0

Kiểm tra đại 9 tiết 29 Đề chẵn - lẻ

4 395 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II I. Mục tiêu - Kiểm tra mực độ lĩnh hội kiến thức về hàm số bậc nhất. - Rèn kỉ năng vẽ đồ thị. - HS tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. II. Chuẩn bị GV : Bài kiểm tra đã photo. HS : Ôn kiến thức chương II III. Tiến trình dạy - học Hoạt động 1 (1’) GV: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết kiểm tra. Phát đề bài cho HS. Hoạt động 2 (43’) HS làm bài kiểm tra A. Ma trận: (Bảng hai chiều) Kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Xác định hàm số 2 3 2 3 Đồ thị 1 2 1 2 2 2 Vị trí 2 3 2 3 Tổng 5 8 1 2 6 10 B. Nội dung đề bài Đề bài: Bài 1: Cho hai hàm số: y = –3x + 2 (d 1 ) y = 2x – 1 (d 2 ) a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ. b) Tỡm to giao im ca hai ng thng. Bi 2: Cho hm s bc nht y = ax + b. Xỏc nh h s a, b : a) th ca hm s i qua hai im A(1;-1) v B(2;1). b) th ca hm s ct ng thng y = x + 1 ti im cú tung bng 2 v i qua im C(2;1) Bi 3: Cho hai hm s bc nht: y = (m 1)x 3 (d 1 ) y = (1 2m)x + 2 (d 2 ) Tỡm cỏc giỏ tr ca m th hai hm s trờn l: a) Hai ng thng ct nhau. b) Ct nhau ti mt im cú honh bng 2. ỏp ỏn biu im: Bi 1: a) V th ỳng ( 2 im) b) To ( 3 1 ; 5 5 ) (2 im) Bi 2: Mi cõu ỳng 1,5 im a) y = 2x 3 b) y = -x + 3 Bi 3: Tỡm iu kin: 1 m 1;m 2 ( 0,5 im) a) Tỡm c: m 1; 2 1 m ;m 3 2 ( 1,5 im) b) Tỡm c: 3 m 2 = ( 1 im) Tiết 29 Kiểm tra chơng ii I. Mục tiêu - Kiểm tra mực độ lĩnh hội kiến thức về hàm số bậc nhất. - Rèn kỉ năng vẽ đồ thị. - HS tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. II. Chuẩn bị GV : Bài kiểm tra đã photo. HS : Ôn kiến thức chơng II III. Tiến trình dạy - học Hoạt động 1 (1) GV: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết kiểm tra. Phát đề bài cho HS. Hoạt động 2 (43) HS làm bài kiểm tra B. Ma trận: (Bảng hai chiều) Kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Định nghĩa 2 1 2 1 Tính chất 2 1 2 1 Đồ thị 1 0.5 1 3 1 1 3 4.5 Vị trí 1 0.5 2 3 3 3.5 Tổng 5 2.5 4 6.5 1 1 10 10 B. Nội dung đề bài Đề bài: Bài 1: Đánh dấu (x) vào ô có đáp án đúng Nội dung Đúng Sai 1. Hàm số y = (m + 2)x 3 đồng biến khi m > -2 2. Hàm số y = (m + 1)x 2 là hàm số bậc nhất 3. Hàm số y = 2x + 1 đi qua điểm A(0;1) 4. Hàm số y = 2x + 3 là hàm số bậc nhất 5. Hai đờng thẳng y = 2x và y = - 2x +1 song song với nhau 6. Hàm số y = (3 - m)x +4 nghịch biến khi m > 3 Bài 2: Cho hai hàm số: y = -2x 3 (d 1 ) y = x 2 (d 2 ) a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ. b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đờng thẳng. Bài 3: Cho hai hàm số bậc nhất: y = (m 2)x + 4 (d 1 ) y = (2 3m)x 5 (d 2 ) Tìm các giá trị của m để đồ thị hai hàm số trên là: a) Hai đờng thẳng cắt nhau. b) Hai đờng thẳng song song. Đáp án biểu điểm: Bài 1: Đánh dấu (x) vào ô có đáp án đúng ( Mỗi câu đúng 0,5 điểm) Nội dung Đúng Sai 1. Hàm số y = (m + 2)x 3 đồng biến khi m > -2 x 2. Hàm số y = (m + 1)x 2 là hàm số bậc nhất x 3. Hàm số y = 2x + 1 đi qua điểm A(0;1) x 4. Hàm số y = 2x + 3 là hàm số bậc nhất x 5. Hai đờng thẳng y = 2x và y = - 2x +1 song song với nhau x 6. Hàm số y = (3 - m)x +4 nghịch biến khi m > 3 x Bài 2: a) Vẽ đồ thị đúng ( 3 điểm) b) Toạ độ ( 1 7 ; 3 3 ) (1 điểm) Bài 3: Tìm điều kiện: 2 m 2;m 3 ( 0,5 điểm) c) Tìm đợc: m 1; 2 m 2;m 3 ( 1,5 điểm) d) Tìm đợc: m = 1 ( 1 điểm) . Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II I. Mục tiêu - Kiểm tra mực độ lĩnh hội kiến thức về hàm số bậc nhất. - Rèn kỉ năng vẽ đồ thị. - HS tự đánh giá. : Bài kiểm tra đã photo. HS : Ôn kiến thức chương II III. Tiến trình dạy - học Hoạt động 1 (1’) GV: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết kiểm tra. Phát đề bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra đại 9 tiết 29 Đề chẵn - lẻ, Kiểm tra đại 9 tiết 29 Đề chẵn - lẻ,

Hình ảnh liên quan

A. Ma trận: (Bảng hai chiều) - Kiểm tra đại 9 tiết 29 Đề chẵn - lẻ

a.

trận: (Bảng hai chiều) Xem tại trang 1 của tài liệu.
B. Ma trận: (Bảng hai chiều) - Kiểm tra đại 9 tiết 29 Đề chẵn - lẻ

a.

trận: (Bảng hai chiều) Xem tại trang 3 của tài liệu.