0

Bài 5: Bình đẳng giữa các tôn giáo tiết2

39 1,628 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Nối mỗi cụm từ ở cột (I) với mỗi cụm từ ở cột (II) để được một câu đúng I II A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc đư ợc hiểu là các dân tộc trong 1 quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, 1.đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định củaPL B.Công dân , không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng , tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, 2 không phân biệt chủng tộc , màu da đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. C. Quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, 3. đó là cơ sở của sự bình đẳng về văn hóa của các dân tộc và cũng là cơ sở để củng cố sự đòan kết, thống nhất toàn dân tộc D.Văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy 4. không có sự phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc, đa tôn giáo Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc, đa tôn giáo và văn hiến nghìn đời và văn hiến nghìn đời CÔNG GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV (Hiện có khoảng 5,5 triệu tín đồ) PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ II TCN (Hiện có gần 10 triệu tín đồ) HỒI GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XI (Hiện có khoảng 60.000 tín đồ) TIN LÀNH DU NHẬP VÀO VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX (Hiện có khoảng 1 triệu tín đồ) ĐẠO HÒA HẢO ĐÂY LÀ TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG THÀNH LẬP 1939 (Hiện có khoảng 1,3 triệu tín đồ) ĐẠO CAO ĐÀI ĐÂY LÀ TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG THÀNH LẬP 1926 (Hiện có khoảng 2,4 triệu tín đồ) [...]... án lựa chọn A Là cơ sở , tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc B Là cơ sở , tiền đề quan trọng của đoàn kết riêng các tôn giáo C Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc D Tạo nên sức mạnh riêng cho sự phát triển của các tôn giáo Đ S - ng bo mi tụn giỏo l mt b phn khụng th tỏch ri ca ton dõn tc Vit Nam Quyn bỡnh ng gia cỏc tụn giỏo l c s, tin quan trng... một lực lượng thần bí - Lòng tin phù hợp với lẽ tự nhiên, mang tính tự nguyện, tự do cá nhân - Hình thức thể hiện niềm tin được qui định cụ thể bằng những nghi lễ riêng, có hệ thống, có tổ chức -Tin một cách mù quáng, thái quá, mang tính tiêu cực, gõy hậu quả xấu Quyn bỡnh ng gia cỏc tụn giỏo c hiu l cỏc tụn giỏo Vit Nam u cú quyn hot ng tụn giỏo trong khuụn kh ca phỏp lut; u bỡnh ng trc phỏp lut; nhng . Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước. ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5: Bình đẳng giữa các tôn giáo tiết2, Bài 5: Bình đẳng giữa các tôn giáo tiết2,

Hình ảnh liên quan

- Hình thức thể hiện niềm tin được qui  định cụ thể bằng  - Bài 5: Bình đẳng giữa các tôn giáo tiết2

Hình th.

ức thể hiện niềm tin được qui định cụ thể bằng Xem tại trang 14 của tài liệu.