0

So sánh những điểm thống nhất và chưa thống nhất của cương lĩnh đầu tiên và luận cương

6 299 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:06

So sánh những điểm thống nhất và chưa thống nhất của Cương lĩnh đầu tiên và Luận cương ?Điểm thống nhất: 1.Lãnh đạo cách mạng: …2.Phương hướng chiến lược: …3.Quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam và Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của Cách mạng vô sản thế giới 4.Nhiệm vụ mục tiêu: Xác định nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng là chống đế quốc và phong kiến, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập.5.Phương pháp cách mạng: sử dụng bảo lực cách mạng của quần chúng. Tuyệt đối không đi vào con đường thỏa hiệp.6.Tính chất của cách mạng: Tính chất của cách mạng lúc đầu là Cách mạng tư sản đế quốc sau đó tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư bản tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa ( độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ). So sánh điểm thống chưa thống Cương lĩnh Luận cương ? Điểm thống nhất: Lãnh đạo cách mạng: … Phương hướng chiến lược: … Quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam Cách mạng Đông Dương phận Cách mạng vô sản giới Nhiệm vụ & mục tiêu: Xác định nhiệm vụ mục tiêu cách mạng chống đế quốc phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập Phương pháp cách mạng: sử dụng bảo lực cách mạng quần chúng Tuyệt đối không vào đường thỏa hiệp Tính chất cách mạng: Tính chất cách mạng lúc đầu Cách mạng tư sản đế quốc sau tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa ( độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ) Điểm chưa thống nhất: Xác định kẻ thù Xác định nhiệm vụ Xác định mục tiêu Cương lĩnh trị Đánh đổ giặc Pháp sau đến phong kiến tay sai phản cách mạng Luận cương trị Đánh đổ di tích phong kiến, tay sai đánh đổ Pháp làm cho Đông Dương độc lập Hai nhiệm vụ dân tộc dân chủ tiến hành lúc có quan hệ mật thiết với Nhiệm vụ dân tộc coi nhiệm vụ trọng đại cách mạng Nhiệm vụ Dân chủ cũng dựa vào nhiệm vụ dân tộc để giải Làm cho nước Việt Nam Đánh đổ tàn tích phong hồn tồn độc lập Nhân kiến, bóc lột theo kiểu dân tự do, dân chủ, tiền tư bản, thực thổ Lực lượng cách mạng bình đẳng Tịch thu ruộng đất chia cho dân cày Thành lập phủ cơng nâng binh Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức; lợi dụng trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ tư sản địa cách mạng triệt để Và đánh đổ Pháp làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập Giai cấp vô sản nông dân Chứng minh đời Cương lĩnh trị mang tính khoa học, tính cách mạng tính đắn ? Chứng minh đời Đảng kết hợp chủ nghĩa Mac – Lenin, phong trào công nhân phong trào yêu nước ? Giai cấp công nhân Việt Nam  Là lực lượng có khả tập hợp lực lượng lãnh đạo  Đặc điểm chung:  Là giai cấp tiên tiến  Có tinh thần cách mạng triệt để  Có ý thức tổ chức kỉ luật cao  Tinh thần quốc tế vô sản  Đặc điểm riêng:  Chịu ba tầng lớp áp bóc lột  Có mối liên minh tự nhiên với giai cấp nông dân  Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc  Sớm chịu ảnh hưởng Cách mạng tháng mười Nga tiếp thu Chủ nghĩa Mac – Lenin Giai cấp tư sản Việt Nam  Có phận tư sản: tư sản mại đối tượng cách mạng Tư sản dân tộc đồng minh giai cấp công nhân  Tư sản mại bản:  Quyền lợi gắn liền với tư Pháp  Đồng tình với chủ trương sách thực dân Pháp  Là lực phản động, đối tượng cách mạng  Tư sản dân tộc:  Về mặt kinh tế họ không đủ sức cạnh tranh với đế quốc thường xuyên bị tư sản mại bản, tư sản nước chèn ép  Họ làm giàu cách bóc lột giai cấp cơng nhân nhân dân lao động  Thái độ hai mặt: Chống đế quốc phong kiến, đòi quyền dân tộc, dân chủ Dễ ngả theo đường cải lương, thỏa hiệp  Không thể giai cấp lãnh đạo ... So sánh điểm thống chưa thống Cương lĩnh Luận cương ? Điểm thống nhất: Lãnh đạo cách mạng: … Phương hướng chiến lược: … Quan hệ... Chủ nghĩa xã hội ) Điểm chưa thống nhất: Xác định kẻ thù Xác định nhiệm vụ Xác định mục tiêu Cương lĩnh trị Đánh đổ giặc Pháp sau đến phong kiến tay sai phản cách mạng Luận cương trị Đánh đổ di... trung, tiểu địa chủ tư sản địa cách mạng triệt để Và đánh đổ Pháp làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập Giai cấp vô sản nông dân Chứng minh đời Cương lĩnh trị mang tính khoa học, tính cách mạng tính
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh những điểm thống nhất và chưa thống nhất của cương lĩnh đầu tiên và luận cương,

Từ khóa liên quan