0

thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma

16 22,724 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 20:26

đây là bài thực hành địa lý 11 nâng cao Bµi 38: thùc hµnh Bµi 38: thùc hµnh viÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo viÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo pa-na-ma pa-na-ma I. I. Vị trí của hai kênh đào Vị trí của hai kênh đào Em hãy xác định Em hãy xác định trên bản đồ thế giới trên bản đồ thế giới vị trí của kênh đào vị trí của kênh đào Xuy-ê kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-Na-Ma, Các Pa-Na-Ma, Các biển đại dương biển đại dương nối liền 2 kênh đào nối liền 2 kênh đào này này Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Xuy-ª II. Một số đặc điểm của hai kênh đào II. Một số đặc điểm của hai kênh đào Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào. thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào. 1. 1. Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm tới Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm tới năm , nối với là con năm , nối với là con đường ngắn nhất nối đại dương với đại đường ngắn nhất nối đại dương với đại dương kênh dài km. dương kênh dài km. Kênh đào Xuy-Ê không cần thời gian qua Kênh đào Xuy-Ê không cần thời gian qua kênh là do chiến tranh giữa Ai cập với I- kênh là do chiến tranh giữa Ai cập với I- Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm . Tới Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm . Tới năm . năm . II. Một số đặc điểm của hai kênh đào II. Một số đặc điểm của hai kênh đào Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào. thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào. 1. 1. Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm tới Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm tới năm , nối với là con năm , nối với là con đường ngắn nhất nối đại dương với đại đường ngắn nhất nối đại dương với đại dương kênh dài km. dương kênh dài km. Kênh đào Xuy-Ê không cần thời gian qua Kênh đào Xuy-Ê không cần thời gian qua kênh là do chiến tranh giữa Ai cập với I- kênh là do chiến tranh giữa Ai cập với I- Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm . Tới Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm . Tới năm . năm . 1859 1869 Biển đỏ Địa Trung Hải Đại Tây Dương ấn Độ Dương 195 âu Tầu 11 đến 12 giờ 1975 1967 2. 2. Đặc điểm của kênh đào Pa-Na-Ma: Đặc điểm của kênh đào Pa-Na-Ma: Kênh đào Pa-Na-Ma khởi công từ năm do Phec-đi- Kênh đào Pa-Na-Ma khởi công từ năm do Phec-đi- năng đơ Let-xep người Pháp xây dựng nhưng đã thất bại năng đơ Let-xep người Pháp xây dựng nhưng đã thất bại do . do . Hoa kỳ thay Pháp xây dựng từ năm Hoa kỳ thay Pháp xây dựng từ năm đến năm sau đó sở hữu kênh Pa-na-ma tới đến năm sau đó sở hữu kênh Pa-na-ma tới năm mới trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa-na- năm mới trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa-na- ma. Kênh đào đã mang lại lợi ich to lớn cho Hoa Kỳ ma. Kênh đào đã mang lại lợi ich to lớn cho Hoa Kỳ 1882 khó khăn về địa hình, khí hậu, bệnh dịch sai lầm trong thiết kế 1904 1914 1999 đặc biệt đối với nền kinh tế các hoạt động quân sự của quân đội Hoa Kỳ Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Pa-na-ma III. Bµi tËp: III. Bµi tËp: Chia líp thµnh 4 nhãm t­¬ng øng víi 4 tæ, tæ 1 vµ Chia líp thµnh 4 nhãm t­¬ng øng víi 4 tæ, tæ 1 vµ tæ 3 lµm c©u a, b bµi tËp 1. tæ 2 vµ tæ 4 lµm c©u a,b tæ 3 lµm c©u a, b bµi tËp 1. tæ 2 vµ tæ 4 lµm c©u a,b bµi tËp 2. bµi tËp 2. Tuyến Tuyến Khoảng cách được rút ngắn khi Khoảng cách được rút ngắn khi qua kênh đào Xuy-ê qua kênh đào Xuy-ê Đơn vị hải lí Đơn vị hải lí Đơn vị % Đơn vị % Ô-đet-xa Mum-bai Ô-đet-xa Mum-bai Mi-na al A-hma-đi Giê-noa Mi-na al A-hma-đi Giê-noa Mi-na al A-hma-đi Rốt-tec- Mi-na al A-hma-đi Rốt-tec- đam đam Mi-na al A-hma-đi Ban-ti-mo Mi-na al A-hma-đi Ban-ti-mo Ba-lik-pa-pan Rôt-tec-đam Ba-lik-pa-pan Rôt-tec-đam 7620 64,5 6364 57,5 6372 53,4 3358 27,9 2778 23 1. Đáp án câu b bài tập 1 . của kênh đào vị trí của kênh đào Xuy-ê và kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-Na-Ma, Các Pa-Na-Ma, Các biển và đại dương biển và đại dương nối liền 2 kênh đào. tập về đặc điểm của 2 kênh đào. 1. 1. Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê: Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm tới Kênh đào Xuy-Ê
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma,

Hình ảnh liên quan

Một số hình ảnh về kênh đào Xuy-ê - thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma

t.

số hình ảnh về kênh đào Xuy-ê Xem tại trang 3 của tài liệu.
khó khăn về địa hình, khí hậu, bệnh dịch và sai lầm trong thiết kế - thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma

kh.

ó khăn về địa hình, khí hậu, bệnh dịch và sai lầm trong thiết kế Xem tại trang 6 của tài liệu.
Một số hình ảnh về kênh đào Pa-na-ma - thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma

t.

số hình ảnh về kênh đào Pa-na-ma Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan