0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam gia lai

130 77 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2020, 10:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học : TS.LÊ ĐÌNH HẠC TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Trong xu hội nhập mở cửa thị trường tài nay, hệ thống Ngân hàng ngày giữ vị trí quan trọng kinh tế Mối quan hệ mật thiết thể rõ nét thơng qua hoạt động tín dụng, giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, tạo sức sống cho kinh tế Là hoạt động đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng tín dụng có ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Thực tế cho thấy Ngân hàng kiểm soát quản lý hiệu chất lượng tín dụng có tảng phát triển bền vững Luận văn nhằm phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Chi nhánh BIDV Nam Gia Lai từ năm 2013-2016 Từ đó, đánh giá mặt đạt chưa đạt nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, suy diễn từ số liệu thu thập chất lượng tín dụng kết điều tra mẫu để đưa kết luận chung chất lượng tín dụng Chi nhánh Với kết đạt được, việc đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Nam Gia Lai giúp hoạt động tín dụng Chi nhánh thời gian tới ngày hiệu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Gia Lai, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn NGUYỄN NGỌC NAM LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu, tơi nhận giúp đỡ tận tình bảo tập thể cá nhân, quan Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Lê Đình Hạc Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, bảo, góp ý cho tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình phịng ban Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Nam Gia Lai như: Phịng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng nhà nước tỉnh Gia Lai giúp tơi thu thập số liệu, nghiên cứu hồn thiện luận văn Bên cạnh hợp tác giúp đỡ công việc quên động viên gia đình bạn bè trình học tập nghiên cứu thực tế Dù cố gắng trình độ thân cịn hạn chế, báo cáo tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy, giáo, bạn đóng góp ý kiến để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Gia Lai, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn NGUYỄN NGỌC NAM MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Cơ sở liệu 5.2 Phương pháp phân tích NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Căn theo mục đích sử dụng vốn 1.1.2.2 Căn vào thời hạn cấp tín dụng 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.2.4 Căn vào phương thức cấp tín dụng 1.1.2.5 Căn vào phương thức hoàn trả nợ 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 1.2.2.1 Dưới góc độ ngân hàng 1.2.2.2 Dưới góc độ khách hàng 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 13 1.2.3.1 Nhân tố thuộc phía ngân hàng 14 1.2.3.2 Nhân tố thuộc phía khách hàng 16 1.2.3.3 Các nhân tố khách quan 17 1.2.4 Vai trò việc nâng cao chất lượng tín dụng 19 1.3 KINH NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC CHO BIDV NAM GIA LAI 20 1.3.1 Kinh nghiệm giới 20 1.3.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 20 1.3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 21 1.3.1.3 Kinh nghiệm Thái Lan 21 1.3.1.4 Kinh nghiệm Mỹ 22 1.3.2 Bài học cho BIDV Nam Gia Lai 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH NAM GIA LAI…………………………………………………………………………………26 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG BIDV NAM GIA LAI 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Địa hoạt động 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 20132016 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng 2.2.2 Quy trình cấp tín dụng BIDV Nam Gia Lai 2.2.3 Kết hoạt động tín dụng BIDV Nam Gia Lai 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI 2.3.1 Dưới góc độ Ngân hàng 2.3.1.1 Chỉ tiêu nợ hạn, nợ xấu 2.3.1.2 Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng 2.3.1.3 Chỉ tiêu thu nhập lãi ròng 2.3.2 Dưới góc độ khách hàng 2.4 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI VÀ NGUYÊN NHÂN 2.4.1 Một số hạn chế 2.4.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 2.4.2.1 Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi 2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 2.4.2.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM GIA LAI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thời gian tới 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh thời gian tới………………………………………………………………………………… 64 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI 64 3.2.1 Giải pháp sách tín dụng 64 3.2.2 Cơ cấu lại danh mục tín dụng, giảm mức độ tập trung tín dụng kiểm soát tỷ lệ nợ trung dài hạn 71 3.2.3 Thực cải cách quy trình, thủ tục nâng cao chất lượng phục vụ .73 3.2.4 Hoàn thiện đổi công tác tổ chức nhân sự, tiếp tục nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán tín dụng 73 3.3 KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan .75 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 75 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TỪ VIẾT TẮ BIDV BIDV Nam Gia CBTD CBNV DPRR NHTM NHNN NH TCKT TMCP TCTD TDBL PHỤ LỤC 06 Bảng cấu huy động vốn cuối kỳ BIDV Nam Gia Lai qua năm ĐVT: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Phân theo đối tượng Tiền gửi TCKT Tiền gửi dân cư Phân theo loại tiền Bằng VND Bằng ngoại tệ Phân theo kỳ hạn Không kỳ hạn Có kỳ hạn Tốc độ tăng trưởng (Nguồn: Báo cáo kinh doanh BIDV Nam Gia Lai 2013-2016) PHỤ LỤC 07 Bảng số liệu tình hình thu dịch vụ từ năm 2013 đến năm 20116 ĐVT: Triệu đồng TT Dịch vụ Tổng cộng Dịch vụ toán Dịch vụ Bảo lãnh Phí Tín dụng Tài trợ thương mại Dịch vụ thẻ DV Ngân hàng điện tử WU Dịch vụ Bảo hiểm Dịch vụ Ngân quỹ Bước KHÁCH HÀNG P.QLKH Nhu cầu k Thiếu Đủ Bổ sung hồ sơ Thẩm đề Trao đổi Khơng đồn ý cấp tín dụng Từ chối cấp tín dụng Đồng ý cấp tín Thực hiệ dụng Đàm phán, ký kết hợp đồng duyệt củ thẩm Quy trình cấp tín dụng bán lẻ Tiếp thị đề xuất tín dụng Tiếp thị chủ động (Bước 1) Tư vấn hồn thiện hồ sơ tín dụng (Bước 2) (Bước 3) Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Khơng qua TĐRR Đánh giá, phân tích Đánh giá tài sản bảo khách hàng, khoản đảm (Bước 5) vay (Bước 4) Lập đề xuất tín dụng (Bước 6) PHỤ LỤC 10 Bảng số liệu dư nợ theo ngành kinh tế qua năm Chi nhánh Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Nông lâm nghiệp Công nghiệp chế biến & khai khoáng Sản xuất phân phối điện khí đốt Xây dựng Thương mại-dịch vụ Vận & kho bãi Kinh doanh BĐS Ngành khác Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo kinh doanh BIDV Nam Gia Lai 2013-2016) PHỤ LỤC 11 BẢNG KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI Kính thưa Q Ơng, Bà Tôi tên: Nguyễn Ngọc Nam - Học viên cao học khóa 17, ngành Tài Chính -Ngân Hàng, Trường Đại Học Ngân hàng Tp.HCM Tơi xin gửi đến Q Ơng, Bà bảng khảo sát nhằm tìm hiểu ý kiến Quý Ông, Bà chất lượng phục vụ lợi BIDV Nam Gia Lai hoạt động tín dụng Với mong muốn đưa giải pháp giúp ngân hàng cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng phục vụ, phát huy lợi BIDV Nam Gia Lai hoạt động tín dụng Chúng tơi mong Q Ơng, Bà dành thời gian biết ý kiến vấn đề cách khách quan Tôi cam đoan, kết khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu, học tập Chắc chắn ý kiến Quý Ông, Bà mang lại ý nghĩa to lớn cho BIDV Nam Gia Lai thân Xin Chân thành cảm ơn Quý Ông, Bà hợp tác giúp đỡ! Một số thơng tin thân: Giới Tuổi: Tình trạng nhân: Trình độ:   Độc thân Dưới Đại học Nghề nghiệp vị trí cơng tác: Thu nhập (đồng/tháng):   5triệu Nhân viên Câu 1: Lý Quý Ông, Bà chọn BIDV Nam Gia Lai để vay vốn?       Lãi suất thấp Thủ tục đơn giản Sản phẩm đa dạng Điều kiện vay đơn giản Giải ngân nhanh chóng Khả tư vấn hỗ trợ khách hàng tốt Lý khác…………………………………………………… Câu 2: Q Ơng, Bà có hài lịng hoạt động tín dụng BIDV Nam Gia Lai Nội dung đánh giá Đáp ứng nhu cầu vốn vay Điều kiện vay vốn phù hợp với nhu cầu Thủ tục vay vốn đơn giản Thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu Phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu Định kỳ hạn nợ phù hợp với nguồn trả nợ Lãi suất cho vay hợp lý Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng Thái độ phục vụ Câu 3: Quý Ông, Bà vay vốn ngân hàng nào?        Ngân hàng Công thương (Vietinbank) Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập (Eximbank) Ngân hàng khác…………………………………………………………………………… Câu 4: Theo Quý Ông, Bà lợi hoạt động cho vay ngân hàng khác so với BIDV Nam Gia Lai?         Lãi suất thấp Điều kiện vay vốn dễ dàng Sản phẩm đa dạng Thủ tục đơn giản Thời gian giải hồ sơ vay nhanh chóng Thời gian giải ngân nhanh chóng Thái độ phục vụ nhân viên tận tình, chu đáo Ln thỏa mãn nhu cầu khách hàng Lý khác……………………………………………………………………………………… Câu 5: Q Ơng, Bà có muốn thay đổi ngân hàng có nhu cầu vay vốn tương lai?  Có  Khơng Câu 6: Q Ơng, Bà ưu tiên chọn ngân hàng có nhu cầu vay vốn tương lai?      Ngân hàng Công thương (Vietinbank) Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)  Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)  Ngân hàng TMCP Xuất nhập (Eximbank) Ngân hàng khác………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo Q Ơng, Bà có nhu cầu vay vốn tiêu chí ưu tiên lựa chọn? Lãi suất thấp Điều kiện vay vốn dễ dàng Thủ tục đơn giản Thái độ phục vụ nhân viên Địa điểm giao dịch thuận lợi Thời gian giải cho vay Thời gian giải ngân nhanh chóng Sản phẩm đa dạng Thỏa mãn nhu cầu Câu 8: Những góp ý mà theo Quý Ông, Bà BIDV Nam Gia Lai cần thực         Ý Thái độ phục vụ thân thiện, cởi mở Thủ tục vay đơn giản Giải cho vay nhanh Tư vấn hỗ trợ cho khách hàng chu đáo Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm tín dụng Trang bị phương tiện làm việc đại Trang bị, bố trí lại trụ sở làm việc Nhân viên cần ăn mặc đẹp phù hợp kiến đóng góp khác.……………………… ……….………………………………… Câu 9: Nhận xét Quý Ông, Bà cán tín dụng BIDV Nam Gia Lai? 1.Ăn nói lịch sự, nhã nhặn 2.Khả tư vấn hỗ trợ tốt 3.Hướng dẫn tận tình 4.Giải cho vay nhanh chóng 5.Xử lý cơng việc linh hoạt 6.Giải thắc mắc nhanh chóng 7.Ăn mặc đẹp Một lần nữa, xin cảm ơn hợp tác chúc Quý Ông, Bà sức khỏe thành đạt! PHỤ LỤC 12 Bảng tổng hợp ý kiến khảo sát khách hàng mức độ hài lịng hoạt động tín dụng BIDV Nam Gia Lai Nội dung đánh giá Đáp ứng nhu cầu vốn vay phù hợp với nhu cầu Thủ tục vay vốn đơn giản Thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu Phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu Định kỳ hạn nợ phù hợp với nguồn trả nợ Lãi suất cho vay hợp lý Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng Thái độ phục vụ Điều kiện vay vốn ... chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia. .. pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai? ?? Nâng cao chất lượng tín dụng góp phần đưa BIDV Nam Gia Lai Chi nhánh dẫn đầu hiệu... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM GIA LAI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV NAM GIA LAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam gia lai ,