0

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

12 2,086 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

1. Cập nhật dữ liệu Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. Chế độ trang dữ liệu của bảng Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu. B3: Thực hiện thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm Insert\New record Xoá Chọn bản ghi\nháy chuột phải \Delete Chỉnh sửa Nháy chuột vào ô chứa dữ liệu thực hiện các thay đổi cần thiết Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Sắp xếp Chọn bản ghi cần sắp xếp Record\Sort Tìm kiếm Edit\Find 2. Sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu. a. Sắp xếp, tìm kiếm B3: Thực hiện các thao tác Läc lµ mét c«ng cña hÖ QTCSDL cho phÐp t×m ra nh÷ng b¶n ghi tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nµo ®ã. VÝ dô: t×m tÊt c¶ häc sinh cã hä NguyÔn b. Läc b¶n ghi Các cách thực hiện lọc bản ghi: Cách 1: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn B1: Chọn ô dữ liệu B2: Nháy nút Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn trong cột HOTEN B3: Huỷ bỏ lọc nháy nút Cách 2: Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu B1: Nháy nút B2: Trong hộp thoại Filter by Form nhập điều kiện lọc. B3: Nháy nút để thực hiện lọc Lọc ra màn hình những học sinh điểm toán từ 8 trở lên. * VÝ dô 2: Läc ®Ó t×m nh÷ng häc sinh n÷ lµ ®oµn viªn  §iÒu kiÖn KÕt qu¶ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Lọc theo mẫu, điều kiện Lọc/ Huỷ bỏ lọc Các nút lệnh lọc bản ghi [...]...3 In dữ liệu B1: Thiết đặt trang in File Page setup B2 : Xem trước khi in File Print Preview B3: In dữ liệu các thao tác trên bảng 1 cập nhật dữ liệu - Thêm bản ghi mới - Chỉnh sửa - Xoá bản ghi 2 Sắp xếp và Tìm kiếm và lọc bản ghi 3 In dữ liệu . trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. Chế độ trang dữ liệu của bảng Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi B1: Chọn tên bảng. B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu. B3: Thực hiện thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm InsertNew record Xoá Chọn bản ghiháy chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng, Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng,

Hình ảnh liên quan

Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

thay.

đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi Xem tại trang 2 của tài liệu.
cập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút bảng ở chế độ trang dữ hiển thị liệu. - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

c.

ập nhật dữ liệu. B2: Chọn nút bảng ở chế độ trang dữ hiển thị liệu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm  Insert\New record   Xoá   Chọn bản ghi\nháy  - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

hao.

tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm Insert\New record Xoá Chọn bản ghi\nháy Xem tại trang 4 của tài liệu.
Thao tác Nút Bảng chọn lệnh - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

hao.

tác Nút Bảng chọn lệnh Xem tại trang 5 của tài liệu.
Lọc ra màn hình những học sinh có điểm toán từ 8 trở lên. - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

c.

ra màn hình những học sinh có điểm toán từ 8 trở lên Xem tại trang 8 của tài liệu.
các thao tác trên bảng 1. cập nhật dữ liệu    - Thêm bản ghi mới - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

c.

ác thao tác trên bảng 1. cập nhật dữ liệu - Thêm bản ghi mới Xem tại trang 12 của tài liệu.