0

H-T15

6 212 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Tiết:29 Ngàysoạn:2/12/2005 LUYỆN TẬP A/Mục tiêu: Kiến thức:Củng cố, khắc sâu các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; đường tròn nội tiếp, bàng tiếp của tam giác, cách xác đònh tâm của các đường tròn này Kỉ năng: Biết vận dụng các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau vào việc giải bài tập về tính toán, chứng minh.Bước đầu vận dụng tính chất củavtiếp vào bài tập q tích ,dựng hình Tư tưởng:ûnèn tính cẩn thận; sự phán đoán suy luận B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ; thước phân giác Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (7’)Nêu đònh lý về hai tiếp tuyến cắt nhau Chữa bài tập 27sgk P ABC = DA+MD+ME+EA MàDB=DM;EM=EC(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) vậy P ABC = DA+DB+CE+EA=AD+AB =2AB(do AB=AC) III/Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1 *)Cho HS đọc đề bài tập 30sgk vẽ hình nêu GT+KL Cho HS thảo luận và làm theo nhóm GV theo dõi nhận xét *)HS đọc đề bài vẽ hình nêu GT+KL GT:Nửa đường tròn(o) ,AB đường kính,CM,DM,CA,DB là các tiếp tuyến, A,M,B là các tiếp điểm KL:a)Góc COD=90 0 b) CD=AC+BD c)AC.BD không đổi HS thảo luận và làm theo nhóm. Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài giải Nhóm 1 trình bày phần (a) Nhóm 3 trình bày phần (b) Nhóm 4 trình bày phần (c) Cã lớp theo dõi bổ sung *)Bài 30sgk A B b)CM=CA;DM=DB(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) Vậy CM+DM=CA+BD CD=CA+BD c)AC.BD=MC.MD=OH 2 =R 2 (Do tam giác COD vuông có A B D E C M O O C D M a)OC là phân giác góc AOM OD là phân giác góc BOM mà góc AOM và góc BOM kề bù nên góc COD=90 0 15’ 5’ *)Cho HS đọc đề bài 31sgk vẽ hình , lập GT+KL GV:Hãy tìm các đoạn thẳng bằng nhau trên hình vẽ? GV:Viết biểu thức AB+AC-BC theo các đoạn thẳng trên Cho HS làm theo nhóm phần(b) *)GV treo bảng phụ có ghi đề bài 32sgk *)HS đọc đề bài 31sgk vẽ hình nêu GT+KL GT: đường tròn(O) nội tiếp trong tam giác ABC,D,E,F là các tiếp đểm KL:a) chứng minh 2AD =AB +AC-BC b)tìm các hệ thức tương tự như hệ thức ở câu (a) HS: AD=AF;BD=BE;CF=CE Do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau HS:AB+AC-BC = AD+BD+AF+FC-BE-CE= 2AD HS làm theo nhóm phần (b) Nhóm 1+3+5: tính 2BE Nhóm2+4+6 : tính2CF *)HS đọc đề bài 32sgk thảo luận theo nhóm, chọn câu trả lời đúng OM là đường cao) *)Bài 31sgk A D F Ô B E C a)AD=AF;BD=BE;CF=CE Do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau AB+AC-BC = AD+BD+AF+FC-BE-CE= (AD+AF)+(BD-BE)+(CF- CE) =AD+ AD=2AD b) 2BE=BC+BA-AC 2CF=CB+CA-AB *)Bài 32sgk A B C Câu(D) đúng IV/Hướng dẫn tự học: (2’) Học bài Làm lại các bài tập trên -Nghiên cứu bài vò trí tương đối của hai đường tròn D/Rút kinh nghiệm ;bổ sung Tiết:30 Ngàysoạn:3/12/2005 §7VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN A/Mục tiêu: Kiến thức: HS hiểu được ba vò trí tương đối của hai đường tròn , tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau ( tiếp điểm nằm trên đường nối tâm ) , tính chất của hai đường tròn cắt nhau (hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm) Kỉ năng: Biết vận dụng tính của hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau vào việc giải bài tập về tính toán và chứng minh Tư tưởng :Rèn luyện tính chính xác trong phát biểu , vẽ hình và tính toán B/ Chuẩn bò : Thầy: thước thẳng ,com pa, bảng phụ; Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm C/Tiêùn trình tiết dạy: I/ổn đònh: (1’) II/ Kiểm tra bài cũ : (6’) –Phát biểu và chứng minh đònh lý về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau III/Bài mới:(1’) Chúng ta đãhọc vò trí tương đối của đường thẳng và đường tròn,về hai đường tròn chúng có những vò trí tương đối nào? Đó là vấn đề chúng ta cần tìm hiểu . TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15’ Hoạt động 1: Cho HS làm ?1sgk GV theo dõi nhận xét hoạt đọng các nhóm GV vẽ một đường tròn (O) lên bảng,cầm đường tròn (O’)bằng dây thép sơn trắng, dòch chuyễn để HS thấy xuất hiện ba vò trí tương đối của hai đường tròn GV gvẽ hình bên giơithệu hai đường tròn HS thảo luận theo nhóm ?1 Đại diện nhóm len trình bày ( theo đònh lý sự xác đònh đường tròn, qua ba điểm không thẳng hàng ,ta vẽ được chỉ một đường tròn.Do đó nếu hai đường trốnc từ ba điểm chungtrở lên thì chúng trùng nhau.Vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung) HS quan sát ,nhận xét HS nghe giới thiệu; vé hình vào vỡ , nhìn vào hìn xác đinh 1) Ba vò trí tương đối của hai đường tròn a)Hai đường tròn cắt nhau: 12’ cắt nhau,giao điểm,dây chung GV:Vẽ hình hai đường tròn có một điểm chung, giới thiiêụ : hai đường tròn tiếp xúc nhau , điểm tiếp xúc Lư ý HS có hai trường hợp tiếp xúc GV cho HS vẽ hình trường hợp hai đường tròn không có điểm chung GV giới thiệu hai trường tròn không giao nhau Hoạt động 2 giao điểm , dây chung(Hai giao điểm là A và B, dây chung là đoạn AB) HS nghe giáo viên giới thiệu Nhìn vào hình xác đònh điểm tiếp xúc HS: vẽ hình trường hợp hai đường tròn không có điểm chung A O O’ B Hai đường tròn có hai điểm chung được gọ ò lầhi đường tròn căùt nhau . Hai điểm chung đó gọi là haigiaiểm . Đoạn thẳng nối hai giao điểm đó gọi là dây chung b)Hai đường tròntiếp xúc nhau:Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Điểm chung đó được gọi là tiếp điểm O A O’ Tiêùp xúc ngoài O O’ Tiếp xúc trong c) Hai đường tròn không giao nhau: hai đường tròn không có điểm chung được gọi là hai đường tròn không giao nhau O O’ O O’ 2) Tính chất đường nối râm: 8’ Dựa vào các hình trên GV giới thiệường nối tâm, đoạn nối tâm GV: Có nhận xét gì về đường nối tâm? Cho HS làm theo nhóm ?2 GV theo dõi , nhận xét Qua đó cho HS nêu đònh lý(sgk) Cho HS nhận xét điểm tiếp xúc và đường nối ttâm trong hai trường hợp Hoạt động3:củng cố GV treo hình 88sgk Cho HS làm ?3 A O I O’ C B D GV cho HS nêu lại các vò trí tương đối của hai dường tròn- Đònh lý về dây chung , điểm tiếp xúc HS : đường nối tâm là trucï đối xúng của hình gồm cả hai đường đó,vì đường kính là trục đối xứng của đường tròn HS thảo luận nhóm ?2 Đại diện nhóm lên bảng trình bày ; cã lớp theo dõi , nhậ xét ( a)OA=OB=R (O) O’A=O’B= R (O’) Vậy OO’ là trung trực của AB b)Điểm A nằm trên đường nối tâm) HS đọc đònh lý sgk HS nhận xét -Tiép xúc ngoài thì điểm tiếp xúc nằm trên đoạn nối tâm -Tiếp xúc trong thì điểm tiếp xúc nằm trên đường nối tâm, nhưng nằm ngoài đoạn nối tâm HS làm theo nhóm ?3 ( a/Hai đường tròn cắt nhau b/AB căt OO’ tại I ; theo đònh lý trên IA=IB mà OA=OC vậy CB//OI hay BC//OO’. Tương tự BD//OO’ suy ra C,D,B thẳng hàng) HS nêu lại các vò trí tương đối của hai dường tròn- Đònh lý về dây chung , điểm tiếp xúc Cho hai đườngtròn(O)và(O’) Có hai tâm không trùng nhau;.Đường thẳngOO’ gọi là đường nối tâm,đoạn thẳng OO’ là đoạn nối tâm Đường nối tâm là trucï đối xúng của hình gồm cả hai đường đó ĐỊNH LÝ:sgk (O) và(O’) cắt nhau tại A vàB thì OO’ là trung trực của AB (O) và(O’) tiếp xúc nhau tại A thì A nằm trên dường thẳng OO’ IV/Hướng dẫn tự học: (2’) Học bài Làm các bài tập sgk( bài 33: chứng minh hai góc đồng vò bằng nhau Bài 34:Dùng đònh lý Pytago và đòn lý trên -Nghiên cứu bài vò trí tương đối của hai đường tròn(tt) D/Rút kinh nghiệm ;bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: H-T15, H-T15,

Hình ảnh liên quan

Thầy: thước thẳng ,com pa,bảng phụ; thước phân giác      Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm - H-T15

h.

ầy: thước thẳng ,com pa,bảng phụ; thước phân giác Trò : thước thẳng compa,bảng nhóm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tư tưởng :Rèn luyện tính chính xác trong phát biể u, vẽ hình và tính toán - H-T15

t.

ưởng :Rèn luyện tính chính xác trong phát biể u, vẽ hình và tính toán Xem tại trang 3 của tài liệu.
GV:Vẽ hình hai đường tròn có một điểm chung, giới thiiêụ : hai đường tròn tiếp xúc nhau , điểm tiếp xúc - H-T15

h.

ình hai đường tròn có một điểm chung, giới thiiêụ : hai đường tròn tiếp xúc nhau , điểm tiếp xúc Xem tại trang 4 của tài liệu.
Dựa vào các hình trên GV giới thiệuđường nối tâm, đoạn nối tâm GV: Có nhận xét gì về đường nối tâm? - H-T15

a.

vào các hình trên GV giới thiệuđường nối tâm, đoạn nối tâm GV: Có nhận xét gì về đường nối tâm? Xem tại trang 5 của tài liệu.