0

Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

15 26 0
  • Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 10:54

Trên cơ sở kết quả của các chuyến khảo sát, điền dã trong thời gian gần đây, bài viết bước đầu chỉ ra một số biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam trên các phương diện cơ bản là biến đổi của niềm tin Phật giáo, biến đổi của thực hành Phật giáo và biến đổi của cộng đồng Phật giáo. Nghiên cứu Tôn giáo Số 10 – 2017 41 CHU VĂN TUẤN* BƯỚC ĐẦU NHẬN DIỆN SỰ BIẾN ĐỔI CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt: Trên sở kết chuyến khảo sát, điền dã thời gian gần đây, viết bước đầu số biến đổi Phật giáo Việt Nam phương diện biến đổi niềm tin Phật giáo, biến đổi thực hành Phật giáo biến đổi cộng đồng Phật giáo Trong tương quan so sánh với 15 năm trước cho thấy, biến đổi Phật giáo Việt Nam diễn mạnh mẽ nhiều Sự biến đổi Phật giáo Việt Nam tất yếu trước yếu tố tác động bối cảnh kinh tế, trị, xã hội thân Phật giáo Từ khóa: Biến đổi, tơn giáo, Phật giáo, niềm tin, thực hành, cộng đồng Vài nét biến đổi tôn giáo Thời gian gần đây, biến đổi tôn giáo Việt nam nhiều người quan tâm nghiên cứu Nhiều đề tài khoa học, nhiều hội thảo, hội nghị, nhiều luận văn, luận án đề cập đến vấn đề Có thể nêu số đề tài, dự án tiêu biểu như: Sự biến đổi tơn giáo, tín ngưỡng Việt Nam nay, (Nhiều tác giả, 2008); Xu hướng biến đổi phát triển tôn giáo tác động tồn cầu hóa 10 năm qua, (Lê Đức Hạnh, Đề tài cấp bộ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 2013); Sự biến đổi tôn giáo Việt Nam trước tác động tồn cầu hóa, (Nguyễn Phú Lợi, 2010); Sự biến đổi tín ngưỡng tơn giáo bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam (Nguyễn Quốc Tuấn, Chu Văn Tuấn, Đề tài cấp bộ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 2014); * Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bài viết thực khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mang tiêu đề Biến đổi Phật giáo phát triển bền vững Việt Nam Chu Văn Tuấn (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) làm chủ nhiệm Ngày nhận bài: 6/10/2017; Ngày biên tập: 16/10/2017; Ngày duyệt đăng: 26/10/2017 42 Nghiên cứu Tôn giáo Số 10 - 2017 Biến đổi Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi Công giáo Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi Tin Lành Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi tôn giáo truyền thống Việt Nam phát triển bền vững1 Về hội thảo khoa học có: Biến đổi tơn giáo Tây Ngun: Thực trạng, sách giải pháp (Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Buôn Ma Thuột, 2013); Biến đổi xu tôn giáo Miền Trung Việt Nam nay: Định hướng sách (Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Nha Trang, 2017); Sự biến đổi đời sống tôn giáo Việt Nam điều kiện đổi hội nhập quốc tế (Nguyễn Văn Dũng, Luận án tiến sỹ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, thực hiện, 2017), v.v… Ngoài ra, cịn nhiều cơng trình, viết khác đề cập đến biến đổi tơn giáo nói chung, tơn giáo cụ thể Việt Nam nói riêng Biến đổi tơn giáo vấn đề mang tính tất yếu, tơn giáo từ hình thành phải trải qua trình phát triển, biến đổi khơng ngừng Nhưng có lẽ, bối cảnh giới biến đổi mạnh mẽ với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, sóng tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, hàng loạt vấn đề khác biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột,… biến đổi tôn giáo diễn cách mạnh mẽ Có nhận định cho rằng, giới diễn xu hướng lớn, biến đổi tơn giáo Xu hướng thứ suy giảm tôn giáo, khô đạo, nhạt đạo tín đồ tơn giáo Xu hướng xảy Châu Âu, với tín đồ Kitơ giáo Xu hướng thứ hai ngược lại, xu hướng tơn giáo, tín ngưỡng phục hồi, phát triển mạnh mẽ số nước, chẳng hạn số nước Châu Á, số nước phát triển Việt Nam nhiều nhà nghiên cứu xếp vào xu hướng Xu hướng thứ hai nhiều ý kiến đồng tình, chí có người cịn cho kỷ 21 kỷ tôn giáo Đối với xu hướng khơ nhạt đạo tín đồ tơn giáo, thấy số liệu đáng lưu ý suy giảm niềm tin Kitô giáo số nước Bắc Âu qua viết tác giả Nguyễn Văn Dũng đăng website Ban Tơn giáo Chính phủ Theo viết này, nước Bắc Âu ngày có nhiều người công khai bày tỏ nghi Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 43 ngờ tín điều Kitơ giáo chí khơng tin vào tồn Chúa Họ lễ nhà thờ, đóng góp cho nhà thờ, điều khơng có nghĩa họ có đức tin chân thành tín điều Kitô giáo Chẳng hạn, Na Uy theo kết nghiên cứu văn hóa - xã hội năm Norsk Monitor tổ chức nghiên cứu văn hóa - xã hội Na Uy tiến hành, số lượng người vơ thần nước gia tăng cách đáng kể: 39% số người dân Na Uy không tin vào tồn Chúa, 23% không xác định tin hay không tin, 37% tin vào Chúa, số cịn lại khơng bày tỏ thái độ Tình hình tương tự Đan Mạch Một thăm dò Viện Gallup tiến hành vào năm 2015 cho thấy, có 42% số người dân Đan Mạch nhận tín đồ tơn giáo Trong nước này, theo số liệu Kirkestatistik - quan thống kê Giáo hội Đan Mạch, số môn đồ Giáo hội chiếm 77,8% dân số nước Như vậy, số có người vơ thần Vào năm 2015, báo chí Đan Mạch có tranh luận rộng rãi lời thú nhận hai mục sư nước rằng, họ khơng tin vào tín điều phục sinh Chúa Giêsu Kitơ Tình hình Giáo hội Thụy Điển tương tự Hiện người ta gọi Giáo hội nước “Giáo hội người vô thần” Theo kết nghiên cứu Phil Zukerman, giáo sư xã hội học trường Cao đẳng Pitzer, Hoa Kỳ, có tới 85% số người dân Thụy Điển nhận người vơ thần Cịn theo Giáo hội Thụy Điển, thành viên Giáo hội chiếm 64,6% dân số nước Điều có nghĩa nhiều thành viên Giáo hội “thành viên hình thức” Các nước khác Ai-xlen, Phần Lan tương tự2 Có thể từ nhiều cách tiếp cận khác để nghiên cứu biến đổi tôn giáo Các nhà xã hội học tôn giáo, thông qua nghiên cứu định tính định lượng viết vừa dẫn trên, tiến hành khảo sát mức độ niềm tin, thực hành tín đồ tơn giáo để thấy xu hướng biến đổi phương diện Khi nghiên cứu biến đổi tôn giáo, nhà xã hội học tập trung vào góc độ biến đổi xã hội Theo góc độ này, biến đổi xã hội với nghĩa chung “một thay đổi so sánh với tình trạng xã hội nếp sống có trước”3 Theo Phạm Tất Dong Lê Ngọc Hùng, “Biến đổi xã hội 43 44 Nghiên cứu Tơn giáo Số 10 - 2017 q trình qua khn mẫu hành vi xã hội, quan hệ xã hội, thiết chế xã hội hệ thống phân tầng xã hội thay đổi theo thời gian”4 Từ cách tiếp cận biến đổi xã hội, nghiên cứu biến đổi tôn giáo, nhà xã hội học nhấn mạnh đến biến đổi hành vi tôn giáo, thiết chế tôn giáo, mối quan hệ tôn giáo, v.v… Trong đó, nhà nhân học quan tâm nhiều đến thay đổi sống tôn giáo mà cốt lõi sống tơn giáo thực hành tôn giáo Khi nghiên cứu thay đổi sống tôn giáo hay biến đổi thực hành tôn giáo, nhà nhân học đặt biến đổi mối quan hệ với vấn đề kinh tế, trị, sách xã hội, v.v Một biểu biến đổi tôn giáo mà nhà nhân học tôn giáo ý nhiều đơn giản hay phức tạp nghi lễ, thực hành tôn giáo Khi nghiên cứu từ góc độ này, nhà nhân học tôn giáo tập trung nhiều đến chủ thể thực hành tôn giáo, quan tâm đến tâm thức, trạng thái xúc cảm những mong muốn, nguyện vọng chủ thể tiến hành nghi lễ tơn giáo Từ góc độ tơn giáo học, nhà tôn giáo học dựa cách tiếp cận liên ngành, đa ngành, nghiên cứu biến đổi tôn giáo sở biến đổi niềm tin tôn giáo, biến đổi thực hành tôn giáo biến đổi cộng đồng tôn giáo Đây cấu trúc lớn nghiên cứu tơn giáo từ góc độ tơn giáo học Từ góc độ này, biến đổi niềm tin tơn giáo mang tính chất quan trọng Theo đó, nghiên cứu tơn giáo học quan tâm nhiều đến chuyển đổi niềm tin (cải giáo, cải đạo), tăng lên hay giảm niềm tin tôn giáo, xuất niềm tin tôn giáo mới, v.v… Tơi cho rằng, nói đến biến đổi tơn giáo cốt lõi, hay chất biến đổi niềm tin tơn giáo Nói vậy, khơng có nghĩa biến đổi thực hành tôn giáo, biến đổi cộng đồng tôn giáo biến đổi tôn giáo Nhưng biến đổi theo yếu tố chất biến đổi tôn giáo Trong viết này, biến đổi Phật giáo nhìn nhận từ góc độ tơn giáo học, xem biến đổi Phật giáo chủ yếu tổng hịa khía cạnh niềm tin, thực hành cộng đồng tương quan so sánh với Phật giáo khoảng 15 năm trước (do vậy, từ “trước đây” Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 45 viết hiểu theo nghĩa 15 năm trước đây) Bài viết dựa số kết chuyến khảo sát, điền dã, vấn sâu, tọa đàm với số Ban Tôn giáo, chức sắc, tín đồ Phật giáo số tỉnh, thành phố thời gian vừa qua Biến đổi Phật giáo Việt Nam Trước hết, cụm từ “Phật giáo Việt Nam” sử dụng viết Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bao gồm hệ phái chính: Hệ phái Bắc tơng (hay gọi Phật giáo Bắc truyền), Hệ phái Nam tơng (hay cịn gọi Phật giáo Nam truyền) hệ phái Khất sỹ Sở dĩ cần phải xác định rõ để phân tích biến đổi Phật giáo Việt Nam, thấy rõ biến đổi Phật giáo Việt Nam nói chung, hay biến đổi hệ phái riêng biệt Bởi thực tế, có biến đổi diễn rõ nét hệ phái lại không rõ hệ phái khác Nhìn chung, thời gian qua Phật giáo Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, thể nhiều phương diện, như: gia tăng số lượng tín đồ, chức sắc, sở tự viện, sở đào tạo; gia tăng truyền thông gắn với hoạt động hoằng dương Phật pháp; gia tăng hoạt động đối ngoại quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam; gia tăng hoạt động xã hội Phật giáo Việt Nam, v.v… Dưới số nét biến đổi Phật giáo phương diện niềm tin, thực hành cộng đồng 2.1 Sự biến đổi Phật giáo Việt Nam phương diện niềm tin (hay biến đổi niềm tin Phật giáo) Sự biến đổi niềm tin tôn giáo, nói biến đổi mang tính biến đổi tôn giáo, biến đổi dẫn đến biến đổi thực hành cộng đồng tôn giáo Khi nghiên cứu biến đổi niềm tin Phật giáo Việt Nam chúng tơi nhận thấy có chuyển đổi mạnh mẽ niềm tin tín đồ Điều thể chỗ, trước hết, ngày nhiều người theo Phật giáo có cảm tình với Phật giáo6 Số lượng tín đồ năm qua ln có xu hướng tăng khơng có giảm Theo kết khảo sát thực thời gian vừa qua, số 293 Phật tử hỏi Nam Định Thái Bình, có tới 290 người (chiếm 45 46 Nghiên cứu Tôn giáo Số 10 - 2017 99%) khẳng định số lượng người theo Phật giáo tăng lên Trong số người có niềm tin Phật giáo, có phận cải đạo/cải giáo sang theo Phật giáo Trong số này, có phận người dân tộc thiểu số Theo báo cáo Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk, thời gian gần đây, số lượng người dân tộc thiểu số theo Phật giáo tăng nhanh trước, tập trung thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, huyện Krông Păc7 Ở Kon Tum, vào năm 2009, Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ quy y tập thể cho khoảng 3.000 người dân tộc thiểu số8 Ngoài người dân tộc thiểu số theo tín ngưỡng truyền thống cải đạo theo Phật giáo, có tín đồ Cơng giáo Tin Lành chuyển sang theo Phật giáo9 Ở chiều ngược lại, có tín đồ Phật giáo cải theo Công giáo Tin Lành Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tỉnh Tây Nam Bộ cho thấy, có phận tín đồ Phật giáo Nam tơng chuyển sang theo Cơng giáo Tin Lành Trước tăng cường truyền giáo Công giáo, Tin Lành (nhất Tin Lành) vào cộng đồng người Khmer, lại thêm thay đổi sống sinh kế mà ngày có nhiều người Khmer phải ly khỏi cộng đồng làm ăn xa dẫn đến kết có số người cải sang theo Cơng giáo Tin Lành Ngoài ra, số nguyên nhân khác ốm đau, bệnh tật cộng đồng Tin Lành giúp đỡ, hỗ trợ nên chuyển sang theo Tin Lành Trường hợp anh T.N, 47 tuổi, người Khmer ví dụ Trước đến với Tin Lành, anh T.N bị bệnh teo cơ, chữa nhiều nơi không khỏi Sau đến với Tin Lành, anh T.N cho anh cầu nguyện bệnh dần khỏi Anh cho bệnh Chúa chữa khỏi Hiện nay, anh Hội Thánh cử học Thánh Kinh, sau năm tốt nghiệp10 Trong Sự cải giáo phận người Khmer vùng Tây Nam Bộ (Nghiên cứu Tôn giáo, số 3&4, 2017), tác giả Trần Hữu Hợp đưa số thống kê Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ số lượng người Khmer theo Công giáo Tin Lành Theo số liệu này, đến năm 2015, khu vực Tây Nam Bộ có 3.202 người theo Cơng giáo 2195 người theo Tin Lành11 Cũng theo Trần Hữu Hợp, người Khmer không cải giáo sang theo Công giáo Tin Lành mà cịn chuyển sang tơn giáo khác Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 47 Bảng : Sự chuyển đổi niềm tin sang theo Phật giáo Phương án trả lời Có Khơng Khơng biết Tổng Tần xuất Phần trăm Giá trị 65 56 172 293 22.2 19.1 58.7 100.0 22.2 19.1 58.7 100.0 Phần trăm tích lũy 22.2 41.3 100.0 (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) Bảng : Sự chuyển đổi niềm tin tín đồ Phật giáo sang tôn giáo khác Phương án Tần xuất Phần trăm Giá trị Phần trăm trả lời tích lũy Có 30 10.2 10.2 10.2 Không 72 24.6 24.6 34.8 Không biết 191 65.2 65.2 100.0 Tổng 293 100.0 100.0 (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) Hai bảng cho thông tin chuyển đổi niềm tin từ tôn giáo khác sang niềm tin Phật giáo ngược lại Bảng cho thơng tin việc có tượng chuyển đổi niềm tin từ tơn giáo khác sang Phật giáo; có 65/293 (chiếm 22,2%) người trả lời có tượng chuyển từ tôn giáo khác sang theo Phật giáo Bảng cho thơng tin việc có tượng từ niềm tin Phật giáo sang theo tôn giáo khác; có 30/293 (chiếm 10,2%) người trả lời có tượng chuyển từ niềm tin Phật giáo sang theo tơn giáo khác Theo vị trụ trì chùa Nhuế (huyện Mỹ Lộc, Nam Định), có Phật tử tín đồ Công giáo, Tin Lành cải giáo sang Phật giáo Ở chiều ngược lại, có Phật tử theo tứ phủ, cịn theo tơn giáo khác khơng có Nói biến đổi Phật giáo thời gian gần đây, trụ trì chùa Keo, Thái Bình cho biết: so với 15 năm trước đây, hoạt động chùa tổ chức chuyên nghiệp hơn, quy tụ nhiều người tham gia Cơ cấu người đến chùa thay đổi Trước đây, người đến chùa chủ yếu nội người dân đây, Phật tử đây, khác Số lượng người đến chùa ngày tăng, trẻ có nhiều12 Về cấu tín đồ, người có cảm tình với Phật giáo có biến 47 Nghiên cứu Tơn giáo Số 10 - 2017 48 đổi so với trước Nếu trước người đến chùa chủ yếu người già, người nghỉ hưu, phụ nữ,… tầng lớp niên đến chùa nhiều hơn, tầng lớp cán bộ, cơng chức, viên chức, trí thức đến chùa nhiều Những người có cảm tình với Phật giáo đến chùa không tham quan, vãn cảnh chùa mà cịn tham gia thực hành tơn giáo, xu hướng ngày rõ nét Về chất lượng niềm tin tín đồ Phật giáo, qua nghiên cứu định tính quan sát tham dự, chúng tơi thấy rằng, nhận định: tín đồ Phật giáo hiểu biết giáo lý, giáo luật Phật giáo trở nên khơng cịn Khi hỏi mức độ lễ chùa, số 293 người hỏi có tới 251 người (chiếm 85,7%) trả lời thường xuyên lễ chùa Khi hỏi cảm giác sau lễ chùa, đại đa số người hỏi trả lời cảm thấy thản hơn, thoải mái Xem bảng đây: Bảng 3: Cảm giác sau lễ chùa Cảm giác Thanh thản Thoải mái Bình an Cảm thấy thông tuệ Vui vẻ Khác SL 286 276 278 237 Có % 97.6 94.2 94.9 80.9 Khơng SL % 2.4 17 5.8 15 5.1 56 19.1 SL 293 293 293 293 Tổng % 100.0 100.0 100.0 100.0 249 85.0 44 293 293 293 100.0 100.0 15.0 100.0 (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) Trụ trì chùa Nhuế (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) nhận định, người quan tâm đến thờ Phật nhiều Có khoảng 30% Phật tử có bàn thờ Phật nhà Trên thờ Phật, dười thờ Thổ Công, gia tiên, ảnh Phật treo giữa, ảnh Phật A Di Đà, Bồ Tát người treo, đơi treo ảnh Phật Thích Ca13 Vị trụ trì nhận định: 15 năm trước nhà Phật tử khơng có bàn thờ Phật14 Theo kết khảo sát đề tài, số 293 Phật tử hỏi, có 127 người trả lời có bàn thờ Phật nhà Các chùa ngày có xu hướng mở rộng nay, nhu cầu tổ chức hoạt động mang tính tập thể đơng người lớn Trong suy nghĩ nhiều người, có tăng ni Phật giáo, chùa không Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 49 nơi để thỏa mãn nhu cầu tâm linh, mà nơi thỏa mãn nhu cầu tu học, không nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo Phật tử, mà nơi đáp ứng nhu cầu xã hội Do vậy, nay, có xu hướng xây chùa với quy mô rộng lớn, giảng đường có sức chứa hàng nghìn người, để tổ chức nhiều hoạt động, kiện thật lớn 2.2 Sự biến đổi Phật giáo Việt Nam phương diện thực hành Theo kết khảo sát hai tỉnh Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017 tổng số 293 người hỏi cho thấy, hầu hết số người hỏi cho thực hành Phật giáo tăng lên so với trước, người trả lời giảm đi, số lượng nhỏ khoảng từ 10 đến 20% trả lời không thay đổi Các hoạt động tăng lên tụng kinh, niệm Phật, nghe giảng pháp, lễ phật, chia sẻ pháp, ăn chay, cầu an, cầu siêu, cúng dường, v.v Sự biến đổi Phật giáo phương diện thực hành niềm tin có điểm đáng lưu ý, gia tăng hoạt động Phật giáo, hoạt động cầu an, cầu siêu, dâng giải hạn, cắt tiền duyên, v.v Chẳng hạn, thời gian gần đây, người dân tổ chức lễ cưới (lễ thuận) chùa ngày nhiều Dự báo thời gian tới, hoạt động ngày trở nên phổ biến Các bảng minh chứng cho việc tham gia, thực hành nghi lễ, hoạt động “ngoài Phật giáo” tương quan so sánh với trước đây: Bảng 4: Các nghi lễ chùa Các nghi lễ chùa Số người trả lời có Tỷ lệ tổ chức tham gia Cầu an 286 97,6% Cúng giải hạn 278 94,9% Cầu siêu 280 95,6% Bán khoán 250 85,3% Cắt tiền duyên 220 75,1% Lập đàn 182 62,1% (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) So sánh với việc tham gia nghi lễ khoảng 15 năm trước đây, thấy: 49 Nghiên cứu Tôn giáo Số 10 - 2017 50 Bảng 5: Sự tham gia nghi lễ khoảng 15 năm trước Các nghi lễ chùa tổ chức Cầu an Cúng giải hạn Cầu siêu Bán khoán Cắt tiền duyên Lập đàn Số người trả lời có tham gia 199 174 185 116 92 88 Tỷ lệ 67,9% 59,4% 63,1% 39,6% 31,4% 30% (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) Qua phân tích hai bảng cho thấy, hầu hết người hỏi tham gia vào nghi lễ chùa tổ chức Mức độ tham gia cao nhiều so với 15 năm trước Sự gia tăng hoạt động mang tính chất “dịch vụ” mà khơng có giáo lý Phật giáo cho thấy, việc thực hành Phật giáo chịu chi phối nhiều nhu cầu xã hội, nhu cầu Phật tử Khi tìm hiểu yếu tố tác động đến việc thực hành Phật giáo Phật tử cho thấy, yếu tố thời gian (khơng có thời gian chùa), vật chất (khơng có điều kiện đóng góp cho chùa), người khác ngăn trở, thiếu nơi thờ tự, khơng cịn yếu tố chi phối đến Phật tử khoảng 15 năm trước Đây lý khiến Phật tử tham gia nhiều đến hoạt động túy Phật giáo hoạt động hướng đích xã hội Phật giáo Xem hai bảng đây: Bảng 6: Các yếu tố chịu ảnh hưởng việc lễ chùa 15 năm trước Yếu tố Về thời gian Vật chất Những người khác gia đình Cơ sở thờ tự (q xa, khơng có) Khác Có Khơng Tổng SL 142 54 29 % 48.5 18.4 9.9 SL 151 239 264 % 51.5 81.6 90.1 SL 293 293 293 % 100.0 100.0 100.0 15 5.1 278 94.9 293 100.0 0 293 100.0 293 100.0 Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 51 Bảng 7: Các yếu tố chịu ảnh hưởng việc lễ chùa Yếu tố Về thời gian Vật chất Những người khác gia đình Cơ sở thờ tự (q xa, khơng có) Khác Có SL 34 12 % 11.6 4.1 2.7 Không SL % 259 88.4 281 95.9 285 97.3 Tổng 1.0 290 99.0 293 100.0 0 293 100.0 293 100.0 SL 293 293 293 % 100.0 100.0 100.0 (Nguồn khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017) Một biến đổi khía cạnh thực hành Phật giáo khơng thể khơng nói đến thay đổi không gian thực hành, cách thức thực hành Phật giáo, đại hóa số nghi lễ, hoạt động Phật giáo, vận dụng tiến khoa học công nghệ, đặc biệt mạng Internet hoằng pháp, thực hành Phật giáo Thời gian gần đây, việc số tu sỹ Phật giáo thực nghi lễ đền, phủ, tức ngồi khơng gian Chùa khơng phải hiếm15 Ngồi ra, có thơng tin việc số tu sỹ Phật giáo tham gia hầu đồng 2.3 Sự biến đổi Phật giáo Việt Nam phương diện cộng đồng Một điểm bật phương diện biến đổi cộng đồng Phật giáo thể chỗ đạo tràng, nhóm Phật tử phát triển mạnh, theo xu hướng “tự phát” “tự giác” Nói tự giác theo nghĩa chùa, nhà tu hành, vị trụ trì thành lập đạo tràng cho Phật tử, tổ chức hoạt động đạo tràng theo tôn nguyên tắc định Còn tự phát tín đồ, người có cảm tình với Phật giáo tự đứng thành lập đạo tràng nhóm cộng tu Hiện nay, có số lượng đơng đạo tràng hay nhóm cộng tu tu theo pháp môn tịnh độ với số lượng người tham gia lớn Điều đáng lưu ý là, số nhóm đạo trạng tự tổ chức với mà không thuộc chùa nào, họ tự tổ chức, tự tu tập thông qua băng đĩa, giảng Internet Các đạo tràng Phật tử dù thành lập cách “tự phát” hay “tự giác” tổ chức cách ngày Chẳng hạn, 51 Nghiên cứu Tôn giáo Số 10 - 2017 52 đạo tràng Phật tử chùa Tân Bảo, Lào Cai tổ chức theo mơ hình tổng đạo tràng, bên có đạo tràng trực thuộc Ban quản lý đạo tràng có 01 Tổng đạo tràng, 01 Phó tổng đạo tràng, ủy viên (phụ trách đạo tràng trực thuộc), tổng đạo tràng lại có ban, câu lạc bộ,.… Sinh hoạt Phật giáo đạo tràng tổ chức thực cách quy củ Ngoài hoạt động tụng kinh hàng ngày, làm nghi lễ Phật giáo theo giáo lý, giáo luật, đạo tràng cịn có nhiều hoạt động xã hội Chẳng hạn, đạo tràng chùa Tân Bảo, Lào Cai có hoạt động như: nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân bệnh viện (các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6); ủng hộ gạo cho trường nội trú; hỗ trợ cho người dân bị thiên tai, lũ lụt; xây nhà tình nghĩa; giúp đỡ gia đình nhiễm chất độc màu da cam; phát quà tết cho người nghèo; phát quà, học bổng, xe đạp cho em học sinh nghèo học giỏi, 16 Trong thời gian khoảng chục năm trở lại đây, bắt đầu xuất “đạo tràng niệm phật vãng sanh”, hay gọi đạo tràng hộ niệm cho người vừa Có lẽ, ban đầu đạo tràng xuất tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên17 Hiện nay, đạo tràng xuất nhiều tỉnh thành nước, số Ban Tôn giáo tỉnh chưa rõ đạo tràng Theo kết khảo sát chuyến công tác Thành phố Cần Thơ vào tháng 8/2017, số đạo tràng niệm Phật vãng sanh có dấu hiệu lợi dụng niềm tin tôn giáo để lấy tiền gia chủ Theo kết khảo sát đề tài Nam Định, Thái Bình vào 7/2017, hỏi số lượng đạo tràng nhiều hay so với trước có đến 264 tổng số 293 người (chiếm 90,1%) trả lời tăng lên (xem bảng dưới) Bảng : Số lượng đạo tràng Phương án trả lời Nhiều lên Không biết Tổng Tần xuất Phần trăm Giá trị Phần trăm tích lũy 264 29 293 90.1 9.9 100.0 90.1 9.9 100.0 90.1 100.0 Việc xuất ngày nhiều đạo tràng nhóm đồng tu theo pháp mơn Tịnh Độ nói lên việc chuyển đổi niềm tin Phật giáo tín đồ Hiện tượng Phật tử chuyển từ đạo tràng này, Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 53 sang đạo tràng khác, từ pháp môn sang pháp môn khác tượng Việc phát triển nhanh chóng đạo tràng Tịnh Độ cho thấy niềm tin vào Phật A di đà phát triển mạnh mẽ Bên cạnh pháp môn Tịnh Độ, Việt Nam thời gian gần xuất cộng đồng Phật giáo mới, xây dựng dựa niềm tin Phật giáo Tạng truyền Một đặc điểm cần nói đến biến đổi phương diện cộng đồng Phật giáo Việt Nam Đó hình thành ngày mạnh mẽ, rõ cộng đồng Phật giáo mang tính cấu giới, lứa tuổi, nhóm ngành nghề, v.v Đây cộng đồng Phật giáo mang tính mở, nghĩa khơng có cấu tổ chức chặt chẽ cộng đồng Phật giáo khác, mà hình thành dựa tương đồng lứa tuổi, giới tính, nhu cầu,… Chẳng hạn, khóa tu mùa hè dành cho thiếu niên, lớp giảng pháp cho đối tượng khác nhau, hội đoàn hoạt động theo nội dung hình thức định, v.v Đây loại hình cộng đồng Phật giáo phát triển mạnh thời gian gần Tạm kết Trên vài nét biến đổi Phật giáo phương diện niềm tin, thực hành cộng đồng tương quan so sánh với 15 năm trước Sự biến đổi niềm tin dẫn đến biến đổi thực hành cộng đồng Phật giáo Trên phương diện niềm tin, biến đổi Phật giáo chỗ có chuyển giáo, cải giáo sang theo Phật giáo ngược lại, mà quan trọng hơn, chuyển đổi niềm tin vào pháp môn sang pháp môn kia, đối tượng thiêng sang đối tượng thiêng khác Trên phương diện thực hành, hoạt động Phật giáo túy khơng biến đổi nhiều, có chăng, biến đổi cách thức thực hành hoạt động Trong đó, hoạt động hướng đích xã hội Phật giáo có nhiều biến đổi, thể qua việc gia tăng hình thức hoạt động, quy mô, phạm vi hoạt động mở rộng, v.v Trên phương diện cộng đồng, vừa trình bày, xuất nhiều đạo tràng, nhóm cộng tu, hay cộng đồng Phật giáo mang tính mở… cho thấy xu hướng cá nhân hóa, cá thể hóa niềm tin Phật giáo ngày rõ nét Đây rõ ràng đặc điểm quan trọng, cần lưu ý nghiên cứu hoạch định sách./ 53 54 Nghiên cứu Tơn giáo Số 10 - 2017 CHÚ THÍCH: Đây đề tài cấp Bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực từ năm 2017-2018 http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/9860/Ve_su_gia_tang_so_ngu oi_vo_than_o_cac_nuoc_Bac_Au Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên, 2008), Xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội: 279 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên, 2008), Sđd: 279-280 Nhiều tác giả (2008), Sự biến đổi tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb Thế giới, Hà Nội: Anh N.T.C, Ban Tôn giáo tỉnh Nam Định, cho rằng, 90% người dân Nam Định có cảm tình với Phật giáo ( ), thời gian gần số lượng người theo Phật giáo tăng đột biến (Ghi chép buổi tọa đàm với Ban Tôn giáo Nam Định, ngày 25/7/2017) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Biến đổi tơn giáo Tây Ngun: thực trạng, sách giải pháp, Buôn Ma Thuột, tháng 7/2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Biến đổi tôn giáo Tây Ngun: thực trạng, sách giải pháp, Bn Ma Thuột, tháng 7/2013 Tuy nhiên, tác giả viết Nhận diện xu hướng biến đổi đời sống tôn giáo Tây Nguyên (Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số 2, 2015) cho có gần 4.000 người dân tộc thiểu số làm lễ quy y Có lẽ chưa có thống kê đầy đủ số lượng người theo Công giáo, Tin Lành chuyển sang theo Phật giáo Việt Nam 10 Đây kết vấn sâu anh T.N, 47 tuổi, người Khmer, sinh hoạt Điểm nhóm Nhơn Lộc, Tp Cần Thơ Anh N cho biết, vợ anh theo Tin Lành Cũng theo kết vấn sâu Mục sư Hội thánh Baptit, Tp Cần Thơ, có khoảng 10% người Khmer chuyển sang theo Tin Lành (Nhật ký điền dã tác giả Cần Thơ ngày 26/8/2017) 11 Trần Hữu Hợp (2017), “Sự cải giáo phận người Khmer vùng Tây Nam Bộ”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 3&4: 100, 103 12 Ghi chép tác giả trao đổi với Trụ trì chù Keo Thái Bình ngày 29 tháng 7/2017 13 Cuộc vấn thực vào tháng 7/2017 14 Nhận định Trụ trì chùa Nhuế thống với ý kiến anh N.T.C, Ban Tôn giáo tỉnh Nam Định cho trước gia đình chủ yếu có bàn thờ tổ tiên, thổ cơng, xuất bàn thờ Phật Người dân dựng tượng Phật sân thượng, ban công, … nhiều trước (Ghi chép buổi tọa đàm với Ban Tôn giáo Nam Định, ngày 25/7/2017) 15 Trong chuyến khảo sát Nam Định vào tháng 7/2017, chứng kiến tăng sỹ Phật giáo làm lễ cắt giải trùng tang cho gia đình đền Bảo Lộc (Mỹ Lộc, Nam Định) Những người phục vụ Đền cho biết, việc cắt giải trùng tang nghi lễ khác tăng sỹ đền Bảo Lộc thường xuyên 16 Ghi chép trò chuyện tác giả với bác N.T.L, 68 tuổi, Tổng đạo tràng chùa Tân Bảo ngày 26/5/2017 chùa Tân Bảo 17 Trong chuyến khảo sát, điền dã Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến Tây Nguyên tháng 7/2013, cụ thể tỉnh Đăk Lăk, Chu Văn Tuấn Bước đầu nhận diện biến đổi… 55 thấy đạo tràng niệm Phật vãng sanh xuất tỉnh Ban Trị Giáo hội PGVN tỉnh Đăk Lăk khơng ủng hộ xuất đạo tràng TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên, 2008), Xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội Nguyễn Văn Dũng, Về gia tăng số người vô thần nước Bắc Âu, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/9860/Ve_su_gia_tang_so_ngu oi_vo_than_o_cac_nuoc_Bac_Au Trần Hữu Hợp (2017), “Sự cải giáo phận người Khmer vùng Tây Nam Bộ”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 3&4 Nhiều tác giả (2008), Sự biến đổi tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb Thế giới, Hà Nội Kết khảo sát bảng hỏi đề tài Nam Định, Thái Bình tháng 7/2017 Phạm Quỳnh Phương (2015), “Nhận diện xu hướng biến đổi đời sống tôn giáo Tây Nguyên nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, số Viện Nghiên cứu Tơn giáo, Ban Tơn giáo tỉnh Khánh Hịa, Biến đổi xu tôn giáo khu vực Miền Trung Việt Nam nay: Định hướng sách, kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Nha Trang, tháng 6/2017 Nguyễn Quốc Tuấn, Chu Văn Tuấn (đồng chủ nhiệm, 2014), Sự biến đổi tôn giáo bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam, đề tài cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Tơn giáo chủ trì Chu Văn Tuấn (2015), “Sự biến đổi tôn giáo Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 10 Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Biến đổi tôn giáo Tây Nguyên: Thực trạng, sách giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Buôn Ma Thuột, tháng 7/2013 Abstract PRELIMINARY IDENTIFICATION OF THE BUDDHISM’S TRANSFORMATION IN VIETNAM AT PRESENT Based on the results of recent field trips and surveys, the article initially outlines the transformation of Buddhism in Vietnam in terms of the fundamental changes of Buddhist belief, practice, and community The current transformation of Buddhism in Vietnam is much stronger in comparison with 15 years ago It is a consequence of the economic, political, social impacts and Buddhist contexts themselves Keywords: Transformation, religion, Buddhism, belief, practice, community 55 ... đổi niềm tin Phật giáo) Sự biến đổi niềm tin tôn giáo, nói biến đổi mang tính biến đổi tôn giáo, biến đổi dẫn đến biến đổi thực hành cộng đồng tôn giáo Khi nghiên cứu biến đổi niềm tin Phật giáo. .. Nam; gia tăng hoạt động xã hội Phật giáo Việt Nam, v.v… Dưới số nét biến đổi Phật giáo phương diện niềm tin, thực hành cộng đồng 2.1 Sự biến đổi Phật giáo Việt Nam phương diện niềm tin (hay biến. .. cứu Tôn giáo Số 10 - 2017 Biến đổi Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi Công giáo Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi Tin Lành Việt Nam phát triển bền vững, Biến đổi tôn giáo truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Sự chuyển đổi niềm tin sang theo Phật giáo Phương án  - Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

Bảng 1.

Sự chuyển đổi niềm tin sang theo Phật giáo Phương án Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 3: Cảm giác sau khi đi lễ chùa - Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

Bảng 3.

Cảm giác sau khi đi lễ chùa Xem tại trang 8 của tài liệu.
Các bảng dưới đây minh chứng cho việc tham gia, thực hành các nghi lễ, các hoạt động “ngoài Phật giáo” trong tươ ng quan so sánh v ớ i  trước đây:  - Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

c.

bảng dưới đây minh chứng cho việc tham gia, thực hành các nghi lễ, các hoạt động “ngoài Phật giáo” trong tươ ng quan so sánh v ớ i trước đây: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 7: Các yếu tố chịu ảnh hưởng của việc đi lễ chùa hiện nay - Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

Bảng 7.

Các yếu tố chịu ảnh hưởng của việc đi lễ chùa hiện nay Xem tại trang 11 của tài liệu.
đạo tràng Phật tử chùa Tân Bảo, Lào Cai được tổ chức theo mô hình tổng đạo tràng, bên dưới có các đạo tràng trực thuộc - Bước đầu nhận diện sự biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

o.

tràng Phật tử chùa Tân Bảo, Lào Cai được tổ chức theo mô hình tổng đạo tràng, bên dưới có các đạo tràng trực thuộc Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan