0

Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

10 21 0
  • Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:44

Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30 m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050” và đã cho ta bức tranh toàn cảnh về thủy động lực vùng nghiên cứu cho các trường hợp hiện trạng, 2050 có xét đến bão cấp 12. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ (ATLAS) HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO THỦY ĐỘNG LỰC VÙNG BIỂN VÀ BỜ BIỂN (TỪ - 30 KM) TỈNH TRÀ VINH ĐẾN 2050 Constructing atlas of current and forecasting hydrodynamic conditions distribution in coastal zone (from - 30 km) of Tra Vinh province until 2050 Hoàng Văn Huân nnk Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM Email: ttkoanh@hcmig.vast.vn TÓM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu tổng hợp thiết lập sở liệu thủy động lực vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh; Xây dựng tập đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30 km) ứng với kịch biến đổi khí hậu - nước biển dâng vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh đến 2050 Bài báo giới thiệu tóm tắt kết nghiên cứu đề tài: “Xây dựng đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30 m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050” cho ta tranh toàn cảnh thủy động lực vùng nghiên cứu cho trường hợp trạng, 2050 có xét đến bão cấp 12 Từ khóa: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thủy động lực ABSTRACT The missions are to study thoroughly and to build a complete database of hydrodynamic conditions maps of Tra Vinh Province coastal zone; Construct an Atlas of current and forecasting hydrodynamic conditions of Tra Vinh coastal area (from - 30km) corresponding to climate change - sea level rise scenarios until 2050 This article aims to introduce to summary results of research project “Constructing atlas of current and forecasting hydrodynamic conditions distribution in coastal zone (from - 30m dept) of Tra Vinh province until 2050” which has provided us a complete picture of hydrodynamic conditions of study area for both of current state, in 2050, and in case of level 12 of storm Keywords: climate change, hydrodynamic, sea level rise ĐẶT VẤN ĐỀ dòng chảy gây xói lở,… gây nên tổn thất Là nơi chịu tác động trực tiếp trình thủy động lực biển Đơng dịng chảy sơng Mê Kơng; năm qua, vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh (VBVBTTV) diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị xói lở với tốc độ nhanh, hàng trăm héc ta đất canh tác ven biển bị mất, nhiều khu vực rừng phịng hộ bị xói mịn, số khu vực bãi biển có lợi phát triển du lịch bị sóng nặng nề, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng tài sản nhà nước nhân dân Đặc biệt khu vực: Xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa Dân Thành Trong bối cảnh biến đổi khí hậu nước biển dâng (BĐKH-NBD) tác động ảnh hưởng ngày rõ nét Tỉnh Trà Vinh có nhiều chương trình, hành động để ứng phó với BĐKH, việc thực đề tài “Xây dựng Phó Giáo sư Tiến sỹ - Viện Kỹ thuận Biển nnk: Thạc sỹ Lê Thị Vân Linh,Thạc sỹ Hoàng Đức Cường, Thạc sỹ Vũ Tiến Cường - Viện Kỹ thuận Biển; Kỹ sư Nguyễn Duy Khang - Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 27 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30 m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050” cấp thiết có ý nghĩa to lớn II PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu Thuộc vùng biển, cửa sông tỉnh Trà Vinh giới hạn cửa sông lớn cửa Cổ Chiên (sông Tiền) cửa Định An (sơng Hậu) có chiều dài khoảng 65 km, thị trấn Mỹ Long, xã Mỹ Long Nam, (huyện Cầu Ngang) qua xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hồ, Dân Thành, Đơng Hải kết thúc đồn số 4, ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh (huyện Dun Hải) Về phía biển Đơng đến độ sâu 30 m (Hình 1, Hình 2) Nội dung nghiên cứu (1) Diễn biến đường bờ; (2) Xác định đặc trưng thủy động lực biển mơ hình tốn; (3) Xây dựng đồ Atlas Phương pháp nghiên cứu (1) Kế thừa toàn diện sở liệu phương pháp tri thức; (2) Điều tra khảo sát bổ sung; (3) Phân tích, đánh giá, xử lý thống kê số liệu thu thập thực đo tích lũy được; (4) Ứng dụng phương pháp mơ hình hóa; (5) Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phù hợp tiên tiến gồm ứng dụng ảnh viễn thám; (6) Phương pháp chuyên gia, hội thảo 3.1 Phương pháp mơ hình tốn sử dụng thể - Mơ hình sử dụng: Sử dụng mơ hình tích hợp MIKE21/3 Coupled Model FM - Số liệu phục vụ tính tốn: + Số liệu địa hình đáy biển: Địa hình ven biển từ Bắc tới Nam tổng cục Biển - Hải đảo đo năm 2009; Địa hình lưới 15m x 15m Bộ Tài ngun Mơi trường lập năm 2006; Địa hình số vùng ven biển tỉnh Trà Vinh lấy từ kết thực đo năm 2010, 2011, 2014, 2015 từ đề tài, dự án, chương trình Naga 1970; Các vùng khác biển Đông lấy từ GEBCO Trung tâm liệu hải dương học Anh Quốc có độ phân giải 30″ × 30″ Hình Vùng nghiên cứu + Số liệu lưu lượng, mực nước trạm thủy văn, trạm hải văn từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ số liệu dự báo từ phần mềm MIKE; + Số liệu trường gió: Được trích xuất từ kết mơ hình khí hậu tồn cầu CFSRcủa Trung tâm Dự báo mơi trường thuộc Cơ quan quản lý đại dương khí Mỹ (NCEP/NOAA); + Số liệu trường sóng: Cơ sở liệu sóng biển Đơng thu thập từ kết tính tốn mơ hình dự báo tồn cầu WaveWatch III Trung tâm Dự báo môi trường thuộc quan quản lý Hải dương Khí Hoa Kỳ (NCEP/NOAA); + Các số liệu đo đạc thủy hải văn khu vực ven biển Trà Vinh từ đề tài, dự án thực từ 2011 đến - Thiết lập mơ hình tốn số kết hiệu chỉnh - kiểm định mơ hình Sau thiết lập mơ hình xong, sử dụng số liệu thực đo vùng nghiên cứu để hiệu chỉnh - kiểm định mơ hình Kết hiệu chỉnh mực nước, vận tốc dịng chảy, chiều cao sóng, hướng sóng bùn cát lơ lửng trạm đo vùng ven biển tỉnh Trà Vinh cho thấy số liệu tính tốn thực đo phù hợp với xu độ lớn Như vậy, mơ hình làm việc phản ánh chất vật lý tượng cần nghiên cứu 3.2 Các trường hợp tính tốn Để đánh giá chi tiết kết mực nước, dịng chảy sóng VBVBTTV từ bờ biển xa bờ 30 km, chọn trích xuất kết 15 mặt cắt Các mặt cắt đánh số thứ tự từ Bắc tới Nam Mỗi mặt cắt trích xuất vị trí bờ km, 10 km, 20 km, 30 km(Bảng 1) 28 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Bảng Các trường hợp tính tốn TT Số điểm trích xuất Trường hợp Hiện trạng 60 Có đánh giá NBD đến năm 2030 NBD năm 2050 60 Vị trí trích xuất - Cách bờ 1km - Cách bờ 10km - Cách bờ 20km - Cách bờ 30km Đặc trưng tính tốn - Mực nước - Vận tốc dịng chảy - Chế độ sóng biển - Chế độ bồi xói III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Diễn biến đường bờ biển tỉnh Trà Vinh [1], [4] Trong mùa gió mùa Đơng Bắc (GMĐB) 2016 mùa gió mùa Tây Nam (GMTN) 2017 đánh dấu lại theo màu để biểu thị đoạn đường bờ với mức độ bồi, xói khác (Hình 2) Xói lở bờ biển tỉnh Trà Vinh diễn cục vài đoạn bờ khơng mang tính chất tổng thể tồn khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh Các đoạn bờ xói lở xen kẽ với đoạn bồi tụ ổn định Chiều dài đoạn bờ xói lở bề mặt lớn khoảng 2,3 km khu vực xã Đông Hải Đoạn bờ lở mạnh thuộc bờ biển ấp Bầu, đầu đoạn kè xã Hiệp Thạnh 1km cuối kè Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa Đường bờ bồi mạnh ổn định thuộc xã Hình Diễn biến đường bờ biển tỉnh Trà Vinh mùa GMĐB 2016 Đơng Hải với bãi bồi có chiều rộng từ 200 - 400m Ngồi ra, cịn có đường bờ xã Trường Long Hòa bãi bồi thuộc ấp Bầu xã Hiệp Thạnh Diễn biến đường bờ từ 2002 - 2017 tổng hợp theo Bảng từ kết nghiên cứu phương pháp viễn thám Bảng Diễn biến đường bờ từ năm 2002 - 2017 Địa phận hành Mỹ Long Nam Thời gian Hiện tượng 2002-2012 Bồi Diễn liên tục, rừng ngập mặn mở rộng 2012-2014 Xói Từ cửa sơng kéo dài 3km, chiều rộng từ 8-75m Bồi Trên hầu hết tuyến bờ, tốc độ bồi 1,5-53m/năm Xói Từ cửa sơng kéo dài 1,4km, tốc độ 2-15,3m/năm Xói Trên tồn tuyến bờ, tốc độ 12-14m/năm Bồi Đoạn bãi bồi ấp Bầu bồi tụ từ 4-110m vào 2012 Xói Ấp Bầu, khu vực cửa sơng Bến Chùa, Bến Giá Bồi Khu vực cửa sông Bến Giá, Xói Xói nhẹ khu vực ấp Cồn Trứng Xói Cửa sông Bến Giá với tốc độ 10 m/năm, ấp Cồn Trứng với tốc độ 15-75m/năm Xói Cửa sơng Bến Giá với tốc độ 10 m/năm Bồi Khu vực ấp Cồn Trứng sau xây kè kiên cố 2014-2017 2002-2012 Hiệp Thạnh 2012-2017 2002-2012 Trường Long Hòa 2012-2014 2014-2017 Phạm vi TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 29 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN 2002-2011 Xói Diễn chưa rõ rệt 2012-2014 Xói Do ảnh hưởng việc xây dựng luồng tàu vào sông Hậu nhà máy nhiệt điện 2015-2017 Ổn định Đông Hải 2002-2017 Bồi Tại khu vực rạch Cồn Lợi Long Vĩnh 2002-2017 Ổn định Khơng có nhiều biến đổi Dân Thành Được bảo vệ kè kiên cố Chế độ thủy động lực trạng[1], [2], [3], [4] 3.1 Kết mô mực nước - Thời điểm đỉnh triều: Mực nước vùng bờ biển Trà Vinh có xu hướng cao vùng cửa sông Cung Hầu cửa sông Định An, sau giảm dần khu vực dải ven biển Trà Vinh Sự chênh lệch dao động từ cm đến cm mùa GMĐB từ cm đến cm mùa GMTN + Trong mùa GMĐB, mực nước đỉnh triều dao động từ 1,53 m đến 1,63 m khu vực cách bờ km; từ 1,51 m đến 1,63 m khu vực cách bờ 10 km; 1,48 m đến 1,58 m khu vực cách bờ 20 km giảm xuống 1,44 m đến 1,53 m khu vực cách bờ 30 km + Trong mùa GMTN, mực nước đỉnh triều dao động từ 1,44 m đến 1,47 m khu vực cách bờ km; từ 1,42 m đến 1,46 m khu vực cách bờ 10 km; từ 1,40 m đến 1,45 m khu vực cách bờ 20 km từ 1,37 m đến 1,42 m khu vực cách bờ 30 km - Thời điểm chân triều: Mực nước có xu hướng giảm dần theo hướng từ Nam lên Bắc Trong mùa GMĐB mực nước từ -1,38 m đến -0,9 m, mùa GMTN mực nước từ -1,5 m đến -1,37 m - Trong bão cấp 12: Mực nước vùng ven biển Trà Vinh dao động từ 1,75 m đến 2,12 m có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam 3.2 Vận tốc dòng chảy Dòng chảy khu vực ven biển Trà Vinh có biến đổi mạnh mẽ theo chế độ gió mùa Trong mùa GMĐB dịng chảy có hướng chủ đạo Đơng Bắc xuống Tây Nam, mùa GMTN dịng chảy có hướng chủ đạo Tây Nam lên Đơng Bắc Tốc độ dịng chảy ven bờ có biến đổi mùa: (1) Vận tốc dòng chảy triều lên mùa GMĐB cửa sông Cung Hầu biến đổi từ 0,2 đến 1,1m/s, cửa sông Định An biến đổi từ 0,2 đến 1,2m/s; mùa GMTN vận tốc dòng chảy giảm hơn, biến đổi từ 0,2 đến 0,8m/s cửa sông Cung Hầu từ 0,15 đến 0,9m/s cửa sông Định An; (2) Vận tốc dòng chảy triều xuống mùa GMĐB cửa sông Cung Hầu từ 0,15 đến 0,95m/s, cửa sông Định An từ 0,15 đến 1,0m/s Trong mùa GMTN vận tốc dòng chảy cao hơn, từ 0,25 đến 1,25m/s cửa sông Cung Hầu từ 0,30 đến 1,35m/s cửa sông Định An; (3) Khu vực dải ven biển Trà Vinh vận tốc dòng chảy biến đổi khoảng từ 0,2 đến 0,6m/s Vận tốc mùa GMĐB lớn tốc độ dòng chảy mùa GMTN (xu hướng ngược lại với vùng cửa sơng) vùng khơng bị ảnh hưởng nhiều dịng chảy từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu mà chịu ảnh hưởng mạnh thủy triều, gió sóng biển - yếu tố mùa GMĐB lớn mùa GMTN; (4) Vận tốc dòng chảy khu vực ven biển xã Trường Long Hòa phức tạp Đây vùng có phân chia dịng chảy biển vào cửa sông Cung Hầu khu vực phân chia ảnh hưởng dòng chảy từ hai cửa sơng Cung Hầu Định An Khi có kè nhà máy nhiệt điện khu vực phân chia dịng chảy dịch dải ven biển xã Dân Thành, khu vực phía trước kè nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.3 Trong bão cấp 12 Vận tốc dòng chảy có xu hướng cao khu vực dải ven biển Trà Vinh, thấp khu vực cửa sông Cung Hầu Định An Khu vực cửa Cung Hầu, vận tốc dòng chảy từ 0,4 đến 0,63m/s Ở cửa Định An, vận tốc dòng chảy đạt khoảng 0,3m/s khu vực cách bờ km, tăng nhanh lên 0,6 đến 0,8m/s khu vực 30 - TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN cách bờ 10km dao động từ 0,8 đến 0,95m/s xa bờ 20 đến 30km Khu vực dải ven biển Trà Vinh (từ mặt cắt MC3 đến MC13): Vận tốc dòng chảy lớn tập trung dải ven biển cách bờ 10km, biến đổi từ 0,8 đến 1,1m/s Ở dải cách bờ 1km dịng chảy có chênh lệch nhiều (biến đổi từ 0,2 đến 0,8m/s), cao khu vực xã Trường Long Hòa, Dân Thành thấp khu vực xã Đông Hải Ra xa bờ 20 đến 30km vận tốc dòng chảy biến đổi từ 0,6 đến 0,8m/s 3.4 Chế độ sóng biển trạng Sóng VBVBTTV sóng hỗn hợp: Sóng gió sóng lừng - Vào mùa GMĐB:Đây mùa xuấthiện gió Chướng, sóng thường gặp chủ yếu sóng biển khơi có hướng Đông - Đông Bắc chủ yếu (chiếm 49%) sóng có hướng Bắc chiếm 24% Chiều cao sóng dọc ven bờ biển có xu hướng thấp khu vực cửa Cung Hầu, cửa Định An tăng dần vào khu vực dải ven biển thuộc xã Dân Thành Trường Long Hòa Dải ven biển cách bờ 1km có chiều cao sóng biến đổi từ 0,46 đến 1,76m; riêng khu vực bên tuyến kè nhà máy nhiệt điện Duyên Hải chiều cao sóng nhỏ, đạt 0,12m (vị trí T1_7) Ra xa bờ 10km chiều cao sóng dải ven biển tăng nhanh, biến đổi từ 1,1m cửa Định An (vị trí T10_15) tăng lên tới 2,91m khu vực dải ven biển Trà Vinh (vị trí T10_7), sau chiều cao sóng giảm dần 1,72m cửa Cung Hầu (vị trí T10_1) - Vào mùa GMTN: Sóng thường gặp sóng hỗn hợp gió - lừng có hướng Nam (chiếm 15%) hướng Tây Nam (chiếm tới 50%) Độ cao sóng nhỏ mùa GMĐB, trung bình khoảng 0,9m - Bão cấp 12: Chiều cao sóng cách bờ 1km biến đổi từ 2,1 đến 2,6m, tăng 0,8m so với bình thường Ra xa bờ 10km, chiều cao sóng từ 2,3 đến 6,5m Khu vực dải ven biển (từ MC4 đến MC10) chiều cao sóng lớn khu vực gần cửa sơng Cung Hầu, Định An (từ MC1 đến MC3 từ MC11 đến MC15) khoảng đến 3,5m cao từ 1,5 đến 3,6m so với điều kiện bình thường Ra xa bờ 20 đến 30km, chiều cao sóng từ đến 7,8m khu vực từ MC4 đến MC11 giảm dần khu vực MC1 đến MC3 MC12 đến MC15 Chiều cao sóng bão dải ven biển cao trung bình 4m đến 5m so với điều kiện khơng có bão 3.5 Chế độ bồi xói trạng Từ kết mô vùng bờ biển Trà Vinh năm 2015 có lồng ghép thêm phương án xây dựng kè nhà máy nhiệt điện Duyên Hải,thấy tượng bồi xói đan xen, phần lớn bờ biển xã Trường Long Hịa xã Đơng Hải có xu hướng bồi tụ Vùng bị xói chủ yếu thuộc xã Hiệp Thạnh, vùng cuối bờ biển xã Dân Thành đầu dải bờ biển xã Trường Long Hịa Tuy nhiên, năm, tượng xói lở chủ yếu diễn mùa GMĐB Tới mùa GMTN xảy tượng bồi tụ, lượng bồi tụ mùa GMTN vùng bờ biển xã Đông Hải đạt khoảng 10 đến 20 cm, vùng bờ biển xã Trường Long Hịa đạt khoảng 10 cm Hiện tượng xói bồi đan xen hai mùa GMĐB GMTN thấy rõ qua biểu đồ đường trình biến đổi bùn cát đáy điểm A B khu vực xã Đơng Hải Trường Long Hịa Kết mô cho kịch NBD đến năm 2030 2050 (Biểu đồ 1) [1] 4.1 Kết mô mực nước Với kịch NBD đến năm 2030: Mực nước đỉnh triều vùng ven biển Trà Vinh cách bờ km biến đổi từ 1,64 m đến 1,70 m mùa GMĐB 1,50 m đến 1,54 m mùa GMTN Ra xa bờ 10 km đầu, mực nước giảm trung bình cm đến cm Ra xa bờ 10 km mực nước giảm với tốc độ khoảng 3,8 cm/10 km Trong bão cấp 12: Mực nước biến đổi từ 1,78 m đến 2,16 m khu vực dải ven biển cách bờ km, xa bờ 10 km mực nước biến đổi từ 1,87 m đến 2,04 m, xa bờ 20 đến 30 km mực nước biến đổi từ 1,78 đến 1,93 m Mực nước bão với kịch NBD đến 2030 tăng trung bình 28 cm so với trạng năm 2015 Với kịch NBD đến năm 2050: Mực nước đỉnh triều vùng ven biến cách bờ km biến đổi từ 1,73 m đến 1,81 m mùa GMĐB biến đổi từ 1,59 m đến 1,64 m mùa GMTN Ra xa bờ TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 31 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN 10 km mực nước giảm khoảng cm, xa bờ 10 km mực nước giảm khoảng cm Trong bão cấp 12, mực nước biến đổi từ 1,82 m đến 2,22 m, tăng trung bình 39 cm so với kịch NBD 2030 sơng có xu hướng cao khu vực Sự biến đổi mực nước 60 vị trí cách bờ km, 10 km, 20 km, 30 km 15 mặt cắt cho thấy mực nước đỉnh triều mùa GMĐB hai cửa nằm khu vực kè nhà máy nhiệt điện Duyên dải ven biển Trong mùa GMTN mực nước đỉnh triều có xu hướng giảm dần từ Bắc xuống Nam Tại vị trí T1_7 (vị trí cách bờ km mặt cắt MC7) có giá trị mực nước thấp vị trí Hải nên thời điểm đỉnh triều mực nước kè thấp khu vực Biểu đồ Biến đổi mực nước đỉnh triều mùa GMĐB - kịch NBD 2030 (trên) kịch NBD 2050 (dưới) 4.2 Vận tốc dòng chảy Kịch NBD xây dựng với giả thiết mực nước triều tăng theo kịch NBD Bộ Tài ngun Mơi trường 2016; Địa hình đáy vùng cửa sông vùng biển không thay đổi so với trạng 2015; Chế độ gió giống với 2015; Lưu lượng dịng chảy sơng Mê Kơng thay đổi theo kịch xây dựng hồ chứa Kết mô vận tốc dòng chảy với kịch NBD 2030 NBD 2050 cho thấy: Vận tốc dòng chảy vùng nghiên cứu có phân bố theo khơng gian giống với trường vận tốc năm trạng 2015 Vận tốc dòng chảy với kịch NBD 2030 nhỏ năm trạng 2015 trung bình 1,3cm/s vận tốc dòng chảy với kịch NBD 2050 nhỏ kịch NBD 2030 trung bình 1,6cm/s.Dịng chảy có xu hướng cao vùng cửa sông thấp khu vực dải ven biển Trà Vinh (xã Dân Thành Trường Long Hòa) Tại vùng cách bờ 1km vận tốc dịng chảy khơng đồng đều, chỗ cao chỗ thấp vùng bị ảnh hưởng mạnh địa hình đường bờ biển kè nhà máy nhiệt điện nên có điểm (T1_1, T1_2, T1_3, T1_4) khu vực xã Trường Long Hòa T1_7 (trong khu vực kè nhà máy nhiệt điện) vận tốc dòng chảy nhỏ vùng khác Khi xa bờ 10km, không che chắn đường bờ kè nhà máy nhiệt điện nên vận tốc dòng chảy cao (từ điểm T10_1 đến T10_8) so với dải cách bờ 1km Khi xa bờ 20 đến 30km, vận tốc dòng chảy giảm độ sâu tăng Vận tốc dòng chảy khu vực ổn định khoảng 0,3 đến 0,4m/s, có xu hướng tăng dần từ Bắc tới Nam (Biểu đồ 2) 32 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Biểu đồ Vận tốc dòng chảy vùng nghiên cứu triều lên mùa GMĐB - kịch NBD 2030 (trái) kịch NBD 2050 (phải) Trong bão cấp 12: Vận tốc dòng chảy với kịch NBD 2030 2050 nói giống với vận tốc dòng chảy bão năm trạng 2015, chênh lệch giá trị từ - cm/s 4.3 Chế độ sóng biển - Với kịch NBD 2030: Chiều cao sóng có xu hướng tăng trung bình cm mùa GMĐB, cm mùa GMTN trung bình năm tăng cm so với năm trạng 2015 - Với kịch NBD 2050: Chiều cao sóng có xu hướng tăng trung bình cm mùa GMĐB, cm GMTN trung bình năm tăng cm so với kịch NBD 2030 Hình Trường sóng mùa GMĐB - kịch NBD 2030 (trái) vàkịch NBD 2050 (phải) 4.4 Chế độ bồi xói Theo kết mô chế độ thủy động lực chế độ sóng với kịch NBD 2030 2050 cho thấy: Khi mực nước biển tăng vận tốc dịng chảy có xu hướng giảm, chiều cao sóng có xu hướng tăng, nhiên mức độ tăng giảm vận tốc dịng chảy chiều cao sóng khơng đáng kể Sự biến đổi lượng bồi xói sau năm không biến đổi nhiều so với năm trạng Về xu thấy rằng: - Vùng ven biển Trà Vinh có tượng giảm lượng bùn cát bồi lắng diện rộng (từ bờ tới khơi xa cách bờ 30 km) - Tăng vùng xói: Xu chưa rõ nét có mở rộng vùng xói vùng ven biển bờ - 10 km thuộc xã Trường Long Hòa - Sau xây dựng kè nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, vùng ven biển xã Dân Thành bảo vệ an toàn Tuy nhiên cần có biện pháp bảo vệ khu vực đầu tuyến kè vùng bờ biển khu vực cuối xã Dân Thành, đầu xã Đơng Hải bị sóng biển xâm thực mạnh TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 33 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Kết mơ diễn biến bồi xói sau năm kịch NBD 2030 2050 trình bày Hình Biểu đồ Hình Bề dày lớp bồi/xói sau năm vùng nghiên cứu - kịch NBD 2030 Biểu đồ So sánh lượng bồi xói sau năm kịch vị trí cách bờ 1km Xây dựng đồ Atlascác yếu tố thủy tập đồ (Atlas) tỷ lệ 1/25000 trạng thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km); Xây dựng tập đồ (Atlas) tỷ lệ 1/25000 dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km) ứng với kịch BĐKH - NBD cho VBVBTTV đến 2050 Một số kết trình bày từ Hình đến Hình 12 Hình Bản đồ hoa gió vị trí cách bờ km Hình Đường diễn biến mực nước cao 30 năm trạm tỉnh Trà Vinh Hình Bản đồ dịng chảy tổng hợp triều dâng mùa GMĐB Hình Bản đồ trường sóng có nghĩa gió cấp 12 triều dâng động lực biển Từ kết mơ mơ hình toán theo [1] yếu tố thủy động lực, đề tài xây dựng 34 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Hình Bản đồ hàm lượng bùn cát lơ lửng triều dâng mùa GMĐB Hình 10 Bản đồ đường bờ từ 2002 - 2017 xã Hiệp Thạnh đoạn cửa sơng Hình 11 Bản đồ diễn biến rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh 2002 - 2017 IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với mục tiêu nghiên cứu tổnghợp thiết lập sở liệu thủy động lực VBVBTTV; Xây dựng tập đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30km) ứng với kịch BĐKH- NBD cho VBVBTTV đến 2050 Đề tài: “Xây dựng Hình 12 Bản đồ dự báo đường bờ tỉnh Trà Vinh 2020, 2025 đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050” đạt kết chủ yếu sau: - Đánh giá trạng diễn biến đường bờ biển từ kết điều tra thực tế nghiên cứu ảnh viễn thám kết rằng: Xói lở, bồi tụ mùa (GMĐB GMTN) có kết khác nhau, xói lở mạnh vào mùa GMĐB, bồi mạnh vào TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 35 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN mùa GMTN Kết dự báo đường bờ năm 2020 2025 cho thấy nhiều biến động (so với năm 2017) - Làm rõ tranh thủy động lực ven biển bao gổm: Chế độ dịng chảy, sóng, mực nước, từ đến 30 km cho năm tài liệu với mùa GMĐB GMTN cho trường hợp (Hiện trạng; bão cấp 12;với kịch BĐKH - NBD cho vùng ven biển Trà Vinh đến 2050) - Xây dựng tập đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km) ứng với kịch BĐKH-NBD cho VBVBTTV đến 2050 - Đã xây dựng phần mềm quản lý liệu động lực biển khu vực VBVBTTV Kiến nghị - Kết nghiên cứu đề tài đưa tranh thủy động lực biển trạng dự báo 2050, kiến nghị tính tốn thiết kế cơng trình ven biển Trà Vinh tham khảo thơng số (mực nước, sóng, dịng chảy, xói bồi…) kết đề xuất đề tài - Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh hàng năm có kinh phí cập nhật, tính tốn bổ sung để đồ Atlas cập nhật tài liệu nhất, gần với thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hoàng Văn Huân & nnk Báo cáo tổng kết Đề tài cấp tỉnh “ Xây dựng đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050”.Viện Kỹ thuật Biển (2017) [3] Hoàng Văn Huân & nnk Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ bảo vệ bờ biển địa bàn tỉnh Trà Vinh”.Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2010) [2] Nguyễn Hữu Nhân, Phan Mạnh Hùng, Hoàng Văn Huân, Quách Đình Hùng, Đỗ Thị Hồng Thư Tác động chế độ thủy động lực vùng ven bờ ảnh hưởng đến diễn biến xói bồi bờ biển tỉnh Trà Vinh Tạp chí KHCN Thủy lợi (2013) [4] Hồng Văn Hn & nnk Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp Khoa học Cơng nghệ dự báo, phịng chống biển lấn đoạn bờ biển tỉnh Trà Vinh vùng phụ cận”.Viện Kỹ thuật Biển (2013) 36 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 ... cho VBVBTTV đến 2050 Đề tài: ? ?Xây dựng Hình 12 Bản đồ dự báo đường bờ tỉnh Trà Vinh 2020, 2025 đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050? ?? đạt... 1/25000 trạng thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km); Xây dựng tập đồ (Atlas) tỷ lệ 1/25000 dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km) ứng với kịch BĐKH - NBD cho VBVBTTV đến 2050. .. đến 2050) - Xây dựng tập đồ (Atlas) trạng dự báo thủy động lực vùng biển bờ biển (từ đến 30 km) ứng với kịch BĐKH-NBD cho VBVBTTV đến 2050 - Đã xây dựng phần mềm quản lý liệu động lực biển khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050,

Hình ảnh liên quan

3.1. Phương pháp mô hình toán được sử dụng và thể hiện - Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

3.1..

Phương pháp mô hình toán được sử dụng và thể hiện Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Diễn biến đường bờ biển tỉnh Trà Vinh - mùa GMĐB 2016 - Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

Hình 2..

Diễn biến đường bờ biển tỉnh Trà Vinh - mùa GMĐB 2016 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Các trường hợp tính toán - Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

Bảng 1..

Các trường hợp tính toán Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan