

Trang: 1 BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP (PHIẾU NCR) Ngày: Số: 1- Chi tiết công việc: - Hợp đồng/đơn đặt hàng số: - Phiếu giao việc số: - Sản phẩm: 2 – Tài liệu tham khảo: 3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp: Người lập: 4 – Hình thức xử lý: Làm lại Nhân nhượng Trả lại nhà cung cấp Sửa chữa Hạ cấp Loại bỏ, phế liệu Hình thức khác: Người có thẩm quyền: Ngày: Ngừơi thực hiện: Ngày hoàn thành: Hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có): Car số: 5 – Giám sát: Thoả mãn Không thoả mãn NCR mới số: Ghi chú: Người giám sát: Ngày: . Trang: 1 BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP (PHIẾU NCR) Ngày: Số: 1- Chi tiết công việc: - Hợp đồng/đơn đặt hàng số: - Phiếu giao việc số: - Sản phẩm: 2 –. số: - Sản phẩm: 2 – Tài liệu tham khảo: 3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp: Người lập: 4 – Hình thức xử lý: Làm lại Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo sản phẩm không phù hợp, Báo cáo sản phẩm không phù hợp,

Hình ảnh liên quan

4 – Hình thức xử lý: - Báo cáo sản phẩm không phù hợp

4.

– Hình thức xử lý: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan