0

TUAN 24 tiet 41,42.docx

7 248 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 01/02/2010 Tuần: 24 - Tiết : 41 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS củng cố vững chắc, vận dụng thành thạo đònh lý về tính chất đường phân giác của tam giác (thuận) để giải quyết những bài toán cụ thể, từ đơn giản đến hơi khó. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích, chứng minh, tính toán, biến đổi tỉ lệ thức. 3. Thái độ: Qua những bài tập, rèn luyện cho HS tư duy logic, thao tác phân tích đi lên trong việc tìm kiếm lời giải của một bài toán chứng minh. Đồng thời quan mối liên hệ giữa các bài tập, giáo dục cho HS tư duy biện chứng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước kẽ compa, bảng phụ vẽ hình 26, 27 SGK, phiếu học tập 2.Học sinh: Thực hiện hướng dẫn tiết trước, bảng nhóm, thước kẽ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 7’) Phát biểu đònh lý về đường phân giác của một tam giác. Áp dụng : giải bài 15 tr 67 SGK 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 7’ HĐ 1 : Luyện tập * Bài 16 tr 67 SGK -Treo bảng phụ bài 16 SGK -Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL - Kẽ đường cao AH S ABD = ? S ACD = ? - Gọi 1HS lên bảng trình bày tiếp - Gọi HS nhận xét -1 HS đọc to đề trước lớp -1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL A B C H D - S ABD = 2 1 BD. AH S ACD = 2 1 CD.AH - 1HS lên bảng trình bày tiếp - 1 vài HS nhận xét * Bài 16 tr 67 SGK Chứng minh Ta có : S ABD = 2 1 BD. AH S ACD = 2 1 CD.AH ⇒ CD BD AHCD AHBD ACD ABD S S = = . 2 1 . 2 1 (1) vì AD là đường phân giác  nên n m AC AB CD BD == (2) Từ (1) và (2) suy ra n m S S ACD ABD = 8’ * Bài 18 tr 68 SGK * Bài 18 tr 68 SGK GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Treo bảng phụ bài18 SGK - Gọi 1HS vẽ hình và nêu GT, KL? - AE là tia phân giác  ta suy ra hệ thức nào ? - Tỉ số CE BE cụ thể bao nhiêu ? - E∈BC ta suy ra hệ thức nào ? - Gọi HS lên bảng trình bày - Gọi HS nhận xét và sửa sai - 1 HS lên bảng vẽ hình và nêu GT, KL A B C 65 7 E - Suy ra CE BE = AC AB - CE BE = 6 5 - BC = BE + EC = 7 - 1 HS lên bảng trình bày bài làm - 1 vài HS nhận xét và sửa sai Chứng minh Vì AE là tia phân giác của BÂC. Nên ta có : 6 5 == AC AB CE BE ⇒ 6565 + + == CEBECEBE mà BE + EC = BC = 7 ⇒ 11 7 65 == CEBE ⇒ BE = 11 7 .5 ≈ 3,18cm CE = 7 − 3,18 ≈ 3,82cm 10’ * Bài 20 tr 68 SGK : - Gọi 1 HS đọc to đề trước lớp - Treo bảng phụ hình vẽ 26 SGK - Gọi 1 HS nêu GT, KL - Xét ∆ADC vì E0 //DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra hệ thức nào ? - Xét ∆BCD vì 0F //DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra - Vì AB // DC theo hệ quả đònh lý Talet ta suy ra hệ thức nào đối với ∆0CD? - Để có BD = 0B + 0D AC = 0A + 0C từ hệ thức C A D B 0 0 0 0 = ta suy ra điều gì ? - Gọi 1 HS lên bảng trình bày - Gọi HS nhận xét 1 HS nêu GT, KL A B C D E F 0 - Suy ra hệ thức : AC A DC E 00 = - Ta suy ra hệ thức BD B DC F 00 = - Suy ra hệ thức C A D B 0 0 0 0 = ⇒ CA DB C D A B 00 00 0 0 0 0 + + == 1HS lên bảng trình bày * Bài 20 tr 68 SGK : Chứng minh Xét ∆ADC. Vì CE // DC Ta có : AC A DC E 00 = (1) Xét ∆ BCD. Vì 0F // DC Ta có : BD B DC F 00 = (2) Xét ∆ODC vì AB //DC Ta có : C A D B 0 0 0 0 = ⇒ CA DB C D A B 00 00 0 0 0 0 + + == ⇒ CA A DB B 00 0 00 0 + = + ⇒ AC A BD B 00 = (3) Từ (1), (2), (3) ta có : DC F DC E 00 = ⇒ 0E = 0F (đpcm) 10’ HĐ 2 : Củng cố * Bài 21 SGK tr 68 * Bài 21 SGK tr 68 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Cho HS hoạt động nhóm làm trên phiếu học tập theo sự hướng dẫn và góp ý của GV. Sau đó GV gọi 1 HS khá lên bảng trình bày - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn - Làm bài tập trên phiếu học tập theo sự gợi ý và hướng dẫn của GV - 1HS khá giỏi làm ở bảng - 1 vài HS nhận xét và bổ sung chỗ sai sót Kẽ đường cao AH S ABM = 2 1 AH.BM; S ACM = 2 1 AH.CM BM = CM ⇒ S ABM = S ACM = 2 S . n m S S ACD ABD = ⇒ n nm S SS ACD ACDABD + = + Hay n nm S S ACD + = ⇒ S ACD = nm nS + . S ADM = S ACD − S ACM S ADM = 2 . S nm nS − + = )(2 )( nm mnS + − b) n = 7cm ; m = 3cm S ADM = )(2 )( nm mnS + − = 20 4 )37(2 )37( SS = + − ⇒ S ADM = 5 1 S = 20%S ABC 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2’) − Xem lại các bài tập đã giải − Bài tập về nhà : 19 ; 22 tr 68 SGK − Bài 19, 20, 21, 23 tr 69 , 70 SBT − Đọc trước bài “Khái niệm tam giác đồng dạng” IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 02/02/2010 Tuần: 24 - Tiết : 42 §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS nắm chắc đònh nghóa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, ký hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng. 2. Kỹ năng: HS hiểu được các bước chứng minh đònh lý, vận dụng đònh lý để chứng minh tam giác đồng dạng, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng. 3. Thái độ: II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh vẽ hình đồng dạng (hình 28), thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ 2.Học sinh: SGK, thước kẽ, bảng phụ, thực hiện hướng dẫn tiết trước III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 3’ HĐ1: Hình đồng dạng : - Treo hình 28 trang 69 SGK - Em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình trong mỗi nhóm ? - Giới thiệu những hình đồng dạng. - Nghe GV trình bày - Quan sát hình 28 tr 69 SGK - Nhận xét về hình dạng kích thước của các hình. - Nghe giới thiệu và nhắc lại thế nào là hình đồng dạng * Hình đồng dạng : Những hình có hình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là những hình đồng dạng * Ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng dạng 20’ HĐ 2 : Tam giác đồng dạng - Đưa bài ?1 lên bảng phụ. Cho 2 tam giác ABC và A’B’C’. Hình 29 sau : - Gọi 1HS lên bảng làm 2 câu a, b - GV chỉ vào hình và nói: ∆A’B’C’ và ∆ABC có : - Đọc đề bài và quan sát hình 29 tr 69 SGK - Một HS lên bảng viết a) ∆A’B’C’ và ∆ABC có Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == 1. Tam giác đồng dạng : a) Đònh nghóa : Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == Và CA AC BC CB AB BA '''''' == thì ta nói ∆ A’B’C’đồng dạng với ∆ABC - Vậykhi nào, ∆A’B’C’ đồng dạng với ∆ABC ? - Giới thiệu ký hiệu đồng dạng và tỉ số đồng dạng - Chốt lại : Khi viết tỉ số k của ∆A’B’C’ đồng dạng với ∆ABC thì cạnh của tam giác thứ nhất (∆A’B’C’) viết trên, cạnh tương ứng của ∆ thứ hai (∆ABC) viết dưới - Trong bài ?1 ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ? - Tam giác đồng dạng có tính chất gì ? -Đưa bảng phụ hình vẽ sau: Có nhận xét gì về quan hệ của hai ∆ trên? Hai tam giác có đồng dạng với nhau không? vì sao ? - ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ? - Khẳng đònh: Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau và tỉ số đồng dạng k = 1 - Mỗi tam giác có đồng dạng với chính nó hay không ? - Nếu ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k thì ∆ ABC có b) CA AC BC CB AB BA '''''' ==       = 2 1 - Nhắc lại nội dung đònh nghóa SGK tr 70 - Nghe giáo viên giới thiệu - Nghe GV chốt lại và ghi nhớ - Với tỉ số đồng dạng là k - Đọc đề bài bảng phụ - Quan sát hình vẽ bảng phụ. Nhận xét: ∆A’B’C’= ∆ABC (c.c.c) ⇒ Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == và CA AC BC CB AB BA '''''' == =1 ⇒ ∆A’B’C’ ∆ABC (theo đònh nghóa ∆ đồng dạng) - ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1 - Đọc tính chất 1 SGK - Chứng minh : Nếu ∆A’B’C’ ∆ABC thì ABC nếu : Â’ =  ; CCBB ˆ ' ˆ ; ˆ ' ˆ == CA AC BC CB AB BA '''''' == * Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC được ký hiệu là : ∆A’B’C’ ∆ABC Tỉ số các cạnh tương ứng CA AC BC CB AB BA '''''' == = k (k gọi là tỉ số đồng dạng) b) Tính chất : * Tính chất 1 : Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó * Tính chất 2 : GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 (2) A B C M N a Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG đồng dạng với ∆A’B’C’ không ? - ∆ABC ∆A’B’C’ theo tỉ số nào ? - Đó chính là nội dung của tính chất 2. GV đưa bảng phụ vẽ hình -Cho∆A’B’C’ ∆A’’B’’C’’ và ∆A’’B’’C’’ ∆ABC. Em có nhận xét gì về quan hệ giữa ∆A’B’C’ và ∆ABC - Yêu cầu HS tự chứng minh - Đó là nội dung tính chất 3 GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại nội dung ba tính chất tr 70 SGK ∆ABC ∆A’B’C’ có : k k AB BA 1'' == B'A' AB thì Vậy:∆ABC ∆A’B’C’theo tỉ số k 1 - ∆A’B’C’ ∆ABC - Về nhà tự chứng minh - Đọc tính chất 3 SGK − Vài HS nhắc lại 3 tính chất tr 70 SGK Nếu ∆ A’B’C’ ∆ABC Thì ∆ABC ∆A’B’C’ * Tính chất 3 : Nếu∆A’B’C’ ∆A’’B’’C’’ và ∆A’’B’’C’’ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ∆ABC * Do tính chất 2 ta nói hai tam giác A’B’C’ và ABC đồng dạng (với nhau) 10’ HĐ 3. Đònh lý : - Yêu cầu HS phát biểu hệ quả đònh lý Talet - GV vẽ hình lên bảng - Gọi HS ghi GT - Yêu cầu HS viết hệ thức ba cạnh của ∆AMN tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của ∆ABC. -  chung. So sánh B ˆ với · AMN ; C ˆ với · ANM - Từ (1) và (2) ta suy ra ∆AMN và ∆ABC như thế nào. - Đó là nội dung đònh lý SGK tr 71 - Phát biểu hệ quả đònh lý Talet - Quan sát hình vẽ trên bảng phụ ∆ABC, MN//BC GT M ∈ AB ; N ∈ AC KL ∆AMN ∆ABC BC MN AC AN AB AM == (1) - Vì MN // BC ⇒ µ · µ · B AMN;C ANM = =  chung - Từ (1) và (2) ⇒ ∆AMN ∆ABC 2. Đònh lý : (SGK) GT ∆ABC, MN//BC M ∈ AB ; N ∈ AC KL ∆AMN ∆ABC * Chứng minh: Xét ∆ABC vì MN // BC Nên ∆AMN và ∆ABC có µ · µ · B AMN;C ANM= = (đvò )  góc chung. Theo hệ quả đònh lý Talet ∆AMN và ∆ABC có : BC MN AC AN AB AM == Vậy ∆AMN ∆ABC GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 6 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Yêu cầu HS nhắc lại đònh lý SGK tr 71 - GV đưa chú ý và hình 31 tr 71 SGK lên bảng phu - Phát biểu đònh lý SGK tr71 - Đọc chú ý SGK * Chú ý : SGK 9’ HĐ 4 : Củng cố : Bài 23 tr 71 SGK - Trong 2 mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai ? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. b) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau với nhau Bài 24 tr 71 SGK(bảng phụ) - ∆A’B’C’ ∆A’’B’’C’’ theo tỉ số đồng dạng k 1 ⇒ những điều gì ? - ∆A’’B’’C’’ ∆ABC ⇒ Những điều gì ? - ∆A’B’C’ ∆ABC Theo hệ số nào ? - HS Trả lời : − Mệnh đề a đúng − Mệnh đề b sai - Â’ = Â’’; '' ˆ ' ˆ BB = ; µ ¶ ' ''C C = Và: '''' '' '''' '' '''' '' CB BB CA CA BA BA == =k 1 - Â’’=  ; BB ˆ '' ˆ = ; CC ˆ '' ˆ = Và BC CB AC CA AB BA '''''''''''' == = k 2 - ta có : AB BA BA BA '''' . '''' '' = AB BA '' = k 1 . k 2 Vậy : ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k = k 1 . k 2 * Bài 24 tr 71 SGK Giả sử ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k ta có : BC CB AC CA AB BA '''''' == = k * ∆A’B’C’ A’’B’’C’’ theo tỉ số k 1 ⇒ '''' '' BA BA = k 1 * ∆A’’B’’C’’ ∆ABC theo tỉ số k 2 ⇒ AB BA '''' = k 2 ⇒ k = AB BA BA BA AB BA '''' . '''' '''' = = k 1 .k 2 . Vậy ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số k = k 1 .k 2 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2’) − Nắm vững đònh nghóa, đònh lý, tính chất hai ∆ đồng dạng − Bài tập 25 ; 26 ; 27 ; 28 tr 72 SGK − Tiết sau luyện tập IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 7 . Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 01/02/2010 Tuần: 24 - Tiết : 41 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS củng cố vững chắc,. Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 02/02/2010 Tuần: 24 - Tiết : 42 §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 24 tiet 41,42.docx, TUAN 24 tiet 41,42.docx,

Hình ảnh liên quan

1. Giáo viên: Thước kẽ compa, bảng phụ vẽ hình 26, 27 SGK, phiếu học tập - TUAN 24 tiet 41,42.docx

1..

Giáo viên: Thước kẽ compa, bảng phụ vẽ hình 26, 27 SGK, phiếu học tập Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Treo bảng phụ bài18 SGK - Gọi 1HS vẽ hình và nêu GT, KL? - TUAN 24 tiet 41,42.docx

reo.

bảng phụ bài18 SGK - Gọi 1HS vẽ hình và nêu GT, KL? Xem tại trang 2 của tài liệu.