0

Chim bồ câu

19 568 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

M«n sinh häc Líp 7 Có 5 lớp Cá sát Chim Lưỡng cư Thú Líp chim TiÕt 43: Chim bå c©u tiÕt 43: Chim bå c©u I. §êi sèng - Quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi - Tæ tiªn chim bå c©u nhµ cã nguån gèc tõ ®©u? Bå c©u nói Bå c©u nhµ tiết 43: Chim bồ câu I. Đời sống - Nêu đặc điểm đời sống của chim bồ câu về: Nơi ở, khả năng bay, tập tính, thức ăn? - Vì sao nói chim Bồ câu là động vật hằng nhiệt? Tính hằng nhiệt có ưu thế hơn tính biến nhiệt như thế nào? tiết 43: Chim bồ câu Sinh sản - Nêu đặc điểm sinh sản của chim Bồ câu? - Con đực có cơ quan giao phối tạm thời (xoang huyệt lộn ra) - Con đực có cơ quan giao phối tạm thời (xoang huyệt lộn ra) Thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/ 1 lứa, trứng có vỏ đá vôi, nhiều Thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/ 1 lứa, trứng có vỏ đá vôi, nhiều noãn hoàng, con non yếu. noãn hoàng, con non yếu. - Có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều - Có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều tiết 43: Chim bồ câu Sinh sản So sánh đặc điểm sinh sản của chim Bồ câu với Thằn lằn về: Hình thức đẻ, cách thụ tinh, số lượng trứng, cấu tạo trứng, sự chăm sóc sau khi đẻ, cơ quan giao phối. Bằng cách hoàn thành bảng sau. Đặc điểm sinh sản của Thằn lằn và Chim bồ câu Loài Đặc điểm Thằn lằn Chim bồ câu Giống nhau Khác nhau - Đẻ trứng, thụ tinh trong, trứng nhiều noãn hoàng, có vỏ bao bọc - Đẻ nhiều trứng hơn - Đẻ ít trứng hơn - Trứng có vỏ dai bao bọc - Trứng có vỏ đá vôi bao bọc - Không ấp trứng và nuôi con - Có ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều Rút ra kết luận về đặc điểm sinh sản của Chim bồ câu? - Con đực có cơ quan giao phối - Con đực không có cơ quan giao phối tiết 43: Chim bồ câu Sinh sản Hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa có ý nghĩa gì? - ấp trứng: Bảo vệ và giữ ổn định nguồn nhiệt cho trứng - Nuôi con bằng sữa: giúp con non phát triển tốt hơn. Quan s¸t h×nh ¶nh sau [...]... vỗ cánh (Bồ câu) Kiểu bay lượn (Hải âu) Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau? 2/ Nªu ®Ỉc c©u tr¶cÊu®óngngoµi cđa 1/ Chän ®iĨm lêi t¹o nhÊt chim bå c©u thÝchc¬ quan®êi sèng bay nghi giao phèi A Chim trèng cã l­ỵn B §Ỵ Ýt trøng, thơ tinh ngoµi C §Ỵ Ýt trøng, thơ tinh trong D Êp trøng, nu«i con b»ng s÷a diỊu E E C¶ C vµ D End DỈn dß -Häc bµi cò -Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp -Chn bÞ bµi TiÕt 44: cÊu t¹o trong chim bå... c¸c sỵi l«ng m¶nh lµm thµnh chïm l«ng xèp Gi÷ nhiƯt, lµm th©n chim nhĐ 6/ Má: Má sõng bao lÊy hµm kh«ng cã r¨ng 7/ Cỉ: Dµi, khíp ®Çu víi th©n Lµm ®Çu chim nhĐ Ph¸t huy t¸c dơng cđa c¸c gi¸c quan, b¾t måi, rØa l«ng Quan s¸t h×nh sau Chim bå c©u Chim h¶i ©u Chim cã mÊy kiĨu bay? Quan s¸t biƯt 2vÏ, ®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng Ph©n h×nh kiĨu bay: Vç c¸nh vµ bay l­ỵn CÁC ĐỘNG TÁC BAY Cánh đập liên tục Cánh đập... tr­íc: C¸nh chim Gi¶m søc c¶n kh«ng khÝ khi bay Qu¹t giã (®éng lùc chÝnh cđa sù bay) c¶n kh«ng khÝ khi h¹ c¸nh 3/ Chi sau: 3 ngãn tr­íc, 1 ngãn sau, cã vt Gióp chim b¸m chỈt vµo cµnh c©y vµ khi h¹ c¸nh 4/ L«ng èng: Cã c¸c sỵi l«ng lµm thµnh phiÕn máng C¸nh chim khi x ra t¹o thµnh diƯn tÝch réng qu¹t giã,l«ng ®u«i 5/ L«ng t¬: Cã c¸c sỵi l«ng m¶nh lµm thµnh chïm l«ng xèp Gi÷ nhiƯt, lµm th©n chim nhĐ 6/...Quan s¸t mÉu vËt, h×nh 41.1SGK vµ nªu ®Ỉc ®iĨm Rót ra kÕt ln vỊ ®Ỉc ®iĨm cÊu t¹o cÊu t¹o ngoµi cđa chim bå c©u? ngoµi cđa chim bå c©u? - Th©n … H×nh thoi Cỉ …Dµi Kh« Da… L«ng bao…L«ng vò C¸nh Chi tr­íc … - Chi sau….3ngãn tr­íc,1 sau - Má Sõng, bao lÊy hµm C¸nh chim L«ng èng PhiÕn l«ng L«ng t¬ èng l«ng Sỵi l«ng Quan s¸t h×nh 41.1, h×nh 41.2, Xư lÝ th«ng tin SGK ®iỊn vµo « trèng . nhµ tiết 43: Chim bồ câu I. Đời sống - Nêu đặc điểm đời sống của chim bồ câu về: Nơi ở, khả năng bay, tập tính, thức ăn? - Vì sao nói chim Bồ câu là động. thế hơn tính biến nhiệt như thế nào? tiết 43: Chim bồ câu Sinh sản - Nêu đặc điểm sinh sản của chim Bồ câu? - Con đực có cơ quan giao phối tạm thời (xoang
- Xem thêm -

Xem thêm: Chim bồ câu, Chim bồ câu,

Hình ảnh liên quan

- Quan sát hình và trả lời - Chim bồ câu

uan.

sát hình và trả lời Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức đẻ, cách thụ tinh, số lượng trứng, cấu tạo trứng, sự chăm sócsau khi đẻ, cơ quan giao phối - Chim bồ câu

Hình th.

ức đẻ, cách thụ tinh, số lượng trứng, cấu tạo trứng, sự chăm sócsau khi đẻ, cơ quan giao phối Xem tại trang 7 của tài liệu.
Quan sát hình ảnh sau - Chim bồ câu

uan.

sát hình ảnh sau Xem tại trang 10 của tài liệu.
Quan sát mẫu vật, hình 41.1SGK và nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu?. - Chim bồ câu

uan.

sát mẫu vật, hình 41.1SGK và nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu? Xem tại trang 11 của tài liệu.
Qua ns sát hình 41.1, hình 41.2, át hình 41.1, hình 41.2, - Chim bồ câu

ua.

ns sát hình 41.1, hình 41.2, át hình 41.1, hình 41.2, Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của cim bồ câu - Chim bồ câu

Bảng 1..

Đặc điểm cấu tạo ngoài của cim bồ câu Xem tại trang 14 của tài liệu.
Quan sát hình sau - Chim bồ câu

uan.

sát hình sau Xem tại trang 15 của tài liệu.
Quan sát hình vẽ, đánh dấu vào ô tương ứn g. Phân biệt 2 kiểu bay: Vỗ cánh và bay lượn - Chim bồ câu

uan.

sát hình vẽ, đánh dấu vào ô tương ứn g. Phân biệt 2 kiểu bay: Vỗ cánh và bay lượn Xem tại trang 16 của tài liệu.