0

HỌC VẦN LỚP 1: ONG ÔNG

10 441 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Cuån cuén con v­în Th«n b nả Gµ mÑ dÉn ®µn con ra b·i cá. Gµ con võa ch¬i võa chê mÑ rÏ cá, bíi giun. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bài 52: ong võng cái võng ông dòng sông sông ong ông con ong vòng tròn cây thông công viên Học vần T sáu ngà 16 án 11 n m Ȇứ σ κ Ƒ ă 2010 * H­íng dÉn viÕt b¶ng: Hết tiết 1 Kính mời các thầy, cô nghỉ! Súng ni súng Mói khụng thụi Súng súng súng n chõn tri. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 52: ong ông võng ong cái võng ông sông Dòng sông con ong vòng tròn cây thông công viên Đá bóng Luyện viết vở tập viết. “Tìm ti ng ế m i”ớ . ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bài 52: ong võng cái võng ông dòng sông sông ong ông con ong vòng tròn cây thông công viên Học vần T sáu ngà 16 án 11 n m Ȇứ σ. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 52: ong ông võng ong cái võng ông sông Dòng sông con ong vòng tròn cây thông công viên Đá bóng Luyện viết vở
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC VẦN LỚP 1: ONG ÔNG, HỌC VẦN LỚP 1: ONG ÔNG,

Hình ảnh liên quan

* Hướng dẫn viết bảng: - HỌC VẦN LỚP 1: ONG ÔNG

ng.

dẫn viết bảng: Xem tại trang 4 của tài liệu.