tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

29 1,521 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Giáo viên: TRẦN THỊ THÁI HIỀN SINH HỌC LỚP 7B Ốc anh vũ Sò Vẹm Ốc vặn Nghêu Bào ngư Ốc bươu vàng Hến Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM 1. Đặc điểm chung 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 1. Ch©n Trai Ốc sên Mùc 2. Vá(hay mai)®¸ v«i 3. èng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu Hoàn thành chú thích cấu tạo chung của các đại diện thân mềm sau? Đặc điểm cơ thể Lối sống Không phân đốt Phân đốt Khoang áo phát triển Kiểu vỏ đá vôi Nơi sống Đại diện Đặc điểm Sò Trai sông Ốc sên Ốc vặn Mực Cụm từ kí hiệu gợi ý Thân mềm -Ở cạn, biển -Ở nước ngọt -Ở nước lợ -Vùi lấp -Bơi nhanh -Bò chậm chạp -2 mảnh vỏ -Vỏ tiêu giảm -1 vỏ xoắn ốc x x x x Nước ngọt Vùi lấp 2 mảnh vỏ x x x Biển Vùi lấp 2 mảnh vỏ x x x Cạn Bò chậm chạp 1 vỏ xoắn ốc x x x Nước ngọt Bò chậm chạp 1 vỏ xoắn ốc x x x Biển Bơi nhanh Tiêu giảm x x x Đặc điểm cơ thể Lối sống Không phân đốt Phân đốt Khoang áo phát triển Kiểu vỏ đá vôi Nơi sống Đại diện Đặc điểm Sò Trai sông Ốc sên Ốc vặn Mực Cụm từ kí hiệu gợi ý Thân mềm -Ở cạn, biển -Ở nước ngọt -Ở nước lợ -Vùi lấp -Bơi nhanh -Bò chậm chạp -2 mảnh vỏ -Vỏ tiêu giảm -1 vỏ xoắn ốc x x x x 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 1. Ch©n Trai Ốc sên Mùc 2. Vá(hay mai)®¸ v«i 3. èng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu [...]... cho con người là: a Khai thác lấy thịt b Dùng làm đồ trang trí, trang sức c Dùng làm dược liệu d Cả a, b, c đều đúng Dn dũ: - Hc bi - Tr li cõu hi sỏch giỏo khoa - Hc ghi nh - c phn em cú bit - Son bi 22: TễM SễNG . Ốc vặn Nghêu Bào ngư Ốc bươu vàng Hến Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM 1. Đặc điểm chung 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 1. Ch©n Trai Ốc sên. mai)®¸ v«i 3. èng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu Hoàn thành chú thích cấu tạo chung của các đại diện thân mềm sau? Đặc điểm cơ thể Lối sống Không phân đốt
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem, tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem, tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Từ khóa liên quan