0

Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

18 482 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 Tuần 19 Ngày soạn: 28/12/09 Tiết 33 Ngày dạy: 30/12/09 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Học sinh nắm chắc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác kể cả trường hợp tamgiác vuông. * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết, vẽ hình, so sánh đoạn thẳng. Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp bài toán hình. * Thái độ: Yêu thích, hứng thú với bộ môn, tập trung học bài và ghi chép bài đầy đủ. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, thước đo góc, êke, compa, phấn màu, bảng phụ * Trò: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Ghi bảng * Hoạt động 1: ? Trên hình vẽ có những tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? ? Đã học những trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác vuông? ? Nhắc lại những trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông? * Hoạt động 2: - Vẽ hình, hướng dẫn HS ghi giả thuyết, kết luận. - Hướng dẫn HS giải. ? Có dự đoán gì về độ dài của hai đoạn thẳng BE và CF? ? Xét hai tam giác nào để có thể chứng minh được BE - Vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận. - Dự đoán BE và CF bằng nhau. - Xét BEM và CFM 1. Bài 39 <Tr 124 SGK> Hình 105. ABH = ACH (c.g.c) Hình 106 DEK = DFK (g.c.g) Hình 107 ABD = ACD (cạnh huyền- góc nhọn) Hình 108 ABD = ACD (cạnh huyền- góc nhọn) 2. Bài 40 <Tr 124 SGK> GT ABC (AB≠AC) MB=MC, Ax đi qua M BE ⊥ Ax; CF ⊥ Ax KL So sánh BE và CF Giải Xét  v BEM và  v CFM có: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 83 Hình 107 Hình 105 Hình 106 B A C D A B C D H F Hình 108 Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 = CF? ? Hai tam giác này có gì đặc biệt? ? Có những yếu tố nào bằng nhau? ? Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp nào? * Hoạt động 3: - Vẽ hình, hướng dẫn HS ghi giả thuyết, kết luận. - Hướng dẫn HS giải ? Làm cách nào để chứng minh được ID = IE = IF - Hướng dẫn HS chứng min ID = IE. ? Xét hai tam giác nào để có thể chứng minh. ID = IE - Khi chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau cần lưu ý đến các trường hợp bằng nhau đặc biệt của hai tam giá vuông. - Đây là hai tam giác vuông. - Trả lời - Cạnh huyền – góc nhọn - Ghi GT, KL - Chia làm 2 trường hợp để chứng minh . Chứng minh ID = IE Chứng minh IE = IF - Xét hai tam giác bằng nhau. - Trả lời MB = MC (giả thuyết) M 1 = M 2 (đối đỉnh) Do đó  v BEM =  v CFM (cạnh huyền - góc nhọn) => BE = CF. 3. Bài 41 <Tr 124 SGK> GT ABC: BI, CI là tia phân giác. ID⊥AB, IE ∈ BC, IF⊥AC KL ID = IE = IF Chứng minh  v BEM và  v CFM có: Cạnh huyền chung B 1 = B 2 (BI là phân giác) Do đó BDI = BEI (cạnh huyền góc nhọn) => ID = IE (1) Tương tự ta chứng minh được: CIE = CIF => IE = IF (2) Từ (1) và (2) suy ra ID=IE=IF 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Xem lại bài tập vừa giải - Làm các bài tập 43, 44, 45 trang 125 SGK. IV. Rút kinh nghiệm: Tuần 19 Ngày soạn: 28/12/09 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 84 ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 Tiết 34 Ngày dạy: 30/12/09 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu cho học sinh về ba trường hợp bằng nhau của tam giác, cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, chứng minh hai đường thẳng song song. * Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, chứng minh, cách trình bày một bài toán dựng hình. * Thái độ: - Yêu thích, hứng thú với bộ môn, tập trung học bài và ghi chép bài đầy đủ. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, thước đo góc, êke, phấn màu, bảng phụ * Trò: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nhắc lại ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Ghi bảng * Hoạt động 1: - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận. ? Xét hai tam giác nào để chứng minh AD = BC? ? Hai tam giác này có những yếu tố nào bằng nhau? ? Kết luận gì tư kết quả AOD = COB? ? Để chứng minh  EAB=  ECD ta phải chứng minh hai tam giác này có những yếu tố nào bằng nhau? ? Hai tam giác này có góc nào bằng nhau không? GT xOy: A,B ∈ Ox, OA<OB C,D ∈ Oy:OC=OA;OD=OB AD ∩ BC {E} KL a) AD = BC b) EAB = ECD c) OE là phân giác của góc xOy - Xét AOD và COB - OA = OC (giả thuyết) Góc O : chung OB = OD (giả thuyết) => AD = BC - Theo giả thiết ta có OA = OC (gt) OB = OD (gt) => AB = DC Vì OAD = OCB (Vì AOD=COB chứng minh trên) Nên BAE = DCE 1. Bài 43 <Tr 125 SGK> Chứng minh a) Xét AOD và COB có OA = OC (giả thuyết) Góc O : chung OB = OD (giả thuyết) Do đó:AOD = COB (c.g.c) => AD = BC b) Xét EAB và ECD có: ABE = EDC (Vì AOD=COB chứng minh trên) OA = OC (gt) OB = OD (gt) => AB = DC Vì OAD = OCB (Vì AOD=COB chứng minh trên) Nên BAE = DCE Do đó: EAB=ECD (g.c.g) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 85 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 ? Kết luận? ? Để chứng minh được OE là phân giác của góc xOy ta phải chứng minh điều gì? ? Xét hai tam giác nào? * Hoạt động 2: - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận. ? Hai tam giác ADB và ADC đã có những yếu tố nào bằng nhau? ? Cần phải chứng minh thêm điều kiện gì nữa? - Cho HS chứng minh tiếp. ? Vì  ADB =  ADC nên có kết luận gì về hai đoạn thẳng AB và AC? - EAB = ECD (g.c.g) - Phải chứng minh AOE = EOC - Xét  AOE và  COE - Vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận A 1 = A 2 ( AD là phân giác ) AD : Cạnh chung - D 1 = D 2 - Thực hiện - AB = AC (hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau) c) Xét AOE và COE có: OA = OC (gt) DE : Cạnh chung EA = EC (EAB=ECD cmt) => AOE = COE (c.c.c) => AOE = EOC =>OE là phân giác của góc xOy. 2. Bài 44 <Tr 125 SGK> GT ABC ; B = C AD là phân giác KL a) ADB=ADC b) AB=AC Chứng minh Ta có: D 1 = 180 0 – (A 1 + B) D 2 = 180 0 – (A 2 + C) Mà A 1 = A 2 ( AD là phân giác ) Và B = C (gt) Nên D 1 = D 2 Xét ADB và ADC có: A 1 = A 2 ( AD là phân giác ) AD : Cạnh chung D 1 = D 2 (chứng minh trên) => ADB = ADC (g.c.g) b) Vì ADB = ADC (cmt) => AB = AC 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Học lại lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Xem lại các bài tập đã làm IV. Rút kinh nghiệm: Tuần 21 Ngày soạn:04/01/10 Tiết 35 Ngày dạy: 06/01/10 § 6. TAM GIÁC CÂN GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 86 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 I. Mục tiêu: *Kiến thức: - Nắm chắc định nghĩa tam giác cân và tính chất, từ đó biết được định nghĩa tam giác vuông cân và tam giác đều. *Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, nhận biết tam giác cân. *Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực II. Chuẩn bị: Thầy: Thước kẻ, bảng phụ, phấn màu. Trò: Thước thẳng, thước đo góc III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò NỘI DUNG - Vẽ ABC có AB = AC => Định nghĩa tam giác cân. ? Như vậy nếu  ABC cân thì ta suy ngược lại được điều gì? - Giới thiệu các yếu tố. - Cho HS làm ?1 ? Các tam giác trên cân vì sao? Treo bảng phụ ?1 - Cho HS làm ?2 ? So sánh ABD và ACD? - Từ kết quả trên rút ra định lí 1. - Tương tự ta có thể chứng minh được định lí đảo. => Định lí 2 - Giới thiệu định nghĩa tam - AB = AC - Quan sát hình vẽ, trả lời. Các tam giác cân là: ABC (AB = AC = 4) ADE (AD = AE = 2) ACH (AC = AH = 4) ?2 - Hoạt động nhóm. Xét ABD và ABD vàACD có: AB = AC (gt ABC cân) A 1 = A 2 (AD là phân giác) AD : cạnh chung. => ABD = ACD (c.g.c) => ABD = ACD 1. Định nghĩa (SGK) ABC là  cân nếu có AB=AC AB, AC : hai cạnh bên BC : cạnh đáy Góc B và C : 2 góc ở đáy Góc A : góc ở đỉnh ?1 2. Tính chất * Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. * Định lí 2:Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. > Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 87 A B C _ _ ^ ^ ^ A B C D E H 2 2 2 2 4 A B C _ _ D ( ( 1 21 ^ ^ ^ ^ ^ ^ A B C _ | Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 giác vuông cân Giới thiệu định nghĩa tam giác đều. - Cho HS làm ?4 Vẽ Tam giác đều ABC. a) Vì sao A=B=C? b) Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC? => Các hệ quả. Làm ?4 a) Vì ABC Đều nên AB=AC=BC. => ABC cân tai A => B = C Tương tự ta có B = A = > A = B = C b) Vì tổng ba góc trong 1 tam giác là 180 0 mà trong tam giác đều các góc bằng nhau nên mỗi góc là 60 0 . 3. Tam giác đều. Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Hệ quả: - Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 60 0 - Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. - Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60 0 thì tam giác đó là tam giác đều. 4. Củng cố: Nhắc lại định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. Tính chất của tam giác cân, các hệ quả. Làm bài tập 47 trang 127 SGK. 5. Hướng dẫn học ở nhà Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK Làm các bài tập 49, 50, 51, 52 trang 128 SGK. IV. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 88 A B C | _ _ A B C | _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 Tuần 21 Ngày soạn: 04/01/09 Tiết 36 Ngày dạy: /01/09 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức về tam giác cân. Tính số đo góc ở đáy của tam giác cân. - Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh. - Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực II. Chuẩn bị: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc. - Trò: Thước thẳng, thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: *HĐ1 - Định nghĩa tam giác cân, tính chất. - Định nghĩa tam giác vuông cân, tam giác đều, hệ quả. 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ2: -Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận ? Tổng số đo của ba góc trong tam giác? ? Tính chất của tam giác cân? - Tương tự cho HS làm câu b. * HĐ3: - Cho HS làm bài tập 51 SGK - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luân. - Bằng 180 0 - Hai góc ở đáy bằng nhau. Ta có: A + B + C = 180 0 A + 2.40 0 = 180 0 A = 180 0 – 80 0 = 100 0 - Đọc đề bài - Vẽ hình ghi GT và KL GT ABC (AB =AC) D ∈ AC; E ∈ AB, AD=AE BD ∩ CE = {I} KL a) so sánh ABD và ACE b) IBC là tam giác gì? 1. Bài 49 <Tr 127 SGK> GT ABC (AB=AC) A = 40 0 KL B = ? , C = ? -Giải- a) Ta có : A + B + C = 180 0 Mà B = C (t/c tam giác cân) A = 40 0 (giả thuyết) => 40 0 + 2B = 180 0 B = (180 0 - 40 0 ):2 B = 70 0 Vậy B = C = 70 0 b) 3. Bài 51 <Tr 128 SGK> GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 89 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 ? Dự đoán như thế nào về hai góc ABD và ACE? ? Xét hai tam giác nào để có thể chứng minh được hai tam giác này bằng nhau? - Cho HS tiếp tục cm Vì sao? - Dự đoán hai góc này bằng nhau. Xét ABD và ACE B = B 1 + B 2 C = C 1 + C 2 -Giải- a) Xét ABD và ACE có: AB = AC (giả thuyết) Góc A chung AD = AE (giả thuyết) Do đó ABD = ACE (c.g.c) => ABD = ACE b) Vì ABD=ACE (cmt) => B 1 = C 1 mà B = C (ABC cân) => B 2 = C 2 nên IBC là tam giác cân. 4. Củng cố: * HĐ4: Nhắc lại định nghĩa, tính chất của tam giác cân. 5. Dặn dò: * HĐ5: - Làm bài tập 50, 52 SGK - Đọc bài đọc thêm - Xem trước bài: Định lí pi-ta-go IV. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 90 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 Tuần 22 Ngày soạn: 11/01/09 Tiết 37 Ngày dạy: /01/09 § 7. ĐỊNH LÍ PI – TA – GO I. Mục Tiêu: * Kiến thức: Nắm vững định lý Pi-ta-go (thuận và đảo), áp dụng định lý để giải một số bài tập. * Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết, cách áp dụng định lí Pi-ta-go. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * Thầy: Tấm bìa hình vuông, kéo, thước kẻ, phấn màu. * Trò: Tấm bìa hình vuông, kéo, thước kẻ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (lồng vào bài) 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng * HĐ1: - Giáo viên hướng dẫn HS làm ?1 và ?2 ? Qua 2 bài tập trên có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cạnh huyền và hai cạnh góc vuông? - Phát biểu định lí Py-ta-go - Cho HS làm ?3 Tìm độ dài x trên các hình vẽ. (bảng phụ) * Hình 124. ?  v ABC đã biết những cạnh nào? ? Có áp dụng được định lí Pitago không? * Hình 125. ? Làm tương tự như đối với hình 124. * HĐ2: - Cho HS làm ?4 Vẽ  ABC có AB=3cm, AC=4cm, BC=5cm. Dùng thước đo góc để xác định số đo góc BAC - Làm ?1 vẽ tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm - Lấy miếng giấy bìa và kéo để làm ?2 - Trả lời - Đọc định lí - Làm ?3 - AC và BC (cạnh huyền và một cạnh góc vuông) + Theo định lí Py-ta-go ta có AC 2 = AB 2 + BC 2 10 2 = x 2 + 8 2 x 2 = 100 – 64 x 2 = 36 => x = 6. + Theo định lí Py-ta-go x 2 = DE 2 +DF 2 =1 1 +1 2 =1+1=2 x 2 = 2 => x = 2 - Làm ?4 1. Định lí Py-ta-go: Định lí: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. ABC vuông tại A =>BC 2 = AB 2 + AC 2 * Lưu ý (SGK) 2. Định lí Py-ta-go đảo: * Định lí: nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 91 A B C Hình 124 D E F 1 1 x Hình 125 A B C A 3 5 Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 => Phát biểu định lí đảo? - BAC = 90 0 ABC, BC 2 = AB 2 + AC 2 => BAC = 90 0 3. Củng cố: * HĐ3: - Nhắc lại định lí thuận và định lí đảo Py-ta-go - Làm các bài tập 25trang 131 SGK. 4. Dặn dò: * HĐ4: - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 54, 55, 56, 57 trang 131 SGK. IV. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2009 - 2010 92 ^ 4 ^ [...]... 93 Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 Py-ta-go đảo nên tam giác c) 7m, 7m, 10m này không phải là tam giác Ta có: 72 + 72 = 49 + 49 = 98 Vì 72 + 72 ≠ 102 nên ta vuông 102 = 100 có kết luận gì? => 72 + 72 ≠ 102 Vậy tam giác đã cho không phải là tam giác vuông 3 Bài 57 SGK * HĐ4: Cho bài toán: “Tam giác ABC có AB=8, AC= 17, ? Đọc kỹ lời giải của - Lời giải trên là sai: vì... GV: Lê Thị Thảo Hình 143 Hình 144 Hình 145 2 Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông Định lý: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau ^ ABC: A = 900 97 Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, - Vẽ hình, ghi giả thuyết,... tập 59 SGK - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi GT, KL - Cho một HS lên bảng vẽ hình và ghi GT và KL ? Làm cách nào để tính được đường chéo AC? có tam giác vuông nào chứa cạnh AC hay không? HĐ của trò - Đọc đề bài - Vẽ hình, ghi GT, KL - Một HS lên bảng vẽ hình ghi GT và KL Ghi bảng 1 Bài 59 SGK Hình chữ nhật ABCD GT AD=48cm, CD=36cm KL Tính AC? B C 36 48 - Vì ABCD là hình chữ nhật D A nên ACD là tam... mới: HĐ của thầy * HĐ2: - Nhắc lại các trường hợp bằng nhau đã học của hai tam giác vuông (có hình vẽ minh hoạ) HĐ của trò Ghi bảng 1 Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác Vuông ( SGK) Hình 140 ?1 Trên mỗi hình sau có cá tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? - Cho HS làm ?1 Hình 141 - Cho HS hoạt động HìnhC 142 nhóm để làm ?1 * HĐ3: - Lên bảng trình bày ?1 - Nêu trường hợp bằng nhau về cạnh... 21cm - Nhận xét - Tiếp thu * HĐ3: KIỂM TRA 15’ Câu 1: Tìm x trên hình vẽ: A 6 C Câu 2: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạch như sau ? B 10 a 8 cm; 6cm; 10cm b 5cm; 7cm; 7cm ĐÁP ÁN: Câu 1: x2 = 102 – 62 Câu 2: a) 8cm; 6cm; 10cm 2 x = 64 x=8 Lớp Sĩ số Điểm trên TB Điểm < 2 2 - . học 2009 - 2010 97 Hình 140 Hình 141 Hình 142 Hình 143 Hình 144 Hình 145 C ^ Trường THCS Liêng Srônh GA: Hình học 7 - Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết,. = 17 2 = 289 => AB 2 + BC 2 ≠ AC 2 . Vậy tam giác ABC là tam giác vuông. c) 7m, 7m, 10m. Ta có: 7 2 + 7 2 = 49 + 49 = 98 10 2 = 100 => 7 2 + 7 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...), Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...),

Hình ảnh liên quan

- Vẽ hình, hướng dẫn HS ghi giả thuyết, kết luận. - Hướng dẫn HS giải - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

h.

ình, hướng dẫn HS ghi giả thuyết, kết luận. - Hướng dẫn HS giải Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, chứng minh, cách trình bày một bài toán dựng hình. - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

n.

luyện kỹ năng vẽ hình, chứng minh, cách trình bày một bài toán dựng hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Hướng dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận. - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

ng.

dẫn HS vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận Xem tại trang 4 của tài liệu.
*Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, nhận biết tamgiác cân.                *Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

n.

ăng: Rèn kỹ năng vẽ hình, nhận biết tamgiác cân. *Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh. -Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

n.

ăng: Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh. -Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực Xem tại trang 7 của tài liệu.
HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Một HS lên bảng làm - Làm bài - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

t.

HS lên bảng làm - Làm bài Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận. - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

h.

ình, ghi giả thuyết, kết luận Xem tại trang 16 của tài liệu.
*Kĩ năng: Áp dụng giải bài tập, rèn luyện kỹ năng vẽ hình, chứng minh, cách trình bày bài toán - Hình 7 (tiết 33-42, chuẩn...)

n.

ăng: Áp dụng giải bài tập, rèn luyện kỹ năng vẽ hình, chứng minh, cách trình bày bài toán Xem tại trang 17 của tài liệu.