0

Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

6 31 1
  • Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:45

Bài báo này được dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài 211/03/TLĐ của Viện Bảo hộ lao động trong năm 2011-2012. Nghiên cứu đã đề xuất một bộ công cụ gồm 14 chỉ số nhằm đánh giá môi trường lao động (MTLĐ) ở 3 khía cạnh: hiện trạng MTLĐ, ảnh hưởng của MTLĐ đến sức khỏe và các giải pháp cải thiện. Sau khi áp dụng tại hai cơ sở sản xuất, các kết quả cho thấy bộ công cụ đã phản ánh được khá đầy đủ hiện trạng chất lượng MTLĐ và năng lực quản lý MTLĐ của các cơ sở. Tuy nhiên, việc đánh giá ảnh hưởng của MTLĐ đến sức khỏe con người vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần phải tiếp tục nghiên cứu. K t qu nghiên c u KHCN Đ XU T TH NGHI M M T B CÔNG C ĐÁNH GIÁ MÔI TR NG LAO Đ NG ThS Nguy n Trinh Hng c ng s Trung tâm KH Môi tr ng Phát tri n b n v ng Vi n Nghiên c u KHKT B o h lao đ ng Tóm tắt: Bài báo dựa kết nghiên cứu Đề tài 211/03/TLĐ Viện Bảo hộ lao động năm 2011-2012 Nghiên cứu đề xuất công cụ gồm 14 số nhằm đánh giá mơi trường lao động (MTLĐ) khía cạnh: trạng MTLĐ, ảnh hưởng MTLĐ đến sức khỏe giải pháp cải thiện Sau áp dụng hai sở sản xuất, kết cho thấy công cụ phản ánh đầy đủ trạng chất lượng MTLĐ lực quản lý MTLĐ sở Tuy nhiên, việc đánh giá ảnh hưởng MTLĐ đến sức khỏe người cịn gặp nhiều khó khăn, cần phải tiếp tục nghiên cứu Abstract: This paper is based on the results of the Project 211/03/TLD of the National Institute of Labour Protection in 2011-2012 Research has suggested an evaluation tool set including 14 indicators to assess the working environment in three aspects: state of working environment, effects of working environment on workers’ health and improved actions After applying at two production facilities, the results show that the evaluation tool set has fully reflect the current state of working environment and the management capacity for working environment of the facility However, the assessment of the impact of working environment on human health still faces many difficulties, it is necessary to continue research ĐẶT VẤN ĐỀ iện Việt Nam chưa có số tổng hợp để đánh giá môi trường lao động (MTLĐ) Khi muốn đánh giá MTLĐ cách toàn diện, thường phải viện dẫn đến nhiều tiêu chuẩn, số nhiều phải sử dụng tham khảo nước Chính mà việc nghiên cứu đề xuất công cụ đánh giá MTLĐ phù hợp với điều kiện Việt Nam việc làm cần thiết Bước đầu, công cụ đánh giá H nghiên cứu dừng lại việc đề xuất số đánh giá thiết yếu MTLĐ số liên quan đến ô nhiễm không khí, yếu tố vật lý sinh học có hại Các yếu tố đánh giá độc lập tổng hợp lại thành tranh chung MTLĐ chưa phải số đánh giá tổng hợp tác động đồng thời yếu tố chưa kết hợp với yếu tố điều kiện lao động gánh nặng lao động, an toàn lao động Giới thiệu Bộ công cụ đánh giá MTLĐ đề xuất Bộ công cụ đánh giá MTLĐ đề xuất tập hợp 14 số đánh giá, chia theo nhóm số sau: - Nhóm số đánh giá trạng chất lượng MTLĐ, bao gồm số: Hiện trạng chất lượng không khí MTLĐ (IHT-1) Vi khí hậu (IHT –2) Chiếu sáng tiện nghi (IHT–3) Mức tiếng ồn tiếp xúc (IHT-4) Mức rung động tiếp xúc (IHT-5) Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 15 K t qu nghiên c u KHCN Mức rủi ro yếu tố sinh học (IHT-6a) Ô nhiễm không khí vi sinh (IHT-6b) - Nhóm số đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ, bao gồm số: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ô nhiễm KK (IAH-1) Tỷ lệ mắc bệnh điếc nghề nghiệp suy giảm thính lực ô nhiễm tiếng ồn (IAH-2) Tỷ lệ mắc bệnh rung chuyển nghề nghiệp (IAH-3) Liều phóng xạ tích lũy (IAH-4) Tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp có tiếp xúc với tác nhân sinh học (IAH-5) - Nhóm số đánh giá lực kiểm soát MTLĐ, bao gồm số: Năng lực kiểm soát chất lượng không khí (IHĐ-1) Năng lực kiểm soát yếu tố vật lý có hại (IHĐ-2) Năng lực kiểm soát rủi ro sinh học (IHĐ-3) Mỗi số đề xuất bao gồm thông tin như: Tên số; Thuộc vấn đề; Định nghóa số; Ý nghóa khái niệm liên quan; Nguồn liệu, tính sẵn có độ tin cậy liệu; Phương thức tính; Đơn vị tính; Điểm số Phạm vi ứng dụng Mỗi nhóm đánh giá cách cho điểm sau: Đối với tiêu chí đánh giá ‘Hiện trạng’, chất lượng MTLĐ xếp hạng theo thang điểm từ đến >10, cụ thể sau: 16 ĈiӇm Phân loҥi MTLĈ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá hiện trạng MTLĐ tại Công ty Thủy sản Quảng Ninh - Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

Bảng 1..

Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá hiện trạng MTLĐ tại Công ty Thủy sản Quảng Ninh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá ảnh hưởng MTLĐ đến sức khỏe tại Công ty Thủy sản Quảng Ninh - Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

Bảng 2..

Bảng tổng hợp các chỉ số đánh giá ảnh hưởng MTLĐ đến sức khỏe tại Công ty Thủy sản Quảng Ninh Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Tổng hợp các chỉ số đánh giá hiện trạng MTLĐ tại Công ty Lan Phố - Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

Bảng 4..

Tổng hợp các chỉ số đánh giá hiện trạng MTLĐ tại Công ty Lan Phố Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan