0

tuân 13

7 129 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Tiết *: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I. MỤC TÊU 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học cho học sinh. 2. Kó năng: Rèn luyện kó năng làm các bài tập. II. CHUẨN BỊ GV: giáo án, stk. HS: học, chuẩn bò bài. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn đònh lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài củ: (5ph) Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (26ph) Yêu cầu học sinh nhắc lại các bài đã học từ đầu năm đến nay. Yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại khái niệm của từng phần và lấy ví dụ. Nhận xét – bổ sung -> chốt lại vấn đề. Hoạt động 2: (10ph) Giáo viên đưa ra motä số bài tập ở các phần cho học sinh làm. - Từ ghép. - Từ láy. - Đại từ. - Từ Hán việt. - Quan hệ từ. - Từ đồng nghóa. - Từ trái nghóa. - Từ đồng âm. Lần lượt nhắc lại khái niệm từng phần và lấy ví dụ. Nhận xét - >bổ sung. Làm bài tập. I. Lý thuyết: - Từ ghép. - Từ láy. - Đại từ. - Từ Hán việt. - Quan hệ từ. - Từ đồng nghóa. - Từ trái nghóa. - Từ đồng âm. II. Luyện tập Trang 122 TUẦN: 13 Tiết *: Ôn tập Tiếng việt. Tiết 46: Kiểm tra Tiếng việt. Tiết 47: Trả bài tập làm văn số 02. Tiết 48: Thành ngữ. Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 4. Củng cố: (1ph) Giáo viên chốt lại vấn đề. 5. Dặn dò: (1ph) Học bài, chuẩn bò bài tiếp theo. Tiết 46: KIỂM TRA TIẾNG VIỆT Mức độ Nội dung NB TH VD TỔNG TN TL TN TL TN TL TN TL Từ ghép 1 (1.0) 1 (1.0) Đại từ 1 (0.5) 1 (0.5) 2 (1.0) Quan hệ từ 1 (0.5) 1 (7.0) 1 (0.5) 1 (7.0) Từ đồng nghóa 1 (0.5) 1 (0.5) Cộng Số câu Số điểm 2 3 1 5 1 (1.0) (2.0) (7.0) (3.0) (7.0) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng) Câu 1: Đại từ được dùng để làm gì? A. Dùng để trỏ. C. Cả A,B đều đúng. B. Dùng để hỏi. D. Cả A,B đều sai. Câu 2: Thế nào là quan hệ từ? A. Là từ chỉ người và vật. B. Là từ chỉ hoạt động, tính chất của người và vật. C. Là từ chỉ các ý nghóa quan hệ giữa các thành phần câu và giữa câu với câu. D. Là từ mang ý ngiã tình thái. Câu 3: nối cột A với cột B để tạo thành các từ ghép chính phụ hợp nghóa. A B 1. bút 2. xanh 3. mưa 4. vôi a. tôi b. bi c. ngắt d. ngâu Câu 4: Từ nào là đại từ trong câu ca dao sau: “ Ai đi đâu đáy hỡi ai, Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm” Trang 123 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 A. Ai C. mai B. trúc D. nhớ Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai? (Khoanh chữ Đ nếu đúng, chữ S nếu sai) A. Nó tôi cùng nhau đến câu lạc bộ. Đ S B. Bố mẹ rất buồn vì con. Đ S C. Hai ngày nữa thứ sáu. Đ S D. Tôi tặng qùa lưu niệm cho bạn nhân ngày sinh nhật. Đ S II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ. Gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó. *, ĐÁP ÁN: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 Đáp án C C 1-b; 2-c; 3-d; 4-a A A-S; B-Đ; C-S; D-Đ Điểm 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) - Viết đoạn văn có sử dụng quan hệ từ. - Gạch chân dưới các quan hệ từ trong đoạn văn. Tiết 47 : TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 02 I. MỤC TÊU 1. Kiến thức: - Củng cố nắm vững hơn về văn biểu cảm. - Đánh giá được chất lượng bài viết của mình so với yêu cầu của đề bài và cách sử dụng từ ngữ, đặt câu. 2. Kó năng: - Rèn luyện kỹ năng viết bài tập làm văn hoàn chỉnh theo bố cục. II. CHUẨN BỊ GV: giáo án, stk. HS: học, chuẩn bò bài. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn đònh lớp: (1ph) 2. Kiểm tra bài củ: (5ph) Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (2ph) I. Đề: Trang 124 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 Yêu cầu học sinh nhắc lại đề bài. Hoạt động 2: (14ph) Giáo viên cùng học sinh xây dựng dàn bài cho đề bài trên. Hoạt động 3: (10ph) Nhận xét những ưu, khuyết điểm trong bài làm của học sinh. (nhận diện đề, dùng câu, chính tả,…) Chọn 1 ->2 bài tiêu biểu, và yếu cho học sinh đọc trước lớp. Hoạt động 3: (10ph) Trả bài cho học sinh, lấy điểm. Cùng với giáo viên xây dựng dàn bài cho đề bài trên. - Nghe. - Đọc bài. - Trả bài, đọc điểm. Cảm nghó của em về cây dừa. II. Xây dựng dàn bài: *, Mở bài: - Em yêu thích nhất là cây dừa. - Dừa cho trái ngọt, bóng mát, dừa gần gó với con người … *, Thân bài: - Thân, lá … - Dừa cho trái ngọt, bóng mát… - Dừa gắn bó với em từ tuổi thơ … *, Kết bài: - Luôn yêu quý dừa; - Chăm sóc dừa. III. Nhận xét IV. Trả bài 4. Củng cố: (1ph) Giáo viên chốt lại vấn đề. 5. Dặn dò: (1ph) Học bài, chuẩn bò bài tiếp theo. THÀNH NGỮ I. MỤC TIÊU Giúp học sinh 1. Kiến thức: - Hiểu được đặc điểm về cấu tạo và ý nghóa của thành ngữ. 2. Kó năng: Trang 125 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 - Tăng thêm vốn thành ngữ, có ý thức sử dụng thành ngữ trong giao tiếp. II. CHUẨN BỊ III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1. Ổn đònh lớp (1ph) 2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. 3. Bài mới: (1ph) HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: (16ph) Gọi học sinh đọc ví dụ ? Có thể thay một vài từ trong cụm từ “Lên thác xuống ghềnh” không? Có thể thêm hoặc thay đổi vò trí ác từ trong cụm từ đó được không? ? Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo của cụm từ trên? Giáo viên kết luận Lưu ý: Một số trường hợp thành ngữ có tính biến đổi chút ít. Giáo viên treo bảng phụ: 2 nhóm thành ngữ – nhóm 1 gồm các thành ngữ có thể trực tiếp suy ra từ nghóa đen – nhóm 2 các thành ngữ hàm ẩn. Giáo viên cho học sinh giải nghóa cụm từ ở nhóm 1 ? Những cụm từ ở nhóm 2 có nghóa là gì? ? Em có nhận xét gì về - Không thể thay thế 1 vài từ khác và không thể chêm xen các từ khác vào hay đổi vò trí các từ trong cụm từ đó được. - Cụm từ trên có cấu tạo cố đònh. VD: “Châu chấu đá xe” có thể có những biến thể: 1. Châu chấu đấu ông voi. 2. Châu chấu đấu voi. * Nhóm 1: - Tham sống sợ chết. - Mưa to gió lớn. - Năm châu bốn biển. *Nhóm 2: - Lên thác xuống ghềnh. - Khẩu phật tâm xà. - Rán sánh ra mỡ. - Lòng lang dạ thú. Học sinh giải nghóa - giáo viên sửa. - Là thành ngữ Hán Việt. I. Thế nào là thành ngữ? 1. Đặc điểm cấu tạo của thành ngữ. VD: Lên thác xuống ghềnh. Có cấu tạo cố đònh. * Lưu ý: Ở một số trường hợp thành ngữ có tính biến đổi chút ít. 2. Nghóa của thành ngữ - Có thể hiểu nghóa trực tiếp từ nghóa đen của các từ tạo nên thành ngữ. VD: nhóm 1 - Có những thành ngữ hiểu nghóa phải thông qua một số phép chuyển nghóa như so Trang 126 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 thành ngữ “Khẩu phật tâm xà”? ? Muốn hiểu được thành ngữ Hán Việt em phải làm gì? Giáo viên kết luận: nhóm 2 các thành ngữ có nghóa hàm ẩn → nghóa bóng. Hoạt động 2: (10ph) ? Phân tích vai trò ngữ pháp thành ngữ trong ví dụ 2 ? Lấy một cụm từ đồng nghóa với 2 thành ngữ trong 2 ví dụ trên rồi so sánh - rút ra nhận xét? Hoạt động 3: (10ph) ? Tìm thành ngữ trong ví dụ a và giải nghóa? ? Tìm thành ngữ trong ví dụ b, c và giải nghóa? Giáo viên hướng dẫn Sửa lại - Tìm hiểu nghóa của các yếu tố Hán Việt và nghóa của các từ tạo nên thành ngữ Hán Việt đó. Các thành ngữ ở nhóm 2 dùng phép chuyển nghóa → ẩn dụ. - “Bảy nổi …” làm vò ngữ. - Thành ngữ: “Tắt lửa tối đèn” là phụ ngữ của danh từ “khi”. - Thành ngữ trong 2 ví dụ trên dùng hay hơn vì: + Ngắn gọn, hàm súc. + Co tính hình tượng và tính biểu cảm cao. - Sơn hào hải vò: món ăn ngon, quý hiếm của rừng và biển. - Tứ cố vô thân: không nơi nương tựa. - Da mồi tóc sương: chỉ người nhiều tuổi đã già (da mọc những đốm tròn màu nâu, tóc điểm bạc trắng) Học sinh làm. Học sinh khác nhận xét. sánh, ẩn dụ. VD: nhóm 2 II. Sử dụng thành ngữ 1. Xác đònh vai trò ngữ pháp các thành ngữ sau: - TN làm vò ngữ trong câu. - TN là phụ ngữ của danh từ trong câu. 2. Tác dụng: Dùng thành ngữ vừa ngắn gọn vừa có tính hình tượng và tính biểu cảm cao. 3. Ghi nhớ: SGK tr. 144 III. Luyện tập 1. Tìm và giải nghóa thành ngữ. 2. Điền thêm yếu tố vào chỗ trống đề thành ngữ được trọn vẹn. 4. Củng cố : (1ph) Giáo viên chốt lại vấn đề. 5. Dặn dò : (1ph) - Về nhà xem kỹ lại các ví dụ. Trang 127 Trường PTDT Danh Thò Tươi Giáo án Ngữ văn - 7 - Học thuộc 2 mục ghi nhớ SGK. - Làm các bài tập còn lại. - Ôn tập phần văn và tiếng Việt đã học, tiết sau trả 2 bài kiểm tra. Trang 128 Tổ kí duyệt tuần 13 . Từ đồng nghóa. - Từ trái nghóa. - Từ đồng âm. II. Luyện tập Trang 122 TUẦN: 13 Tiết *: Ôn tập Tiếng việt. Tiết 46: Kiểm tra Tiếng việt. Tiết 47: Trả bài. tiếng Việt đã học, tiết sau trả 2 bài kiểm tra. Trang 128 Tổ kí duyệt tuần 13
- Xem thêm -

Xem thêm: tuân 13, tuân 13,

Hình ảnh liên quan

+ Co tính hình tượng và tính biểu cảm cao. - tuân 13

o.

tính hình tượng và tính biểu cảm cao Xem tại trang 6 của tài liệu.