0

LE KHAC HUNG Mydocumenst

32 246 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

GV: KHắC HùNG NHIệT LIệT CHàO MừNG đoàn kiểm tra sở gd&đt thanh hoá phòng gd & đt nông cống cùng CáC THầY GIáO CÔ GIáO Về Dự TIếT 25 tự chọn toán HINH HọC VớI LớP 7a 11-11- 2010 TRƯờng thcs trung chính I) MUC TIÊU : 1) kiến thức : HS nắm được trường hợp bằng nhau của hai tam giác (theo DN) Trường hợp bằng nhau thứ 1(C.C.C) trường hợp bằng nhau thứ 2 (C-G-C) Của hai tam giác nói chung và trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Biết cách vẽ một tam gác biết 3 cạnh và vẽ tam giác biết góc xen giưa hai cạnh 2) Kĩ nang : Rèn luyện kĩ nang sử dụng trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác (theo DN) ;(C.C.C) ; (C-G-C) để chứng minh hai tam giác bằng nhau ,suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tương ứng bằng nhau ,luyện tập kĩ nang vẽ hinh ,khẳng phân tích và trinh bầy chứng minh bài toán hinh 3) Thái độ Cẩn thận ,chính xác tích cực trong học tập ii).CHUẩN Bị *)THầY GIáO Giáo án , SGK , máy vi tính, máy chiếu ,bảng phụ,Thước thẳng ; êke thước đo góc com pa , phấm mầu; phỉếu học tập *)Học sinh *)Học sinh thước thẳng ,êke ,thước đo góc thước thẳng ,êke ,thước đo góc ,com pa, SGK ,vở ghi ,phiếu học tập ,com pa, SGK ,vở ghi ,phiếu học tập Th«ng qua Em chän Ng«i sao may m¾n 6 4 1 2 3 5 KIÓM TRA kiÕn thøc ®· häc 7   Có 1 số ngôi sao trong đó chỉ mỗi ngôi sao tương ứng với một câu hỏi ;Ai là người nhanh hơn được trả lời : Nếu trả lời đúng câu hỏi thỡ được điểm Nếu trả lời sai thỡ không được điểm. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây : LUậT CHƠI NGÔI SAO MAY MắN Bắt đầu . Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 0 0 A A B B C C GT GT ∆ ∆ ABC ABC KL A + B + C = 180 KL A + B + C = 180 0 0 Chứng minh Chứng minh Ta có : A Ta có : A 1 1 = B = B (hai góc so le trong) (hai góc so le trong) A A 2 2 = C = C (hai góc so le trong) (hai góc so le trong) Định lý : Định lý : x x y y 1 1 2 2 Từ (1) và (2) => B + BAC + C = Từ (1) và (2) => B + BAC + C = A A 1 1 + BAC + A + BAC + A 2 2 = xAy = xAy = 180 = 180 0 0 ( ( đpcm) đpcm) (1) (1) (2) (2) KiÓm tra bµi cñ KiÓm tra bµi cñ Qua A kẻ xy // BC Qua A kẻ xy // BC 3210 Gi¶i ®¸p  Đố: Đố: Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 5 5 0 0 so với phương thẳng đứng. so với phương thẳng đứng.  Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ A B C 5 0 ? ∆ ∆ ABC có: ABC có: A+ABC+C= 180 A+ABC+C= 180 0 0 (tổng 3 góc (tổng 3 góc trong trong ∆ ∆ ) ) ⇒ ABC = 180 ABC = 180 0 0 – (A+C) – (A+C) ⇒ ABC = 180 ABC = 180 0 0 – (5 – (5 0 0 +90 +90 0 0 ) ) ⇒ ⇒ ABC = 85 ABC = 85 0 0 Vậy ABC = 85 Vậy ABC = 85 0 0 Bài tËp 4 3210 Gi¶i ®¸p A . Tæng sè ®o ba gãc trong mét tam gi¸c b»ng180 0 B. Ba gãc trong cña mét tam gi¸c cã tæng sè ®o b»ng180 0 C . Trong mét tam gi¸c cã tæng sè ®o ba gãc b»ng 180 0 D . C¶ ba ®¸p ¸n A,B,C ®Òu ®óng Sao1 ?1 H·y chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau   Sao1-9 ® 3210 Gi¶i ®¸p Sao2 C¶ A,B,C,§ÒU §óNG ?2 H·y chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau Sao2- 9 ® Cã = ABC∆ + ∧ A + ∧ B C ∧ 180 0 Cã = + ∧ M + ∧ N P ∧ 180 0 MNP∆ Cã = UPV∆ + ∧ U + ∧ P V ∧ 180 0 .B .C .A .D 3210 Gi¶i ®¸p [...]... AD lµ c¹nh chung GK lµ c¹nh chung A B D C AD BC vµ AD BC Hai anh Sơn và Hà vừa=được thừa//kế hai mảnh vườn hình tam giác kề nhau, chẳng may ngôi nhà anh Sơn đang ở trước đây không nằm trọn trong mảnh vøn Anh Sơn rất muốn xác đònh ∆ABD = ∆CDB chu vi mảnh vøn của mình, nhưng lại không thể nào đo được AB ranh AD Có cách nào giúp anh Sơn? Biết rằnBDbờ rào = CD đường g2 (gt) ABD = BDC lµ c¹nh chung AB , CD... đó bằng nhau ∆ABC = ∆ ADC ?2 (Sgk trang 118) Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau AC lµ c¹nh chung BC = DC không? Vì sao? B A BCA = DCA C D Hình 80 BT¸p dơng 25/118 Cho hình VÏ 84 (sgk)õ: N M 1 2 Giải NP = QP P Q Cho biÕt hai tam giác trên hình có bằng nhau không? Vì sao? (gt) (gt) M1 = M2 MP : cạnh chung Nhưng cặp góc M và 1 không xen giữa M2 hai cặp cạnh bằng nhau Do đó hình vẽù hai tam giác này . Ta có : A 1 1 = B = B (hai góc so le trong) (hai góc so le trong) A A 2 2 = C = C (hai góc so le trong) (hai góc so le trong) Định lý : Định lý : x x y. nhau thứ 1(C.C.C) trường hợp bằng nhau thứ 2 (C-G-C) Của hai tam giác nói chung và trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Biết cách vẽ một tam gác biết
- Xem thêm -

Xem thêm: LE KHAC HUNG Mydocumenst, LE KHAC HUNG Mydocumenst,

Hình ảnh liên quan

HìNH HọC Về TRƯờng hợp bằngNhau thứ hai  của hai tam giác   - LE KHAC HUNG Mydocumenst

ng.

hợp bằngNhau thứ hai của hai tam giác Xem tại trang 24 của tài liệu.

Trích đoạn