0

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 – 1975) ở trường THPT (Thực nghiệm sư phạm tại vùng Tây Bắc)

28 130 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 01:57

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm khẳng định tầm quan trọng của phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, luận án tập trung thiết kế hệ thống sơ đồ kiến thức và đề xuất các biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1975) ở trường THPT. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CHU THỊ MAI HƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 1975) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Thực nghiệm sư phạm vùng Tây Bắc) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MẠNH HƯỞNG PGS.TS ĐỖ HỒNG THÁI Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi … … ngày … tháng… năm… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Chu Thị Mai Hương (2014), Xây Dựng Wibsite Tài liệu dạy học lịch sử địa phương trường THPT, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr121-122 116 Chu Thị Mai Hương (2014), Hướng dẫn học sinh THPT tự học môn Lịch sử, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr125-126 120 Nguyễn Mạnh Hưởng, Chu Thị Mai Hương (2016), Sử dụng Graph đổi phương pháp dạy học môn Lịch sử trường THPT, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr154-158 Nguyễn Quốc Pháp, Chu Thị Mai Hương (2016), Thiết kế sử dụng sơ đồ kiến thức với hỗ trợ công nghệ thông tin nhằm phát triển lực học sinh dạy học lịch sử trường THPT tỉnh Sơn La, Đề tài NCKH cấp sở, mã số TB 2016-02, Trường Đại học Tây Bắc Chu Thị Mai Hương (2017), Phương pháp sơ đồ hóa dạy học lịch sử trường THPT, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số đặc biệt, tr 64-68 73 Chu Thị Mai Hương (2017), Phương pháp dạy học lịch sử theo hướng pháp triển lực cho sinh viên sư phạm ngành Lịch sử, Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr300-313 Chu Thị Mai Hương (2018), Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức học sinh giải vấn đề theo hướng tiếp cận lực dạy học lịch sử trường Trung học phổ thơng, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 63, tra 3-12 Chu Thị Mai Hương (2018), Sử dụng sơ đồ dạy học lịch sử trường Trung học phổ thơng, Tạp chí Giáo dục, số 428, tr 39-44 Chu Thị Mai Hương (2018), Vận dụng phương pháp sơ đồ sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử trường Trung học phổ thơng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 3, tr 62 - 66 10 Chu Thị Mai Hương (2018), Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động khởi động dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 9, tr 77 - 82 11 Chu Thị Mai Hương (2019), Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) trường Trung học phổ thơng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 186, tr 46 - 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ (CMCN 4.0) tác động tạo thay đổi to lớn đời sống, kinh tế, xã hội, giáo dục hầu hết quốc gia giới Cách mạng cơng nghiệp 4.0 đòi hỏi ngành giáo dục cần áp dụng CNTT vào trình giáo dục, thay đổi tư cách tiếp cận, phương pháp, phương tiện dạy học theo hướng giáo dục 4.0 (chuyển đổi cách thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất lực cho học sinh) nhằm thích nghi với thay đổi thực tiễn xã hội Nền giáo dục Việt Nam trước thời đại 4.0, đứng trước yêu cầu phải đổi coi nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục Nghị TW II, khóa VIII khẳng định: "Đổi phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương pháp đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh " Định hướng chung việc đổi phương pháp dạy học việc sử dụng đa dạng, hợp lí phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, chuyển hình thức dạy học truyền đạt kiến thức sang hình thức giáo viên tổ chức hoạt động để học sinh nhận thức độc lập, tích cực Những năm gần giáo dục Việt Nam có bước phát triển song nhiều hạn chế định, đặc biệt giáo dục lịch sử Chất lượng môn Lịch sử giảm sút, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội Trước tình hình đó, mơn Lịch sử tiếp tục nghiên cứu lí luận thực tiễn để đề xuất biện pháp nâng cao hiệu học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh góp phần đổi phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông Cùng với phát triển khoa học việc chuyển hóa phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học hướng có nhiều triển vọng Sơ đồ phương tiện dạy học tối ưu nhiều ngành, nhiều lĩnh vực giáo dục Việt Nam Tuy nhiên, thực tiễn dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng phần lớn giáo viên sử dụng sơ đồ phương tiện trực quan nhằm hỗ trợ cho trình giảng dạy chưa sử dụng phương pháp dạy học tích cực Đặc biệt, q trình thiết kế sử dụng sơ đồ chủ yếu theo hướng chiều, GV người xây dựng sử dụng loại sơ đồ theo kinh nghiệm cá nhân, học sinh đối tượng tiếp nhận dạng mơ hình sơ đồ cách thụ động Bên cạnh đó, việc sử dụng sơ đồ giáo viên dạy học chưa theo nguyên tắc định nên chưa phát huy tối đa tính tích cực, chủ động nên kỹ thiết kế, đọc hiểu kỹ sử dụng sơ đồ học sinh chưa thành thạo q trình học tập trường phổ thơng Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 trường THPT nội dung trọng tâm với nhiều biến cố kiện quan trọng: Đảng Cộng sản Việt Nam đời năm 1930; Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945); Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954); Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi niềm vui hân hoan mùa Xuân năm 1975 Với bốn thời kì lịch sử, lượng kiến thức dài, nhiều kiện học sinh khó học, khó nhớ, thách thức GV HS Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để giảng dạy phần này, góp phần hạn chế khó khăn nhận thức học sinh, đồng thời giúp học sinh khái quát nội dung kiến thức theo hệ thống, đặc biệt so sánh, đối chiếu nội dung kiến thức hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ nhân dân ta qua kiện quan trọng diễn tả dạng sơ đồ Xuất phát từ sở lí luận sở thực tiễn nêu trên, lựa chọn vấn đề " Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 – 1975) trường THPT (Thực nghiệm sư phạm vùng Tây Bắc)" làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lí luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình thiết kế sử dụng sơ đồ hóa kiến thức, tập trung vào quy trình thiết kế đề xuất biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về lí luận: Nghiên cứu tài liệu nói chung, tài liệu sơ đồ, phương pháp sơ đồ hóa kiến thức DHLS nói riêng; đề xuất biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học nội khóa qua ba thời kì lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT - Về địa bàn nghiên cứu: Điều tra, khảo sát tiến hành nhiều trường trường THPT nước, tập trung chủ yếu trường THPT thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam Tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm trường THPT thuộc tỉnh vùng Tây Bắc (Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La) Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài Trên sở khẳng định tầm quan trọng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, luận án tập trung thiết kế hệ thống sơ đồ kiến thức đề xuất biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1975) trường THPT 3.2 Nhiệm vụ đề tài Để thực mục đích nêu trên, luận án hướng vào giải nhiệm vụ sau: Tìm hiểu lí luận sơ đồ hóa kiến thức dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng trường THPT; Khảo sát, điều tra thực tiễn việc dạy học lịch sử nói chung việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT nói riêng; Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT; Tiến hành soạn thực nghiệm sư phạm (từng phần toàn phần) Cơ sở phương pháp luận phương pháp nhiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận luận án dựa quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin nhận thức, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta giáo dục giáo dục lịch sử 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án vận dụng số phương pháp nghiên cứu trình thực đề tài, tập trung vào nhóm phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp thống kê, xử lí số liệu Giả thuyết khoa học Nếu xác định nội dung lịch sử để thiết kế sơ đồ kiến thức theo quy trình luận án đề xuất, đồng thời vận dụng linh hoạt phương pháp sơ đồ hóa kiến thức mà tác giả trình bày, phù hợp với đặc trưng trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trường THPT Đóng góp luận án Kết nghiên cứu luận án góp phần: Hệ thống kết nghiên cứu lý thuyết sơ đồ ứng dụng lý thuyết sơ đồ vào lý luận dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng; Cung cấp số liệu thực trạng dạy học lịch sử trường THPT qua sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học môn; Đưa cách thức quy trình thiết kế sơ đồ kiến thức dạy học lịch sử cụ thể hóa qua dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT; Đề xuất biện pháp sư phạm để sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT Ý nghĩa đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học Luận án góp phần củng cố làm phong phú thêm lí luận dạy học nói chung, vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử nói riêng trường THPT 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án nguồn tài liệu tham khảo gợi ý cho giáo viên, học sinh cách thức thiết kế; áp dụng quy trình thiết kế vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Đồng thời, luận án tài liệu tham khảo có ích cho giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử trường đại học cao đẳng Cấu trúc luận án Chương Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường phổ thơng: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương Sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 -1975) trường THPT Chương Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT Thực nghiệm sư phạm Chương TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những nghiên cứu lí thuyết sơ đồ ứng dụng lý thuyết sơ đồ dạy học 1.1.1 Nghiên cứu tác giả nước Việc nghiên cứu lý thuyết sơ đồ nhà khoa học quan tâm từ sớm ứng dụng rộng rãi nhiều ngành khoa học Năm 1736, nhà toán học người Thụy sĩ – Leonhard Euler (1707-1783) người nghiên cứu lí thuyết sơ đồ Cuốn “How to Draw Charts and Diagrams”( Cách vẽ đồ thị sơ đồ) tác giả Bruce Robertson xuất năm 1988 Năm 1989, Ray mond M.Marston ấn hành “110 sơ đồ thực hành dùng thyristo triac” Năm 2009, nhóm tác giả Jean – Luc Deladrièric, Frédéric Le Bihan, Pierre Mongin, Denis Rebaud xuất “Organisez vos Idéesavecle Mind Mapping” Năm 2010, Tony Buzan viết “Mind Mapping” (Lập sơ đồ tư duy) Năm 2012, Christine Taylor – Butler xuất “Understanding Diagrams” (Đọc hiểu sơ đồ) Cuốn “The Ishikawa Diagram” (Biểu đồ Ishikawa) Ariane de Saeger xuất năm 2015 Tác giả Jessica Glaser, Carolyn Knight “Diagrams: Innovative Solutions for Graphic Designers Paperback” Cuốn “Diagramming the Big Idea”( Lập sơ đồ ý tưởng lớn) viết tác giả Jeffrey Balmer, MichaelT Swisher Qua nghiên cứu trên, tác giả cho thấy tiện ích mang tính thực tế việc vận dụng sơ đồ việc xếp ý tưởng khái niệm trừu tượng nhiều tình thực tế cách có hiệu Năm 1970, Đ.M Kirinskin V.X.Poloxin xuất “Phương pháp dạy học Hóa học” Năm 1980, M.A Đanilôp, M.N Xcatkin, I.Ia Lecne, A.A Buđarnưi, N.M Săckhơmaiep, V.V Craiepxki xuất “Lý luận dạy học trường phổ thơng” Năm 1983, nhóm tác giả G.M.Stờrác, X.A.Pê tơrusépxki, T.N.A A giơghépcôva, A.M Coocsunốp, L.V.Nhicôlaiêva công bố “Các phương tiện trực quan giảng dạy triết học” L.SH.Levenbeg cơng bố sách “Dùng hình vẽ sơ đồ, vẽ, để dạy toán cấp I” vào năm 1982 Tác giả Vlaxôva T.F, Ivanốp E.A xuất hai “Sơ đồ biểu đồ chủ nghĩa vật biện chứng” “Sơ đồ biểu đồ chủ nghĩa vật lịch sử” Năm 2010, Katherine S.McKnight xuất “The Teacher’s Big Book of Graphic Organizers” (Cuốn sách khổng lồ nhà tổ chức đồ họa giáo viên) Năm 2016, Mickey Kolis, Benjamin H.Kolis viết “Thinking Diagrams: Processing and Connecting Experiences, Facts, and Ideas” Tác giả khẳng định sơ đồ có vai trò, ý nghĩa quan trọng q trình nhận thức học sinh, việc sử dụng sơ đồ biện pháp tích cực để nâng cao hiệu học 1.1.2 Nghiên cứu tác giả nước Ở Việt Nam năm gần nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến phương pháp sơ đồ Trước tiên, kể đến “Phương pháp sơ đồ mạng lưới P.E.R.T” Nhâm Văn Hanh Năm 2015, tác giả Nguyễn Vũ Phương Nam viết “4 bước giải vấn đề” Năm 1994, Nguyễn Ngọc Quang xuất “Lí luận dạy học hóa học”, Năm 1979, Nguyễn Quang Vinh, Trần Dỗn Bách, Trần Bá Hồnh xuất “Lý luận dạy học sinh học”, viết tác giả như: Đỗ Thị Châu, Đặng Văn Đức, Trần Đình Châu, Nguyễn Thụy Khánh Chương, Phạm Thị Trịnh Mai; ,Phạm Thị My, Nguyễn Chính Trung, Hồng Việt Anh, nghiên cứu tác giả nêu khẳng định vai trò, tác dụng đưa cách thức sử dụng sơ đồ hoạt động thực tiễn nói chung q trình dạy học nói riêng 1.2 Những nghiên cứu ứng dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử 1.2.1 Nghiên cứu tác giả nước Cuốn giáo khoa Lịch sử Đài Loan (tập 1) viết tác giả Đới Bảo Thôn Lý Phúc Chung Cổ Vĩ Doanh tác giả sách giáo khoa Lịch sử Trung Quốc Bộ sách giáo khoa Lịch sử giới Shosuke Murai chủ biên (năm 1998) Tiếp cận nguồn tài liệu trên, nhận thấy sơ đồ có vai trò, ý nghĩa việc tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn 1.2.2 Nghiên cứu tác giả nước Cuốn “Sơ thảo phương pháp giảng dạy lịch sử trường cấp 2-3” Phan Ngọc Liên – Trần văn Trị xuất năm 1961, “Đồ dùng trực quan dạy học lịch sử trường phổ thông cấp II” Phan Ngọc Liên, Phạm Kì Tá ấn hành năm 1975 Năm 1976, Phan Ngọc Liên – Trần Văn Trị xuất Cuốn “Phương pháp dạy học lịch sử” (tập 1) Năm 1992 nhóm tác giả Phan Ngọc Liên – Trần văn Trị (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Cơi, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thế Kim, Phạm Hồng Việt xuất “Phương pháp dạy học lịch sử”, sách tái có chỉnh sửa bổ sung năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2009 Năm 2001, Nguyễn Thị Côi cơng bố chun khảo “Các hình thức dạy học lịch sử trường trung học sở,” Cuốn “Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử trường THCS” Trịnh Đình Tùng (chủ biên) Trần Viết Thụ, Đặng Văn Hồ, Trần Văn Cường xuất năm 2005 Vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan dạy học tác giả Vũ Quang Hiển, Hoàng Thanh Tú viết “Phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông” Nhiều viết tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng liên quan đến vấn đề nghiên cứu Những nghiên cứu định hướng quan trọng cho tác giả tiếp tục nghiên cứu để giải vấn đề chương 2, chương chương luận án 1.3 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu tài liệu công bố vấn đề đặt cho luận án tiếp tục giải Thứ nhất, sở nghiên cứu nguồn tài liệu tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống sở lí luận phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học nói chung dạy học lịch sử trường THPT nói riêng Thứ hai, thực điều tra khảo sát thực trạng dạy học lịch sử việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để đánh giá tính khả thi hiệu áp dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT Thứ ba, tìm hiểu nội dung chương trình lịch sử Việt Nam (1919-1975) để xác định nội dung kiến thức thiết kế sơ đồ hóa kiến thức giúp học sinh lĩnh hội nhanh chóng có hiệu quả, bền vững kiến thức trình học tập Thứ tư, nghiên cứu đưa quy trình bước thiết kế sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT Thứ năm, đề xuất nhóm biện pháp sư phạm sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT Thứ sáu, soạn tiến hành thực nghiệm sư phạm (từng phần toàn phần) lớp 12, từ khái quát hóa biện pháp đưa sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT Chương PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT: LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Quan niệm phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử *Sơ đồ, sơ đồ hóa Sơ đồ hiểu hệ thống từ khóa hình ảnh hệ thống kết hợp với kí hiệu để phản ánh đối tượng trình nhận thức Sơ đồ hóa hành động diễn tư nhằm mơ hình hóa vật, tượng tự nhiên xã hội ngôn ngữ sơ đồ để dễ dàng nhận thức chúng Sơ đồ hóa phương pháp dạy học nhằm diễn đạt nội dung kiến thức ngôn ngữ sơ đồ Ngơn ngữ sơ đồ hệ thống kí hiệu, hình khối, màu sắc, kích thước, tỉ lệ… sử dụng để cụ thể hóa khái quát hóa nội dung kiến thức thể sơ đồ *Kiến thức, kiến thức lịch sử Kiến thức lịch sử hiểu nội dung kiến thức môn Lịch sử khoa học xác nhận, nhà khoa học lựa chọn ghi chép lại sách giáo khoa môn Lịch sử cấp THPT Kiến thức lịch sử bao gồm kiện, tượng, quy luật, khái niệm, thời gian, địa điểm, nhân vật …Qua đó, tác động đến nhận thức lịch sử làm cho việc nhận thức lịch sử cụ thể, tồn diện hệ thống *Sơ đồ hóa kiến thức, sơ đồ hóa kiến thức lịch sử Sơ đồ hóa kiến thức cách thức sử dụng hệ thống kí hiệu, hình khối màu sắc để chuyển hóa kiến thức dạng văn sang dạng sơ đồ Việc xếp cần theo mục đích, nội dung, yêu cầu, nguyên tắc định phân loại thành dạng sơ đồ Sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử hiểu cách chung loại đồ dùng trực quan (thuộc nhóm đồ dùng trực quan quy ước), hình thức cụ thể hóa, mơ hình hóa nội dung kiện, tượng, vấn đề lịch sử hình học quy ước mang tính tượng trưng phản ánh mặt số lượng, chất lượng trình vận động, khuynh hướng phát triển tượng kinh tế, trị, văn hóa, tư tưởng, tơn giáo… đời sống xã hội lồi người *Phương pháp sơ đồ hóa Phương pháp sơ đồ hóa hiểu cách thức chuyển hóa kiến thức dạng văn sang dạng sơ đồ thơng qua hệ thống kí hiệu, màu sắc, hình khối Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức cách thức vận dụng sơ đồ chuyển hóa dạng mơ hình để tổ chức hoạt động dạy học có mục đích có kế hoạch nhằm nâng cao hiệu học chất lượng dạy học mơn 2.1.2 Các loại sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT * Sơ đồ khối (Flow charts) Sơ đồ khối (hay gọi Lưu đồ) hai kĩ sư người Mĩ Frank Gibreth nghiên cứu sử dụng từ năm 1921 Đây dạng sơ đồ sử dụng khối hình đơn giản, kí hiệu, biểu tượng, màu sắc để xếp thành hệ thống theo sơ đồ cụ 10 thức dạy học lịch sử trường THPT; Quy trình xây dựng biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT; Những khó khăn, khuyến nghị sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Thời gian điều tra thực năm học 2016- 2017, năm học 2017-2018 Phương pháp điều tra: sử dụng phiếu điều tra; phân tích số liệu thơng qua kết điều tra; phóng vấn giáo viên học sinh; dự giờ; hỏi ý kiến chuyên gia 2.2.3 Đánh giá kết điều tra khảo sát Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn thấy việc vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh góp phần đổi phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy học lịch sử nói riêng trường THPT Chương SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1919 – 1975) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 3.1 Vị trí, mục tiêu nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam (1919 – 1975) trường THPT Vị trí: Khóa trình lịch sử Việt Nam (1919 -1975) nằm chương trình lịch sử lớp 12 cấp trung học phổ thông Chương trình lịch sử lớp 12 bao gồm khóa trình: phần lịch sử giới phần lịch sử Việt Nam dạy 52,5 tiết Phần lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 dạy tiếp sau phần lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 Thời kì lịch sử từ 1919 đến 1975 cấu tạo thành hình 12 chiếm 30 tiết không kể tiết ôn tập tiết kiểm tra Mục tiêu: vào chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử vào chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 12 THPT, chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ môn Lịch sử Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, dạy học phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 cần đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ phát triển cho học sinh lực chung, lực đặc thù 3.2 Nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT cần khai thác để thiết kế sơ đồ kiến thức Lịch sử Việt Nam (1919-2000) theo tài liệu hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ môn Lịch sử 12 chia thành thời kì: 1919-1930; 1930-1945; 1945-1954; 19541974 1975- 2000 Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tơi tóm lược nội dung kiến thức từ năm 1919 đến năm 1975 3.2 Những yêu cầu thiết kế sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường phổ thông Những yêu cầu thiết kế: Đảm bảo số lượng kiến thức để xây dựng sơ đồ; Thống mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học; Đảm bảo tính khoa học; Phù hợp với trình độ nhận thức, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập học sinh; Đảm bảo thống kí hiệu, màu sắc, hình khối quy ước sơ đồ Những yêu câu sử dụng: Phải xác định mục đích sử dụng sơ đồ hóa kiến thức; Phải kết hợp nhuần nhuẫn phương pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức; Phải đảm bảo yếu tố kĩ thuật sử dụng sơ đồ hóa kiến thức 3.3 Hướng dẫn thiết kế sơ đồ kiến thức dạy học lịch sử Quy trình lập sơ đồ kiến thức cho học lịch sử trường THPT gồm bước 11 cụ thể hóa qua sơ đồ đây: Hình 3.1: Quy trình thiết kế sơ đồ hóa kiến thức 3.4 Sơ đồ kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT Dựa vào nội dung chương trình lịch sử Việt Nam (1919-1975), tập trung giới thiệu số dạng sơ đồ hóa kiến thức theo cách phân loại nêu chương Hình 3.2: Chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam (1919-1929) Hình 3.3: Nguyên nhân, điều kiện dẫn tới xuất phát triển khuynh hướng vơ sản Hình 3.4: Ngun nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) 12 Hình 3.5: So sánh điểm giống khác hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (19651968) “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) Mĩ miền Nam Việt Nam Hình 3.6: Đường lối nhiệm vụ chiến lược CMVN Đảng lãnh đạo Như vậy, dựa vào nội dung kiến thức bản, yêu cầu thiết kế, mục đích sử dụng, mức độ nhận thức học sinh, dạng sơ đồ chúng tơi tiến hành sơ đồ hóa kiến thức để dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT Hệ thống sơ đồ thiết kế không đảm bảo tính logic, khoa học mà đảm bảo tiêu chí hình thức, kĩ thuật, thẩm mĩ Đây sở để đề xuất biện pháp sử dụng sơ đồ kiến thức dạy học, đồng thời nguồn tư liệu có giá trị để giáo viên, đồng nghiệp người quan tâm tham khảo vận dụng trình dạy học lịch sử trường THPT Chương VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 -1975) Ở TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 4.1 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động khởi động dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1975) trường THPT 4.1.1 Quy trình sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động khởi động Trong dạy học lịch sử trường phổ thông, việc sử dụng sơ đồ kiến thức để tổ chức hiệu hoạt động khởi động cần thực qua bước sau: Hình 4.1: Quy trình sử dụng sơ đồ kiến thức để tổ chức hoạt động khởi động 4.1.2 Các biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động khởi động * Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức kết hợp với câu hỏi tạo tình tập nhận thức Ví dụ dạy 22 mục V “Hiệp định Pari năm 1973 chấm dứt chiến trang, lập lại hòa bình Việt Nam”, nhằm giúp học sinh hiểu nội dung học hoàn cảnh, nội dung, ý 13 nghĩa Hiệp định, tác động việc kí Hiệp định Pari năm 1973 đến phát triển cách mạng miền Nam Để kiểm tra kiến thức cũ có liên quan đến học mới, vận dụng nguyên tắc DH nêu vấn đề, GV đưa tập nhận thức kết hợp với sơ đò hình ảnh nhằm tạo hứng thú cho HS trước nghiên cứu học mới, giáo viên tổ chức hoạt động khởi động sau: Hình 4.2a: Tổ chức hoạt động khởi động * Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức kết hợp với đố vui lịch sử Ví dụ dạy 17 “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-121946” Trong năm đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, cách mạng Việt Nam gặp mn vàn khó khăn, thử thách nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm, nội phản Giải khó khăn Đảng Chính phủ có nhiều biện pháp bảo vệ quyền non trẻ Một thương gia giàu có đóng góp tiền, vàng để góp phần giải khó khăn tài nước ta lúc Ơng ai? Ơng có đóng góp cho cách mạng nước ta? Các em quan sát sơ đồ hoàn thành yêu cầu sau: Hình 4.2b: Tổ chức hoạt động khởi động Tổng kết trò chơi giáo viên cơng bố người thắng tiếp tục đưa sơ đồ với nội dung sau: Hình 4.2c: Sơ đồ hoạt động khám phá nhân vật lịch sử trò chơi * Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để định hướng kiến thức Ví dụ dạy 16 “Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời”, giáo viên sử dụng sơ đồ hình ảnh để tóm tắt nội dung kiến thức theo cấu trúc học nhằm định hướng cho học sinh kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực, phẩm chất cần đạt qua học Qua đó, giáo viên xác định nhiệm vụ, lựa chọn phương pháp phù tổ chức học sinh học tập để 14 đạt mục tiêu Hình 4.2d: Tổ chức hoạt động khởi động 4.2 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để hình thành kiến thức cho học sinh DHLSVN (1919 -1975) trường THPT 4.2.1 Quy trình sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để hình thành kiến thức cho học sinh Hình 4.3 Quy trình sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để hình thành kiến thức cho học sinh 4.2.2 Các biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để hình thành kiến thức cho học sinh *Hướng dẫn học sinh thu thập xử lý thông tin kiện, tượng lịch sử sơ đồ hóa kiến thức Ví dụ sau dạy xong 16, mục III “Khởi nghĩa vũ trang giành quyền”, mục tiêu học làm rõ Đảng ta đề hiệu “Phá kho thóc, giải nạn đói” Trước học mới, giáo viên giao tập nhà yêu cầu học sinh thu thập tài liệu nạn đói năm 1945 Việt Nam Khi tiến hành nghiên cứu kiến thức học mới, giáo viên vận dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn” chia lớp thành hình nhóm, nhóm hồn thành nhiệm vụ sau: Hình 4.4a: Tổ chức hoạt động hình thành kiến thức cho học sinh Sau nhóm hồn thành nhiệm vụ học tập, giáo viên cho học sinh điền thông tin thu thập xử lí vào sơ đồ sau: Hình 4.4b: Tổ chức hoạt động hình thành kiến thức cho học sinh 15 *Sơ đồ hóa kiến giúp học sinh tái kiện, tượng lịch sử Khi dạy xong chương IV “Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975”, nhằm giúp học sinh hiểu chiến lược chiến tranh Mĩ Việt Nam, giáo viên sử dụng sơ đồ để tái nhân vật gắn với kiện lịch sử cụ thể: sơ đồ kết hợp với ảnh lịch sử để tái chiến lược chiến tranh Mĩ thực Việt Nam qua đời tổng thống Qua đó, học sinh có biểu tượng cụ thể thời gian nội dung kiện lịch sử có gắn với nhân vật lịch sử Hình 4.4c: Tổ chức hoạt động hình thành kiến thức cho học sinh * Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để phân tích mối quan hệ kiện, tượng lịch sử Khi dạy 12, mục “Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp”, nhằm tổ chức học sinh lĩnh hội kiến thức nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp tác động sách khai thác đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Việt Nam GV sử dụng sơ đồ kiến thức để tổ chức học sinh thực hoạt động học tập phân tích tác động qua lại kiện, tượng lịch sử nêu Trước tiên, GV tập tình vận dụng kĩ thuật dạy học “Ủng hộ, phản đối” để tổ chức học sinh thực nhiệm vụ học tập Sau đó, GV chia lớp thành hai nhóm: nhóm phản đối, nhóm ủng hộ nhóm thực nhiệm vụ sau: Hình 4.4d: Sơ đồ hoạt động *Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo kết học tập lịch sử sơ đồ hóa kiến thức Ví dụ dạy 22, mục I, “Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ miền Nam (1965- 1968)”, nhằm giúp học sinh hiểu chiến lược “Chiến tranh cục bộ” mà Mĩ tiễn hành Việt Nam, giáo viên sử dụng sơ đồ để tổ chức hoạt động nhóm, nội dung hoạt động cụ thể hóa qua sơ đồ sau: 16 Hình 4.4e: Tổ chức hoạt động hình thành kiến thức cho học sinh Giáo viên cho nhóm báo cáo, giáo viên gọi thành viên nhóm lên bảng trình bày lại nội dung kiến thức học qua sơ đồ sau: Hình 4.4f: Học sinh báo cáo nội dung kiến thức dạng sơ đồ 4.3 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động củng cố, luyện tập cho học sinh DHLSVN (1919 - 1975) trường THPT 4.3.1 Quy trình sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức củng cố, luyện tập cho HS Hình 4.5: Quy trình sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức củng cố, luyện tập cho HS 4.3.2 Các biện phá sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức hoạt động củng cố, luyện tập Sử dụng sơ đồ để củng cố kiến thức sau mục: Ví dụ dạy xong mục II, 13 “Đảng cộng sản Việt Nam đời”, giáo củng cố kiến thức cho học sinh cách nêu câu hỏi kết hợp với sơ đồ sau: Hình 4.6a: Tổ chức hoạt động củng cố kiến thức cho HS Sử dụng sơ đồ để củng cố kiến thức toàn bài: Khi dạy xong 15 “Phong trào dân chủ 1936-1939”, giáo viên sử dụng sơ đồ cho sẵn kết hợp với câu hỏi để học sinh hệ thống kiến thức học Nội dung yêu cầu sau: “Dựa vào sơ đồ so sánh chủ trương đấu tranh Đảng Cộng sản Đơng Dương giai đoạn 19361939 có giống khác với phong trào cách mạng 1930-1931?” 17 Hình 4.6b: Tổ chức hoạt động củng cố kiến thức cho HS Sử dụng sơ đồ để củng cố kiến thức sau khóa trình: Ví dụ để khái qt q trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1930 đến 1945 để thấy vai trò Người công đấu tranh bảo vệ đất nước, giáo viên hệ thống hóa câu hỏi, tập theo nội dung kiến thức có sách giáo khoa giúp học sinh nắm kiến thức Hình 4.6c: Tổ chức hoạt động củng cố kiến thức cho HS 4 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để kiểm tra, đánh giá kết học tập lịch sử học sinh DHLSVN (1919 -1975) trường THPT Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra viết: kiểm tra viết kết hợp kĩ thuật dạy học “Bản đồ khái niệm”, nhiệm vụ học tập học sinh GV cụ thể dạng sơ đồ Qua đó, giúp học sinh hiểu chất khái niệm lịch sử Ví dạy xong 13, Mục II “Đảng cộng sản Việt Nam đời”, giáo viên yêu cầu học sinh giải nhiệm vụ học tập sau: “Bằng kiện lịch sử cụ thể em làm rõ nội dung kiến thức có sơ đồ đây” 18 Hình 4.7a: Sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra viết Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra quan sát: kiểm tra quan sát kết hợp với kĩ thuật “Tóm tắt câu” giúp giáo viên đánh giá mức độ nhận thức học sinh q trình dạy học Qua đó, rèn luyện kĩ tổng hợp kiến thức học học sinh q trình học tập, kĩ tóm tắt để tiện cho việc ghi nhớ kiến thức học Thực kĩ thuật yêu cầu học sinh phải lựa chọn từ, câu ngắn gọn, xác, đủ thơng tin, ngữ pháp để trả lời dạng sơ đồ Khi dạy 14 “Phong trào cách mạng 1930-1935”, giáo viên tổ chức học sinh thảo luận nhóm qua câu hỏi sau: Nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Luận cương trị Đảng Cộng sản Đơng Dương (tháng 10 -1930) có giống khác nhau? Giáo viên tổ chức học sinh hoạt động nhóm Cả lớp chia lớp thành hình nhóm, giáo viên đưa u cầu, nhiệm vụ học tập cho nhóm: Hình 4.7b: Sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra quan sát Các nhóm thu thập ý kiến thành viên nhóm cách lấy ý kiến lời, thư kí tổng hợp ý kiến, cá nhân viết ý kiến giấy, thu giấy lại để thảo luận, thống Đại diện nhóm lên trình bày viết lại dạng sơ đồ cho sẵn bảng Hình 4.7c: Sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra quan sát Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra vấn đáp: kiểm tra vấn đáp hiệu giáo viên vận dụng kĩ thuật “Tình huống” kĩ thuật thực giáo viên cung cấp thông tin dẫn dắt đến tình nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức học để xử lí tình ngồi thực tế Tình dạy học vận dụng dạy học 20, mục “Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)” (Lịch sử 12 - ban chuẩn), giáo viên đưa tình học tập sau: “Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, nhiều phóng viên nước ngồi đến Việt Nam để tìm hiểu Việt Nam giành thắng lợi trước nước Pháp Nếu em người vấn, em trả lời nào? (Hãy viết câu trả lời em theo gợi ý sơ đồ)” 19 Hình 4.7d: Sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra vấn đáp 4.5 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để phát triển kĩ tự học lịch sử nhà cho học sinh DHLSVN (1919 1975) trường THPT Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tự lập kế hoạch học tập: Khi học xong Chương IV – Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, theo phân phối chương trình mơn Lịch sử trường THPT, giáo viên cho học sinh làm kiểm tra 45 phút Để kiểm tra đạt kết cao, học sinh cần xây dựng kế hoạch học tập chi tiết nhằm đạt mục tiêu Kế hoạch học tập xây dựng theo gợi ý sơ đồ Hình 4.8a: Hướng dẫn HS lập kế hoạch học tập Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tóm tắt nội dung kiến thức sách giáo khoa: Ví dụ, để chuẩn bị học 17 “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946”, để việc tự học học sinh hiệu giáo viên cần xác định nội dung tự học cách thức học sơ đồ, giáo viên hướng dẫn học sinh tự học theo nội dung sau: 20 Hình 4.8b: Hướng dẫn HS tóm tắt nội dung kiến thức SGK Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để tóm tắt nội dung kiến thức qua tài liệu tham khảo: Ví dụ dạy 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)”, trước tìm hiểu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) giáo viên yêu cầu học sinh nhà đọc sưu tầm tài liệu tham khảo để tìm hiểu nội dung kiến thức có liên quan đến học như: Sưu tầm thư, lệnh, điều động chiến dịch Điện Biên Phủ, cơng tác tư tưởng – văn hóa thời gian diễn chiến dịch Điện Biên Phủ, thành tích chiến đấu quân dân ta Đông Xuân 1953-1954, nhận xét đánh giá người Pháp Điện Biên Phủ Mỗi nội dung đọc sưu tầm giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung dạng sơ đồ kiến thức, trình học lớp giáo viên cho học sinh tự trình bày nội dung chuẩn bị nhà Hình 4.8c: Hướng dẫn HS tóm tắt nội dung kiến thức qua tài liệu tham khảo 4.3 Thực nghiệm sư phạm 4.3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm nhằm xác nhận tính đắn sở lý luận yêu cầu mang tính nguyên tắc việc xây dựng sử dụng phương pháp sơ đồ hóa, đánh giá tính hiệu biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT, đánh giá tính khoa học lí thuyết tính khả thi thực tiễn đề xuất việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức tồn chương trình lịch sử trường phổ thông 4.3.2 Đối tượng, địa bàn thực nghiệm sư phạm - Đối tượng địa bàn thực nghiệm: học sinh lớp 12, số trường THPT, giáo viên tốt nghiệp hệ đại học sư phạm quy, chuyên ngành Lịch sử - Địa bàn thực nghiệm chủ yếu tập trung tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên 4.3.3 Nội dung phương pháp thực nghiệm sư phạm 21 - Nội dung thực nghiệm: thực nghiệm tiến hành thơng qua học nội khóa lớp, theo chương trình chuẩn lớp 12 Ngồi TN phần số biện pháp nêu trên, chọn 12, 20, SGK lịch sử lớp12 (chương trình chuẩn), thuộc phần Lịch sử Việt Nam đại, để tiến hành TN toàn phần - Phương pháp tiến hành: chọn lựa lớp, giáo viên để triển khai TNSP Để đánh giá kết TN dựa vào sở định lượng định tính Cơng tác TNSP tiến hành hình thức: Thực nghiệm phần thực nghiệm toàn phần 4.3.4 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm Từ kết phân tích cho thấy, biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử mà đề xuất áp dụng vào lớp TN thuộc nhiều trường khác cho kết cao lớp ĐC Kết xử lí số liệu cho thấy, tần suất xuất điểm số khá, giỏi lớp TN cao lớp ĐC Ngược lại, tần suất điểm số trung bình yếu lại xuất nhiều lớp ĐC Như vậy, xét mặt định lượng biện pháp đề xuất luận án hồn tồn có tính khả thi dạy học lịch sử trường THPT Đồng thời, minh chứng để củng cố giả thuyết mà luận án đặt Hình 4.9 Kết thực nghiệm sư phạm toàn phần tham số từ xử lý số liệu thống kê 10 trường THPT Hình 4.10: So sánh điểm số lớp thực nghiệm lớp đối chứng Các biện pháp đề xuất chúng tơi tiến hành hồn thiện qua q trình tổ chức TN phần tồn phần trường THPT Kết TN cho thấy có khác biệt rõ rệt chất lượng học lớp TN lớp ĐC Điều khẳng định: biện pháp mà đề xuất hồn tồn mang tính khả thi Đồng thời, khẳng định tính đắn giả thuyết mà đề tài luận án đặt Đây sở để rút kết luận khoa học đề tài luận án 22 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài luận án, rút kết luận khoa học sau: Trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng sơ đồ không phương tiện dạy học mà phương pháp dạy học tích cực Trên thực tế, sơ đồ hóa kiến thức chuyển hóa thành phương pháp dạy học, phương pháp chịu tác động yếu tố: mục tiêu, nội dung đối tượng dạy học Việc sử dụng có hiệu phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trình dạy học có ý nghĩa quan trọng việc bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, giáo dục tư tưởng góp phần hình thành, phát triển lực, phẩm chất cho học sinh Tuy nhiên, sử dụng phương pháp sơ đồ hóa giáo viên nên dựa vào đặc trưng kiến thức lịch sử, yêu cầu học, nhu cầu nhận thức học sinh Đặc biệt, cần ý đến đặc điểm loại sơ đồ hóa kiến thức để áp dụng có hiệu tình cụ thể trình dạy học Nếu đảm bảo yêu cầu trên, việc sử dụng sơ đồ hóa kiến thức tối ưu hóa hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Đây biện pháp quan trọng nhằm đổi phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu cấp thiết công đổi giáo dục nước ta Thực tiễn dạy học lịch sử trường phổ thơng nhiều bất cập đặt u cầu phải đổi nội dung, phương pháp dạy học môn Qua điều tra, khảo sát nhận thây, chất lượng môn chưa cao, kết học tập học sinh thấp, thái độ học tập học sinh mơn chưa tích cực Một nguyên nhân quan trọng dẫn thực trạng học sinh khơng thích học mơn Lịch sử phương pháp giảng dạy giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo chưa phát huy tính tích cực học tập học sinh không gây hứng thú học sinh Với ưu điểm phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, chúng tơi mạnh dạn thiết kế hệ thống sơ đồ kiến thức để dạy học lịch sử Việt Nam (1919 – 1975) đề xuất số biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức nhằm bước đầu nâng cao nhận thức lí luận kĩ sử dụng sơ đồ hóa kiến thức cho giáo viên học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THPT Khóa trình lịch sử Việt Nam (1919-1975) bao gồm kiến thức qua nhiều thời kì lịch sử dân tộc, qua giáo dục hệ trẻ tinh thần chiến đấu anh dung dân tộc Việt Nam Mục đích việc sử dụng sơ đồ kiến thức dạy học lịch sử để học sinh nhận thức sâu sắc nội dung kiến thức lịch sử bản, giáo dục học sinh có tinh thân dân tộc, thái độ trân trọng giá trị lịch sử, trách nhiệm với giá trị lịch sử truyền thống dân tộc Với tầm quan trọng có ý nghĩa 23 đặc biệt phương pháp sơ đồ hóa kiến thức, thiết kế hệ thống sơ đồ kiến thức để vận dụng trình dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) trường THPT, hệ thống sơ đồ kiến thức thiết kế đảm bảo nguyên tắc: xác nội dung, phong phú hình thức, đa dạng chủng loại mang tính thẩm mĩ cao Đặc biệt, đảm bảo số lượng kiến thức để thiết kế, thống mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nhận thức học sinh đảm bảo thống kí hiệu, màu sắc, hình khối quy ước sơ đồ Dựa vào nguyên tắc yêu cầu trên, thiết kế hệ thống sơ đồ kiến thức lịch sử Việt Nam qua thời kì (gồm có 57 sơ đồ tiêu biểu) Hệ thống sơ đồ thiết kế sở để đề xuất biện pháp sử dụng nhằm tổ chức có hiệu hoạt động dạy học, nâng cao hiệu học Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thơng Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức phương pháp dạy học theo hướng đại nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh dạy học lịch sử trường phổ thông Tuy nhiên, q trình sử dụng giáo viên khơng nên tuyệt đối hóa, áp dụng cứng nhắc thiếu linh hoạt mà nên kết hợp nhuần nhuẫn, linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học khác vận dụng phương pháp vào hình dạy học cụ thể Qua nghiên cứu lí luận thực tiễn, đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 Dựa vào cấu trúc học, xác định biện pháp: sử dụng sơ đồ kiến thức để tổ chức hiệu hoạt động khởi động; sử dụng sơ đồ kiến thức để tổ chức hiệu hoạt động động hình thành kiến thức cho học sinh; sử dụng sơ đồ để tổ chức hoạt động củng cố, ôn tập cho học sinh; sử dụng sơ đồ để kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh; sử dụng sơ đồ để phát triển kĩ tự học lịch sử cho học sinh Những biện pháp đề xuất tiến hành, đánh giá qua hoạt động thực nghiệm sư phạm phần toàn phần Kết TN sư phạm khẳng định tính khả thi biện pháp chúng tơi đề xuất minh chứng quan trọng để chứng minh tính đắn giả thuyết đề tài luận án đặt Với hệ thống lí luận đầy đủ, xác với sở thực tiễn minh chứng qua hoạt động điều tra, khảo sát, thực nghiệm sư phạm, phương pháp sơ đồ hóa góp phần làm phong phú hệ thống phương pháp dạy học lịch sử Đồng thời, phương pháp sở để đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Tuy nhiên, đề làm điều đó, giáo viên phải khơng ngừng nỗ lực nâng cao trình độ hiểu biết, làm phương pháp qua tiết học, học 24 Thơng qua q trình thực đề tài luận án, đưa vài khuyến nghị cụ thể sau: - Thứ nhất, nhà giáo dục lịch sử cần có thay đổi biên tập nội dung chương trình Lịch sử Đa dạng hóa nguồn kiến thức, sử dụng nguồn tài liệu, sử dụng đa dạng đồ dùng trực quan (nhất đồ dùng bằng, sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh) có hỗ trợ CNTT để giúp học sinh tiếp cận thực, tự tìm tòi, khám phá để nâng cao nhận thức, lực hành động cho thân Cần có đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đồng cho trường phổ thông để đáp ứng yêu cầu dạy học lịch sử xu hội nhập tồn cầu hóa giúp học sinh có trải nghiệm sáng tạo trình học tập - Thứ hai, tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên định kì nhằm nâng cao trình độ lí luận, lực dạy học nói chung, lực xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan có hỗ trợ CNTT cho giáo viên trường phổ thông để bắt nhịp với bước phát triển lí luận phương pháp dạy học mơn - Thứ ba, xây dựng hệ thống sơ đồ kiến thức cách khoa học, phong phú giúp giáo viên học sinh có phương tiện để thực hoạt động dạy học cách chủ động sáng tạo Công việc cần ưu tiên thực cho trường phổ thông thuộc khu vực miền núi, nơi điều kiện kinh tế, thơng tin liên lạc nhiều khó khăn, nguồn tài liệu nhiều thiếu thốn - Thứ tư, hiệu học LS phụ thuộc vào nhiều yếu tố trình dạy học, có q trình tổ chức hoạt động học tập GV cho HS Việc sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng môn Để đáp ứng yêu cầu dạy học nay, đòi hỏi GV phải khơng ngừng trao dồi lực, chuyên môn, nghiệp vụ, phải tự rèn luyện để có đủ phẩm chất, lực cần thiết, tiến hành tổ chức, điều khiển trình học tập HS ... sở lí luận thực tiễn Chương Sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 -1975) trường THPT Chương Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1919- 1975) trường THPT. .. trình dạy học lịch sử trường THPT Chương VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 -1975) Ở TRƯỜNG THPT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 4.1 Sử dụng sơ đồ hóa kiến thức. .. pháp đưa sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT Chương PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT: LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 – 1975) ở trường THPT (Thực nghiệm sư phạm tại vùng Tây Bắc),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan