0

NCKHSPUD

47 233 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tràm Chim 10/10/2010 1 TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tràm Chim 10/10/2010 2 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong phương pháp dạy học, chương trình,SGK hoặc quản lí. Đồng thời, so sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp. Tràm Chim 10/10/2010 3 Chu trình NCKHSPUD Suy nghĩ Kiểm chứng Thử nghiệm . Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế. . Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học. . Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không. Tràm Chim 10/10/2010 4 Phương pháp NCKHSPƯD Phương pháp NCKHSPƯD NCKHSPƯD NC định lượng NC định tính Tràm Chim 10/10/2010 5 Một số lợi ích của NC định lượng Kết quả nghiên cứu định lượng có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu. Giúp giáo viên có cơ hội được đào tạo một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu định lượng. Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu Tràm Chim 10/10/2010 6 Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhân Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân Kết quả Mang tính định tính chủ quan Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Tràm Chim 10/10/2010 7 Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhân Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân Kết quả Mang tính định tính chủ quan Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Tràm Chim 10/10/2010 8 Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhân Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa học Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân Kết quả Mang tính định tính chủ quan Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Tràm Chim 10/10/2010 9 Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhân Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa học Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân Quy trình đơn giản mang tính khoa học, tính phổ biến quốc tế, áp dụng cho mọi GV/CBQL. Kết quả Mang tính định tính chủ quan Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Tràm Chim 10/10/2010 10 Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm NCKHSPƯD Mục đích Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Cải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao Căn cứ Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhân Xuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa học Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân Quy trình đơn giản mang tính khoa học, tính phổ biến quốc tế, áp dụng cho mọi GV/CBQL. Kết quả Mang tính định tính chủ quan Mang tính định tính/ định lượng khách quan. Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD . tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp. Tràm Chim 10/10/2010 3 Chu trình NCKHSPUD Suy nghĩ Kiểm chứng Thử nghiệm . Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD, NCKHSPUD,

Hình ảnh liên quan

Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD - NCKHSPUD

Bảng so.

sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD - NCKHSPUD

Bảng so.

sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD - NCKHSPUD

Bảng so.

sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD - NCKHSPUD

Bảng so.

sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD - NCKHSPUD

Bảng so.

sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD Xem tại trang 10 của tài liệu.
Sử dụng các loại hình kiểm tra. Sử dụng các phép kiểm chứng. - NCKHSPUD

d.

ụng các loại hình kiểm tra. Sử dụng các phép kiểm chứng Xem tại trang 37 của tài liệu.
Như trong Bảng 1 dưới đây, điểm TB bài kiểm tra sau tác động của nhĩm thực nghiệm là 28,5 (SD=3,54) và của nhĩm đối chứng là 23,1 (SD=4,01) - NCKHSPUD

h.

ư trong Bảng 1 dưới đây, điểm TB bài kiểm tra sau tác động của nhĩm thực nghiệm là 28,5 (SD=3,54) và của nhĩm đối chứng là 23,1 (SD=4,01) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Trích dẫn theo thứ tự bảng chữ cái lần lượt tên tác giả, các bài viết và nghiên cứu được đề cập ở phần trước, đặc biệt là trong phần giới thiệu. - NCKHSPUD

r.

ích dẫn theo thứ tự bảng chữ cái lần lượt tên tác giả, các bài viết và nghiên cứu được đề cập ở phần trước, đặc biệt là trong phần giới thiệu Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan