0

BAI TAP R-L-C

4 487 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010 Đoạn mạch xoay chiều RLC Điều kiện cộng hưởng – góc lệch pha Câu 1: !"#$%&' "# ()**+,+,-./01#+!2'!"#  3+,4A. 5. - /0B. 6. - /0C. -./0D. 6./ Câu 2:7 8  9 : 9  8  8 $%: ; ( 8 ( 8 ( ; <6 =6 π>/?@ 9 " 9 ( 8 A 8 B 9 < =6 π>C?0 3 D  8  8 B 9 4A. <E.Ω0B. <6 Ω0C. <-.Ω0D. <- Ω0 Câu 34F**20< .*G H I *< JK 6. L I *M<E.HN0H"#O< P./0Q%=R(#SBP.T' ! 3B0C05.Ω0U0P.Ω00-.Ω0V0K.Ω0 Câu 4:*<.*G5WH*<5X*PYL*+Z[< 6E. - =6 π>/?(#%=R\<X.T0 3  !B4 A. 6P.] B. E.] C. -E.] D. X.] Câu 5:F**20":^0_`O . *O .* O . Ba3  3*":#0UO . <-O . <-O .C. 1Bb"cd:Be"f eBg4 A. bhIiK B. =dh5IiK C. bhIi5 D. =dIiK Câu 6:c'j . E. 5R = Ω * E. L C Z Z= = Ω AM U  MB U BWE .  3 !B C0 -E 5Ω U0 E.Ω 0 -EΩ V0 E. 5Ω 0 Câu 7:F"c'j0U Ck  kU BX. . 0l'B( e* **00 A. <0 0 B. <C. 00 C. <00 D. <00 Câu 8:c'j ( ) VftUu AB π -=- = 0 ":^a^ HL π 5 E = *#" FC π -K 6. 5 − = 0 H QU  CU BX. . 0 l=MS"f !B4C0G HN0U06 HN00K HN0V0P HN0 Câu 9:m":a^<H* 3<E.Ω2d# "&cn0U"S#B< L 6. K π − *= $%&M<E.HN*^" !"S#'Be":d 4A. ++,=7"0B. ++,=^"0 C. ++,=$%&0 D. ++,=7"0 Câu 10:CUom^*d+ 30HBO CU & !*=M0lR- !S+ 3B 6  - BBch[S CU d"fABBcn Bϕ 6 ϕ - 0+ϕ 6 pϕ - <0a^S":cn!+,+Z[4 A. <0 B. <0 C. <0 D. <  0 Câu 11:F**20":^0_`O . *O .* O . Ba3  3*":#0UO . <-O . <-O .C. 1Bb"cd:Be"f eBg4 A. bhIiK B. =dh5IiK C. bhIi5 D. =dIiK Câu 12:   c'j  ( ) VftUu AB π -=- =  0": ^ a ^ HL π 5 E = *#" FC π -K 6. 5 − = 0H QU  CU BX. . 0l=MS"f !B A. 6-.HNB. G.HNC. 6 HND. E.HN U * .   F C CkU         C UQ         C UQ Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010 2. Công suất tiêu thụ, hệ số công suất: Câu 14:l  8 ( 8 ( 9 $%: ; *( 8 ( 8 ( ; c q : 9  8  8  9 ch 9 % 8 " 9 ( 8    8 B: 9 Bch 8 B 9 4<6 =6 π>/? 9 <6 =>6 πpπi5?>C?0%=: ; (  8 B 9 4 A. -E TB. -*ETC. E .TD. E.T Câu 15:Hecr"fABBcn+Z[<6 - =>ωpπi5?>/?<K - =>6 πJπiG?>C?*%=R(#SB4 A. K T B. - 5 T C. - T D. . Câu 16:F#" )F( 10 C 4 π = − 2d 3<6 s0F2 =E.HN0H=%=RSB4A. 60B. 6i - 0C. - 0D. t0 Câu 17:Fm 3<6EΩ2d": 3 a^0 U"#B5./*":BK./BE./0%=R(#S B4A. 6K.TuB. G.TuC. 6G.TuD. K.Tu Câu 18:F2v^$*$7=S"f'= %=RS4A. $%&0B. $%!cn0C. 70D. ^0 Câu 19:2R=f0Ucr"f=dh πiK=d0_ !"vwa^* 3=fB4 A. 6 >- ? C f fL R π π = − u B. 6 - >- ? C f fL R π π = − u C. 6 >- ? C f fL R π π = + u D. 6 - >- ? C f fL R π π = + Câu 20:" 9 ( 8  ; : 9 =% ; M<E.HNA 8  8 $%: ; *" 9 x ; $( ; %=: ;  D  8 @ 9 : ; %=: ;  ;  ;   8 c 8  8 0l@ 9 ( 8 " D  8 ( 8 *+( ; % 8 c 8  D  D % 8 ":B 9 <6iπ>H? A. ≈5*6K06. JE L0 B. ≈6*EX06. JE L C. ≈G*5G06. JE L D. ≈X*K-06. JE L Câu 21:l  8 ( 8 ( 9 $%: ; *( 8 ( 8 ( ; c q : 9  8  8  9 ch 9 % 8 " 9 ( 8    8 B: 9 Bch 8 B 9 4<6 =6 π>/? 9 <6 =>6 πpπi5?>C?0%=: ; (  8 B 9 4 A. -E T B. -*ET C. E .T D. E.T Câu 22:l  8 ( 8 ( 9 $%: ; *( 8 ( 8 ( ; c q : 9  8  8  9 ch 9 % 8 " 9 ( 8    8 B: 9 Bch 8 B 9 4<6 =6 π>/? 9 <6 =>6 πpπi5?>C?0%=: ; (  8 B 9 4 A. -E T0B. -*ET0C. E .T0D. E.T0 Câu 23:c'j4 ":^^$ P. L Z = Ω 0H=%=RS FU+,=%=RSCU+,.*G0 3 !B4 A.6 Ω 0 B. 40 Ω . C05. Ω D.E. Ω Câu 24:F":a^B 6 K π H2d# 6 < 5 6. 5 π − L m2 =E.HN01&# 6 +,# - 'Rcr"fA$%&0"S# - +, A. 5 6. K π − L B. K 6. - π − L C. 5 6. - π − L D. 5 -06. 5 π − L Câu 25:F 3<66. Ω cn2 --. - =>6 ? - u c t π π = + >/?01=%=RSBdR'=j(#%=R+,4A. 66ET0B. --.T0C. PP.T0D. KK.T0 a) Khảo sát công suất theo R4 Câu 26: 8  8 % ; ( ; *  ; % 8 ":: 9  D <6iπ>H?u 8 ( 8  ; ( 8 "<6GµL 9  h D : 9  07 8 ( 8 ( 8 ( ; ( 9 : 9 =% ; E.HN 9 : 9  8  8 0l@ 9  ;   8  D ( D %=: ;  D  8  8 c 8  8 0 A. <- Ω B. <6 Ω C. <6 Ω D. <- Ω Câu 27: F 6 * 6 * 6 =c3M 6 0F - * - * - =c3M - 0UM - <M 6 0F2 d'=c3=jBM0l=MB(d=M 6 w[4 A0M<5M 6 0B. M<-M 6 0C. M<6*EM 6 0D. M<M 6 0    UFC    U • • • LC Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010 Câu 28:m 3u#"  <56*P µ Fu":a^<6*Ki π >H?* 3  . <5.Ω*20B<6 √-=6 π >/?0oZ%=R^  ( 3a0_ !S 3%=Ra\B4 A. <E.Ω*\<G-*ETu B. <G.Ω*\<G-*ETu C. <E.Ω*\<G.*ETu D. <E.Ω*\<G.*ETu Câu 29:m+ 3#<6. JK iπ>L?20 &!=E.HN0l&R[d !< 6 < - '%=RS +,01v= 6 0 - B4 A. -06. K B. 6. - C. -06. - D. 6. K Câu 30:m#"< π K 6. − >L?2d 3 !&0 ""<- =>6 π ?/01%=R(#   !a' 3^ !B4 A. <- Ω B. <E. Ω C. <6E. Ω D. <6 Ω Câu 31: !"#O<6 /*": ^$* !&cn0o3 ! 6  - = 6 p - <6 Ω'R%=R(# S[d crnc0%=R !B A. - T0 B. K T0 C. E.T0 D. 6 T0 Câu 32:&B%&!+Z [<O . = ω >V?0F(#%=R\=%=R= ϕ 0l&e(Z% =R a$4 A. \< -   O - y y− *= ϕ <60B. \< - O - *= ϕ < - - 0C. \< -   O y y − *= ϕ < - - 0D. \< - O  *= ϕ <60 Câu 33:Fm#4< K -06. π L2d+ 32 E.HN0z! !S+ 3Z%=R(# (a A. E.{ B. 6 -{ C. E. -{ D. 6 { Phương pháp sử dụng giản đồ vectơ để giải các bài tập điện xoay chiều0 Câu 14c'j6* B^*B  CU <G. - =6 π >/?*"#O CQ <O QU <G./0H=%=RSB4 A0 5 6 0B0 - 5 0C0 - 6 0D0 - 6 Câu 24c'j-0U HL π E - = u< F π X 6. 5 − 0HeZCUB <6-. - =6 π >/?0HeZCQB - π =deZFU0 ?lv 34A0G. Ω 0B0X. Ω 0C0E. Ω 0D0-E Ω 0 +?lv=%=RS4 A0 G6 G 0B0 - 5 0C0 - 6 0D0 - 6 Câu 34c'j5d CU <- - =6 π <6 5 Ω * FQhCU 5 - π 0cr"f|A+Z[= :4 C0       π −π= 5 6 =- U0       π −π= G 6 ==-  0       += 5 6 =- π π t V0       += G 6 =- π π ts Câu 40z}c'j4 CU <- =6 I>/?0O CL <- >/?0U CL B=d CU 0UZ[ CL B4C0  CL <- =>6 IJ?>/?0U0 CL <- =>6 IJ?>/?0 0 CL <- =>6 Ip?>/?0V0 CL <- =>6 Ip?>/?0 H'6 U Q C    F H'- U Q C    H'5 F U Q C    Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010 Câu 5:c'j . E. 5R = Ω * E. L C Z Z= = Ω AM U  MB U BWE .  3 !B C0 -E 5Ω U0 E.Ω 0 -EΩ V0 E. 5Ω 0 Câu 6:c'j ( ) VftUu AB π -=- = 0 ":^a^ HL π 5 E = *#" FC π -K 6. 5 − = 0 H QU  CU BX. . 0 l=MS"f !B4C0G HN0U06 HN00K HN0V0P HN0 Câu 74c'jW0eB<GE - = ω >/?0"#BO CF < 65/uO FQ <65/uO QU <GE/0%=R(#SB-ET0 ? 3^B+(4 C0E Ω 0U06. Ω 006 Ω 0V06- Ω 0 +?^$":B+(4 C0E Ω 0U06. Ω 006 Ω 0V06- Ω 0 ?cr"# 4C0KC0U0-C005C0V06C0 "?H=%=RSB4C0 65 E 0U0 65 6- 00 65 6. 0V0 65 G 0 Máy phát điện. Truyền tải điện năng. Máy biến thế. Câu 1:73 cn "cd-$/*=R A ' ^BH< P.~0F=R A ' ^7XE~'^ A. 7B(K$/0 B. 7B(P$/0 C. ^f6$/0 D. ^f.*E$/0 Câu 2:Fh$%m++%=R66*K$T=%=R.*PGGcn2w$Z'= +":B5P./0R√5≈6*W5-0cr"#S"fAh !B4 A. 5Eampeu B. 6.Eampeu C. G.ampeu D. -.ampeu Câu 3:73 cn "cd-$/*=R A ' ^BH< P.~0F=R A ' ^7XE~'^ A. ^f.*E$/0 B. 7B(P$/ C. ^f6$/0 D. 7B(K$/0 Câu 4:"#eS+B--./0l 2'=* "#e":B4 A. 660V. B. 311V. C. 381V. D. 220V. Câu 5:F6 %mKa•*="f B E.HN' %^AdB+(€ A. 6E fig0 B. WE.fig0 C. E fig D. 6-*Efig0 Câu 6:73 cn "cd-$/%=R- $T0H=oS %h3 3h=•((B(KP.$T0H=RSA ' ^ B4A. H<XE~B. H<P.~C. H<X.~D. H<PE~ Câu 7:Fcr": 3K{"‚"f•h=^Rh("ƒ0H "#3mBg BO<E ./*%=RBE $T0H=%=RSB=„<.*P0 +( 7%=R+!R (cr":"…€ A. 6.~ B. 6-*E~ C. 6G*K~ D. -.~  U C  F * .         C UQ F H'W U Q C  u 
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP R-L-C, BAI TAP R-L-C,

Hình ảnh liên quan

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ R0 = 50 3Ω ,Z L= ZC =Ω 50 - BAI TAP R-L-C

u.

5: Cho mạch điện như hình vẽ R0 = 50 3Ω ,Z L= ZC =Ω 50 Xem tại trang 4 của tài liệu.