0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL

21 399 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 07:15

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 10 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Tel: + 84 58 590611 - Fax: + 84 58 690613 www.vinpearlland.com BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại VinpearlCông ty cổ phần được thành lập trên sở chuyển đổi Công ty TNHH Du lịch Thương mại Hòn Tre thành Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Thương mại Hòn Tre ngày 28/06/2006. 2. Ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3703000217 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu vào ngày 26 tháng 7 năm 2006 đăng ký thay đổi như sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngày đăng ký thay đổi Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 1 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 2 Ngày 26 tháng 4 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 3 Ngày 04 tháng 5 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 4 Ngày 22 tháng 8 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 5 Ngày 25 tháng 9 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 6 Ngày 05 tháng 11 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 7 Ngày 25 tháng 12 năm 2007 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 7 bao gồm: Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh vũ trường, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động vui chơi giải trí khác; Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; Chiếu phim điện ảnh phim video; Dịch vụ giặt, là; Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (không gây chảy máu); Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà trang bị kỹ thuật đặc biệt; Vận tải hành khách đường bộ đường thủy; Mua bán thực phẩm tươi sống chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm hàng bách hóa cho khách du lịch; Mua bán vật tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; Môi giới thương mại; Nuôi trồng thủy sản; Trồng rừng; Sản xuất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 11 hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; Kinh doanh vận tải hành khách bằng cáp treo; Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 12 II. NHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG KỲ TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2008 ĐẾN NGÀY 31/03/2008. - Năm 2008 là năm thứ 5 Công ty đưa dự án đầu tư giai đoạn 1 đi vào hoạt động. - Kể từ 31/01/2008, Công ty chính thức đưa Công trình Thủy cung vào hoạt động. - Kể từ 31/12/2007, Công ty chính thức đưa khách sạn 5 sao H1 với công suất 250 phòng sau khi đã được nâng cấp chính thức đi vào hoạt động. - Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án. III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán Chuẩn mực kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 2. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung. Công việc ghi sổ kế toán được thực hiện trên phần mềm trên máy vi tính. 3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). 4. sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc được tổng hợp từ báo cáo của Văn phòng Công ty, Khách sạn Công viên giải trí Vinpearl. 5. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/03/2008. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Tiền tương đương tiền Tiền các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển các khoản đầu tư ngắn hạn thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 2. Các khoản phải thu thương mại phải thu khác Các khoản phải thu thương mại các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để được hàng tồn kho ở địa điểm trạng thái hiện tại. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 13 Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần thể thực hiện được. Giá trị thuần thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 4. Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá khấu hao lũy kế được xóa sổ bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: Số năm Nhà cửa, vật kiến trúc 30-40 Các công trình kiến trúc khác 10-20 Máy móc thiết bị 08-15 Phương tiện vận tải 06-12 Thiết bị truyền dẫn 25 Thiết bị, dụng cụ quản lý 04-08 Tài sản cố định khác 08 – 15 5. Tài sản thuê hoạt động Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê. 6. Bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành. Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 14 Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá khấu hao lũy kế được xóa sổ bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư được công bố tại thuyết minh số IV.4. 7. Tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất - Quyền sử dụng đất lâu dài: Là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ . Quyền sử dụng đất lâu dài không tính khấu hao. - Quyền sử dụng đất thời hạn: Bao gồm tiền đền bù giải tỏa, tiền thuê đất trong thời hạn 50 năm mà Công ty trả một lần được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất này được khấu hao theo thời hạn thuê đất còn lại tính từ khi đưa dự án đi vào hoạt động (từ 45 đến 48 năm). Phần mềm phục vụ quản lý Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao từ 4 năm đến 8 năm. 8. Chi phí đi vay Chi phí đi vay được vốn hóa khi liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Đối với các khoản vốn vay chung trong đó sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể. 9. Chi phí đầu tư xây dựng bản Toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến đầu tư xây dựng bản được ghi nhận theo thực tế phát sinh phù hợp với tiến độ thực hiện đã được nghiệm thu khối lượng quyết toán đã được hai bên chấp nhận. Đối với các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng quyết toán khối lượng đã được hai bên chấp nhận, chi phí đầu tư được kết chuyển phù hợp vào các đối tượng liên quan. Giá trị quyết toán khối lượng của các hạng mục xây dựng còn dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được hai bên chấp nhận chưa được ghi nhận vào báo cáo tài chính, chi phí đầu tư xây dựng đã được ghi nhận vào báo cáo tài chính liên quan đến các hạng mục này được thể hiện ở chỉ tiêu Chi phí xây dựng bản dở dang của Báo cáo tài chính tổng hợp. 10. Đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết, sở kinh doanh đồng kiểm soát đầu tư khác được ghi nhận theo giá gốc. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 15 Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này. Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. 11. Chi phí trả trước dài hạn Chi phí chuẩn bị kinh doanh Bao gồm các chi phí: - Chi phí đào tạo nhân viên tiền lương của chuyên gia, nhân viên trong giai đoạn trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động; - Chi phí trả cho nhà điều hành quản lý về cung cấp dịch vụ giai đoạn trước khi hoạt động; - Chi phí tư vấn, quảng cáo, tiếp thị; - Các chi phí cần thiết khác chuẩn bị cho dự án chính thức đi vào hoạt động. Các chi phí này được phân bổ từ 1 đến 3 năm kể từ khi dự án chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Công cụ, dụng cụ Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ từ 24 tháng đến 60 tháng. Chi phí sửa chữa tài sản Chi phí sửa chữa tài sản được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ từ 24 đến 48 tháng. Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm được phân bổ theo thời gian bảo hiểm của hợp đồng. Các chi phí khác Các chi phí khác được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 36 tháng. 12. Các khoản phải trả thương mại phải trả khác Các khoản phải trả thương mại các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. 13. Chi phí phải trả Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. 14. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 16 15. Các khoản dự phòng phải trả Một khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ dẫn đến nhiều khả năng là cần chuyển giao các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu số tiền phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng là tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh rõ những ước tính trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. 16. Vốn cổ phần Vốn cổ phần ưu đãi Vốn cổ phần ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu trong trường hợp vốn không phải hoàn trả việc chia cổ tức là không bắt buộc. Các khoản chia cổ tức được ghi nhận như là các khoản phân phối từ vốn chủ sở hữu. Vốn cổ phần ưu đãi được phân loại là nợ phải trả nếu vốn phải được hoàn trả vào một thời điểm cụ thể hoặc tùy theo lực chọn của cổ đông hoặc việc chia cổ tức là bắt buộc. Cổ tức trả cho các cổ phiếu ưu đãi này được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là chi phí tiền lãi. Cổ phiếu mua lại Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận như là một thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Các cổ phần mua lại được phân loại là các cổ phiếu ngân quỹ được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Cổ tức Các cổ tức trả cho các cổ phiếu ưu đãi phải hoàn trả đuợc ghi nhận là một khoản nợ phải trả trên sở dồn tích. Các cổ tức khác được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố. 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ năm thu nhập chịu thuế được giảm 50% trong 7 năm tiếp theo (theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2498/UB do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/11/2004). Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 17 Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 18. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. Tỷ giá sử dụng để quy đổi lập báo cáo tài chính: - Ngày 31/12/2007 16.091 VND/USD - Ngày 31/03/2008 15.960 VND/USD 19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại. Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán. Doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản trên đất được ghi nhận khi khi phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất tài sản trên đất được được chuyển giao cho người mua. Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên sở thời gian lãi suất từng kỳ. 20. Bên liên quan Các bên được coi là liên quan nếu một bên khả năng kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính hoạt động. Các bên liên quan với Công ty được trình bày ở thuyết minh số VIII.3. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 18 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1. Tiền các khoản tương đương tiền 31/03/2008 01/01/2008 Tiền mặt 3.397.701.189 1.450.298.372 Tiền gửi ngân hàng 72.441.411.072 113.809.986.786 Tiền đang chuyển 626.581.861 2.001.835.613 Cộng 76.462.694.122 117.262.120.771 2. Các khoản đầu tư ngắn hạn Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn trong năm như sau: 31/03/2008 01/01/2008 Báo Thanh niên (cho vay) 32.500.000.000 - Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam tại Tp.HCM (cho vay thời hạn 3 tháng, lãi suất 0,85%/tháng) 16.500.000.000 20.500.000.000 Bà Phạm Hồng Linh (cho vay thời hạn 3 tháng, lãi suất 1%/tháng) 7.436.377.917 7.436.377.917 Ông Nguyễn Quốc Thành (cho vay thời hạn 3 tháng, lãi suất 1%/tháng) 20.000.000.000 40.000.000.000 Cộng 76.436.377.917 67.936.377.917 3. Phải thu của khách hàng 31/03/2008 01/01/2008 Số tiền còn phải thu của khách hàng về cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí dịch vụ khác tại Khu du lịch Vinpearl Land 16.307.390.613 9.714.100.383 Cộng 16.307.390.613 9.714.100.383 4. Trả trước cho người bán 31/03/2008 01/01/2008 Số tiền trả trước cho các nhà thầu xây dựng các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Công ty 25.424.818.966 42.925.719.984 Cộng 25.424.818.966 42.925.719.984 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 19 5. Các khoản phải thu khác 31/03/2008 01/01/2008 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Kim Đô Thành (*) 5.833.804.111 5.833.804.111 Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lãi cho vay 274.691.300 348.500.000 Ông Nguyễn Quốc Thành – Lãi cho vay 2.173.333.333 1.063.333.333 Bà Phạm Hồng Linh - Lãi cho vay 825.570.200 600.000.000 Ứng vốn cho UBND tỉnh Khánh Hòa để thực hiện Công trình điều chỉnh tuyến đường vòng Núi Chụt 2.200.000.000 2.200.000.000 Thuế GTGT đầu vào chờ kê khai - 113.167.281 Các khoản khác 1.470.588.308 720.427.173 Cộng 12.777.987.252 10.879.231.898 (*): Khoản phải thu của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Kim Đô Thành về quyết toán hợp đồng thi công hệ thống móng trụ cáp treo. Để bảo đảm thu hồi số tiền này, Công ty đã nhận thế chấp 01 máy khoan, quyền sử dụng đất tài sản trên đất tại Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Hàng tồn kho 31/03/2008 01/01/2008 Nguyên liệu, vật liệu 7.510.910.719 7.322.195.789 Công cụ, dụng cụ 2.258.749.360 2.321.644.958 Hàng hóa 1.421.482.296 1.477.165.059 CP sản xuất kinh doanh dỡ dang 41.503.688 - Cộng 11.232.646.063 11.121.005.806 7. Tài sản ngắn hạn khác 31/03/2008 01/01/2008 Tạm ứng của cán bộ công nhân viên 4.893.720.866 2.198.007.993 Các khoản ký quỹ, ký cược 14.500.000 14.500.000 Tài sản thiếu hụt chờ xử lý 7.365.516 6.000.000 Cộng 4.915.586.382 2.218.507.993 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com [...]... hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl đã cùng với Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm một số đối tác khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Vinpearl Hội An với số vốn điều lệ : 150.000.000.000 VNĐ Trong đó, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl góp 70% vốn điều lệ Ngoài sự kiện nêu trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng... phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chín h tổng hợp 21 Góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh Cộng 13 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng (sở hữu 837.550 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) chiếm 29% Vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư & PT địa ốc TP Hoàng Gia Cộng 14 Đầu tư dài hạn khác Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam... TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Các khoản tiền tương đương tiền Công ty đang nắm giữ nhưng không được sử dụng Công tycổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Nghiệp Việt Nam (INBank) Để đảm bảo Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl đủ vốn để tham gia góp vốn điều lệ của INBank, Công ty đã chuyển số tiền là 50.000.000.000 đồng vào tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát... phần Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng (sở hữu 837.550 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) chiếm 29% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại TP HCM (sở hữu 308.700 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) chiếm 9,8% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại TP Hà Nội (sở hữu 212.520 cổ phần mệnh giá 10.000 VND /cổ phần) chiếm 7,08% Vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư & PT địa ốc TP Hoàng Gia Cộng PDF... thỏa thuận thành lập Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103008366 ngày 08 tháng 11 năm 2007 (đăng ký lần đầu) với vốn điều lệ là 300.000.000.000 VND Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl góp 60% vốn điều lệ của công ty này, tương đương... này Công ty đã góp đến ngày 31/03/2008 với số tiền là 611.489.000 VND (xem thuyết minh số V.12) • 2 Theo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư thành lập công ty ngày 03 tháng 10 năm 2007 được ký kết giữa bốn bên gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khí Hà Nội (Bên A), Công ty Cổ phần Vincom (Bên B), Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl (Bên C) Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Đầu... bộ phận hợp thành phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 19 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa... thời Công ty đã yêu cầu Ngân hàng phong tỏa để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào INBank VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Các khoản cam kết • Cam kết góp vốn điều lệ vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Nghiệp Việt Nam (INBank): Xem thuyết minh VII • Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khách sạn Vinpearl (VHMC) VHMC đã được Sở Kế hoạch và. .. năm 2007 (đăng ký lần đầu) đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27 tháng 11 năm 2007 với vốn điều lệ là 30.000.000.000 VND Số vốn điều lệ này chưa được Công ty góp • Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 668/HĐKT2007 ngày 01 tháng 11 năm 2007 được ký kết giữa ba bên gồm: Công ty Đầu tư Xây dựng Thanh niên xung phong, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản...CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo) 8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Nhà xưởng, vật kiến trúc Máy móc, . hữu vốn Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre. hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã cùng với Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm và một
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL, BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL,

Hình ảnh liên quan

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL

8..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 11 của tài liệu.
9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL

9..

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa (xem thuyết minh số V.24) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL

i.

sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa (xem thuyết minh số V.24) Xem tại trang 12 của tài liệu.