0

Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

23 319 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

TrÇn ThÞ Mai Loan N¨m häc 2010 - 2011 Bài 2: (6-7’) cách tiến hành tương tự GV chốt ý đúng: mở bài trực tiếp Bài 3: (15-16’)Em hãy viết mở bài cho câu chuyện trên theo cách mở bài gián tiếp Gọi HS đọc bài mình – cho điểm những bài đạt YC 3. Củng cố- dặn dò:(1-2’) -Dặn về nhà học thuộc ghi nhớ và tập viết 2 cách mở bài. gián tiép: đoạn a,c HSthực hành viết bài vào vở HS lần lượt đọc VD: SINH HOẠT CUỐI TUẦN 11 I. MỤC TIÊU : - Đánh giá các hoạt động tuần qua. - Triển khai kế hoạch tuần12. II. NỘI DUNG: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Đánh giá các hoạt động tuần qua - Lớp trởng điều khiển sinh hoạt. - GV nhận xét chung. - Nhận xét, bầu chọn tổ, cá nhân xuất sắc HĐ2: Nhiệm vụ tuần 12 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên tháng 11: Chăm học . - Chấn chỉnh nề nếp chữa bài đầu giờ. HĐ3: Sinh hoạt - Ôn bài các hát về thầy ,cô giáo. - Kiểm tra chủ điểm năm học, tháng 11. - Các tổ trưởng lần lượt nhận xét các hoạt động tuần qua của tổ - Lớp nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe - Lớp trưởng và tổ trưởng kiểm tra - HĐ cả lớp - BCH chi đội kiểm tra TUẦN 12: Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: "VUA TÀU THỦY" BẠCH THÁI BƯỞI I. MỤC TIÊU: -Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn. - HS khá, giỏi trả lời được CH3 SGK. - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng. - Giáo dục HS sống có nghị lực và ý chí để vươn lên. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Tranh minh họa ND bài học III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: (4-5’) - Gọi HS đọc thuộc lòng 7 câu tục ngữ của bài 21 TẬP ĐỌC : TIẾT 23 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 trc v TLCH-NX-Ghi im 2. Bi mi:(30-31) * GT bi : Bi T hụm nay giỳp cỏc em bit v nh kinh doanh Bch Thỏi Bi - mt nhõn vt ni ting trong LS Vit Nam. H1: ( 10-11)HD luyn c - GV c mu: - ging k chm rói on 1, 2, nhanh hn on 3, on cui c ging sng khoỏi - Gi HS c tip ni 4 on ca truyn, kt hp sa li phỏt õm v ngt hi cỏc cõu di - Gi HS c chỳ gii - Cho HS luyn c cp - Gi HS c c bi. H2: (11-12) Tỡm hiu bi - Yờu cu c on 1, 2 v TLCH : + Bch Thỏi Bi xut thõn nh th no ? + Trc khi m cụng ty vn ti ng thy, Bch Thỏi Bi ó lm nhng vic gỡ ? + Nhng chi tit no chng t anh l mt ngi rt cú chớ ? - Yờu cu c thm 2 on cũn li v TLCH : + Bch Thỏi Bi m cụng ty vn ti ng thy vo thi im no ? + Bch Thỏi Bi ó thng trong cuc cnh tranh khụng ngang sc vi cỏc ch tu ngi nc ngoi nh th no ? + Em hiu th no l mt bc anh hựng kinh t ? Gii ngha: ngi cựng thi l ngi sng cng thi i vi ng + Theo em, nh õu m Bch Thỏi Bi thnh cụng ? + Bi ny cú ni dung chớnh l gỡ? - GV ghi bng, gi HS nhc li H3: (7-8) HD c din cm - Gi 4 HS ni tip c 4 on - HD c din cm on 1, 2. -HS c theo cp. - T chc cho HS thi c din cm - T chc HS thi c ton bi - Nhn xột, cho im 3. Cng c, dn dũ:(3-4) + Nhn xột tit hc - 3 em lờn bng. - Lng nghe - Lng nghe - c 2 lt (mi ln xung dũng l 1 on) - 1 em c. - Nhúm 2 em luyn c. - 2 em c. - 1 em c to, c lp c thm. m cụi cha t nh, theo m quy gỏnh hng rong. c nh h Bch nhn lm con nuụi, cho n hc. lm th kớ cho hóng buụn, buụn ngụ, buụn g, m hiu cm , lp nh in, khai thỏc m . cú lỳc mt trng tay, khụng cũn gỡ nhng Bi khụng nn chớ. - 1 em c to, c lp c thm. vo lỳc nhng con tu ca ngi Hoa ó c chim cỏc ng sụng M. Bc. cho ngi n bn tu din thuyt, kờu gi hnh khỏch vi khu hiu "Ngi ta phi i tu ta". Nhiu ch tu ngi Hoa, ngi Phỏp bỏn li tu cho ụng. ễng mua xng sa cha tu, thuờ k s trụng nom. l ngi ginh thng li to ln trong kinh doanh nh ý chớ vn lờn, bit khi dy lũng t ho dõn tc, bit t chc kinh doanh Ca ngi Bch Thỏi Bi giu ngh lc, cú ý chớ vn lờn v tr thnh "vua tu thy" - 2 em nhc li. - 4 em c, c lp theo dừi tỡm ging c phự hp vi ND bi. - HS luyn c nhúm ụi. - 3 em c, HS nhn xột. - 3 em c. - HS nhn xột. - HS t tr li. 22 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 - Dn hc tp k truyn va hc v CB V trng - Lng nghe TON: NHN MT S VI MT TNG I. MC TIấU: Giỳp HS: - Bit thc hin phộp nhõn mt s vi mt tng, nhõn mt tng vi mt s - Vn dng tớnh nhanh, tớnh nhm - Yờu mụn hc, cú tớnh cn thn, chớnh xỏc khi lm toỏn. II. DNG DY - HC: K bng ph bi tp 1 SGK III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bi c: (2-3) 1 m 2 = .dm 2 100dm 2 = m 2 2. Bi mi :(34-35) H1: (6-7)Tớnh v so sỏnh giỏ tr ca hai biu thc - Ghi 2 biu thc lờn bng : 4 x (3 + 5) v 4 x 3 + 4 x 5 - Yờu cu HS tớnh v so sỏnh giỏ tr ca 2 BT H2: (10-11) Nhõn 1 s vi 1 tng - Ch v nờu : 4 x (3 + 5) : nhõn 1 s vi 1 tng 4 x 3 + 4 x 5 : tng gia cỏc tớch ca s ú vi tng s hng ca tng - Gi ý HS rỳt ra kt lun - GV vit cụng thc khỏi quỏt lờn bng : a x (b + c) = a x b + a x c H3: (16-17) Luyn tp Bi 1 : - Treo bng ph, nờu cu to ca bng, HDHS tớnh nhm - GV kt lun. Bi 2b :Gi HS c v bi mu - Yờu cu t lm VT, 2 em lờn bng. Bi 3 : - Gi HS c BT3 - Yờu cu HS tớnh giỏ tr 2 BT ri so sỏnh, rỳt ra cỏch nhõn 1 tng vi 1 s - Gi HS nhc li Bi 4: Dnh cho HS gii, khỏ nu cũn thi gian. 3. Dn dũ:(1-2) - 2 em lờn bng. - 1 em c 2 BT. 4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32 4 x 3 + 4 x 5 = 12 x 20 = 32 Vy 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5 - Lng nghe Khi nhõn 1 s vi 1 tng, ta cú th nhõn s ú vi tng s hng ca tng ri cng cỏc kt qu vi nhau. - HS t lm VT. - 2 em lm vo bng ph. - HS nhn xột. - 1 em c. - HS t lm VT, 2 em lờn bng lm 2 cỏch : 500 ; 1350 - 1 em c. - HS tớnh giỏ tr BT, so sỏnh v nờu cỏch tớnh. Mun nhõn 1 tng vi 1 s, ta cú th nhõn tng s hng ca tng vi s ú ri cng 2 kt qu li vi nhau. - Lng nghe 23 TON: TIT 56 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 - Nhn xột tit hc - CB : Bi 57 LUYN TON: LUYN TP I. MC TIấU: Giỳp HS: - Luyn k nng thin phộp nhõn mt s vi mt tng, nhõn mt tng vi mt s - Vn dng tớnh nhanh, tớnh nhm v gii bi toỏn cú liờn quan. - Yờu mụn hc, cú tớnh cn thn, chớnh xỏc khi lm toỏn. II. DNG DY - HC: - bng ph III. HOT NG DY - HC: Hot ng dy Hot ng hc 1.Gii thiu bi 2. Bi mi H 1: (14-15) bi 1 VBT trang 66 a. YC c lp lm VBT -2 em trỡnh by bng b.HD mu: 36 x11= 36 x (10 +1) 36 x10 + 36 x1 =360 + 36 = 396 Bi2:YC HS hon chnh bi tp 4(sgk) H 2: (10-11) ( bi 2 VBT) HDHS tỡm hiu bi YC c lp t lm bi 1 em trỡnh by bng ph gn lờn cha nhn xột Bi 3: VBT dnh cho HS khỏ gii H 3: ( 10-11) dnh cho HS khỏ gii Tỡm x: X x 4 + 6 x X = 570 X x 5 + 4 x X = 918 Bi 5: Tớnh thun tin: 327 x 16 + 34 x327 248 x 69 + 31 x 248 3. Cng c dn dũ(2-3) Thc hin theo yc theo dừi- v thc hin c lp lm bi v ụ li, 2 HS trỡnh by bng thc hin theo YC YC gii bng 2 cỏch C lp lm bi v ụ li 2 HS trỡnh by bng ph gn lờn cha. Th ba ngy 9 thỏng 11 nm 2010 TON: NHN MT S VI MT HIU I. MC TIấU: Giỳp HS: - Bit thc hin phộp nhõn 1 s vi 1 hiu, nhõn 1 hiu vi 1 s - Bit gii bi toỏn v tớnh giỏ tr ca biu thc liờn quan n phộp nhõn mt s vi mt hiu, nhõn mt hiu vi mt s. - Yờu mụn hc, cú tớnhcn thn, chớnh xỏc khi lm toỏn. II. DNG DY - HC: - Bng ph k BT1 SGK III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 24 TrÇn ThÞ Mai Loan N¨m häc 2010 - 2011 1. Bài cũ: (4-5’) - Nêu cách nhân 1 số với 1 tổng, nhân 1 tổng với 1 số - Gọi 2 em giải bài 2a SGK 2. Bài mới : HĐ1: (8-9’) Tính và so sánh giá trị 2 biểu thức - Ghi 2 BT lên bảng : 3 x (7 - 5) và 3 x 7 - 3 x 5 - Cho HS tính giá trị 2 BT rồi so sánh kết quả HĐ2 : (6-7’) Nhân 1 số với 1 hiệu - Lần lượt chỉ vào 2 BT và nêu :  3 x (7 - 5) : nhân 1 số với 1 hiệu  3 x 7 - 3 x 5 : hiệu giữa các tích của số đó với số bị trừ và số trừ - Gợi ý HS rút ra kết luận - Viết biểu thức khái quát lên bảng : a x (b - c) = a x b - a x c HĐ3: (17-18’) Luyện tập Bài 1: - Treo bảng phụ lên bảng và nêu cấu tạo của bảng, HDHS tính và viết vào bảng - GV kết luận. - Gọi 1 em đọc yêu cầu và bài mẫu - Gợi ý HS nêu cách nhân nhẩm với 9 - Cho HS tự làm VT - GV kết luận. Bài 3: - Gọi HS đọc đề - HDHS phân tích, nêu cách giải - Gợi ý HS giỏi giải bằng cách áp dụng tính chất nhân 1 số với 1 hiệu Bài 4: - Viết 2 BT lên bảng, yêu cầu HS tính rồi so sánh - Gợi ý HS rút ra kết luận 3. Dặn dò: (1-2’) - Nhận xét - CB : Bài 58 - 2 em nêu. - 2 em lên bảng. - 1 em đọc 2 BT. - HS tính rồi so sánh :  3 x (7 - 5) = 3 x 2 = 6  3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6 Vậy : 3 x (7 - 5) = 3 x 2 = 6 - Lắng nghe  Khi nhân 1 số với 1 hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với SBT và ST rồi trừ 2 kết quả cho nhau. - HS đọc thầm bảng, tự làm BT. - 2 em lên làm vào bảng phụ. - HS nhận xét. - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm.  Muốn nhân 1 số với 9, ta có thể nhân số đó với 10 rồi trừ chính số đó. - HS tự làm VT, 2 em lên bảng. - HS nhận xét. - 1 em đọc. - Nhóm 2 em thảo luận.  Số quả trứng còn lại : 175 x (40 - 10) = 5 250 (quả)  (7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6  7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6  (7 - 5) x 3 = 7 x 3 - 5 x 3 - HS trả lời. - Lắng nghe LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ – NGHỊ LỰC I. MỤC TIÊU: - Biết thêm một số từ ngữ ( kể cả tục ngữ , từ Hán Việt ) nói về ý chí ,nghị lực của con người . - Bước đầu biết xếp các từ Hán Việt ( có tiếng chí ) theo hai nhóm nghĩa ( BT1 ); hiểu nghĩa từ nghị lực ( BT 2) ; điền đúng một số từ ( nói về ý chí , nghị lực ) vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT3 ) ; hiểu ý nghĩa chung của một số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học ( BT 4) . -Giáo dục HS về ý chí ,nghị lực của con người 25 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 II. DNG DY - HC: 1-GV: Bng ph vit ni dung bi tp 3. Bng nhúm k sn ni dung bi tp 1. 2- HS : Xem trc bi III. HOT NG DY- HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: (3-4 ) Gi HS lờn bng t 2 cõu cú s dng tớnh t v gch chõn cỏc tớnh t ú. 2. Bi mi : 1.Gii thiu bi, ghi (1) 2. Hng dn luyn tp: Bi 1 :(9-10) Gi HS c bi. - Yờu cu nhúm ụi trao i lm bi, phỏt phiu cho 2 nhúm - Yờu cu HS suy ngh lm bi theo cp - Cht li gii ỳng, cho HS cha bi. Bi 2 :(6-7) - Gi 2 em ni tip c BT2 - Yờu cu HS suy ngh lm bi cỏ nhõn. - GV cht ý v giỳp HS hiu thờm cỏc ngha khỏc : a. kiờn trỡ b. kiờn c c. Cú tỡnh cm chõn tỡnh, sõu sc : chớ tỡnh, chớ ngha Bi 3 :(9-10) Gi HS nờu yờu cu. - Yờu cu c thm on vn, lm bi cỏ nhõn. Phỏt phiu cho 2 em - Cho HS lm bi theo cp. - Gi HS nhn xột, cht li gii ỳng Bi 4 :(4-5) - Gi HS c BT4 (c c chỳ thớch) - Cho HS lm vic theo nhúm tỡm hiu cỏc cõu tc ng. - Yờu cu nhúm 4 em c thm 3 cõu tc ng, suy ngh v li khuyờn nh trong mi cõu - Gi i din 1 s nhúm trỡnh by v HS nhn xột - Kt lun li gii ỳng 3. Cng c-Dn dũ :(2-3) Hi + cht li bi Dn dũ: Yờu cu HS v hc thuc cỏc t ng bi tp 1v cỏc cõu tc ng. - Vi HS t cõu. -Theo dừi, nhn xột, biu dng - HS c bi.lm bi theo cp(3). Sau ú c kt qu - lp nh.xột, b sung. * Chớ cú ngha l rt, ht sc ( biu th mc cao nht : chớ phi, chớ lớ, chớ nhõn, chớ tỡnh, chớ cụng. * Chớ cú ngha l ý mun bn b theo ui mt mc ớch tt p : ý chớ, chớ khớ, chớ hng, quyt chớ. - HS c bi, thm -Vi HS lm bng- lp v + nhn xột, b sung. + Kiờn trỡ : lm vic liờn tc , bn b. + Kiờn c : chc chn, bn vng, khú phỏ v. + Chớ tỡnh, chớ ngha : Cú tỡnh cm rt chõn thnh sõu sc. - HS c -lm bi theo cp(3). Sau ú c kt qu - lp nh.xột, b sung. + Ngh lc, nn chớ, quyt tõm, kiờn nhn, quyt chớ, nguyn vng. - HS c -lm bi theo cp(4). a/ Vng th la mi bit vng tht hay gi. Con ngi phi th thỏch trong gian nan mi bit c ý chớ, ngh lc. b/ ng s bt u t hai bn tay trng. Nhng ngi bt u t hai bn tay trng m lm nờn s nghip cng ỏng kớnh trng, khõm phc. c/ Phi vt v mi cú lỳc thanh nhn, cú ngy thnh t. -Vi HS nờu-lp theo dừi - Theo dừi, thc hin 26 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 Chun b bi Tớnh t ( tt ). -Nh.xột tit hc,biu dng K CHUYN: K CHUYN NGHE, C I. MC TIấU: - Da vo gi ý (SGK), bit chn v k li c cõu chuyn ( mu chuyn, on truyn) ó nghe, ó c núi v mt ngi cú ngh lc, cú ý chớ vn lờn trong cuc sng. -Hiu cõu chuyn v nờu c ni dung chớnh ca truyn. - HS khỏ, gii k c cõu chuyn ngoi SGK, li k t nhiờn cú sỏng to. - Giỏo dc hs sng cú ngh lc, cú ý chớ vn lờn trong cuc sng. II. DNG DY - HC: 1- GV : ni dung bi 2- Su tm cỏc truyn cú ni dung núi v mt ngi cú ngh lc. III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bi c: (4-5) - Gi 2 HS ni tip nhau k cõu chuyn : Bn chõn kỡ diu.Em hc c iu gỡ Nguyn Ngc Kớ ? 2.Bi mi :(31-32) 1.Gii thiu bi, ghi (H 1)(5-6) Hng dn HS tỡm hiu : - Gi HS c bi. - Gv gch chõn cỏc t : c nghe, c c, mt ngi cú ngh lc. - Gi HS c ln lt cỏc gi ý - Gi 1 vi HS ni tip nhau gii thiu cõu chuyn ca mỡnh chn- -Hng dn lp c thm gi ý 3 - GV dỏn dn ý k chuyn v tiờu chun ỏnh giỏ bi k chuyn lờn bng. H 2:(24-25) HS thc hnh k chuyn, trao i v ý ngha cõu chuyn : - Yờu cu HS tp k v trao i ý ngha cõu chuyn - Cho HS k chuyn theo cp trao i v ý ngha cõu chuyn. - T chc cho HS thi k chuyn trc lp. - Cho HS bỡnh chn ngi k hay nht, bn cú cõu chuyn hay nht. 3. Cng c : (3-4)Hi + cht li bi - Dn dũ :V k li chuyn cho ngi thõn nghe v chun b bi sau : k chuyn c chng kin hoc tham gia.Nhn xột gi hc, biu dng - 2 HS ni tip k chuyn.+nờu.ý ngha - Theo dừi, nhn xột, bỡnh chn, biu dng. - HS c . - HS c ni tip cỏc gi ý. - HS gii thiu cõu chuyn ca mỡnh. - c thm gi ý 3. - HS k chuyn theo cp(4) +trao i v ý ngha cõu chuyn. - HS thi k trc lp. - Lp nhn xột, bỡnh chn., biu dng -Theo dừi tr li -Theo dừi, thực hiện 27 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 Th t ngy 10 thỏng 11 nm 2010 TON: LUYN TP I. MC TIấU: - Cng c v :Tớnh cht giao hoỏn, tớnh cht kt hp ca phộp nhõn, nhõn mt s vi 1 tng (hiu), nhõn mt hiu vi mt s. -Vn dng c tớnh cht giao hoỏn, tớnh cht kt hp ca phộp nhõn, nhõn mt s vi 1 tng (hiu), trong thc hnh , tớnh nhanh. - HS khỏ, gii :Tớnh chu vi v din tớch hỡnh ch nht. - Yờu mụn hc, cú tớnh cn thn, chớnh xỏc. II. DNG DY - HC: -Bng ph. III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bi c: (4-5) Gi hs lm BT 2. - Gi HS nờu tớnh cht 1 s nhõn vi mt hiu . 2. Bi mi : Gii thiu bi, ghi . H1:(6-7) Cng c kin thc ó hc: - Gi HS nhc li cỏc tớnh cht ca phộp nhõn : tớnh cht giao hoỏn, tớnh cht kt hp, nhõn mt tng vi 1 s, nhõn mt hiu vi 1 s - Yờu cu vit biu thc ch ri phỏt biu thnh li H2 (23-24).Luyn tp : Bi 1 ( dũng 1 ): - Gi HS nhc li cỏch nhõn 1 s vi 1 tng (hiu) Hi + nhc cỏch lm - Yờu cu t lm VT, giỳp cỏc em yu lm bi - Gi HS nhn xột, chm v 5 em Y/cu + h.dn nh.xột, b sung Y/cu hs khỏ, gii lm thờm dũng 2 - Nh.xột, im Bi 2( a, b- dũng 1 ): H,dn mu - Gi 1 em c yờu cu ; GV HDmu + Gi ý : vi bi 2a, chn nhõn cỏc s trũn chc trc ; vi bi 2b, a v dng nhõn 1 s vi 1 hiu (tng) - Cho hs t lm bi ,2 em lm bng ph. sau ú cha bi . - Gi HS nhn xột Yờu cu HS khỏ, gii lm thờm dũng 2 - Nhn xột, im Y/cu hs khỏ, gii lm thờm BT3 Bi 4 : Yờu cu HS c toỏn. - Gi HS nờu cỏch tớnh chu vi, din tớch HCN - Mun tớnh P, S, ta phi tỡm gỡ trc ? - 2 HS lm bng-lp th.dừi, nh.xột - Vi HS nờu. - Theo dừi, nhn xột, biu dng - HS nhc li cỏc tớnh cht ca phộp nhõn - c , thm , nờu cỏch lm - 2 HS lm bng- lp v + nh.xột *HS khỏ, gii lm thờm dũng 2 - Lp theo dừi + nhn xột -c , thm , nờu cỏch lm -2 HS lm bng ph- lp lm v + nh.xột 134 x 20 = 2 680 137 x 100 = 13 700 94 x 100 = 9 400 *HS khỏ, gii lm thờm dũng 2 - Lp theo dừi + nhn xột - HS c bi, ph.tớch , nờu cỏch gii *HS khỏ, gii lm c bi Gii:Chiu rng sõn vn ng : 180 : 2 = 90 ( m ) Chu vi sõn vn ng : 28 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 - Gi HS lờn bng ph lm bi, lp lm VT - Gi HS nhn xột - Chm v 10 em. - Cho hs gii ri cha bi. Y/cu HS TBỡnh ch tớnh chu vi Bi 3: HD HS ỏp dng tớnh cht nhõn mt s vi 1 tng ( hoc 1 hiu ) lm bi, ri nờu kt qu. - Nhn xột, im 3. Cng c - Dn dũ: (3-4) - Nhn xột - V lm li bi tp v chun b bi sau /sgk-69 Nhn xột gi hc, biu dng ( 180 + 90 ) x 2 = 540 ( m ) Din tớch sõn vn ng : 180 x 90 = 16 200 ( m 2 ) ỏp s : Chu vi :540 m Din tớch :16 200 ( m 2 ) *HS khỏ, gii lm thờm BT3 a/ 2 387 ; 1 953 b/ 8 673 ; 7 847 c/ 38 254 ; 35 786 Theo dừi, thực hiện CHNH T: (Nghe-vit ) NGI CHIN S GIU NGH LC I. MC TIấU: - Hiu ni dung bi chớnh t Ngi chin s giu ngh lc - Nghe, vit ỳng bi CT; trỡnh by ỳng on vn. Lm ỳng bi tp chớnh t phng ng (2) a/b, hoc do gv son. - Giỏo dc hs tớnh thm m, cú tinh thn trỏch nhim vi bi vit ca mỡnh II. DNG DY - HC: 1- Bi tp 2 vit sn trờn phiu,BC 2- HS c trc bi III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bi c :(4-5) -Cho HS vit cỏc t bi tp 3 -Nhn xột, biu dng, im 2. Bi mi :(29-31) *Gii thiu bi, ghi H1: (19-20) Hng dn vit chớnh t. - Gi HS c on vn. - on vn vit v ai ? - Lờ Duy ng k v cõu chuyn gỡ cm ng ? a. Hng dn vit t khú . - Cho HS tỡm t khú vit v tp vit. b. Vit chớnh t. - GV c + quỏn xuyn, nhc nh H2: (10-11) Luyn tp : - Gi HS c bi 2a. - Yờu cu +hng dn nhn xột, cha -Nhn xột, im - Vi HS vit bng- lp nhỏp + nhn xột -Lp theo dừi - Hs c on vn. - Vit v ha s Lờ Duy ng. - ó v bc chõn dung Bỏc H . bng ụi mt b thng ca mỡnh. - HS tỡm t v vit BC: Si Gũn, Lờ Duy ng, 30 tranh trin lóm, 5 gii thng . - HS nghe-vit+ soỏt bi - i v+ cha li v tng kt s li. - HS c -Vi HS lm bng- lp v + nhn xột - TQ, chớn mi tui, trỏi nỳi, chn ngang, chờ 29 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 - Gi HS c truyn " Ngu cụng di nỳi" 3. Cng c - Dn dũ: (3-4) - GV chm im v nhn xột bi vit ca HS. Nhn xột tit hc,biu dng xem li bi vit, k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe v chun b bi sau ci, cht, chỏu cht, truyn nhau, chng th, tri. - HS c-lp theo dừi TP C: V TRNG I. MC TIấU: - Hiu ND bi: Nh kh cụng rốn luyn Lờ - ụ- nỏc - ụ a Vin - xi ó tr thnh mt ha s thiờn ti. (tr li c cỏc cõu hi trong SGK). - KN: c ỳng tờn riờng nc ngoi ( Lờ-ụ-nỏc-ụ a Vin-xi, Vờ-rụ-ki-ụ); bc u c din cm c li thy giỏo (nh nhng, khuyờn bo õn cn). -T: Giỏo dc hs hiu phi kh cụng rốn luyn mi thnh ti. II. DNG DY - HC: Tranh minh ha trong sgk. III. HOT NG DY - HC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bi c: (4-5) Gi hs c v tr li cõu hi bi Vua tu thy " Bch Thỏi Bi - Nh.xột, Ghi im 2. Bi mi :(30-31) a. Gii thiu bi, ghi b. H.dn luyn c v tỡm hiu bi: a) Luyn c: (10-11) GV c mu- HD c. -Nh.xột+ nờu cỏch c bi - Phõn 4on + yờu cu - H.dn L.oc t khú Y/cu+h.dn g/ngha : Kh luyn, . -Y/cu , giỳp -Gi vi cp thi c+h.dn nh.xột,bỡnh chn, b.dng + nh.xột, b.dng - HS K c mu b) Tỡm hiu bi:(10-12)Y/cu hs - Vỡ sao trong nhng ngy u tp v cu bộ Lờ -- nỏc - ụ cm thy chỏn ngỏn ? - Thy Vờ - rụ - ki - ụ cho hc trũ v trng lm gỡ ? * on 1 cho em bit iu gỡ ? - Hs c v tr li cõu hi. -Th.dừi, nh.xột,biudng Quan sỏt tranh,th.dừi -GV c bi-lp thm sgk /trang 115 - Th.dừi, thm - 4 hs c ni tip 4 on - lp th.dừi -Th.dừi+l.ctkhú: Lờ-ụ-nỏc-ụ-a, - 4 hs n.tip c li 4 on- lp th.dừi -Vi hs c chỳ gii-lp th.dừi sgk - L.c bi theo cp (1)- Vi cp thi c bi - lp th.dừi, nh.xột, bỡnh chn, b.dng. - Th.dừi,c thm sgk -c thm on, bi-th.lun cp+tli + Vỡ sut mi my ngy . qu ny n qu khỏc. + bit quan sỏt . miờu t nú trờn giy v chớnh xỏc. * Lờ -- nỏc - ụ kh cụng v trng theo li khuyờn chõn thnh ca thy. 30 [...]... Mai Loan N¨m häc 2010 - 2011 + Lê - ơ nác - đơ da Vin xi đã của thời đại -- ơ - nác - đơ đa Vin - xi thành đạt như thế nào phục hưng ? + Ơng ham thích vẽ và có tài bẩm sinh, Lê - ơ - Theo em những ngun nhân nào khiến cho Lê - - nác - đơ khổ luyện nhiều năm ơ - nác - đơ trở thành họa sĩ nổi tiếng ? + Sự khổ cơng luyện tập của ơng - Trong những ngun nhân trên, ngun nhân nào * Sự thành đạt của Lê -. .. Lê - ơ - nác- đơ đa Vin - xi quan trọng nhất ? - Nhờ khổ cơng rèn luyện Lê - - nác - đơ đa * Đoạn 2 cho em biết điều gì ? Vin - xi đã trở thành một họa sĩ thiên tài - Nêu nội dung chính của bài ? - 4 Hs đọc nối tiếp 4 đoạn -Th.dõi c) Đọc diễn cảm ( 7-8 ’) - Gọi 4hs đọc nối tiếp - Hs luyện đọc theo cặp(2’) - H dẫn hs Lđọc d.cảm và đọc mẫu - Hs thi đọc diễn cảm - Tổ chức cho hs luyện đọc theo cặp - Phải... : - Gọi HS đọc u cầu - u cầu tự làm bài - Gọi HS trình bày - Sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp và cho điểm Hs tự làm bài và đọc 3 Củng cố - Dặn dò: ( 3-4 ’) - Có những cách kết bài nào ? Nhận xét giờ học, biểu dương - Về làm lại bài tập và chuẩn bị bài sau: Kiểm tra viết N¨m häc 2010 - 2011 - HS vừa đọc đoạn kết vừa nêu cách kết bài - Lớp nhận xét -Vài HS nêu-lớp nhân xét, bổ sung - HS đọc và viết vào vở -Vài... bài Bài 2: - Gọi HS đọc đ - HD tìm hiểu đề bài - u cầu tự làm bài + HD trình bày :  Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585  a = 26  45 x 26 = 1 170  a = 39  45 x 39 = 1 755 3 Dặn dò: - Nhận xét - CB : Bài 60 N¨m häc 2010 - 2011 - 1 số em nêu tích riêng T1, T2 và cách viết tích riêng T2 - HS làm BC, lần lượt 3 em lên bảng - HS sửa bài - 1 em đọc - HS làm VT, 1 em lên bảng - HS nhận xét - 1 em đọc... lên bảng phụ - Gọi HS nhận xét -Lớp ghi kết quả đúng vào VBT sau khi chữa bài Bài 4: HD về nhà làm 2 Dặn dò: ( 2-3 ’) - Nhận xét - Nhắc h/s ghi nhớ cách nhân với số có 2 chữ số - CB : Bài 61 N¨m häc 2010 - 2011 - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm - HS làm bài vào nháp -HS làm BP -Chữa bài LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TÍNH TỪ( tiếp theo) I MỤC TIÊU: - Biết thêm một số từ ngữ nói về ý chí , nghò lực của con người - Bước đầu... L - nác-đơ đa Vin-xi (chú ý mở bài theo cách gián tiếp)  Đề 3: Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrâyca (chú ý kết bài theo lối mở rộng) - Hướng dẫn phân tích đề bài -Hướng dẫn HS vận dụng những điều đã học ( mở bài, kết thúc theo các kiểu đã học - Qn xuyến HS viết bài 3 Thu bài - Nhận xét - Thu về nhà chấm -Dặn dò, nhận xét tiết học N¨m häc 2010 - 2011 - Theo dõi + phân tích u cầu của đề bài -Theo... tốn - u mơn học , có tính cẩn thận,chính xác khi làm tốn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: -Bảng con, bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy 1 Bài cũ::( 4-5 ’) - Gọi 3 hs làm BT3 Nhận xét, điểm 2 Bài mới :(3 0-3 1’) a.Giới thiệu bài ,ghi đề b Luyện tập : Bài 1 :(a,b,c) Cho HS tự đặt tính và tính Hoạt động học -3 hs làm bảng-lớp nh.xét - HS đặt tính và tính - HS làm bảng con- Nhận xét, chữa 37 TrÇn ThÞ Mai Loan. .. cầu; - Cho HS tính ë Vn trường hợp 1 rồi nêu kết quả để viết vào ơ trống -Lớp làm các trường hợp khác vào VBT; 3 HS làm ở BP 38 - HS làm VBT, 3 em làm bảng phụ - HS nhận xét - 1 em đọc - HS làm Vn, trình bày kết quả, lớp nhận xét rồi làm VBT các trường hợp còn lại TIẾT 60 TrÇn ThÞ Mai Loan Bài 3:(11 -1 2 ) - Gọi HS đọc đề -Khai thác nội dung bài tốn - Cho nhóm 2 em thảo luận làm bài vào vở nháp -Gọi... cho h/s viết vào vở luyện - ọc cho h/s khảo bài, chữa lỗi sai -Thu vở H Đ3:( 4-5 ’)H Đ nối tiếp: -Kiểm tra vài h/s đọc thuộc đoạn thơ -Với ơng bà, cha mẹ chúng ta phải có tình cảm như 42 -Lắng nghe -Lớp nghe và nhận xét bạn đọc -vác tre, xay lúa, -Thương cháu, muốn cháu vui nên ơng giả thua -HS thảo luận nhóm đơi tìm ghi vào nháp, 2 nhóm ghi vào BP -HS viết bài -Nghe và chữa lỗi -Kính u, chăm sóc khi ơng... Mai Loan thế nào? -Chấm 4-5 bài để nhận xét 3 Nhận xét tiết học N¨m häc 2010 - 2011 SINH HOẠT CUỐI TUẦN I MỤC TIÊU: - Đánh giá các hoạt động tuần qua - Triển khai kế hoạch tuần 13 II NỘI DUNG: HĐTT : tiết 12 Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Đánh giá các hoạt động tuần qua - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt - Các tổ trưởng lần lượt nhận xét các hoạt động tuần qua của tổ - Lớp nhận xét, bổ sung - Lắng . .Lờ - ụ - nỏc - ụ kh luyn nhiu nm + S kh cụng luyn tp ca ụng. * S thnh t ca Lờ - ụ - nỏc- ụ a Vin - xi. - Nh kh cụng rốn luyn Lờ - - nỏc - ụ a Vin - xi. nỏc - ụ kh cụng v trng theo li khuyờn chõn thnh ca thy. 30 Trần Thị Mai Loan Năm học 2010 - 2011 - Lờ - ụ - nỏc - ụ a Vin - xi thnh t nh th no ? - Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011, Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011,

Hình ảnh liên quan

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :- bảng phụ - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

b.

ảng phụ Xem tại trang 4 của tài liệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: -Bảng phụ. - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

Bảng ph.

Xem tại trang 8 của tài liệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :- bảng phụ - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

b.

ảng phụ Xem tại trang 12 của tài liệu.
-HS làm BC, lần lượt 3 em lờn bảng. - HS sửa bài. - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

l.

àm BC, lần lượt 3 em lờn bảng. - HS sửa bài Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Cho HS tự làm bài, sau đú chữa bài ở bảng lớp. - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

ho.

HS tự làm bài, sau đú chữa bài ở bảng lớp Xem tại trang 14 của tài liệu.
LUYỆN T.VIỆT: - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011
LUYỆN T.VIỆT: Xem tại trang 16 của tài liệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Bảng phụ. - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

Bảng ph.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :- bảng phụ - Tuan 12 Loan lop 4@ 2010 - 2011

b.

ảng phụ Xem tại trang 22 của tài liệu.