0

Hướng dẫn cài đặt máy in

6 3,719 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Hỡng dẫn cài đặt máy in Tôi lấy máy in Canon LBP 3000 làm ví dụ. Cắm máy in vào CPU, trên màn hình sẽ xuất hiện bảng sau: Nháy chuột vào dòng ( Install from a list or specific location (Advance)) Chon NEXT §¸nh dÊu tÝch vµo dßng “ Include this location in the seach” råi chän BROWSE T×m ®êng dÉn ®Õn æ CD mµ m×nh võa bá ®Üa Driver vµo Chän môc “English” Chän “Win2k_vista” Chän “OK” vµ chän “NEXT” Chọn Finish để kết thúc cài đặt Sau khi cài đặt xong mình vào mục sau để mặc định máy in vừa cài đặt xong. Nháy chuột vào START -----> SETTING -----> printers and faxes Nháy chuột phải vào tên máy in mình vừa cài đặt xong rồi chọn " Set as Default Printer" là xong và kết thúc ./. . Hỡng dẫn cài đặt máy in Tôi lấy máy in Canon LBP 3000 làm ví dụ. Cắm máy in vào CPU, trên màn hình sẽ xuất hiện bảng sau: Nháy chuột vào dòng ( Install. Chọn Finish để kết thúc cài đặt Sau khi cài đặt xong mình vào mục sau để mặc định máy in vừa cài đặt xong. Nháy chuột vào START -----> SETTING ----->
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt máy in, Hướng dẫn cài đặt máy in,

Hình ảnh liên quan

Cắm máy in vào CPU, trên màn hình sẽ xuất hiện bảng sau: - Hướng dẫn cài đặt máy in

m.

máy in vào CPU, trên màn hình sẽ xuất hiện bảng sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.