0

bài giảng hóa đại cương MO

25 17 0
  • bài giảng hóa đại cương MO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 10:54

1 LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP MO a Quan niệm phương pháp MO b Nội dung phương pháp MO c Áp dụng phương pháp MO cho phân tử bậc hai a Quan niệm phương pháp MO  MO nghiên cứu dựa việc tính tốn lượng hệ: Hệ tồn trạng thái có lượng cực tiểu  Mơ tả chuyển động e riêng biệt  MO: phân tử  ngtử đa nhân Các e chuyển động quanh nhạt nhân b Nội dung phương pháp MO  Phân tử - hạt thống nhất, gồm hạt nhân electron nguyên tử tương tác Trạng thái e xác định MO Mỗi MO xác định tổ hợp số lượng tử n, l, ml l AO ngtử s p d f MO ptử     b Nội dung phương pháp MO  Các MO hình thành tổ hợp tuyến tính AO  AO + AO → MO liên kết (, …), EMO < EAO  AO - AO → MO phản liên kết (* ,* …), EMO* > EAO  AO → MO không liên kết (0, 0 …), EMOo = EAO  Sự tạo thành MO biểu diễn giản đồ E  Số MO tạo thành tổng số AO tham gia tổ hợp  Điều kiện tổ hợp: AO tham gia tổ hợp phải:  Gần lượng  Có mức độ xen phủ đáng kể  Cùng tính đối xứng trục nối hạt nhân b Nội dung phương pháp MO Sự phân bố e MO tuân theo Nguyên lý ngoại trừ Paouli Nguyên lý vững bền Paouli Quy tắc Hund Các đặc trưng liên kết:  Lk định e lk mà không bị triệt tiêu  Cứ cặp e phản lk triệt tiêu cặp e lk tương ứng  Một bậc lk ứng với cặp e lk không bị triệt tiêu  Cho lk tâm: Bậc lk   e     e Tên lk gọi tên2 cặp e lk không bị triệt tiêu lk Bậc lk tăng lượng lk tăng cịn độ dài lk giảm  Tóm lại: việc mơ tả cấu trúc phân tử gồm bước:  Bước 1: Xét tạo thành MO từ AO  Bước 2: Sắp xếp MO theo thứ tự lượng tăng dần  Bước 3: Xếp e vào MO  Bước 4: Xét đặc trưng liên kết Hình AO Hình: Sự tạo thành MO từ AO Hình: Giản đồ lượng phân tử H2 H2: 2 H2: 2 Bậc lk = He2:  * Bậc lk = 2 Li2: 121*2s2 Bậc lk = c Áp dụng phương pháp MO cho phân tử bậc hai  Các phân tử hai nguyên tử nguyên tố cuối chu kỳ II (O, F, Ne)  Các phân tử hai nguyên tử loại nguyên tố đầu chu kỳ II (Li, Be, B, C, N)  Các phân tử hai nguyên tử khác loại nguyên tố chu kỳ II Hình: Giản đồ cuối chu kỳ 2px, 2py, 2pz 2px,, 2py, 2pz 2s 2s Các ptử hai ngtử ngtố đầu chu kỳ II MO Li2 Be2 B2 C2 N2 N2+ Tổng số e 2px*   10  12  14  13  2py*, 2pz* 2px 2py, 2pz                               2s*       2s       1s*       1s       Bậc liên kết Chiều dài lk 2,67 (A0) – 2,5 1,59 1,24 1,10 1,12 Các ptử hai ngtử loại ngtố cuối ckỳ II MO O2 + O2 O2– F2 F 2– Ne2 Tổng số e 2px* 15  16  17  18  19  20  2py*, 2pz*             2py, 2pz             2px       2s*       2s       1s*       1s       0,5 – Bậc liên kết 2,5 1,5 Chiều dài lk 1,12 1,21 1,26 1,41 (A0)  Các phân tử hai nguyên tử khác loại nguyên tố chu kỳ II  Do ngtử nguyên tố khác độ âm điện nên:  AO nguyên tố dương điện góp chủ yếu vào MO phản liên kết  AO  ngtố âm điện góp chủ yếu vào MO lk Các MO tạo thành giống 2 ngtử loại cuối CK ngtố cuối CK 2 ngtử loại đầu CK trường hợp lại Các ptử hai ngtử khác loại ngtố chu kỳ II MO N2 CO CN– NO+ Tổng số e hóa trị 2px* 10  10  10  10  2py*, 2pz*         2px     2py, 2pz         2s*     2s     Bậc liên kết 3 3 Chiều dài liên kết 1,10 1,13 1,14 1,06 (A0) NL liên kết (kJ/mol) 940 1076 1004 1051 Tính thuận từ nghịch nghịch nghịch nghịch Các phân tử cộng hóa trị lưỡng cực a Phân tử cộng hóa trị có cực khơng cực b Lưỡng cực moment lưỡng cực a Phân tử cộng hóa trị có cực khơng cực  Phân tử cộng hóa trị có cực phân bố mật độ e phân tử gần với nguyên tử âm điện làm cho nguyên tử có độ âm điện lớn phân cực âm nguyên tử phân cực dương  Phân tử cộng hóa trị khơng cực phân tử tạo thành từ nguyên tử loại (N2, H2, O2…) phân tử có tính đối xứng không gian (CO2, CH4, C6H6 …) b Lưỡng cực moment lưỡng cực  Ptử có cực : xuất lưỡng cực điện gồm hai tâm có điện tích trái dấu (+ - ) , nằm cách khoảng l gọi độ dài lưỡng cực  Moment lưỡng cực: đại lượng vectơ có chiều quy ước từ cực dương đến cực âm  Moment lưỡng cực ptử tổng vectơ moment lưỡng cực liên kết cặp e tự   = ql = el Thực tế  thường đo đon vị debye(D)  Ptử cht:  =  D  lớn ptử phân cực mạnh ... phương pháp MO  Các MO hình thành tổ hợp tuyến tính AO  AO + AO → MO liên kết (, …), EMO < EAO  AO - AO → MO phản liên kết (* ,* …), EMO* > EAO  AO → MO không liên kết (0, 0 …), EMOo = EAO... dung phương pháp MO  Phân tử - hạt thống nhất, gồm hạt nhân electron nguyên tử tương tác Trạng thái e xác định MO Mỗi MO xác định tổ hợp số lượng tử n, l, ml l AO ngtử s p d f MO ptử    ... bước:  Bước 1: Xét tạo thành MO từ AO  Bước 2: Sắp xếp MO theo thứ tự lượng tăng dần  Bước 3: Xếp e vào MO  Bước 4: Xét đặc trưng liên kết Hình AO Hình: Sự tạo thành MO từ AO Hình: Giản đồ lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa đại cương MO,

Hình ảnh liên quan

Các MO được hình thành do sự tổ hợp tuyến tính - bài giảng hóa đại cương MO

c.

MO được hình thành do sự tổ hợp tuyến tính Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình các AO - bài giảng hóa đại cương MO

Hình c.

ác AO Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình: Sự tạo thành các MO từ các AO - bài giảng hóa đại cương MO

nh.

Sự tạo thành các MO từ các AO Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình: Giản đồ năng lượng của phân tử H - bài giảng hóa đại cương MO

nh.

Giản đồ năng lượng của phân tử H Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình: Giản đồ cuối chu kỳ - bài giảng hóa đại cương MO

nh.

Giản đồ cuối chu kỳ Xem tại trang 13 của tài liệu.