0

KHOA HOC 5 - TRE, MAY SONG

15 759 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC Cây mây Cây song 1. Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC Tre Mây, song Đặc điểm Công dụng - Mọc thành bụi, cây mọc đứng, cao khoảng 10- 15m thân rỗng, gồm nhiều đốt thẳng. - Cứng, có tính đàn hồi. - Mọc thành bụi,cây leo, thân gỗ, dài, không phân nhánh. - Có loài dài đến hàng trăm mét. Làm nhà, đồ dùng trong gia đình, nông cụ… - Đan lát, làm đồ mĩ nghệ. - Làm dây buộc bè, làm bàn ghế… 1. Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC 1. Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC 1. Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: - Kể tên các đồ dùng có trong hình 4, 5, 6, 7. - Những đồ dùng đó được làm từ vật liệu nào ? 5 7 7 Hình Tên đồ dùng Vật liệu 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: - Đòn gánh, ống đựng nước 4 5 6 7 - Tre - Bộ bàn ghế sa lông - Mây, song - Rổ, rá - Tre, mây - Giá, ghế, tủ - Mây, song 5 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: Ghế tre Ghế mây, song Đèn ngủ Giỏ tre [...]... tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC 1 Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: 2 Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: Tre, mây, song là vật liệu phổ biến được dùng làm đồ dùng trong gia đình, trong sản xuất, làm hàng mĩ nghệ Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC Làng nghề mây song đan tre Lan Đình Làng nghề Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC 1 Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: 2 Một số đồ... đồ dùng làm bằng tre, mây, song: 3 Cách bảo quản đồ dùng làm bằng tre, mây, song: Đồ dùng bằng tre, mây, song thường được sơn dầu để chống ẩm mốc, không nên để các đồ dùng này ngoài mưa, nắng Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC Tre và mây, song là những vật liệu phổ biến ở nước ta được dùng làm đồ dùng trong gia đình, trong sản xuất, làm hàng mĩ nghệ… Đồ dùng bằng tre và mây, song thường được... phổ biến ở nước ta được dùng làm đồ dùng trong gia đình, trong sản xuất, làm hàng mĩ nghệ… Đồ dùng bằng tre và mây, song thường được sơn dầu để chống ẩm mốc, không để ngoài mưa nắng - Về nhà : Xem lại nội dung bài học - Chuẩn bị bài: Sắt, gang ,thép . đựng nước 4 5 6 7 - Tre - Bộ bàn ghế sa lông - Mây, song - Rổ, rá - Tre, mây - Giá, ghế, tủ - Mây, song 5 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: 2 của tre, mây, song: Thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010 KHOA HỌC 1. Đặc điểm và công dụng của tre, mây, song: 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: -
- Xem thêm -

Xem thêm: KHOA HOC 5 - TRE, MAY SONG, KHOA HOC 5 - TRE, MAY SONG,

Hình ảnh liên quan

- Kể tên các đồ dùng có trong hình 4, 5, 6, 7. - Những đồ dùng đó được làm từ vật liệu nào ? - KHOA HOC 5 - TRE, MAY SONG

t.

ên các đồ dùng có trong hình 4, 5, 6, 7. - Những đồ dùng đó được làm từ vật liệu nào ? Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình Tên đồ dùng Vật liệu 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: - KHOA HOC 5 - TRE, MAY SONG

nh.

Tên đồ dùng Vật liệu 2. Một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song: Xem tại trang 8 của tài liệu.