0

Những đặc điểm cơ bản của truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 1995

166 71 0
  • Những đặc điểm cơ bản của truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 1995

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2020, 23:53

MỤC LỤC T ran g Phẩn thức nhất: M đầu I Tính cấp thiết đề tài nghiẽn cứu II Lịch sử vấn đề III Nhiệm vụ đối tượng nghiên cứu IV Giới hạn phạm vi nghiên cứu V Phương pháp tiến hành VI Một số khái niệm sử dụng luận án ị Phần thứ hai' N ội dung CHƯƠNG I ĐẶC ĐlỂM c ố t t r u y ệ n v k ế t c ấ u 19 TRUYỆN NGẮN 1975 - 1995 I Những vấn đề lý luận n Đặc điểm cốt truyện ngắn sau 1975 m.Đặc điểm đơạn kết cấu trúc truyện ngắn sau 1975 IV Xu hướng vận dụng môtip folklore việc dựng truyện CHƯƠNG II HỆ THỐNG NHÂN VẬT TRUYỆN NGAN 1975 -1995 61 ĩ Quan niệm nghệ thuật vê người truyện ngắn sau 1975 II Nhân vật truyện ngắn, dạng thức phương thức biểu CHƯƠNG 111 THỜI GIAN, KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN 104 NGẮN 1975-1995 I Cách xử lý thời gian, không gian nghệ thuật truyện ngắn sau 1975 II Những hình thức biểu thời gian, không gian nghệ thuật truyện ngắn sau 1975 CHƯƠNG IV NGÔN NGỮ TRUYỆN NGAN 1975 - 1995 131 I Ngôn ngữ nhân vật II Ngôn ngữ người kể chuyện Phần thứ ba: Kết luận Phần tư liệu tham khảo 153 qua nhữ ng thành tựu sáng tác cá nhãn, mà thể rõ biến đổi nhữ ng nguyên tắc loại, n h ữ n g phương thức phương tiện nhận thứ c sông T ấ t làm thành khuôn mặt m ẻ , đa dạng truyện ngắn dương đại mà cần khảo sát T h ật truyện ngắn thể loại nhất, t ậ p trung nhiều nhữ ng yếu tô" củ a văn học đổi Một quan niệm nghệ thuật người, cảm hứng nghệ thuật mới, pha trộn vả mở rộng phạm trũ thẩm mỹ, phương thức tiếp cận m ói tất nhữ ng vấn dề dang diễn văn học hôm dược biểu cách tự nhiên, da dạng vã hoãn chỉnh thể loại “nhỏ” Vì vậy, tìm hiểu truyện ngắn tứ 1975 - 1995 việc làm cẩn thiết Khảo sát phát triển truyện ngắn dể thây qua thời kỹ lịch- sử, diện mạo, chất thể loại dã thay dổi nhiều Truyện ngẵn tứ 1975 dến n ay không tiếp nối giai đoạn trước Đó sản phẩm riêng củ a thời dại hõm bôi cảnh lịch sử ^ tâ m lý xã hội phong phú vã phức tạp Đồng thời sản phẩm củ a n hữ ng cá nhân nhà văn ln ln tìm tòi, thể nghiệm, đổi Sự phát triển truyện ngắn ng tỏ xu thể loại tìm cách vận động dể phù h ạp dây hướng với thự c tiễn phức tạp hỏm nav Xét vê m ặt thể loại, cõ thể nói ngồi việc phát triển nhữ ng nét đặc trưng truyện ngắn dân tộc, truyện ngắn tứ 1975 đến góp phần dưa văn học Việt Nam bắt kịp văn xuôi dại giới n h ữ n g phần tinh túy Nghệ thuật đồng hiện, kỷ thuật độc thoại nội tâm , dòng ý thức, biện pháp lưỡng hoá, grotesque, cam aval , sử d ụ n g huyền thoại, nghệ thuật gián cách, truyện kể nhiều giọng đ iệ u nhữ ng vân dề nhiểu mẻ văn xi V iệt Nam, dã truyện ngắn vận dụng, biến hoả tinh thẩn dân tộc dại Nghiên cứu truyện ngắn giai đoạn tứ 1975 - 1995 luận án khổng với m ục đích khẳng định giá trị mặt thể loại mã nhằm ỷ hướng trọng tính tích cực nhữ ng chủ thể sáng tạo S u y cho cùng, phát triển vãn học nói chung tiến triển thân truyện ngắn nói riêng gắn bó hữu với việc khẳng dịnh cá tính sáng tạo Đó cách mà Bakhtine dã dùng để nghiên cứu nhiều tác giả, tác phẩm dã “dem lại nhùĩ mẻ không dối ưới sáng tác tửng nhà ưăn cụ thể' mà dối với vân học” (6.6) Chỉ lát cắt đồng dại, truyện ngắn qui tụ đầy dủ tã’t nhữ ng hệ nhà văn K hông loại trứ nhau, bút truyện ngắn vừa tiếp nôi vừa chịu ảnh hưởng lẫn nhau, vữa bộc lộ lĩnh sáng tạo riêng Nguyễn Minh Ch âu thâm trầm triết lí Nguyễn Quang Sáng bỗ bã, hồn hậu Nguyễn H uy Thiệp sắc lạnh Phạm Thị Hồi bng thả, phá cách Phạm Hoa trẩn trụi, tự nhiên Nguyễn Bản mượt m à, lãng mạn Nguyễn T h ị Thu Huệ đời thường Nguyễn Thị Ấm vữ a th ự c,vừ a huyền ảo Phan T h ị Vảng Anh “tung tửng” ng sâu sắc biết tên tuổi khác làm thành tính chất đa giọng điệu truyện ngắn nav Dĩ nhiên, chưa thể làm công việc vội vàng khẳng dịnh đỉnh cao cho văn học giai đoạn Nhưng phải nhìn nhận trăn trở, tìm kiếm, với nhiều phong cách đa dạng, đội ngũ người viết truyện ngắn sau năm 1975 dã góp phẩn khơng nhỏ việc k ế cách tán thể loại - lãm cho truyện ngắn ngày mẻ, phong phú hon Chúng tõi khơng xem cách tiếp cận vã lí giải lu ận án tồn diện, giải toàn vân dề cu a truyện ngắn hơm Chi xem dây dóng góp dể khẳng định thê loại có nhiều đổi đáng kể vă n học nước nhã giai doạn II L Ị C H s VẤN Đ Ề T in h hình nghiên cứu lí thuyết truyện ngán v ề tiểu thuyết kí xư a dã có nhiều cơng trinh nghiên cứu Riêng lí thuyết truyện ngắn cơng trinh nghiên cứu chưa nhiều Trong sách lí luận dang lưu hành, truvện ngắn dược điểm qua ghép chung với tiểu thuyết Hà M inh Đ ứ c giáo trinh Co sỏ lí luân văn họ c, phần Loại thể văn học (tập 2) dề cập truyện ngắn môi tương quan với tiểu thuyết, truyện vừa Ổng so sánh vã nêu nhữ ng điểm gióng nhau, kh ác giữ a ba h ình thức thuộc câu trúc tự Nhả nghiên cứu dã nêu lẽn số’ đặc trưng truyện ngan: “Truyện ngắn khõng nên dái d ể gây nén dài dong” “Thật khó d ể qui dịrửi khuôn khô' truyện ngắn cho vừa phải, ưđn dề tuỳ thuộc ỏ dõĩ ticợng uà nội dung phải xúc tích dến mức khơng thừa cău thừa chữn (26,410) Trong cơng trình T iếu th u y êt V iệt Nam h iện dại (1975) đê làm rõ n hữ ng dặc trưng tiểu thuyết, Phan Cự Đệ dã dành phần để so sánh với truyện ngắn Theo ông “Nét tiêu biếu truyện ngấn tính dọng >tập trung khả diễn dạt tối da thủ pháp nghệ thuật” (16,132) Nhìn chung ý kiên H Minh Đ ứ c, Phan C ự Đệ phũ hợp với thự-c tẽ truyện ngắn tứ sau 1975 dến Trong giáo ìn h L ý lu ậ n vă n h ọ c (1987) T rầ n Đ ình sử quan niệm : ‘Truyện ngấn nói chung khõng phải ỉả truyện ngấn, mà cách nắm bất sống loạ.ư Đơì chiếu truyện ngăn với hình thứ c tự khác, T rẩ n Đ in h s cho “khn khó ngắn khiến cho truyện ngấn gẩn gũi với hình thức truyện kế’ dân gian ký ngán, nhumg th ự c truyện ngẩn gần gũi với tiểu thuyết lả hình thức tự tái sống dương thời” (86 240) Õ ng củng dề cặp tới tính chất báo chi củ a truyện n gắn nhìn n h ận truyện ngan thể loại dân chủ, gần gũ i vớ i đời sống hàng ngày Như T rẩn Đình Sử khống dặt n ặn g tiêu chí “trư ng dộ” dể xác dịnh ưuyện ngắn Ồng nhấn m ạnh đến “chất tiểu thuyết” tính chất dân chủ truyện ngắn - dâý lả n h ữ n g vân dể đặt tập trung truyện ngắn Nghiên u truyện ngắn đôi tượng dộc lập đấng ỷ chuyên lu ận s ổ ta y n g i v iế t tru yện ngắn Vương T rí Nhàn (1988) Đ â y cõng trĩnh biên soạn h ữ u ích cho người viết truyện ngắn T c giả dã cung cấp sô' tư liệu cần thiết nêu sô' vấn đề lí thuyết truyện ngắn Qua việc tập hợp ý kiến k in h nghiêm củ a nhiều bút cótên tuổi vã ngồi nước tác giả cho thấy tính chất phức tạp việc định n g h ĩa vã x c dinh đặc trư ng thể loại, 1}> thuvết truyện ngắn Vư ng T r í N hàn cũ n g gộp chung vào phần lý luận tiểu thuyết Ổ ng cho rằ n g “Trẽn ngun tác khơng có lý luận riêng truyện ngấn, dăy có văn dề mà người ta quen gọi dung lượng : truyện dài hay ngấn, phản ánh người nào, trẽn sỏ quan niệm triết học sao, mơĩ quan hệ với người với hồn cảnh thuận hay nghịch Bấy nhiẽu thứ thuộc phẩn lý luận tiểu thuưết Truyện ngấn dạng tiểu thuyết dặc biệt” (71,140) Như tác giả tự đánh, giá - n h ữ n g chỗ yếu củ a chuyên lu ậ n lã không đề cập đến n h ữ n g nét củ a truyện ngắn gần C h u yê n luận thiên dẫn ng truyện ngắn nư c ngoài, phát triển truyện ngắn Việt Nam chư a dược d àn h chỗ m ứ c Phần truyện ngắn từ sau 1975 chư a dược đề cập Nhìn chung, cơng trình nêu trẽn lý ngắn cũ n g nằm thuyêt truyện lý thuyết loại văn xi Trong giáo trình lý lu ận thể loại, Năm giảng th ể loại (1992), Hoàng Ngọc Hiến nêu thể loại Kỹ, bi kịch, trường ca, anh h ù n g ca tiểu thuyết Truyện ngắn không dược xem xét đôi tượng dộc lập Trong cũri Nhâp mơn văn học củ a ba tác Morton Berm an William Burto giả Sylvan Bam et, - H oàng Ngọc Hiến dịch giới thiệu, tập sách giới thiệu nhữ ng khái niệm lý luận văn học vã thi pháp học với nhữ ng quan diểm mẻ - đề cập truyện ngắn phần chung “truyện” T ìn h hình nghiên cứu truyện ngẩn giai doạn 1975 - 1995 Tữ 1975 đến nay, truyện ngắn dôi tượng quan tâm hãng dầu củ a nhà văn, nhà nghiên u củng bạn dọc Ý kiến truyệrì ngắn dang tải khắp nơi Truyện ngắn sau 1975 gây nhiều anh luận sõi với nhiều ỷ kiến khác Đ án g ý lã hội thảo truyện ngắn tổ chức trung tâm văn hoá V ăn Miếu - Quôc T Giám ngày 12 - 11 1991 Ban sán g tác Hội nhà văn Việt Nam, T u ầ n báo V ãn nghệ Trung tâm văn hố V ăn miếu, Q'c Tử Giám phơi hợp tổ chức Nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình phát biếu Ỷ kiến xoay quanh uyện ngắn sau 1975 V ăn nghệ lược dịch sô' ý kiến dăng báo V ă n nghệ sô' 48, ngày 30 - 11 - 1991 2.1 N hữ ng bãi nghiên cứu, n h ữ n g ỷ kiến nhữ ng ván đề khái quát truyên ngắn sau 1975 Trong Văn xu ô i sau 1975 - th th ăm dò dơi n é t qui luật p h át triển (Tạp chí V ă n học Sơ /1 9 ); nhà văn Nguyên Ngọc bước đầu phát họa chân dung văn xi sau 1975, dó ơng kh ẳ n g định vai trò hàng dầu củ a truyện ngắn Theo Nguvên Ngọc, truyện ngắn dang vượt qua tiếu thuyêt “Nó sớm dạt dến tính khách quan xã hội cao hơn, di thảng vào vấn dề thăn phận người, giới bẽn người, ý nghĩa nhãn sinh, lẽ sống người ỏ dời sâu sắc hơn” Nguvẽn Ngọc nhân m ạnh đến phát triển truyện ngắn, nêu ngun nhân, ơng nhân m ạnh dến nguyên nhân bẽn trong', sứ c m ạnh riêng độc dáo thể loại Nhận định Nguvên Ngọc vai trò hàng dầu củ a truyện ngắn thật tình h ình văn học giai doạn dầu nhữ ng năm 80 Hiện nav tiểu thuyết phát triển song hành củng truvện ngắn, ng truyện ngắn thu hút người dọc thể dậm nét phong cách, dâu ân cá nhân củ a nhà văn Nhìn chung, thăm dò phạm vi báo, tác giả chưa bao quát dược n hữ ng dặc điểm mặt nội dung lẫn hình thức truyện ngắn sau 1975Gẩn đâv, Truyẽn ngắn - tác phâm nghê thuật (1994), nhận xét truyện cực ngắn (truyện mini) Nguyên Ngọc củng nhấn m ạnh đến nguyên nhân phát triển thê loại Theo ơng lã “do qua trình thường dược gọi dõi vãn học suôi gần 10 năm qua dã công phu uà dũng cảm - chh bị cho : q trình văn học cày xới cánh thực xã hội phong phú, phức tạp, ngốh ngang tạo nên khõĩ lượng tư liệu , nguyên liệu xã hội nhãn sinh dồ sộ cho chung cất, chát ỉọc n ày” (8,7) N hận định dổi thi pháp truyện ngắn sau 1975 (cụ thể qua loại truvện cự c ngắn) Lẽ Ngọc T rả cũ n g tim nguyên nhân Theo ông, sir biến dõi thi pháp xét đêh củ n g bắt nguồn tữ nguyện vọng văn học m uôn viết, nhiều đời thường, người với nhữ ng cảnh ngộ khác nhau, lú c cũ n g đầy chất “sứ thi bi hùng hay dội” (8,125) Đ ặn g Anh Đào viết loạt báo dó có dề cập sơ' vấn đề truyện ngắn sau 1975 Sự xuất nhả nghiên u văn học phương Tây ưnh vực truyện ngắn Việt Nam dương dại ng tỏ vị trí sứ c hấp dẫn truyện ngắn Trong Môt h iên tm ỵng m ới hình th ứ c kể chuyện h iện (Tạp chí Văn học, sơ’ 6/1991) Đặng Anh Đào nêu dặt hai khái niệm : “Phản cơ’ tích ” “giả lịch s ứ ” dể tẽn cho cách tiếp cận thực truyện ngắn hôm B gổp hai dạng trẽn thãnh dể phân - theo bã hai dều có dâu hiệu chung lã chât tích,với lý “nhại Lại” (parodie) Nhã nghiên cứu cho chát parodie đẩu tiên để suy nhữ ng nét độc dáo loạt truvện cua Nguvễn H u y Thiệp tác giả khác Bằng nhữ ng lập luận chặt chẽ, logic, báo Đ ặng Anh Đào dù không đề cập trực tiếp đến truyện ngắn, gợi dược nhữ ng vấn dề mẻ truvện ngắn hôm B ù i Việt Thắn g chuyên nghiên u truyện ngắn sau 1975 Trong Văn xuôi gán dáy vả quan niệm người (Tạp chí Văn học, sơ 6/1991) B ù i Việt Thắng khẳng định phát triển quan niệm nghệ thuật người văn xuôi nay, dó có truyện ngắn Trong Truyện ngắn dự th i - phía trtrớc h i v ọ n g (Tạp chí V ăn nghệ quân đội sô' 7/1993) B ù i Việt Thắng dã nêu nhữ ng ý kiên đánh giá khách quan, xác dáng nhữ ng truyện ngắn dự thí thi truyện ngắn V ăn nghệ quản dội tổ c tứ 1992 - 1994 v ề hình thức truyện ngắn 1975 - 1995 cố nhiều ỹ kiên H Minh Đ ứ c cho “Truyện ngán ngày hay thực dược mièu tả có thêm nhiều yếu tố chất liệu da dạng hơn, yếu tõ huyền thoại hư ảo sứ dụng thuẩn thục, chí phi lý" Hà Minh Đ ứ c V dến giọng diệu, theo ỏng: “Khơng thể có truyện ngấn hay khơng có giọng diệu nc/ười thời, người cuộc”, õng khảng định “sự dóng góp chủ yếu truyện ngán thuộc tác giả trẻ mới, họ có giọng diệu mình, thời đại mình” [Văn nghệ sơ' 48, ngày 30 - 11 - 1991) Nhà văn Nguyễn K iên nhận định “Truyện ngẩn gần dãy có phá cách rõ rệt, có tìm tòi hình thức biểu Truyện ngắn khơng loạt tn theo khn mấu nửa, kế’ khuôn mấu truyền thống” (Văn nghệ sô' 48, ngày 30 - 11 - 1991) Trong T ru y ẽ n ngắn - n ỗ i ru n sợ (Văn nghệ quân dội 7/1992) nhà văn Ma V ăn K háng nêu phẩm chất truyện ngắn sau 1975 Theo ơng, dó lã sức khái quát ngày cao, ng tỏ truyện ngắn có khả dổi việc' phản ánh thực, dó Ma V ăn K háng nhấn m ạnh lự c lách sâu vào cõi tâm linh siêu h ình người txuvện ngắn ,Về mặt hình thức, õng ỷ đến ngõn ngữ truyện ngắn Đó thứ ngơn ngữ “vừa dung dị, ưừa ma quái thêm, nỏ sứ dụng đến sức mạnh tôhg hợp cáu chữ ” Ỏ Ngần truyện ng dải (Tạp chí Vản nghệ quân dội sô 7/1992) nhà văn Chu La i khẳng dịnh ưu truyện ngắn đồng thời nẽu sô' hạn chế õ n g cho “Gần dây truyện ngắn chăm chút khía cạnh cách tán hình thức q, mà sức sơng, mạch chảy bên tronq ỉại dường mỏng manh ” Chu La i dưa nhìn mở, ứng với thực tê truyện ngắn Theo ông, truyện ngắn không chịu chi phôi dịnh luật, phương pháp sáng tạo - phương pháp thực phê phán hay thực xã hội chủ nghĩa, thỉ pháp tả thự c hay thi pháp huyền ảo dền nêu kích vào cảm nhận người nhữ ng nghĩ xa, lành thê giới, dời ngổn ngang dược cả, ngợi sâu N hữ ng báo nêu vào từ ng khía cạnh cụ truyện ngắn giai đoạn 1975- 1995 Điếm chung tác giả đánh giá cao truyện ngắn nay, nhìn nhận phát triển, dổi truyện ngắn rứnr qui lu ật tát yếu phát triển văn học D ạng không nhiều vã đôi lúc khơng hỗn chỉnh, có trường hợp lã n h ữ n g ỷ kiến ngắn có tính chát kinh nghiệm 2.2 N hữ ng nghiên cứu vẻ tác giả : H tác giả dược ỷ nhiều giai doạn Nguyễn Minh Ch âu vã Nguyễn H uy Thiệp H Minh Đ ứ c cho “truyện ngắn có phăn hố, có dõi thay tu- tưởng truyện ngẩn Trong dóỉ thay có hai tác giả phải ỷ: Nguyễn Minh Châu Nguyễn Huỹ~Thiệp^-Theo N guyen~Ngoc “Có hai tác giả dua truyện TigấTĩ sang hiột diện khác dó Nguyễn Minh Châu Nguyễn Huy Thiệp” (Hội thảo vẽ truyện ngắn Báo Văn nghệ số' 48, ngày 30 - 11- 1991) Đ n h giá bút giai đoạn 1975 - 1995, Nguyễn Đ ă n g M ạnh cho “lý thức nhân thức tỉnh, mạnh mẽ Phong cách nghệ thuật có điều kiệu hình thành phát triển mạnh mẽ Đã có dấu hiệu xuất nhiều tài độc dáo, dặc biệt qua tác phấm gđn dãy Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp , Phạm Thị Hoài ” (Dấn luân n g h iên cú n tá c giả văn h ọ c Trư n g Đại học Sư phạm Hà Nội 1.1993) Đ ch ỷ chuyên luận Vản h ọ c h iệ n đại - văn học V iệt Nam , giao lu n gặp gỡ T rẩ n T h ị Mai Nhi Tác giả dã chương dể lãm sáng tồ n h ữ n g ảnh hưởng củ a văn học dành dại phương T â y vào sõ tượng văn học Việt Nam nay, đặc biệt tác giả Nguyễn M inh C h â u , Nguyễn H uv Thiệp, Phạm T h ị Hoài c â u c h u y ệ n , c â u c h u y ệ n n h d ợ c tự kể T rư n g ' h ợ p n y truyện d ợ c k ể tứ n g ô i th ba T ro n g tru y ệ n n g ắ n h iệ n n a y tá c g iả k h ô n g n h â t th iế t p h ả i ẩ n jninh C c n h v ă n th n g kế t hợ p b a cá c h , v ì thê g iọ n g diệu, ngôn n g n g i k ể c h u y ệ n p h o n g p h ú h n Ở n h iề u u y ệ n n h â n vật v ẫ n đôi th o i m ộ t c c h k h c h q u a n , d n g th i tá c g iả v ẫ n bộc lộ th i dộ c h ủ q u a n q u a lờ i g iá n tiếp Đ ó n h ữ n g lờ i b ìn h giá, g iả i th íc h , d ẫ n d ắ t s ự k iệ n N h iề u trư n g h ợ p g iọ n g c ủ a n h ả n vật v g iọ n g c ủ a tá c g iả h o m m ột h o ặc g ầ n g ũ i n h a u H iệ n tượng n ã y t h n g x ả y p h ầ n cuô’i tru yệ n K h i d a n h ữ n g suy tâm n g h ĩ cố t ín h c h ấ t k h i q u t c ủ a cá c n h ã n v ậ t v ã n đề tru n g củ a câu c h u y ệ n th ì d â y c h ín h giọ n g n g i k ể c h u y ệ n -tá c giả (T ru y ệ n N g u y ễ n T h ị Ấ m , T D u y A n h , H o V a n g ) Đ ặ c đ iểm n a y lã kể c h u y ệ n c ủ a n g ô n n g ữ n g i k ể ch u v ệ n tro n g tru y ệ n n g ắ n t h n g h o vào n g õ n n g ữ n h â n vậ t T c g iả -n g i k h n g n ó i g iọ n g q u y ề n u y m n g n n g ữ Nói n h kể n h â n vật A n tô n ô p th ì tá c g iả -n g i kể chuvện “trao n g ò i b ú t cho n h ã n vật, d ể n h ã n v ậ t tự viết lấ ỵ với giọng d iệ u riên g c ủ a giả lu n lu n n ó ” (27, th a y d ổ i Đ â y 69) B a n g c c h d ó , g iọ n g d iệ u t c c h ín h u tơ m n ẽ n m ộ t đ ặc trư ng q u a n trọ n g c ủ a tru y ệ n n g ắ n h õ m n a y C n g n g y g iọ n g điệu c h ủ th ể k ể lãm đ ến v iệ c phẩm -dó lã c h u y ệ n h iệ n rõ th ể nguyên h iệ n g iọ n g nhân đ iệu k h iế n thứ n h ấ t n g y c n g n h iề u 152 C ác nhà văn tô i m ìn h h ìn h th ứ c k ể c h u y ệ n rà t q u an tro n g tác b ằ n g PHÂN THỨ BA : KÊT LUẬN Từ sau 1975 d ẽ n n a y , n h ữ n g d ổ i m i tr o n g d i s ô n g x ã h ộ i, tín h c h â t p h ứ c t p c ủ a cu ộ c sôn g , s ự đ a d n g tín h c c h t ấ t c ả b u ộ c n h ã v ă n p h ả i tìm t ò i n h ữ n g p h n g t h ứ c m i, p h ù h ợ p v i m ộ t g ia i d o n chuyển b iế n Y cầu k h iế n tr u y ệ n ngắn p h ả i v ậ n d ộ n g v n g y c n g p h t tr iể n Đ ó c h ín h q u y l u ậ t c ủ a văn h ọ c y ếu T ru yện n g ắ n từ văn T ruyện giai d o n d ế n n a y p h t tr iể n th e o q u y lu ậ t t ấ t học ngắn lã chuyển th ể m ìn h lo i đ p ứ n g n h an h m ột n ền văn học da d ạn g h n tứ t h i c h iế n (với s ự c h i phõ'i c ủ a q u y l u ậ t c h iế n tra n h ) s a n g t h i b ìn h (với s ự phơi c ủ a x ả ngắn quy h ộ i, lu ậ t dời th n g ) T rong s ự yẽu cầu th i th a y d ổ i, lin h th i d i người giai đ o n t 1975 đ i, tâ m lý t h ị h iế u hoạt hơn, Vì vậy, chuyển dể dáp ứng p h t tr iể n ch i đ ổ i n h iề u n gư i dọc nhu m ặt tr u y ệ n cầ u tr u y ệ n chung ngắn đ ế n n a y m ộ t h iệ n t ợ n g m a n g tin h t ấ t y ế u S ự p h t t r iể n c ủ a t r u y ệ n n g ấ n h iệ n n a y m ộ t m ặ t n h ữ n g n g u y ê n nhân nội N guyên t i, nhân n h ữ n g t iề n m ặt khác bẽn tr o n g c h ín h đề văn học th ô i t h ú c đ iề u nguyên k iệ n xã nhân hội ngoại - tâ m s in h lý đ ổ i m i, t r c h ê t tư v ă n h ọ c T ru yện n g ắ n dã b ứ t d ẩn khỏi n h ữ n g quy phạm lo i th ể n h ữ n g h n h ẹ p v ề v iệ c p h ả n ả n h h iệ n t h ự c đ ể d p ứ n g k ịp th i v ã to n vẹn t.ứ s a u 1975 đến văn vân đề h iệ n th ự c hỏm h ọ c t a tiế p x ú c , g ia o lư u M ặt khác, rộ n g rã i v i văn học to n th ế g iớ i c h ín h tr ị, k in h tế, tron g văn học, ngắn T Sự g ia o tr iế t h ọ c n h iề u nghệ th ể lư u tấ t yếu lo i - m ọi dẫn tr o n g t h u ậ t m i h ìn h lỉn h đến dó th n h vực văn nhứng đặc h óa,, b iế n d ổi b iệ t tr u y ệ n tr ẽ n h a i c sở : tr iế t h ọ c p h n g Đ ô n g m a n g tín h c h ấ t h u y ể n bi, n ặ n g v ề t r ự c g iá c vã triết h ọ c d u y lý p h n g T y n ặ n g v ề s u y t n g T r u y ệ n n g ắ n n g y n ay đ ã b ộ c lộ m ộ t t hợp vớ i b ả n nghệ chất vãn t h u ậ t tổ n g h ợ p , p h t tr iể n p h ủ h ọ c d â n t ộ c V i m ộ t b ề d y lịc h sừ k h ô n g p h ả i m ỏ n g , q u a c c g ia i d o n p h t tr iể n tr u y ệ n n g ắ n d ồn g h ó a h iê n tư n g dược đ i, tr u y ệ n quan g iữ a th n h ngắn tự u củ a dân tộ c cách k ế th a tr u y ệ n ngắn tr u y ệ n tâ n tr u y ề n ngắn k h iế n th ế tr u y ệ n th õ n g g iớ i ngắn M ôi phát triển v n lẽ n t ẩ m h iệ n d i n h n g v ẫ n g iữ b ả n s ắ c d â n t ộ c Đ iề u n y q u y đ ịn h s ắ c t h i, d iệ n m o sô tá c g iả , t c p h ẩ m vẫ n không phương m d iệ n d n g c ủ a tr u y ệ n tứ sau 1975 T rẽn c lu ậ n hay ngắn N hững án đ ến khác hôm t iê u sở phát góp phần iể n tạ o th ể lo i Mà nên t ín h chát da p h t tr iể n tr u y ệ n c h í k h ẳ n g d in h s ự đ ã p h â n tíc h , tr ìn h b y k ế t q u ả c c p h ầ n nêu m ộ t s ô ngán tiê u ch í nhằm khẳng d in h trư c , cảch tâ n p h t tr iể n c ủ a tr u y ệ n n g ắ n tr o n g g ia i d o n h iệ n N h ìn c h u n g s ự p h t tr iể n c ủ a t r u y ệ n n g ắ n c ă n c ứ tr ẽ n n h ữ n g chí sa u th u ậ t c ả v ẻ T r u y ệ n n g ẩ n n g y c n g t íc h lu ỹ d c n h iễ u g iã trị n g h ệ n ộ i d u n g lẫ n h ìn h N ội d u n g p h o n g p h ú ch ủ hại dến n ay nghệ th u ậ t v ã s ự tiêu hiệjn n a y M ột có lú c di c h ệ c h k h ỏ i q u ỹ d o c h u n g , n h n g phương c ủ a tr u y ệ n n g ắ n đề dược mở rộng t h ứ c b iể u h iệ n , g ia i đ o n t r c P h m Để tả i c h iế n h n , t o n d iệ n v ã m i m ẻ h n tr a n h đ ợ c khai Đ ề tà i đ i t h n g vi d ể tà i, th c sâu trờ t h n h m ộ t m ả n g m i, p h o n g p h ú Đ a n h â n v ậ t lẫ n n g ò i đ ọ c t iế p x ú c v i sôn g đời th n g m ột x u 154 hướng tr u y ệ n ngắn h iệ n H n g p h ả n n h n y gó p p h ầ n tạo c h iề u s â u ch o m ộ t h ìn h thức th ể lo i “n h ỏ ” K h a i th c c c m ặ t d i th n g tru y ệ n n g ắ n hôm n a y th iê n c i b u n , th ậ m c h í n h ữ n g c i xỏ bổ, n h ế ch nhác c ủ a c u ộ c s ô n g , n h n g n h ìn c h u n g d ằ n g sa u c i x ấ u , c i ác v ẫ n lu n g lin h ỷ n g h ĩa n h â n v ă n Q u a từ n g c tín h s n g tạo truyện n g ắ n dã b iể u h iệ n m ộ t hệ th ô n g q u a n n iệ m m i m ẻ n g i v c u ộ c d i trẽ n sở c ủ a m ột ch ủ n g h ĩa n h ã n b ả n sâu s ắ c Con đoạn d ã trở n g i, th n h cá n h ã n x u ấ t h iệ n mờ d ô i t ợ n g tru n g tâ m n h ạt qua tru y ệ n ngắn giai hôm 2 T r u y ệ n n g ấ n từ 1975 dê'n n a y n g y c n g m rộ n g p h ạm vi n h â n t h ứ c c ủ a th ể lo i N h ìn chung, mà n g ắ n g ọ n , tru y ệ n cô dúc ngắn đ ã trá n h B ằn g đ ợ c lối k ể lể d i dỏng khuôn khổ hạn d ịn h c ủ a thể loại, tru y ệ n n g ắ n h iệ n n a y v ẫ n có s ứ c k h i q u t cao, p h ả n n h dược n h iề u c h iề u c ủ a đ i sồ n g , co n n g i H iệ n th ự c , co n n g i khống c h ỉ đ ợ c n h ìn nhận, khía c n h C h iề u tâ m sâu mô tả bề m ặ t m ã x o y vào m ọi lí, tâ m trạ n g n g i đ ợ c ch ú ỷ C o n n g i đ ợ c th ể h iệ n tro n g q u trìn h tự nhận th ứ c , tự khám p h b ả n th ể M ột tro n g n h ữ n g d ấ u h iệ u d n h g iá s ự p h t triển th ể lo i c h ín h lã b iể u h iệ n s ự tự n h ậ n th ứ c c ủ a nhân v ậ t dể v o t h ế g iớ i b ê n tro n g c ủ a co n n g i N h iề u tru y ệ n n g ắ n dã th n h c ô n g tro n g v iệ c b ộ c lộ q u ã trìn h tự n h ậ n th ứ c c ủ a n h â n vật - m ch o t ru y ệ n ngắn m ộ t c h iề u sâu vã m ộ t tầ m khái quát cao C u ộ c s ô n g , co n n g i d ợ c b ộc lộ n h ứ n g p h ầ n tâm linh, vô th ứ c S ự n h ậ n t h ứ c co n n g i đ ã đ t đến một- trìn h dộ tư d u y m i, g ầ n v i b ả n c h ấ t co n n g i Ỏ T ruyện ngẩn ngày hoán th iệ n c c g ia i t r c , tru y ệ n n g ắ n có x u m ặt kỹ th u ậ t h n g phát, triển theo lôi q u i p h m hố, h ìn h T ứ t ru y ệ n n g ắ n đ ã có n h ữ n g c c h tâ n d â n g kế sau chuẩn m ự c h o n h ứ n g g iá trị đ ã đ ợ c d ịn h C ách b iể u h iệ n , n h ữ n g t h ủ p h p n g h ệ t h u ậ t đ ợ c v ậ n d ụ n g n h u ầ n nhuyẽn phong g ia i đ o n phú p h t t r iể n C ác h ìn h tr u y ệ n th ứ c ngắn tr u y ệ n -4 , kể dân g ia n , - , v iệ c tiế p thu n h ữ n g p h n g t h ứ c m i c ủ a v ă n h ọ c p h n g T â y h iệ n d i dã g ó p phần g iá n t iế p củ a t r u y ệ n ngắn phong p h ú c ủ a n h iề u th a y dổi giọn g d iệ u , hôm tr ự c - tư th ứ c: g iả tứ ngôn ngôn ngữ ngắn lịc h ngữ dó n h ữ n g tá c th ể v a đặc khái san g ngôn th n h nhanh tự u cỏ lô i th u ậ t c ố t tr u y ệ n , ngữ tr ầ n nhân th u ậ t v ậ t, n h iề u ngôn ngữ th a y đ ổ i v d i c h u y ể n d iêm dã k ịp k ịp n ă n g vein c ó tr u y ệ n khơng m ột m ả n h tá c h bằnổ th n g ch u n g n h iề u h ìn h học th i doạn m ngắn, không ảo, bị x o b ỏ tô t n g c h n g trái t h ự c lẫ n h u y ề n ả o , v a cụ vừa sô tr u y ệ n cao ngắn dã có N gồi m ột đónẹ V iệ t N a m g ia i d o n m i tr u y ệ n g ia i tr u y ệ n n h ữ n g yếu lã m T r u y ệ n n g ắ n ngẩn dã từ đ ến n ay q u a C hỉ o n g dược vấn đề vòng mà 20 tiể u p h át huy đ ợ c n h ữ n g khả t h ể lo i v ã trở t h n h t h ể Loại d ộ c iậ p N g y n a y t tổ n g h p th ự c tìn h , h iệ n nối th u y ế t c h a ngắn h iệ n t h ể lo i v ẫ n th â n củ a văn th ể th ể dời n h ìn ngắn cận b iế n vừa chế, độ tiê p lẫ n t r ữ q u t, tố c tru y ện ngắn d ã g iọ n g n g o i, s ự tr n g hạn ch o p h t t r iể n năm hoạt nghệ g iả c ổ t íc h , t r u y ệ n c ự c n g ắ n , tr u y ệ n h u y ề n Đ ây ngược n hau; tự g iả bên T ru yện d ã k ế t h ợ p v o góp lớ n m ột -1 9 sử , t n g tru y ện lin h tân cách t h ô n g g iọ n g d iệ u T ruyện viễn sự lớ p t h i g ia n , h ệ t h ô n g n h â n v ậ t s in h đ ộ n g , ■ b ên tr o n g v ã n g ô n n g ữ n h in , h ệ t iế p v o d ợ c xem tiể u “đo ản thiên tiếu th u y ế t " h a v t h u y ế t m đ ã có b ả n s ắ c r iê n g T r u y ệ n tấ t n h ữ n g y ếu tô' t h ể lo i k h c : chất tiểu t h u y ế t , h in h t h ứ c k ý - n h ậ t k ỷ , t h t ứ , b ú t k ỳ , n g õ n n g ữ k ịc h , chât tr ữ t ĩn h T r o n g m ộ t t h i g ia n 156 k h ô n g d ài tru y ện ngắn dă trội n h iề u p h o n g c c h giả có th ể cò n h n hệ th ô n g chung, s n g tạo có g iọ n g điệu riên g Ở tứ n g tá c c h ế h o ặ c th o n g th ả y d n đ iệu N h n g vớ i n h ữ n g phong cách b iể u h iệ n không giô n g nh au , tru y ệ n n g ắ n v ẫ n s in h đ ộ n g v d t đ ợ c n h ữ n g th n h tự dáng k ể T ru yệ n n gắn sa u 1975 đôi tư ợ n g c ầ n k h ả o s t s â u hơ n Sự p h t triể n c ủ a tru y ệ n n g ắ n k h ẳ n g d ịn h rằ n g : 4.1 P h ả i đổi m i c c h v iế t tru y ề n th n g n h iề u lực c ả n , h n c h ế s ứ c s n g tạo c ủ a n h ã v ă n tro n g phong p h ú , p h ứ c tạ p n h tứ s a u d ến n av 1975 P h ả i có m ộ t c c h tiếp c ậ n u y ệ n n g ắ n th n h m ột g ia i đoạn hôm n av ưẽn n h ữ n g b ìn h d iệ n m i: th i p h p h ọ c, tu tứ h ọ c, p h o n g c c h học, vãn b ả n h ọ c Đ â y c h ín h m ột đôi tư ợ n g p h o n g p h ú cò n n h iề u sứ c c h ứ a , s ứ c g ợ i c ẩ n k h a i p h b ằ n g n h ữ n g p h n g tiệ n h iện dại dể th â y h ế t g iá c ủ a m ộ t th ể lo i có k h u y n h th àn h c h ủ trị đạo c ủ a v ă n h ọ c g ia i đ o ạn n ã y 157 h n g trớ TÀI LIỆU THAM KHẢO I T IÊ N G V IỆ T A n to n o v : V iế t tru y ệ n ngắn (B ù i H iể n d ịch ) Hà N ội, Văn nghệ, 95 L i N g u y ê n A n T h ẩ n th o i, v ă n học, v ă n h ọ c h u y ề n thoại Tạp c h í V ă n h ọ c sô 6, 1991 L i N g u y ê n  n T h chí V ă n h ọ c sơ' 1, n h ìn lạ i v ă n x u ô i 10 n ă m q u a T p 98 L i N gu yên  n T h tìm h iể u lo i h ìn h c c m ôtip ch ủ đề v ă n h ọ c V iệ t n a m h iệ n đ ại T p c h í V ă n h ọ c , sô 6, 1987 M B a k h tin e L ý lu ậ n v th i p h p tiểu th u y ế t (P h ạm v in h C d ịch ) H N ộ i, T r n g v iế t v ă n N g u yễ n D u , Những vấn dề th i p h áp Đ õ x tõ ie p x k i N guyên A n , V n g T r í N h ã n d ịch ) H N ội, 1992 (T rầ n Đ in h sứ , Lại 1993 S y lv a l B a r n e t , M o rto n B e rm a n , W illiam B u rto N h ậ p m ô n v ã n học (H o n g N g ọ c H iế n d ịc h ) H N ộ i, T r n g v iế t v ă n N g u y ễ n D u , 1990 Bôn m ươi tru y ệ n rấ t n g ắ n T h ê g iớ i m i, H ộ i n h vãn,- 1994 Đỗ Đ ứ c V ă n h ọ c , sõ , D ụ c , V ã n h ọ c v c h iế n lư ợ c co n n g i T p ch i 1990 T ôn T h â t D ụ n g S ự tiê u kỷ h ìn h th n h v v ậ n d ộ n g c ủ a th ể lo i t h u y ẽ t v ă n x u ô i t iê n g V iệt N a m B ộ g ia i d o n 19 d ế n 19 L uận , Hà N ội 1, tứ c u ô i th ê n p h ó tiê n s ĩ, H N ội Đ i h ọ c S p h m 1993 1 T r ầ n N gọ c D u n g B a p h o n g cá ch tru y ệ n n g ắ n v ă n học V iệ t N am th i k ỳ d ầ u n h ữ n g n ă m -1 : N guyễn C õ n g H oan, T h c h L a m , N am C ao L u ậ n n phó tiến, s ĩ , H Nội, Đ i học s p h m H N ội 1, 1994 12 chuvện Đ ặng h iệ n 13 th i Anh Đ T ạp Đ ăng A nh pháp T ạp chí M ột chí V ăn Đ S ự V ăn h iệ n tư ợ n g học tự số , h ọ c ; scf , m ới 6, tiể u tr o n g h in h th ứ c kể 1991 th u y ế t - m ộ t k h ía cạnh 1992, Đ ặ n g A n h Đ o N g u n gô’c v t iề n d ể tiể u t h u y ế t T ạp ch í V ăn h ọ c ,s ' , 15 th ế M Đ ê lib e t sô" , 1992 (N g u y ễ n ngày 16 T iể u th u y ế t h ô m T rung Đức d ịc h ) dược T uần kể bâo v c â 'u tr ú c V ăn nghệ, Hà N ội 9 Phan Cự Đ ệ T iể u t h u y ế t V iệ t n a m N ội, Đ i h ọ c v t r u n g h ọ c c h u y ê n n g h iệ p , h iệ n d i T ập H 1975 P h a n C ự Đ ệ M â y v ấ h d ề v ă n x u ô i h iệ n n a y T ạp ch í V ă n học, sơ' , 1986 18 P han C ự T ạp ch í C ộng sả n , 19 gần Đ ệ V ă n x u ô i, c u ộ c s ô n g v sô' , Cự Đ ệ dây T ạp chí C ộng sản 20 Phan Đ ệ Hà -1 đọc hôm 1986 Phan Cự bạn M ây vấn sô dẻ 9, văn lý lu ậ n sá n g tá c văn tậ p tr u y ệ n học 1990 Đ ứ c T uyển H n ộ i, Đ i h ọ c tr u n g h ọ c c h u y ê n n g h iệ p ngắn 1988 21 H ưng, Phan NXB Cự H ải Đ ê Hà văn Tạp c h í V ă n h ọ c , s ô ngôn N guyễn từ T ạp T uyển tậ p tr u y ệ n ngắn K hái p h òn g, 1994 2 L n g Đ iể n T o 23 Đ ứ c K im chí 5, đổi ỷ k iê n tập “Á n h tr ă n g ” M ỹ 1994 Đ ín h V ăn M ột học, sô vấn sô' ,6 , đề vềth i p h p n g h ệ th u ậ t 1985 H M in h Đ ir c T h i g ia n v tra n g s c h H N ộ i, V ă n học , 1987 25 xuôi Hà C ách M in h Đ ứ c m ạng N h ữ n g c h ặ n g d n g p h t triể n c ủ a v ă n Tuần báo Văn n gh ệ , Hà N ội, số 33, n gày 8.8 19 H ả M in h Đ ứ c L ê B H n C sở lý lu ậ n v ă n h ọ c T ậ p 2, H N ội, Đ i h ọ c v t r u n g h ọ c ch u y ê n n gh iệ p , 1985 27 Lê Bá H án, T rầ n Đ ìn h sử , N g u yễ n K h ắ c P h i T điển th u ật n g ữ v ă n h ọ c, G iá o d ụ c , 1992 B ù i H iể n G ắ n liề n tâ m h u y ế t v i cõ n g cu ộ c dõi m i B áo V ă n n g h ệ , H n ộ i, sô , n g y -1 -1 8 B ù i H iể n C n h nghệ, H N ội, t h n g , 30 T rư ờng H oàng v iế t N gọc văn c a m cõi m õ n g lu n g P h ụ s a n V ăn 99 H iế n N guyễn N ăm D u, bãi g iả n g th ể lo i Hà n ộ i, 1992 H o n g N g ọ c H iế n V ă n h ọ c h ọ c v ă n H ả N ộ i T r n g C ao dẳng s D u, th n h p h õ ' H ổ C h í M in h - T r n g v iế t v n N g u y ễ n 1990 32 dang sư phạm dổi phạm H oàng m i Hà N gọc T hông N ội H iế n báo H tá c khoa g iả học, m i tr o n g sỏ' , th n g m ột -1 9 , văn Đ ại xi học 33 Sõng H ồng H ương, 34 ĐỖ N ộ i, V ă n dức tiể u th u y ế t fo lk lo r e h iệ n đ i 1989 H iể u Phê phán văn học h iệ n s in h chủ n g h ĩa Hà 1978 ĐỖ Đ ứ c h ộ i, H iể u Đ ổ i m i p h ẽ b ìn h v ă n học H N ộ i, K h oa 1993 36 T hái N guyễn H iê n T sô' , học, 35 học x ã N gọc H H uy Có T h iệ p nghệ hay th u ậ t không barôc ? T ạp tr o n g chí V ăn tr u y ệ n học, ngắn sô' , 1989 L ẽ T h ị H n g P h n g t h ứ c h u y ề n ả o tr o n g v ă n x u ô i V iệ t Nam t ứ sau Huế, t h n g 1975 T ập 10, san khoa học, 39 Lê T h ị 1975 sô , đến phạm c o n n g i cỗ đ n tr o n g tr u y ệ n ch í V ă n h ọ c, sơ H ường ch í V ăn 40 từ n ay T ạp Lê T h ị T p sư 1991 L ẽ T h ị H n g Q u a n n iệ m ngắn h iệ n tr n g Đ i h ọ c học, C ác số 4, H ường T ạp k iể u Hệ 2, 1994 k ết th ú c củ a tr u y ệ n ngắn hõm 1995 t h ô n g n h â n v ậ t ả o tr o n g t r u y ệ n ngắri ch í K hoa h ọc, Đ ại h ọc tổ n g h p H ả N ội, 9 4 Đ in h G ia K h n h , B ù i D u y T â n , M C ao C h n g V ă n h ọ c V iệt N a m th ế kỷ X n ứ a học c h u y ê n 42 T uần 43 ngắn Đỗ n g h iệ p , V ăn báo V ăn K hang Phẩm tiế t T ạp p h t t r iể n V ăn nghệ, ĐỖ 45 chí nghệ Hà Sự V ăn học Hà cản số N ộ i, m M B K h r a p c h e n k ô văn H N ộ i, Đ i h ọ c v tr u n g 1978 K hang V ăn dầu th ế kỷ rộng nghệ Cá tiế p 19, tụ c N gày n g h iê m quân đ ộ i, dổi m ới th ế 9 khắc th n g tin h sán g tạ o N ộ i, T ác p h ẩ m m i 1978 tr o n g tr u y ệ n 1992 nhà văn 46 M B K h r a p c h e n k ô Sáng tạo n gh ệ th u ậ t h iệ n th ự c ngư ời H N ộ i, K h o a h ọ c x ã h ộ i, 1984 (tập 1], 1985 (tập 2) N g u y ễ n H o n h K h u n g (giớ i t h iệ u ) T ru y ệ n n g ắ n V iệ t N am -1 H N ộ i, g iá o d ụ c , 1990 I.K m o v T â m g n g tru y ệ n n g ắ n T p ch í T c p h ẩ m mới,, số 2, 1992 49 Chu L a i N g ắ n tru y ệ n n h n g d i h i T p ch í V ă n nghệ quân dội, th n g ,1 9 50 Tôn Phương Lan v L i N g u yê n  n (biên soạn ) N gu yễn M úih C h â u - co n n g i v tá c p h ẩ m H N ội, H ộ i n h v ă n , 1991 P h o n g L ẽ N h v ă n h iệ n th ự c H N ội, K h o a h ọ c x ã hội, 1990 52 P hong Lê V ă n nh v ă n , h ọ c cô n g cu ộ c dổi m i, H N ộ i, Hội, 99 53 Phong Lê V ă n h ọ c tro n g h n h trìn h n h th ầ n c ủ a n gư i H N ộ i, L a o d ộ n g , 1994 G re g L o c k h a r t T i d ịc h tru y ệ n n g ắ n N g u v ễ n H u y T h iệ p tiế n g A n h T p c h í V ă n h ọ c, s ố 4, 1989 5 N gu yễn v ă n Lo n g V ă n xu ô i sau T p c h í V ă n n g h ệ q u â n dội, s ố 4, 1975 v iế t c h iế n tra n h 1985 N g u y ễ n L ộ c L ịc h s v ă n h ọ c V iệ t N a m n ứ a cuô'i th ế k ỷ 19 H N ộ i, K h o a h ọ c x ă h ộ i, 1972 57 học, N guyễn V ă n Lư u Luận c h iế n v ă n c h n g H N ộ i V ă n 99 58 M a tư lê v a d ịch , H N ộ i, T h Độc th o i n ộ i tả m v iệ n K h o a h ọ c x ã h ộ i, dồng ỷ 1980 th ứ c T i liệu N g u y ê n Đ ă n g M n h (ch ủ b iên ) M ột th i d i v ă n h ọ c m i Hà N ộ i, V ă n h ọ c , 60 98 N guyễn Đ ă n g M ạnh D ần học: H N ộ i, Đ i h ọ c s p h m lu ậ n n gh iê n u tác g iả v ă n 1, 1993 N g u y ễ n Đ ă n g M n h V iế t n g ắ n m h a y m i k h ó T p ch í Thê g iớ i m i, sô , 1993 X M Ô - C u n - X k i L ịc h s s â n k h u th ế giớ i T ậ p II H Nội, Văn h o á, 7 63 B u Nam T h i pháp n h â n v ậ t tiểu th u yế t V ic to r Hưygo (khảo s t d i lu ậ n đ iểm c a rn a v a lle sq u e c ủ a M B a k h tin e ) L u ậ n n phó tiế n s ĩ, H N ộ i, Đ i h ọ c T ổ n g h ợ p , 1991 64 N guyễn Đ ứ c chí V ă n h ọ c, sô 1, N am Chủ n g h ĩa h iệ n th ự c h u y ề n ảo T p 1975 A N a u d ỗ p T â m lý s n g tạo v ă n h ọ c H N ộ i, V ă n học, 1978 6 L ê T h n h N g h ị N h ữ n g tru y ệ n n g ắ n h a y T p ch í V ă n nghệ quàn đội, sô' 12, 1989 67 Lê T h n h Q u àn đội n h â n N g h ị V ă n h ọ c s n g tạo v ã ưếp nhận H N ội, dân, 1994 N g u y ê n N g ọ c V n x u õ i s a u q u i lu ậ t p h t triể n T p 69 N guyên c h í V ă n h ọ c, sõ 4, N g ọ c T r u y ệ n T ro n g “4 t r u y ệ n 1975- Thử rấ t n g ắ n r ấ t n g ắ n ” T p th ă m dò đõi n ét 1991 - T c phẩm n gh ệ th u ậ t c h í T h ế g iớ i m i, H ộ i n h vă n , 1994 N g u y ễ n H u v T h iệ p - T c p h ẩ m v ã d lu ậ n T p c h í S õ n g H c n g , T rẻ , 1989 71 T ác phẩm 72 văn V ương T rí m i, V ương N hàn, sổ ta y người v iế t tr u y ệ n ngắn Hà N ộ i, N ộ i, H ội nhà 1980 T rí N hàn Những k iế p hoa d i Hà 1994 T r ầ n T h ị M a i N h i V ă n học h iệ n d i - v ă n h ọ c V iệ t Nam , giao lư u g ặ p gỡ H N ộ i, V ă n h ọc, 74 học xã N h iề u tá c h ộ i; , g iả Tứ đ iể n 1994 văn học tậ p I, II Hà N ộ i, K hoa 1984 N h iề u t c g iả B ổ n m i n ă m v ă n h ọ c H ã N ộ i, T c p h ẩ m m i; N N iữ u lin v ề N g u y ễ n M in h C h â u v s n g tá c c ủ a a n h (Lại' N guyên Ârt d ịc h ) B o V ă n n gh ê H N ội, s ố 21, 1988 7 V ũ N g ọ c P h a n N h v ă n h iệ n đại H Nội, T â n D â n , 1942 78 N ộ i, G N P o s p e lo v G iá o 79 dục, D ần lu ậ n n g h iê n u văn học tậ p I, II Hà 1985 V I a - P r p H ìn h th i h ọ c 80 Lẽ Sâm (c h ủ Hà N ộ i, 81 Số tr u y ệ n tíc h Hà N ộ i, K hoa học, 1969 19 m i, H N goại phận văn, b iê n ) L ịc h sử văn (b ả n d ịc h ) học Pháp th ế kỷ 1990 tiể u th u y ế t Hà N ộ i, T ác phẩm 1883 82 N guyễn H ứ u Sơn v ấ n dề co n n g i cá n h ã n tro n g v ă n học cổ n h ìn từ g ó c độ lí th u yế t T p c h í V ă n h ọ c sô 3, 1993 83 m i, T rần 1983 Đ ìn h sứ Thi pháp th T ô' H ữ u Hà N ộ i, T ác phẩm 84 Sư T rân phạm Đ ỉn h th n h sứ phố G iá o Hồ tr ìn h Chí th i M in h , pháp học T nrờng Đ ại học 1993 T r â n Đ ìn h s T h n g h ĩ ỷ th ứ c cá tín h tro ng v ă n học V iệ t N am T u ầ n b áo V ă n n gh ệ , H Nội, s ố 23, n g y 9 86 T r ầ n Đ ìn h s , P h n g L ự u , N gu yễn X u â n N am L i lu ậ n văn h ọ c tậ p II H N ội, G iá o dụ c, 1987 B ù i V iệ t T h ắ n g T ro n g tâm gư n g củ a thể lo ại nhỏ Tạp ch i V ă n h ọ c, sô' 3, 987 88 Bùi n g i T p 89 V iệ t Thắng ch í V ăn h ọc, sơ B ù i V iệ t T h ắ n g vọng T ạp 90 chí V ăn N guyễn chí V ă n nghệ nghệ Q uang quân T hân đ ộ i, sô N gọc T rà Lỷ 92 Lê N gọc T rả - ngắn Thê 6, gẩn d â y ngắn dự Sự 7, g iớ i tr ó i th i - p h ía t r c vã hi 1993 buộc tr u v ệ n ngắn T ạp 1992 lu ậ n C hất q u a n n iệ m 1991 q u â n đ ộ i, sõ' 7, Lê xuôi T ruyện 91 tru y ện V ăn văn th c ủ a m i, H ội học Sài tr u y ệ n nhà gòn, T rẻ 1990 ngắn B ôn m ươi văn, 1994 H o n g T r in h V ă n h ọ c so s n h v v ấ n dề tiếp nhận văn học T p c h í V ă n h ọ c, sơ 4, 1980 94 H ồng B a k h tin 95 gòn, T ạp chi V ăn N guyễn N am 96 T r in h Sơn, Lê th u y ế t Tự học, pháp sô Đ ô x tô ie p x k i m 6, 1991 T rung X áy dựng Q uan n iệ m tá c phẩm tiể u th u y ế t Sãi nhân tr o n g tiể u 1965 D ục lự c V ăn Thi Tú văn người đ o n T ạp ch í V ăn h ọc, sõ cá 1994 P h o n g T u y ê t M a c x e l F r u x t v v â n đ ề t h ỏ i g ia n n g h ệ t h u ậ t T ạp c h í V ă n 98 su y Phùng n g h ĩ 99 tò i dổi văn T uẩn Phùng m i 100 Đ ại h ọ c , sô' , học tậ p T uyển học tậ p xà hội chuyện Hà T iể u tr u y ệ n 1 T u y ể n tậ p 102 nghệ, Tửu học tr u n g M ột câu V ăn văn T uyển Tửu báo K hoa 1992 th u y ê t - sô ' , Pháp M ũi ngắn chuyên N ộ i, th ô i th ú c Cà phương n g h iệ p , ngày h iệ n M au, T ây chúng L am Hà 9 đại - Những tìm 1990 th ế kỷ 20 Hà N ộ i, 1988 N g u y ễ n M in h C h â u , Hà N ộ i, V ă n T hạch ta N ộ i, V ăn học, học, 1994 1988 V iệ n v ă n h ọ c N g h ĩ tiếp N am C ao H N ội, H ộ i n h ã văn, 1992 104 N ộ i, V iệ n văn dân g ia n Thi pháp văn học dân g ia n , H 1992 X ô s k in H N ộ i, V ă n N ộ i, hoá (X u â n T h n g d ịc h ) V ậ n d u n g t h ể tr u y ệ n n g ắ n học, 106 X u sk ô p T ác phẩm 1962 Sô’ phận m i, lịc h sử chủ n g h ĩa h iệ n th ự c Hà 1980 II T IẾ N G A N H : 107 and th e C u lle r , J S tr u c tu r a lis t s t u d y o f lite r a tu r e ) 108 U n iv e r s ity E iw a r d , H J M a n o f W a s h in g to n p o e tic s N ew york, in P ress, th e (S tr u c tu r a lis m C o r n e ll U n iv e r s it y m odem 1964 n o v e l, lin g u is tic e s P ress, S e a tle 1975 L ondon, ... a truyện ngắn gần C h u yê n luận thiên dẫn ng truyện ngắn nư c ngoài, phát triển truyện ngắn Việt Nam chư a dược d àn h chỗ m ứ c Phần truyện ngắn từ sau 1975 chư a dược đề cập Nhìn chung, cơng... diện mạo, đặc điểm thể loại S1-' k' thừa đổi mới, qui luật nội ngoại sinh triển truyện ngắn đương dại T ứ dó luận án đến kết luậr- : 'ấn dể Đ ặc điểm truyện ngắn Việt Nam tứ 1975 - 1995 chưe... truỵện ngắn sau 1975 phát triển mạnh, tờ báo cũ n g dăng tải truyện ngắn Đê khoanh vùng phạm vi khảo sát, luận án thông kẽ, nghiên cứu truyện ngắn 1975- 1995 theo tiêu chí sau : a Những truyện ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đặc điểm cơ bản của truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 1995 , Những đặc điểm cơ bản của truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 1995

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm