0

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

27 1,815 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 15:10

Em h·y nªu ®Æc ®iÓm chung cña líp s©u bä? ®Æc ®iÓm ®Ó nhËn d¹ng ®éng vËt thuéc líp s©u bä? H·y kÓ tªn c¸c líp ®éng vËt thuéc ngµnh ch©n khíp? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè l­îng loµi vµ m«i tr­êng sèng Ngµnh ch©n khíp? Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp I.§Æc ®iÓm chung Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trß cña ngµnh ch©n khíp [...]... chân khớp đa dạng về môi trư Vì sao chân khớp đa dạng về môi trư ờng sống tập tính? ờng sống tập tính? - Có hệ thần kinh giác quan phát triển Cấu tạo các phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau -Cơ quan hô hấp phát triển đa dạng Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ở ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn Bảng 3 Vai trò của ngành chân khớp. . .Bài tập Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài làm chỗ bám cho cơ - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với lột xác II Sự đa dạng ở ngành chân khớp 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống Bảng 1 đa dạng về cấu tạo môi trường sống của chân khớp Môi trường sống stt... Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp Con tôm Con châu chấu Con nhện Bảng 1 đa dạng về cấu tạo môi trường sống của chân khớp Môi trường sống stt Tên đại diện 1 Giáp Xác (tôm sông) 2 Hình nhện (Nhện) 3 Sâu bọ (châu Chấu) Nước Các Râu phần Số Nơi ở Không cơ ẩm cạn Lượng thể + 2 2 đôi 2 + + 3 Cánh Không có Có 5 đôi + + 1 đôi Chân ngực (số đôi) 4đôi 3đôi + + Bài 29 đặc điểm chung vai. .. nhện Lớp sâu bọ 3 Nhện đỏ Hại cây trồng Bọ cạp Bắt sâu bọ có hại Bướm Thụ phấn cho hoa Hại cây trồng Bọ hung Muỗi Làm sạch môi trường truyền bệnh Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ở ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn - Có lợi: + Làm thuốc chữa bệnh + Làm thực phẩm, thức ăn cho động vật + Thụ phấn cho cây trồng + Làm sạch môi trường -Tác hại:+ Làm... 5 đôi + + 1 đôi Chân ngực (số đôi) 4đôi 3đôi + + Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài làm chỗ bám cho cơ - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với lột xác II Sự đa dạng ở ngành chân khớp 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống 2 Đa dạng về tập tính Bảng 2 Đa dạng về tập tính stt Các tập... cánh 3 Hô hấp bằng mang 4 Hô hấp bằng phổi ống khí 5 Cơ thể chia 2 phần: đầu ngực, bụng Có 5 đôi chân ngực,2 đôi râu 6 Hô hấp bằng ống khí Bài tập 2 Hướng dẫn học bài làm bài ở nhà - Học bài trả Lời câu hỏi 1,2,3(SGK/98) - Đọc trước bài thực hành bài 28 ... Con ve sầu Con kiến Rận nước Bọ cạp Con ong Bài tập 1 Em hãy nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp Cột A Lớp giáp xác Lớp hình nhện Lớp sâu bọ Cột B 1 Cơ thể chia làm 2 phần: đầu ngực,bụng Có 4 đôi chân ngực, không có râu 2 Cơ thể chia 3 phần: đầu, ngực, bụng Phần đầu có 1 đôi râu,ngực có 3 đôi chân 2 đôi cánh 3 Hô hấp bằng mang 4 Hô hấp bằng phổi ống khí 5 Cơ thể chia 2 phần: đầu ngực, . ®iÓm chung vµ vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi tËp Bài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài và. đôi 4đôi Bài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Phần phụ phân đốt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp, Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1 đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp - Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bảng 1.

đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 1 đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp - Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bảng 1.

đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2 Đa dạng về tập tính stt Các tập tínhTôm Tôm ở  - Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bảng 2.

Đa dạng về tập tính stt Các tập tínhTôm Tôm ở Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan