0

Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

37 5,258 124

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 22:10

Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Khối Lớp 1 TUầN 1; Tiết 1: Học hát bài: Quê hơng tơi đẹp Dân Ca: Nùng. Đặt lời: Anh Hoàng. I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Hát đồng đều, rõ ràng. - Biết bài hát Quê hơng tơi đẹp là dân ca Nùng. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Quê hơng tơi đẹp . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Dạy bài hát Quê hơng tơi đẹp : - Giới thiệu bài hát. - Hát mẫu hoạc cho nghe băng. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích. + Hoạt động 2; - Hát kết hợp vận động phụ họa ; - Giáo viên hớng dẫn cho cả lớp thực hiện; + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Nghe hát mẫu. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo giáo viên hớng dẫn. - Vừa hát vừa vỗ tay theo phách; Quê hơng em biết bao tơi đẹp . x x x x - Vừa hát vừa nhún chân theo nhịp. - Lắng nghe. Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Khối Lớp 1 TUầN 2; Tiết 2: Ôn tập hát bài: Quê hơng tơi đẹp Dân Ca: Nùng. Đặt lời: Anh Hoàng. I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca. -Tập biểu diễn bài hát. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Quê hơng tơi đẹp . 2. Đồ dùng dạy học; * Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Trờng Tiểu Học S 1 Qung an + Hoạt động 1; Ôn luyện bài hát Quê hơng tơi đẹp : - Cho học sinh hát kết hợp vận động; vỗ tay - Cho học sinh hát biểu diễn trớc lớp; đơn ca, tốp ca + Hoạt động 2; - Vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca; - Vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết tấu lời ca. + Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Thực hiện theo hớng dẫn của GV. - Thực hiện theo hớng dẫn của GV. - Quê h ơng em biết bao tơi đẹp x x x x x x x - Quê h ơng em biết bao tơi đẹp x x x x x x x - Lắng nghe. Khối Lớp 1 TUầN 3; Tiết 3: Học hát bài: mời bạn vui múa ca Nhạc và lời: Phạm Tuyên I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Hát đồng đều, rõ ràng. - Biết bài hát Mời bạn vui múa ca là của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Mời bạn vui múa ca . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca : - Giới thiệu bài hát. - Nghe xem tranh (chân dung nhạc sĩ) - Nghe hát mẫu. Trờng Tiểu Học S 1 Qung an - Hát mẫu hoặc cho HS nghe băng. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích, chú ý những chỗ lấy hơi. + Hoạt động 2; - Khi học sinh đã hát đợc giáo viên hớng dẫn dùng thanh phách gõ đệm; - Cho học sinh vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng; + Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Tập hát từng câu ngắn theo GV hớng dẫn. Chú ý chỗ lấy hơi - Chú ý hát gõ đệm kết hợp nhún chân. Chim ca líu lo hoa nh đón chào x x xx x x x Bầu trời xanh, nớc long lanh x x xx x x x x La La Lá La Là Là La Là X x xx x x xx Mời bạn cùng vui múa vui ca x x x x x x xx - Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay; Chim ca líu lo hoa nh đón chào. x x xx x x x - Lắng nghe. Khối Lớp 1 TUầN 4; Tiết 4: - Ôn tập hát bài: mời bạn vui múa ca - Trò chơi;theo bài đồng giao Ngựa ông đã về. I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mời bạn vui múa ca . - Tập biểu diễn và vận động phụ họa. - Học bài đồng giao Ngựa ông đã về. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Mời bạn vui múa ca . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng. * Máy catxec và băng. * Một vài thanh que để làm ngựa và roi ngựa. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Ôn bài hát Mời bạn vui múa ca : - Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa. - Tổ chức cho học sinh hát biểu diễn trớc lớp. + Hoạt động 2; - Trò chơi theo bài đồng giao Ngựa ông đã về; - Chia lớp thành nhiều nhóm; nhóm cỡi ngựa, mhóm gõ phách, nhóm gõ trống. + Hoạt đọng cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa. - Từng nhóm, nhân hát biểu diễn trớc lớp. - Tập đọc đồng giao theo đúng tiết tấu; Nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn - Chia lớp thàng từng nhóm vừa đọc lời đồng giao vừa chơi trò chơi c ỡi ngựa - Lắng nghe Khối Lớp 1 TUầN 5; Tiết 5: - Ôn tập 2 hát bài: * quê hơng tơi đẹp * mời bạn vui múa ca . I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca - Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay và kết hợp vừa hát vừa múa phụ họa. - Biết hát kết hợp trò chơi. II. thiết bị dạy học: * Nhạc cụ quen dùng. * Một số nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Trờng Tiểu Học S 1 Qung an + Hoạt động 1; Ôn bài hát Quê hơng tơi đẹp : - Cho cả lớp ôn tập bài hát; - Tổ chức cho từng nhóm hát biểu diễn tr- ớc lớp kết hợp vài động tác phụ họa. + Hoạt động 2; Ôn tập bài hát; Mời bạn vui múa ca - Cho cả lớp ôn tập bài hát; + Hoạt động 3; - Trò chơi cỡi ngựa theo bài đồng giao; Ngựa ông đã về. + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Từng nhóm hát biểu diễn trớc lớp kết hợp vài động tác phụ họa - Hát kết hợp vỗ tay họăc gõ đệm theo phách và tiết tấu. - Chơi cỡi ngựa theo bài đồng giao; Ngựa ông đã về. - Lắng nghe Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Khối Lớp 1 TUầN 6; Tiết 6: Học hát bài: tìm bạn thân Nhạc và lời; Việt Anh. I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 1 của bài hát. - Hát đồng đều, rõ ràng. - Biết bài hát Tìm bạn thân là của nghệ sĩ Viêt Anh sáng tác. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Tìm bạn thân . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Dạy bài hát Tìm bạn thân : - Giới thiệu bài hát. - Hát mẫu hoặc cho nghe băng. - Đọc lời ca theo từng câu ngắn. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích đến khi thuộc hết lời 1. + Hoạt động 2; Hát kết hợp vận động phụ họa; GV hớng dẫn từng nhóm; + Hoạt động cuối: - Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên d- ơng và phê bình. - Nghe, xem tranh (chân dung NS). - Nghe hát mẫu. - Tập hát từng câu theo GV hớng dẫn. - Vừa hát vừa vỗ tay đệm theo phách; Nào ai ngoan ai xinh ai tơi x x x x - Vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Nào ai ngoan ai xinh ai tơi x x x x - Lắng nghe. Khối Lớp 1; Trờng Tiểu Học S 1 Qung an TUầN 7; Tiết 7: Học hát bài: tìm bạn thân (tiếp theo) Nhạc và lời; Việt Anh. I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 2 của bài hát. - Hát đồng đều, rõ ràng. - HS thực hiện vài động tác phụ họa. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Tìm bạn thân . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Dạy bài hát Tìm bạn thân : - Giới thiệu bài hát. - GV hát mẫu hoặc cho nghe băng. - HS đọc đồng thanh lời 2 rồi hát lại lời 1. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích đến khi thuộc hết lời 2. - Tập hát luôn phiên các nhóm cho đến khi thuộc bài. - Tập thể lớp cùng hát cả bài ca. + Hoạt động 2; Dạy hát kết hợp vận động phụ họa; GV hớng dẫn từng nhóm lên biểu diễn tr- ớc lớp; + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Nghe, xem tranh (chân dung NS). - Nghe hát mẫu. - Đọc đồng thanh lời 2. - Tập hát từng câu theo GV hớng dẫn. - Từng nhóm hát luôn phiên. - Cả lớp cùng hát đến khi thuộc bài. - Từng nhóm lên hát trớc lớp kết hợp biểu diễn. - Lắng nghe Khối Lớp 1; TUầN 8; Tiết 8: Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Học hát bài: lý cây xanh Dân ca;Nam Bộ. I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca. - Hát đồng đều, rõ ràng. - HS biết bài hát Lý cây xanh là bài Dân ca Nam Bộ. II. thiết bị dạy học: 1. Hát chuẩn xác bài hát Lý cây xanh . 2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng. * Máy catxec và băng. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Dạy bài hát Lý cây xanh . - Giới thiệu bài hát. - GV hát mẫu hoặc cho nghe băng. - HS đọc đồng thanh lời bài hát. - Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích đến khi thuộc hết bài. - Tập thể lớp cùng hát cả bài ca. + Hoạt động 2; Dạy hát kết hợp vận động phụ họa; GV hớng dẫn từng nhóm lên biểu diễn tr- ớc lớp; + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Nghe, xem tranh(chân dung NS). - Nghe hát mẫu. - Cả lớp đọc lời ca và tập hát từng câu theo GV hớng dẫn. - lu ý những tiếng luyến 2 nốt nhạc; đậu, trên, líu - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca; x x x x x x x - Lắng nghe. Khối Lớp 1; TUầN 9; Tiết 9: Trờng Tiểu Học S 1 Qung an - Ôn tập hát bài: lý cây xanh - Tập nói thơ theo tiết tấu I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca. -Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa. - Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài Lý cây xanh II. thiết bị dạy học: - Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. * Máy catxec và băng. * Su tầm một số bài thơ 4 chữ. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hoạt động 1; Ôn luyện bài hát Lý cây xanh - Cho học sinh hát tập thể kết hợp vỗ tay - Cho học sinh hát biểu diễn trớc lớp; + Hoạt động 2; - Tập nói thơ theo tiết tấu, - Cho HS nói theo tiết tấu trên bằng chính lời ca của bài Lý cây xanh và vận dụng những câu thơ khác. - Cho HS biết đoạn thơ nói về các loài chim; chim sáo, chim liếu điếu, cim chìa vôi, chim chèo bẻo. - Cho HS đọc đồng thanh đoạn thơ kết hợp gõ đệm theo âm hình tiết tấu. - Từ cách đọc tiết tấu trên GV vận dụng cho HS đọc các câu thơ khác. + Hoạt động 3; - Cho HS hát lại bài hát Lý cây xanh +Hoạt động cuối:Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình. - Ôn luyện bài hát Lý cây xanh theo hớng dẫn của GV. - Hát kết hợp vỗ tay. - Hát biểu diễn trớc lớp: đơn ca, tốp ca. - Tập nói thơ theo tiết tấu, - HS biết đoạn thơ nói về các loài chim; chim sáo, chim liếu điếu, cim chìa vôi, chim chèo bẻo. Vừa đi vừa nhảy là anh sáo xinh Hay nói linh tinh là cô liếu điếu Hay nghịch hay tếu là cậu chìa vôi Hay chao đớp mồi là chim chèo bẻo. - Câu thơ khác: - Vừa hát vừa gõ đệm Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh - Lắng nghe. [...]... hấp dẫn - Lắng nghe Khối Lớp 1; TUầN 17 ; Tiết 17 ; - Tập biểu diễn các bài hát đã học - Trò chơi âm nhạc I Mục tiêu: - Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trớc lớp - Qua trò chơi âm nhạc giúp cho các em phát triển khả năng nghe và nhạy cảm với tiết tấu trong âm nhạc II thiết bị dạy học: - Nhạc cụ quen dùng, tập đệm các bài hát - Chuẩn bị trò chơi âm nhạc( SGVtrang 41) III Các hoạt động dạy... động 2; Giới thiệu cách đánh nhịp 2/4 gồm có 2 phách: mạnh (1) - nhẹ (2) - Làm mẫu cách đánh nhịp 2/4 - Cả lớp hát: nửa lớp vỗ tay theo phách; nửa lớp đánh nhịp bằng tay phải rồi đổi phiên + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình Hoạt động của HS - Cả lớp hát ôn - Chia nhóm hát nối tiếp + nhóm 1: hát câu 1 + nhóm 2: hát câu 2 + nhóm 3: hát câu 3 + Cả lớp cùng hát câu 4 -... Tiểu Học S 1 Qung an Khối Lớp 1; TUầN 18 ; Tiết 18 Kiểm tra học kỳ Khối Lớp 1 Trờng Tiểu Học S 1 Qung an TUầN 19 ; Tiết 19 : Học hát bài: bầu trời xanh Nhạc và lời: NGUYễN VăN QUỳ I Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca - Hát đồng đều, rõ ràng - HS biết bài hát Bầu trời xanh là bài của tác giả Nguyễn Văn Quỳ II thiết bị dạy học: 1 Hát chuẩn xác bài hát Bầu trời xanh 2 Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen... Hoạt động 2; Nghe hát hoặc nghe nhạc - Cho hs nghe 1 bài hát thiếu nhi hoặc - HS chú ý lắng nghe và phát biểu trích 1 bài nhạc không lời cảm nhận + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình - HS lắng nghe Khối Lớp 1 TUầN 29; Tiết 29: Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Thứ ,ngày tháng năm 200 Học hát bài: đi tới trờng Nhạc: Đức Bằng Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ) I Mục tiêu: - HS hát... Nghe hát (hoặc nghe nhạc) Cho Hs nghe băng nhạc 1 bài hát thiếu - HS chú ý lắng nghe và phát biểu cảm nhi chọn lọc hoặc trích đoạn 1 khúc nhận nhạc không lời + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình - HS lắng nghe Khối Lớp 1 TUầN 34 ; Tiết 34 Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Thứ ,ngày tháng ôn tập năm 200 I Mục tiêu: - HS thuộc tất cả những bài hát đã học trong năm học - HS phân... ra (âm thấp) HS để tay lên đùi - Khi nhận ra (âm trung) HS để tay lên ngực - Khi nhận ra (âm cao) HS giơ 2 tay lên cao Lắng nghe Khối Lớp 1 TUầN 21; Tiết 21: Thứ ,ngày tháng năm 200 Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Học hát bài: tập tầm vông Nhạc và lời: NGUYễN VăN QUỳ I Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca - Hát đồng đều, rõ ràng - HS tham gia trò chơi theo nội dung bài hát II thiết bị dạy học: 1 Hát... và vận động theo hớng dẫn - Cả lớp thực hiện - Lắng nghe Khối Lớp 1 TUầN 27; Tiết 27: Trờng Tiểu Học S 1 Qung an Thứ ,ngày tháng năm 200 Học ôn bài hát: hoà bình cho bé Nhạc và lời: Huy Trân I Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca - HS biết một số động tác vận động phụ hoạ - HS đợc giới thiệu về cách đánh nhịp II thiết bị dạy học: 1 Hát chuẩn xác, có sắc thái biểu cảm; chuẩn bị động tác vận động... Hoạt động của GV + Hoạt động 1 Ôn tập 2 bài hát * Nội dung 1: Ôn tập BH Bầu trời xanh - Cả lớp cùng hát BH - Cho HS vỗ tay đệm cho BH theo phách và theo tiết tấu lời ca - Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ - Gọi 1 số nhóm lên biểu diễn trớc lớp * Nội dung 2: Ôn tập BH Tập tầm vông - Cả lớp cùng hát BH - Cho HS gõ đệm theo phách và theo nhịp 2 - Chia đôi lớp1 bên gõ đệm,1bên hát và ngợc lại -Tổ chức... GV + Hoạt động 1; Ôn tập bài hát Bầu trời xanh - Ôn luyện hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Luyện tập theo tổ, nhóm, vừa hát vừa kết hợp vỗ tay - Hớng dẫn vận động phụ hoạ + Hoạt động 2; - Phân biệt âm thanh cao thấp * GV hát âm hoặc đánh đàn 3âm: Mi (âm thấp) Son (âm trung) Đố (âm cao) + Hoạt động cuối: Kết thúc tiết học GV nhận xét; Tuyên dơng và phê bình Hoạt động của HS - Cả lớp cùng hát - Hát... bình - Lắng nghe Khối Lớp 1; TUầN 11 ; Tiết 11 : Học hát bài: đàn gà con I Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca - Hát đồng đều, rõ ràng - HS biết bài hát Đàn gà con là bài của tác giả Việt Anh II thiết bị dạy học: 1 Hát chuẩn xác bài hát Đàn gà con 2 Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ quen dùng * Máy catxec và băng III Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV + Hoạt động 1; Nhạc; phi líp pen cô . 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. - Lắng nghe. Khối Lớp 1; TUầN 11 ; Tiết 11 : Học hát bài: đàn gà con Nhạc; phi líp pen cô. Lời: Việt Anh. I. Mục tiêu: -. Khối Lớp 1; TUầN 17 ; Tiết 17 ; - Tập biểu diễn các bài hát đã học - Trò chơi âm nhạc I. Mục tiêu: - Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trớc lớp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm, Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm,

Hình ảnh liên quan

- Gọi 2 nhóm lên bảng hát đối đáp cả bài (nhóm hỏi - nhóm trả lời). - Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

i.

2 nhóm lên bảng hát đối đáp cả bài (nhóm hỏi - nhóm trả lời) Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Gọi một số nhóm lên bảng thực hiện. - Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

i.

một số nhóm lên bảng thực hiện Xem tại trang 29 của tài liệu.
-Tập hát theo hình thức đối đáp - Tổ chức cho hs biểu diễn trớc lớp. - Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

p.

hát theo hình thức đối đáp - Tổ chức cho hs biểu diễn trớc lớp Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Gọi một số nhóm, cá nhân lên bảng thực hiện khuyến khích các em vận động phụ hoạ theo các em sáng tạo. - Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

i.

một số nhóm, cá nhân lên bảng thực hiện khuyến khích các em vận động phụ hoạ theo các em sáng tạo Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Lên bảng thực hiện - Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

n.

bảng thực hiện Xem tại trang 36 của tài liệu.