0

tiet 7: G­­uong cau loi

28 287 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

V Ậ T L Í 7 Giaựo vieõn daùy: Giaựo vieõn daùy: Đỗ Hồng Việt Đỗ Hồng Việt Trửụứng THCS Trung Trửụứng THCS Trung Sơn-Sầm Sơn Sơn-Sầm Sơn Nêu tính chất ảnh của một vật Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? tạo bởi gương phẳng? Trả lời Trả lời : :   Là ảnh ảo không hứng được Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn. trên màn chắn.   Ảnh lớn bằng vật. Ảnh lớn bằng vật.   Khoảng cách từ ảnh đến Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. đến gương. KIEÅM TRA BAØI CUÕ KIEÅM TRA BAØI CUÕ Nếu gương có mặt phản xạ là mặt Nếu gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu thì ngoài của một phần mặt cầu thì gương đó gọi là gì nhỉ? gương đó gọi là gì nhỉ? I. nh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: I. nh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 1. 1. Quan sát: Quan sát: C1 Hãy quan sát ảnh của vật tạo Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi ở hình 7.1 và bởi gương cầu lồi ở hình 7.1 và cho nhận xét: cho nhận xét: 1. 1. nh có phải là ảnh ảo không? nh có phải là ảnh ảo không? Vì sao? Vì sao? HÌNH 7.1 HÌNH 7.1 2. nh lớn hay nhỏ hơn vật 2. nh lớn hay nhỏ hơn vật - nh ảo, vì không hứng - nh ảo, vì không hứng được trên màn chắn được trên màn chắn - nh nhỏ hơn vật - nh nhỏ hơn vật So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương Gương phẳng Gương phẳng Gương cầu lồi Gương cầu lồi 2. Thí nghieäm kieåm tra: (Hình 7.2) 2. Thí nghieäm kieåm tra: (Hình 7.2) GÖÔNG CAÀU LOÀI GÖÔNG CAÀU LOÀI GÖÔNG PHAÚNG GÖÔNG PHAÚNG 3.Kết luận: 3.Kết luận: nh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có nh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có các tính chất sau: các tính chất sau: • - Là ảnh - Là ảnh …… …… không hứng được trên màn không hứng được trên màn chắn. chắn. - nh - nh ……… ……… hơn vật hơn vật ảo ảo nhỏ nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 7: G­­uong cau loi, tiet 7: G­­uong cau loi,

Hình ảnh liên quan

HÌNH 7.1HÌNH 7.1 - tiet 7: G­­uong cau loi

HÌNH 7.1.

HÌNH 7.1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
2. Thí nghiệm kiểm tra: (Hình 7.2) - tiet 7: G­­uong cau loi

2..

Thí nghiệm kiểm tra: (Hình 7.2) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 2: Vật có mặt phản xạ hình cầu. - tiet 7: G­­uong cau loi

u.

2: Vật có mặt phản xạ hình cầu Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan