0

Tiết 43 Chim bồ câu

22 391 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Quy ­íc  :Ghi vµo vë TiÕt 43 Líp chim I,Đời sống 1/Đời sống. -Tổ tiên: Loài bồ câu núi - Thân nhiệt: Là động vật hằng nhiệt. - Bay giỏi 2/Sinh sản. - Chim bồ câu trống không có cơ quan giao phối - Thụ tinh trong. - Đẻ 2 trứng trong một lứa -Trứng có vỏ đá vôi bao bọc - Có hiện tượng ấp trứng - Con non yếu được nuôi bằng sữa diều II. CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn. 1. CÊu t¹o ngoµi. a. CÊu t¹o ngoµi PhiÕn l«ng èng l«ng Sîi l«ng H×nh 41.2. cÊu t¹o l«ng chim bå c©u Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña chim bå c©u?. - Th©n h×nh thoi, cæ dµi. - L«ng vò bao phñ toµn th©n. - Chi tr­íc ph¸t triÓn thµnh c¸nh. - Má sõng bao lÊy hµm kh«ng cã r¨ng - Chi sau:Bµn ch©n dµi, 3 ngãn tr­íc, 1 ngãn sau, cã vuèt Loõng oỏngLoõng tụ Phieỏn loõng Ong loõng Sụùi loõng Đặc điểm cấu tạo ngoài ý nghiã thích nghi 1/Thân: Hình thoi 2/Chi trước: cánh chim 3/Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau,có vuốt 4/Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng 5/Lông tơ: có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp 6/Mỏ: mỏ sừng bao lấy hàm không có răng 7/Cổ: dài, khớp với thân ống lông Phiến lông Sợi lông Đặc điểm cấu tạo ngoài ý nghĩa thích nghi 1/Thân: Hình thoi 2/Chi trước: Cánh chim 3/Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt 4/Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng. Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp.(5) 6/Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng 7/Cổ: Dài, khớp đầu với thân Quạt gió(động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ Làm đầu chim nhẹ Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông Giảm sức cản của không khí khi bay Đặc điểm cấu tạo ngoài ý nghĩa thích nghi Thân: Hình thoi Giảm sức cản không khí khi bay Chi trước: Cánh chim Quạt gió, cản không khí khi hạ cánh Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng. Làm cho cánh chim giang ra tạo nên một diện tích rộng Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp. Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng Làm đầu chim nhẹ Cổ: Dài, khớp đầu với thân Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông b, Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi đời sống bay + Thân hình thoi phủ lông vũ: Giảm sức cản không khí, làm cơ thể nhẹ + Chi trước biến thành cánh :quạt gió, cản không khí khi hạ cánh + Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt: Bám vào cành cây và khi hạ cánh + Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng: làm đầu chim nhẹ [...]...2 DI CHUYỂN  a/ c¸c kiĨu bay cđa chim Mình đang bay kiểu gì thế ? Mình là hải âu, mình cũng là họ hàng nhà chim mình bay kiểu gì vậy ? Kiểu bay vỗ cánh đấy  -Bay vç c¸nh: Bå c©u, chim sỴ… -Bay l­ỵn: Chim H¶i ©u, §¹i bµng Kiểu bay lượn của hải âu ®Êy CÁC ĐỘNG TÁC BAY 1 cánh ®ập liên tục Kiểu bay vỗ cánh (Bồ câu) Kiểu bay lượn (Hải âu) Kiểu bay vỗ cánh 2.Cánh đập chậm rãi... ngoµi cđa chim bå c©u b»ng c¸ch ghÐp c¸c ch÷(A,B ) víi c¸c sè(1,2…) §Ỉc ®iĨm cÊu t¹o ngoµi ý nghÜa thÝch nghi 1/Th©n: H×nh thoi A/Qu¹t giã, c¶n kh«ng khÝ khi h¹ c¸nh 2/Chi tr­íc: C¸nh chim B/Lµm cho c¸nh chim khi giang ra t¹o nªn mét diƯn tÝch réng 3/Chi sau: 3 ngãn tr­íc, 1 ngãn sau, cã vt C/Ph¸t huy t¸c dơng cđa gi¸c quan, b¾t måi, rØa l«ng 4/L«ng èng: cã c¸c sỵi l«ng lµm thµnh phiÕn máng D/Gióp chim. .. bå : L¤NG T¥ §¸p ¸nc©u míi s¸tbäccã lo¹i l«ng nµy Chim kh« cã v¶y sõngnë chØ …- Da ¸n.: Bß bao - Chi u cã vt s¾c - Thơ tinh trong , trøng cã vá bao bäc… ®¸p ¸n c©u 1 2 ¤ ch÷ bÝ Èn 1 b 2 L O 3 v O C 4 O S A T N G T O A N H 5 Hµng ngang sè 3 Là từ cócó 6 cái: KiĨu bay ®Ỉc tr­ng cđa chim bå Là từ chữ chữ cái: c©u lµ : …- §©y lµ kiĨu bay ®Ỉc tr­ng cđa chim Vç c¸nh bå c©u… ®¸p ¸n c©u 3 ¤ ch÷ bÝ Èn 1 b 2... sè 4 Là từ có 3 chữ cái: Là từ có 3 chữ cái: : §ÇU …- Tªn mét phÇn c¬ thĨ cã mang bé n·o vµ gi¸c quan §¸p ¸n chim bå c©u… cđa ®¸p ¸n c©u 4 ¤ ch÷ bÝ Èn 1 b 2 L O 3 v O C 4 § A 5 S U A D I O S A T N G T O A N H U E U Hµng ngang sè 5 Là từ có 7chữ cái: Là từ có 7chữ cái: Chim båS÷Abè, mĐ nu«i chim non b»ng c©u DIỊU §¸p ¸n : chÊt nµy ®¸p ¸n c©u 5 ¤ ch÷ bÝ Èn 1 b 2 L O 3 v O C 4 § A 5 S U A D I O S A T... dơng cđa gi¸c quan, b¾t måi, rØa l«ng 4/L«ng èng: cã c¸c sỵi l«ng lµm thµnh phiÕn máng D/Gióp chim b¸m chỈt vµo cµnh c©y vµ khi h¹ c¸nh 5/L«ng t¬: Cã c¸c sỵi l«ng m¶nh lµm thµnh chïm l«ng xèp E/Lµm ®Çu chim nhĐ 6/Má: Má sõng bao lÊy hµm kh«ng cã r¨ng G/Gi¶m søc c¶n cđa kh«ng khÝ khi bay 7/Cỉ: Dµi, khíp ®Çu víi th©n H/Gi÷ nhiƯt, lµm cho c¬ thĨ nhĐ 1 .2…….3……4……5…… 6…….7… G A D B H E C Ơ chữ bí ẩn 1 2 . kiểu bay đặc trưng của chim - Đây là kiểu bay đặc trưng của chim bồ câu bồ câu Hàng ngang số 3 Hàng ngang số 3 đáp án câu 3 đáp án câu 3 L t cú ch cỏi: L. thể có mang bộ não và giác quan của chim bồ câu của chim bồ câu Hàng ngang số 4 Hàng ngang số 4 đáp án câu 4 đáp án câu 4 L t cú 3 ch cỏi: L t cú 3 ch cỏi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 43 Chim bồ câu, Tiết 43 Chim bồ câu,

Hình ảnh liên quan

II. Cấu tạo ngoài và di chuyển. - Tiết 43 Chim bồ câu

u.

tạo ngoài và di chuyển Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 41.2. cấu tạo lông chim bồ câu - Tiết 43 Chim bồ câu

Hình 41.2..

cấu tạo lông chim bồ câu Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Thân hình thoi, cổ dài. - Lông vũ bao phủ toàn  - Tiết 43 Chim bồ câu

h.

ân hình thoi, cổ dài. - Lông vũ bao phủ toàn Xem tại trang 5 của tài liệu.
1/Thân: Hình thoi - Tiết 43 Chim bồ câu

1.

Thân: Hình thoi Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan