0

Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

7 19 0
  • Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:00

Mẫu nghiên cứu gồm 400 công nhân tiếp xúc axít và 400 đối tượng làm hành chính công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, tuổi từ 18 đến 59. Tình trạng nhạy cảm ngà (NCN) được đánh giá bằng máy đo nhạy cảm ngà Yeaple và phương pháp sử dụng luồng hơi từ máy nha khoa. Kết nghiên cứu KHCN TÌNH TRẠNG NHẠY CẢM NGÀ CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO M TÓM TẮT ẫu nghiên cứu gồm 400 cơng nhân tiếp xúc axít 400 đối tượng làm hành cơng ty CP supe phốt phát hóa chất Lâm Thao, tuổi từ 18 đến 59 Tình trạng nhạy cảm ngà (NCN) đánh giá máy đo nhạy cảm ngà Yeaple phương pháp sử dụng luồng từ máy nha khoa Kết quả: 69% công nhân bị nhạy cảm ngà Mức độ phổ biến mức độ nhạy cảm ngà, mức độ có xuất chiếm tỉ lệ nhỏ Tỷ lệ nhạy cảm ngà nhẹ chiếm 27,3%, tỷ lệ nhạy cảm mức độ trung bình chiếm 32%, nhạy cảm ngà mức độ nặng chiếm 9% nhạy cảm ngà mức độ nặng chiếm 0,75% Tỷ lệ NCN tăng dần theo số năm công tác, cao cơng nhân có tuổi nghề >20 năm thấp cơng nhân có tuổi nghề - 10 năm Tỷ lệ nhạy cảm ngà người có mịn hóa học nhóm tiếp xúc axít 76 Ths BS Vũ Thị Ngọc Anh Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động 69,1% Trong số người có mịn hóa học: Xí nghiệp (XN) supe có tỷ lệ nhạy cảm ngà cao 82,3%, tiếp đến XN lân nung chảy 64,3% thấp XN axít 31,3% I MỞ ĐẦU Nhạy cảm ngà định nghĩa đau nhói thống qua xuất phần ngà bị lộ, kích thích ngoại lai, tiêu biểu kích thích nhiệt, hơi; kích thích học, thấm lọc hay hóa học; đau khơng thuộc bệnh lý khiếm khuyết miệng khác [2] Ảnh minh họa, Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN Rõ ràng, khác với bệnh lý miệng thông thường, nhạy cảm ngà khơng gây ảnh hưởng tồn thân không đưa đến biến chứng nguy hại cho sức khỏe người Tuy nhiên, tình trạng ảnh hưởng khơng đến chất lượng sống, đến thoải mái thể chất, tinh thần, xã hội cá nhân cộng đồng Hiện nay, nghiên cứu dịch tễ học bệnh miệng sâu răng, nha chu ung thư miệng phổ biến giới Việt Nam Tuy nhiên, tranh tồn cảnh dịch tễ học tình trạng nhạy cảm ngà chưa thực phong phú bệnh miệng nói Một vài điều tra gần cho thấy nhạy cảm ngà ảnh hưởng số lượng lớn dân số, 10-60% dân số trưởng thành bị nhạy cảm ngà [3] So sánh liệu với liệu dịch tễ học sâu nha chu số điều tra gần quốc gia tiến cho thấy, người trưởng thành bị nhạy cảm ngà chiếm tỷ lệ đáng kể so với bệnh sâu nha chu - hai bệnh miệng vốn cho phổ biến Nhiều nghiên cứu cho thấy người làm việc mơi trường hóa chất có tỷ lệ mòn cao hẳn cộng đồng Hiện nay, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu dịch tễ học tình trạng nhạy cảm ngà đối tượng làm việc môi trường hóa chất Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm đánh giá ban đầu tình trạng nhạy cảm ngà cơng nhân Cơng ty cổ phần supe phốt phát hóa chất Lâm Thao Cụ thể xác định tỷ lệ mức độ trầm trọng tình trạng nhạy cảm ngà công nhân Công ty cổ phần supe phốt phát hóa chất Lâm Thao, xác định vị trí bị nhạy cảm ngà phổ biến công nhân Cơng ty cổ phần supe phốt phát hóa chất Lâm Thao II ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả chọn mẫu cơng nhân có tiếp xúc với axít Cơng ty cổ phần supe phốt phát hóa chất Lâm Thao Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp mơ tả cắt ngang có so sánh Cỡ mẫu nghiên cứu cách chọn mẫu Công thức tính cỡ mẫu: n = Z21-α/2P(1-P)/d2 Chọn p= 0,58 cỡ mẫu tính n = 374 người Để đảm bảo đủ số lượng tránh trường hợp đối tượng nghiên cứu bỏ chừng trình thu thập số liệu, nhóm nghiên cứu lựa chọn 400 đối tượng vào nhóm tiếp xúc axít, 400 đối tượng vào nhóm gián tiếp Đo nhạy cảm ngà: phương pháp: * Phương pháp sử dụng máy Yeaple * Phương pháp kích thích áp lực khí III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Tình trạng nhạy cảm ngà theo đặc điểm đối tượng nghiên cứu Bảng Tình trạng nhạy cảm ngà nhóm tiếp xúc axít nhóm gián tiếp Nhạy cảm ngà Nhóm tiếp xúc a xít Nhóm gián tiếp Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Nhạy cảm ngà 276 69 147 36,8 Không nhạy cảm ngà 124 31 253 63,2 Tổng 400 100 400 100 P, OR P < 0,001 OR = 3,83 CI (95%)=[2,825,19] Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 77 Kết nghiên cứu KHCN Ở nhóm tiếp xúc với axít có 276 cơng nhân bị nhạy cảm ngà, chiếm tỷ lệ 69% Ở nhóm khơng tiếp xúc với axít có 147 công nhân bị nhạy cảm ngà, chiếm tỷ lệ 36,8% Tỷ lệ nhạy cảm ngà nhóm tiếp xúc axít cao nhóm gián tiếp, khác biệt có ý nghĩa thống kê với P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Tình trạng nhạy cảm ngà của nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 1..

Tình trạng nhạy cảm ngà của nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp Xem tại trang 2 của tài liệu.
Số liệu Bảng 2 cho thấy, cả 2 nhĩm, tỷ lệ nhạy cảm ngà của nam cao hơn nữ. Lần lượt ở nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp, tỷ lệ nữ giới cĩ nhạy cảm ngà là 23% và 17,3%, tỷ lệ nam giới cĩ nhạy cảm ngà là 46% và 19,5% - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

li.

ệu Bảng 2 cho thấy, cả 2 nhĩm, tỷ lệ nhạy cảm ngà của nam cao hơn nữ. Lần lượt ở nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp, tỷ lệ nữ giới cĩ nhạy cảm ngà là 23% và 17,3%, tỷ lệ nam giới cĩ nhạy cảm ngà là 46% và 19,5% Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo giới - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 2..

Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo giới Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 4. Vị trí mặt răng nhạy cảm ngà ở nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 4..

Vị trí mặt răng nhạy cảm ngà ở nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 6. Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo tuổi nghề của nhĩm tiếp xúc axít - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 6..

Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo tuổi nghề của nhĩm tiếp xúc axít Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 7. Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo vị trí làm việc của nhĩm tiếp xúc axít - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 7..

Phân bố tỷ lệ nhạy cảm ngà theo vị trí làm việc của nhĩm tiếp xúc axít Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 8. Tỷ lệ nhạy cảm ngà trong số những đối tượng cĩ mịn răng của nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp - Tình trạng nhạy cảm ngà của công nhân công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Bảng 8..

Tỷ lệ nhạy cảm ngà trong số những đối tượng cĩ mịn răng của nhĩm tiếp xúc axít và nhĩm gián tiếp Xem tại trang 7 của tài liệu.