0

Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2)

22 1,024 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Kiểm tra bài cũ: Trong một quan và gia các quan của cây hoa nhng mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? - Trong một quan của cây xanh hoa sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng. - Giữa các quan sự thống nhất về chức năng. -> Cây là một thể thống nhất Đáp án TiÕt 44: Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa ( TiÕp theo) A. Cây súng trắng B. Cây rong đuôi chó Nhận xét hình dạng lá khi nằm ở vị trí khác nhau: trên mặt nước ( Hình A) và chìm trong nước (Hình B). Giải thích tại sao? - Khi nằm trên mặt nước thì lá to -> Nhận được nhiều ánh sáng - Khi chìm trong nước thì lá nhỏ -> Giảm sức cản của nước Đáp án C©y nong t»m C©y sóng tÝm Rong ®u«i chån Rong ®u«i chã ®á B. C©y bÌo t©y khi sèng ë trªn c¹n. So s¸nh cuèng l¸ bÌo t©y ë h×nh A vµ h×nh B cã g× kh¸c nhau? Gi¶i thÝch t¹i sao? A. C©y bÌo t©y khi sèng tr«i næi trªn mÆt n­íc B. Cây bèo tây khi sống ở trên cạn. A. Cây bèo tây khi sống trôi nổi trên mặt nước Khi sống trôi nổi trên mặt nước thì cuống bèo tây phình to, xốp và mềm -> Chứa không khí giúp cây nổi lên. Khi sống trên cạn thì cuống bèo tây nhỏ, dài, không mềm như bèo tây sống trôi nổi ->Giảm sức cản của gió giúp cây đứng vững trên cạn. Vì sao cây ở nơi đất khô hạn thì thường rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông? -> Nơi đất khô hạn rễ ăn sâu để tìm nguồn nước, rễ lan rộng và nông để hút sư ơng đêm. Lá cây bồng bồng Lá cây đa lông Lá cây ở nơi khô hạn thường lớp lông hoặc sáp phủ ngoài tác dụng gì? -> Lá cây ở nơi khô hạn thường lớp lông hoặc sáp phủ ngoài tác dụng giảm sự thoát hơi nước. [...].. .Cây ở đồi trống Vì sao cây mọc ở đồi trống thì phân nhiều cành? -> Đồi trống đủ ánh sáng nên phân nhiều cành Cây ở rừng rậm Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn? ->Rừng rậm ít ánh sáng nên cây vươn cao để nhận ánh sáng Trên cạn Dưới nước Cây rau dừa nước Sa mạc Núi cao Vùng bắc cực Đầm lầy ven biển Cây sống ở sa mạc Cây ở vùng đầm lầy c im... sõu hỳt nc Sa mc Cây sống ở sa mạc Cây ở vùng đầm lầy Cây bần Cây mắm Cây ở vùng đầm lầy Quả với trụ mầm ở cây vẹt Hãy lựa chọn các từ thích hợp trong các từ sau đây (lịch sử,thích nghi, thực vật, môi trường sống ,cây với môi hạn, rộng rãi) vào các chỗ Nhận xét về trên cạn, khô trường trống trong các câu sau đây: 1, Thực vật sống trong môi trường nào thì thích nghi với môi trư thực vật những đặc ờng... những đặc điểm thích nghi môi trường sống lịch lâu dài sử này được hình thành trong quá trình 2, Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây thể phân bố rộng rãi khắp nơi trên Trái Đất: trong nước, trên cạn, vùng nóng, vùng lạnh, Hướng dẫn về nhà: - Học bài, làm vở bài tập - đọc mục Em biết - Chuẩn bị: Tảo xoắn Kính Chúc các thầy giáo Sức khoẻ- hạnh phúc . và gia các cơ quan của cây có hoa có nhng mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? - Trong một cơ quan của cây xanh có hoa có sự thống nhất giữa. cơ quan có sự thống nhất về chức năng. -> Cây là một thể thống nhất Đáp án TiÕt 44: Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa ( TiÕp theo) A. Cây súng trắng B. Cây rong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2), Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2),

Hình ảnh liên quan

A. Cây súng trắng B. Cây rong đuôi chó - Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2)

y.

súng trắng B. Cây rong đuôi chó Xem tại trang 4 của tài liệu.
Nhận xét hình dạng lá khi nằm ở vị trí khác nhau: trên mặt nước ( Hình A) và chìm trong nước (Hình B) - Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2)

h.

ận xét hình dạng lá khi nằm ở vị trí khác nhau: trên mặt nước ( Hình A) và chìm trong nước (Hình B) Xem tại trang 4 của tài liệu.
So sánh cuống lá bèo tây ở hìn hA và hình B có gì khác nhau? Giải thích tại sao? - Tiết 44: TK về cây có hoa (Tiết 2)

o.

sánh cuống lá bèo tây ở hìn hA và hình B có gì khác nhau? Giải thích tại sao? Xem tại trang 7 của tài liệu.