Giáo án Đại số 10 - Tiết 9

5 374 0
Giáo án Đại số 10 - Tiết 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trường THPT Vân Bảng-Liên Minh-Vụ Bản – Nam Định GV: Vũ Đăng Chiến Ngày soạn: . CHƯƠNG II HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Tiết 9 Bài 1. HÀM SỐ I.Mục tiêu: Qua bài học HS cần: 1)Về kiến thức: -Hiểu được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số. 2)Về kỹ năng: -Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản. 3) Về tư duy và thái độ: -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. II.Chuẩn bị : Hs : Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm Gv: Giáo án, phiếu học tập( các câu hỏi của các hoạt động trong SGK) III.Phương pháp: Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm 2.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1( ): ( Ôn tập về hàm số) Vào bài: Giả sử ta có hai đại lượng biến thiên x và y, trong đó x nhận giá trị thuộc tập D. Nếu với mỗi giá trị của x thuộc D thì có một và chỉ một giá trị tương ứng y thuộc tập số thực ¡ thì ta có một hàm số. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x. Tập D được gọi là tập xác định của hàm số. GV yêu cầu HS xem định nghĩa hàm số trong SGK. GV gọi một HS nêu ví dụ 1 trong SGK, GV phân tích tương tự như trong sách để chỉ ra biến số và hàm số. GV yêu cầu HS cả lớp xem nội dung hoạt động 1 và suy nghĩ trả lời. HS chú ý theo dõi… HS xem nội dung định nghĩa, một HS nêu định nghĩa… HS chú ý theo dõi… I.Ôn tập về hàm số: 1)Hàm số. Tập xác định của hàm số: Nếu mỗi giá trị của x thuộc tập D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực thì ta có một hàm số. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x. Ví dụ 1: (SGK) Đại số 10 - Trang 1 Trường THPT Vân Bảng-Liên Minh-Vụ Bản – Nam Định GV: Vũ Đăng Chiến HS suy nghĩ và trả lời… Nêu một số ví dụ về hàm số được cho dưới dạng bảng như ví dụ 1. HĐ2: (Các cách cho hàm số) HĐTP 1( ): (Cách cho hàm số bằng bảng) GV: Hàm số trong ví dụ 1 là hàm số được cho dưới dạng bảng. GV gọi một HS chỉ ra các giá trị của hàm số (trong ví dụ 1) tại x=2001; x = 2004; x = 1999.(Hoạt động 2 SGK). GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần). GV nêu lời giải đúng (nếu HS trả lời sai) HĐTP 2( ): (Cách cho hàm số bằng biểu đồ) GV gọi một HS nêu ví dụ 2 trong SGK trang 33. Ở hình 13 là hàm số được cho bằng biểu đồ. Với biểu đồ này xác định hai hàm số trên cùng một tập xác định { } 1995,1996;1997;1998;1999;2000;2001D = GV yêu cầu HS các nhóm xem nội dung hoạt động 3 và suy nghĩ trả lời. GV gọi HS đại diện các nhóm trình bày lời giải của nhóm mình. GV nêu lời giải đúng. HĐTP 3( ): (Cách cho hàm số bằng công thức) HS chú ý theo dõi… HS suy nghĩ và nêu giá trị của hàm số tại x = 2001; x= 2004; x= 1999. -Giá trị của hàm số tại x = 2001 là y = 375; -Giá trị của hàm số tại x = 2004 là y = 564; -Giá trị của hàm số tại x = 1999 là y =339. HS nêu ví dụ 2 … HS chú ý theo dõi… 2.Cách cho hàm số: a)Hàm số cho bằng bảng:(Xem bảng ở trang 32 SGK) b)Hàm số cho bằng biểu đồ: (Xem hình 13 SGK) Đại số 10 - Trang 2 Trường THPT Vân Bảng-Liên Minh-Vụ Bản – Nam Định GV: Vũ Đăng Chiến GV gọi một HS kể tên các hàm số đã học ở THCS. GV nêu và viết một số hàm số bằng công thức lên bảng… Ở cấp 2 chúng ta đã học một số hàm số và cho các hàm số đó dưới dạng công thức y = f(x), ta đã tìm điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa (hay xác định) được gọi là tập xác định của hàm số y = f(x). GV gọi HS nêu khái niệm tập xác định trong SGK. GV lấy ví dụ minh họa và phân tích hướng dẫn giải: Biểu thức 2 1x − có nghĩa khi nào? Từ điều kiện có nghĩa của biểu thức trên ta có tập xác định của hàm số 2 1y x= − là: 1 ; 2 D   = +∞ ÷    Tương tự hãy xem nội dung hoạt động 5 trong SGK và tìm tập xác định của các hàm số đã chỉ ra. GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nêu kết quả chính xác (nếu HS làm sai) GV cho HS xem chú ý trong SGK. GV yêu cầu HS suy nghĩ tính giá trị cảu hàm số trong chú ý (như trong hoạt động 6) HS xem nội dung hoạt động 3 và suy nghĩ trả lời… HS trình bày lời giải của nhóm mình. HS kể ten các hàm số đã học… HS chú ý theo dõi… HS nêu khái niệm tập xác định. HS chú ý theo dõi và suy nghĩ trả lời … Biểu thức 2 1x − có nghĩa khi 1 2 1 0 2 x x− ≥ ⇔ ≥ . HS suy nghĩ thảo luận theo nhóm và tìm lời c)Hàm số cho bằng công thức: Các hàm số y =ax + b, b = ax 2 , y= a x ,… là những hàm số được cho bởi công thức. Tập xác định của hàm số y=f(x) là tập hợp tấ cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa. Ví dụ: Tìm tập xác định của hàm số sau: 2 1y x= − Đại số 10 - Trang 3 Trường THPT Vân Bảng-Liên Minh-Vụ Bản – Nam Định GV: Vũ Đăng Chiến giải…. HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép. HS trao đổi và rút ra kết quả: { } [ ] ) \ 2 ; ) 1;1 . a D b D = − = − ¡ HS suy nghĩ và tính giá trị của hàm số tại x = -2 và x = 5. HĐ4 (Đồ thị của hàm số) HĐTP 1( ): (Khái niệm đồ thị của hàm số ) Ở lớp 9 ta đã biết đồ thị của các hàm số như hàm số bậc nhất y = ax + b là một đường thẳng, đồ thị của hàm số y = ax 2 là một parabol,… Vậy đồ thị của hàm số là gì? GV gọi HS nêu khái niệm đồ thị của hàm số. GV cho HS xem đồ thị của hai hàm số f(x) = x +1 và g(x)= 2 1 2 x trong hình 14 SGK. GV yêu cầu HS dựa vào đồ thị và suy nghĩ trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của hoạt động 7. GV gọi HS đại diện ba nhóm trình bày lời giải. Gv gọi Hs nhận xét và bổ sung (nếu cần) GV nhận xét và nêu lời giải đúng. HS chú ý theo dõi… HS thảo luận và suy nghĩ trả lời. HS xem đồ thị của hàm số trong hinh 14. HS thảo luận theo nhóm và suy nghĩ trả lời. HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa, ghi chép. HS trao đổi và rút ra kết quả: y = x+ 1 a)f(-2)=-1, f(-1) = 0, … y= 2 1 2 x 3.Đồ thị của hàm số: Khái niệm( xem SGK) Đại số 10 - Trang 4 Trường THPT Vân Bảng-Liên Minh-Vụ Bản – Nam Định GV: Vũ Đăng Chiến g(-2) = 2, g(0) =0,… b)Tìm x sao cho f(x) = 2 f(x) = 2 ⇔ x +1 = 2 ⇔ x = 1 Tìm x sao cho g(x) = 2 g(x) = 2 ⇔ 2 1 2 x =2 ⇔ x=±2 HĐ5( ): *Củng cố ( ) -Nêu lại khái niện hàm số, cách cho hàm số, đồ thị và tập xác định. *Hướng dẫn học ở nhà( ): -Xen lại và học lý thuyết theo SGK. -Làm các bài tập 1,2 và 3 SGK trang 38. -Xem và soạn trước phần còn lại của bài hàm số. Đại số 10 - Trang 5 . tập xác định { } 199 5, 199 6; 199 7; 199 8; 199 9;2000;2001D = GV yêu cầu HS các nhóm xem nội dung hoạt động 3 và suy nghĩ trả lời. GV gọi HS đại diện các nhóm. -Giá trị của hàm số tại x = 2004 là y = 564; -Giá trị của hàm số tại x = 199 9 là y =3 39. HS nêu ví dụ 2 … HS chú ý theo dõi… 2.Cách cho hàm số: a)Hàm số

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

Hình ảnh liên quan

bảng) - Giáo án Đại số 10 - Tiết 9

b.

ảng) Xem tại trang 2 của tài liệu.
2x trong hình 14 SGK. - Giáo án Đại số 10 - Tiết 9

2x.

trong hình 14 SGK Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan