0

Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

6 24 0
  • Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:12

Nội dung bài viết trình bày hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động. K t qu nghiên c u KHCN Hi n tr ng an tồn mơi tr ng lao đ ng tr i ch n nuôi l n quy mơ cơng nghi p khu v c phía Nam gi i pháp gi m thi u ph i nhi m vi sinh v t có h i nh m góp ph n b o v s c kh e ng i lao đ ng TS Nguy n Đ c Hi n, ThS Mai Th Thu Th o, CN Võ Thành Nhân CN Tr n Minh Thông - CN Trng Th Túy Hòa, KS Huỳnh Đ c Th ng Phân Vi n B o h lao đ ng B o v môi tr ng mi n Nam Chăn nuôi l n qui mô công nghi p hi n t i xu th phát tri n chi m t tr ng cao kinh t nông nghi p Đ tìm hi u th c tr ng an tồn mơi tr ng lao đ ng tr i chăn nuôi l n quy mô công nghi p khu v c phía Nam, chúng tơi ti n hành kh o sát t i tr i chăn ni có qui mơ t 1000 đ n 5000 l n t nh Đ ng Nai, Long An, Ti n Giang đ t đ xu t s d ng b c x UV có b c sóng 254nm nh m gi m thi u vi sinh v t có h i chu ng tr i Qua th nghi m đánh giá t i tr i, thi t b ho t đ ng cho hi u qu t t I ĐẶT VẤN ĐỀ hăn nuôi qui mô công nghiệp hay chăn nuôi công nghiệp (CNCN) chăn ni theo quy trình khép kín, quay vịng nhanh CNCN thường gắn với chuồng trại thâm canh, giới hóa gọi “trại” (farm) hay số nước người ta kết hợp “trang trại nhà máy” (factory farm) Hiện tỷ trọng chăn nuôi lợn nông nghiệp chiếm 25% tăng dần qua năm Nhiều địa phương có tỷ trọng đạt 30%, Bắc Giang: 46%, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh: 39,2%, Đồng Nai, Tiền Giang có tỷ trọng cao… nhìn chung nơng nghiệp phát triển tỷ trọng chăn ni lớn [1] Chăn nuôi trang trại công nghiệp thu hút lực lượng lao C 108 động đóng góp tỷ trọng đáng kể cho kinh tế đất nước Theo số liệu điều tra Cục Chăn nuôi cho thấy người lao động (NLĐ) chăn nuôi có ý thức phịng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) muốn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) song thực tế 20% có sử dụng PTBVCN khoảng 1,5% trang bị đầy đủ.[4-4] Nhằm có số liệu ban đầu thực trang an tồn mơi trường lao động trại chăn ni cơng nghiệp khu vực phía Nam, chọn khảo sát trại chăn ni tỉnh Đơng Tây Nam có qui mô từ 1000 đến 5000 lợn với dạng trại hở, trại kín ký hiệu từ T1 đến T6, qua đề xuất giải pháp cải thiện mơi trường làm việc cho trại chăn nuôi lợn II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Kết khảo sát đánh giá an tồn lao động Với mục đích có kết tính tốn định lượng số số an tồn cho thiết bị khí, điện, sử dụng hóa chất, chúng tơi tiến hành điều tra thơng qua phiếu theo phương pháp chuyên gia cho điểm đơn vị theo tiêu mức điểm Mức điểm tiêu dựa vào cách phân loại tiêu, tình trạng máy móc, thiết bị, cơng việc NLĐ (tiếp xúc với chất có hại…) từ xác định mức điểm tổng hợp để đánh giá mức độ an toàn theo tiêu chí thống nhất.[3] Cơng thức đánh giá số nguy an tồn Sk tính sau: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN Trong Ski bao gồm : - Yếu tố an toàn đối tượng khảo sát thứ i nhóm yếu tố nguy hiểm k - Yếu tố hiểu biết có liên quan đến sử dụng an tồn máy, thiết bị điện, hóa chất sử dụng đối tượng khảo sát thứ i nhóm yếu tố nguy hiểm k Yếu tố an toàn đối tượng khảo sát cho theo thang điểm từ – tương ứng với nhóm (xem Bảng 1) Trọng số λ xác định thông qua xác suất xuất tai nạn lao động Với xác suất lớn λ nhỏ, với năm giá trị đánh giá từ a1 đến a5 theo thang điểm đánh giá nguy an tồn λ tương ứng là: a1 O1 = 0,2 a2 O2 = 0,58 a3 O3 = 1,0 a4 O4 = 1,0 a5 O5 = 1,0 Do chưa có số thơng kê tai nạn lao động loại hình sản xuất để tính giá trị λ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Biu đ biu din t% l NLĐ tip xúc vi các yu t# cĩ hi ti trang tri - Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

Hình 1..

Biu đ biu din t% l NLĐ tip xúc vi các yu t# cĩ hi ti trang tri Xem tại trang 3 của tài liệu.
Dựa vào số liệu Bảng 2 ta thấy: - Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

a.

vào số liệu Bảng 2 ta thấy: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Biu đ biu din t% l NLĐ tip xúc vi các yu t# cĩ hi theo thi gian - Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

Hình 2..

Biu đ biu din t% l NLĐ tip xúc vi các yu t# cĩ hi theo thi gian Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Thit b kh vi sinh v"t chung tr is dng bc x UV 254nm - Hiện trạng an toàn và môi trường lao động trong các trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp khu vực phía Nam và giải pháp giảm thiểu phơi nhiễm vi sinh có hại nhằm góp phần bảo vệ

Hình 4..

Thit b kh vi sinh v"t chung tr is dng bc x UV 254nm Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan