0

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT

9 1,827 2
  • THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:15

THỦ TỤC XỬ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀØ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT 1. Mục đích: Hướng dẫn xem xét khiếu nại việc thi hành kỷ luật đối với CBCNV Công ty đảm bảo quyền lợi của CBCNV theo qui định pháp luật về khiến nại tố cáo. 2. Phạm vi: Qui định này áp dụng đối với việc xem xét việc thi hành kỷ luật khiếu nại của CBCNV toàn Công ty. 3. Định nghĩa: không có. 4. Nội dung: 4.1 Xem xét việc thi hành kỷ luật: 4.1.1 Toàn bộ các hành vi vi phạm nội qui qui định của Công ty đều phải lập biên bản theo biểu mẫu mã số : 1/BM-TTXLVP. Người lập biên bản có trách nhiệm ghi đầy đủ rõ ràng nội dung vi phạm, yêu cầu các bên liên quan tên. Trong trường hợp người vi phạm không tên thì ghi rõ do vào biên bản. 4.1.2 Biên bản vi phạm được chuyển cho Trưởng Bộ phận của người vi phạm cho ý kiến xử lý. Người vi phạm có trách nhiệm viết bản tự kiểm cá nhân theo biểu mẫu: 2/BM-TTXLVP chuyển bản tự kiểm cá nhân cho Trưởng bộ phận. 4.1.3 Trường hợp mức độ vi phạm chỉ ở khiển trách miệng, Trưởng bộ phận nhắc nhở người vi phạm, đồng thời giáo dục CNV trực thuộc để tránh sai lầm lặp lại. Sau đó chuyển biên bản vi phạm biên bản tự kiểm cá nhân cho Phòng HCNS lưu. 4.1.4 Trường hợp xét thấy mức vi phạm trên mức khiển trách miệng, Trưởng bộ phận triệu tập cuộc họp xem xét kỷ luật. Thành phần cuộc họp gồm Trưởng bộ phận, người vi phạm, người làm chứng…. Trên cơ sở phân tích hành vi, nguyên nhân gốc của sai phạm, thiệt hại xảy ra. Cuộc họp nghe ý kiến của người làm chứng, người vi phạm, sau đó tổng kết xem xét mức độ vi phạm, lập biên bản cuộc họp theo biểu mẫu: 3/BM – TTXLVP. 4.1.5 Trưởng bộ phận chuyển biên bản vi phạm, bản tự kiểm điểm cá nhân, biên bản họp xem xét kỷ luật cho Trưởng phòng HCNS, Trưởng phòng HCNS có trách nhiệm xét xét toàn bộ nội dung sự việc, lấy ý kiến của người vi phạm, người làm chứng. Trên cơ sở đó đề xuất hình thức xử vi phạm trình Giám đốc công ty xem xét ra quyết định xử. 4.1.6 Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm ở mức sa thải thì Trưởng phòng HCNS triệu tậïp cuộc họp xem xét kỷ luật của công ty. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Giám đốc công ty, Trưởng phòng HCNS, Trưởng bộ phận, người vi phạm, người làm chứng, nhân viên nhân sự (thư cuộc họp)…. Trên cơ sở phân tích hành vi, nguyên nhân gốc của sai phạm, thiệt hại xảy ra. Cuộc họp nghe ý kiến của người làm chứng, người vi phạm, sau đó tổng kết xem xét mức độ vi phạm, lập biên bản cuộc họp theo biểu mẫu: 3/BM – TTLVP. Biên bản cuộc họp là cơ sở để Phòng HCNS lập quyết định trình Giám đốc ký. 4.1.7 Trưởng phòng HCNS cùng Trưởng bộ phận có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích nguyên nhân gốc của hành vi vi phạm nhằm đưa ra hành động phòng ngừa cho những lần sau. 4.1.8 Phòng HCNS có trách nhiệm chuyển quyết định xử đến người vi phạm không quá hai ngày kể từ ngày ra quyết định. 4.2 Khiếu nại Xem xét về thi hành kỷ luật: Thời hạn khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày Người vi phạm nhận được quyết định. Khi nhận được đơn khiếu nại, Phòng HCNS sẽ mời: Phòng HCNS (một người), Trưởng Bộ phận của Người vi phạm. Các buổi họp có mời người làm chứng (nếu có) đến dự phát biểu ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến của các cá nhân, Phòng HCNS lập biên bản cuộc chọp, chuyển Giám đốc Công ty có ý kiến cuối cùng chuyển ý kiến của Giám đốc cho bộ phận, cá nhân liên quan. 5. Tài liệu tham khảo: Nội qui lao động. 6. Phụ lục: Biên bản vi phạm mã số: 1/BM-TTXLVP Bản kiểm điểm cá nhân mã số: 2/BM-TTXLVP Biên bản cuộc họp mã số: 3/BM-TTXLVP ]^ BIÊN BẢN VI PHẠM Hôm nay vào lúc ………… giờ………… .phút, ngày…… .tháng………năm……………… Chúng tôi gồm: 1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………………… 2. Họ tên người làm chứng:… …………………………………………………………………. 3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc: ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau: Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Diễn biến của vụ việc xảy ra: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra: ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… Người có liên quan đến vi phạm: ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Biên bản được lập đọc lại cho mọi người đều nghe. Phụ trách BP Người vi phạm Người làm chứng Người lập BB BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN Tôi tên:………………………………… …………………………………………………………… Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ………………………………………………………. Nhiệm vụ được giao là:…………… ………………………………………………………………… Nay tôi tự kiểm điểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: Trình bày sự việc xảy ra: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Nguyên nhân sai phạm (hoặc do tại sao không có lỗi): …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Hậu quả do sai phạm xảy ra: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính - Khiển trách bằng văn bản; - Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng; - Sa thải. Ngày tháng năm Người viết kiểm điểm BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Tên Bộ phận: ……………………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Thời gian họp:………….giờ………… .ngày………………tháng…………….năm……………… . Chủ trì cuộc họp:…… …………………………………………………………………………… Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ……………. …………………………………………………………………………………………… …………… Hội nghị nhất trí bầu thư ghi biên bản là Anh/Chị:………………………………………………. Nội dung cuộc họp bao gồm: 1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra. 2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân. 3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.: …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………… Ngày tháng năm Chủ trì cuộc họp Thư ghi biên bản . THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀØ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT 1. Mục đích: Hướng dẫn xem xét và khiếu nại vi c thi hành kỷ luật đối với. 4.2 Khiếu nại và Xem xét về thi hành kỷ luật: Thời hạn khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày Người vi phạm nhận được quyết định. Khi nhận được đơn khiếu nại,
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT, THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT,

Từ khóa liên quan