0

Tiet 60_ Tap lam tho luc bat.ppt

12 1,218 3
  • Tiet 60_ Tap lam tho luc bat.ppt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« ®Õn dù giê t¹i líp 74 Gi¸o viªn tr×nh bµy: Lª §×nh Th¾ng Một số quy định */ Phần cần phải ghi vào vở: - Các đề mục. -Khi nào xuất hiện biểu tượng */ Tập trung trong khi thảo luận nhóm . Kiểm tra bài cũ 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống? Côn sơn suối chảy Ta nghe như tiếng bên tai. ( Bài ca Côn Sơn) 2. Văn bản : Bài ca Côn Sơn được dịch theo thể thơ nào? A. Thất ngôn . B. Ngũ ngôn. C. Lục bát. D. Song thất lục bát. đàn cầm rì rầm Tiết 60: Làm thơ lục bát I/ Luật thơ lục bát. 1. Ví dụ. Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. 2. Nhận xét. -Khổ thơ lục bát: Gồm một câu 6 tiếng và một câu 8 tiếng -Luật bằng trắc: ? Hãy điền các ký kiệu B, T,V ứng với mỗi tiếng của bài ca dao trên vào các ô. Gợi ý: - Các tiếng có thanh huyền và thanh ngang( không dấu) gọi là tiếng bằng, kí hiệu là B. - Các tiếng có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng là tiếng trắc, kí hiệu là T. - Vần kí hiệu là V. Nhóm1: Hai câu đầu. Nhóm 2: Hai câu cuối. Tiết 60: Làm thơ lục bát ? Hãy điền các ký kiệu B, T,V ứng với mỗi tiếng của bài ca dao trên vào các ô. B B B T B BV T B B T T BV B BV T B T T B BV T B T T B BV B BV Tiết 60: Làm thơ lục bát Tiết 60: Làm thơ lục bát I/ Luật thơ lục bát. 1. Ví dụ. 2. Nhận xét. B B B T B BV T B B T T BV B BV T B T T B BV T B T T B BV B BV - Vần: -Khổ thơ lục bát: Gồm một câu 6 tiếng và một câu 8 tiếng. -Luật bằng trắc: + Các tiếng lẻ không bắt buộc theo luật bằng trắc. + Các tiếng chẵn phải theo luật bằng trắc. 2 4 6 8 + Tiếng thứ 6 câu lục vần với tiếng thứ 6 câu bát. + Tiếng thứ 8 câu bát vần với tiếng thứ 6 câu lục tiếp theo. - Nhịp: B T B B 2/2/2, 2/4 2/2/2/2, 4/4 Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. / / / / / / / / 3. Kết luận. Ghi nhí • Lục bát là thể thơ độc đáo của văn học Việt Nam. • Luật thơ lục bát thể hiện tập trung ở khổ thơ lục bát gồm một câu 6 tiếng và một câu 8 tiếng, sắp xếp theo mô hình sau đây: (B:bằng; T: trắc; V: vần; chưa tính đến các dạng biến thể và ngoại lệ) Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 không bắt buộc theo lụât bằng trắc – trong bảng đánh dấu (-). Tiếng thứ hai thường là thanh bằng. Tiếng thứ tư thường là thanh trắc (nhưng có khi ngoại lệ tiếng thứ hai là thanh trắc thì tiếng thứ tư sẽ đổi thành thanh bằng). Trong câu 8, nếu tiếng thứ 6 là thanh ngang(bổng) thì tiếng thứ tám phải là thanh huyền(trầm). Ngược lại cũng vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - B - T - BV 8 - B - T - BV - BV TiÕng C©u Tiết 60: Làm thơ lục bát I/ Luật thơ lục bát. 1. Ví dụ. 2. Nhận xét. -Khổ thơ lục bát: Gồm một câu 6 tiếng và một câu 8 tiếng. -Luật bằng trắc: + Các tiếng lẻ không bắt buộc theo luật bằng trắc. + Các tiếng chẵn phải theo luật bằng trắc. 2 4 6 8 B T B B - Vần: + Tiếng thứ 6 câu lục vần với tiếng thứ 6 câu bát. + Tiếng thứ 8 câu bát vần với tiếng thứ 6 câu lục tiếp theo. - Nhịp: 2/2/2, 2/4 2/2/2/2, 4/4 3. Kêt luận:(SGK) BI TP BI TP Nhng cõu th sau cú phi l th lc bỏt khụng? Vỡ sao? a, Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. ( Truyện Kiều- Nguyễn Du) b, Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non. (Bầm ơi-Tố Hữu) . B T B BV T B B T T BV B BV T B T T B BV T B T T B BV B BV Tiết 60: Làm thơ lục bát Tiết 60: Làm thơ lục bát I/ Luật thơ lục bát. 1. Ví dụ. 2. Nhận xét hiệu là T. - Vần kí hiệu là V. Nhóm1: Hai câu đầu. Nhóm 2: Hai câu cuối. Tiết 60: Làm thơ lục bát ? Hãy điền các ký kiệu B, T,V ứng với mỗi tiếng của bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 60_ Tap lam tho luc bat.ppt, Tiet 60_ Tap lam tho luc bat.ppt, Tiet 60_ Tap lam tho luc bat.ppt