0

816 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 (Có đáp án)

135 580 2
  • 816 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 (Có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 13:00

Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu1: Hãy chọn định nghĩa xác oxit số phương án sau: A Oxit hợp chất nguyên tố, có nguyên tố oxi B Oxit hợp chất có chứa nguyên tố oxi C Oxit hợp chất kim loại oxi D Oxit hợp chất phi kim oxi E Oxit hợp chất oxi nguyên tố khác Đáp án: E Câu2: Oxit bazơ sau dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) phòng thí nghiệm? A CuO B ZnO C CaO D PbO Đáp án: C Câu3: Oxit axit sau dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) phòng thí nghiệm? A SO2 B SO3 C N2O5 D P2O5 Đáp án: D Câu4: Oxit sau oxit lưỡng tính ? A CaO B ZnO C NiO D BaO Đáp án: B Câu5: Oxit sau oxit trung tính ? A N2O B N2O5 C P2O5 D Cl2O7 Đáp án: A Câu6: Cho lượng hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol : Phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp là: A 20% 80% B 30% 70% C 40% 60% D 50% 50% Đáp án: D Câu7: Cho 3,2g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol : Khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp là: A 1,1 g 2,1 g B 1,4 g 1,8 g C 1,6 g 1,6 g D 2,0 g 1,2 g Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Đáp án: C Câu8: Cho 3,2g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol : Số mol HCl tham gia phản ứng là: A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,2 mol D 0,25 mol Đáp án: A Câu9: Cho 3,2 g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol : Khối lượng CuCl2 FeCl3 hỗn hợp là: A 2,7 g 3,25 g B 3,25 g 2,7 g C 0,27 g 0,325 g D 0,325 g 0,27 g Đáp án: A Câu10: Cho hỗn hợp CuO Fe2O3 (trong chất chiếm 50% khối lượng) tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol là: A : B : C : D : Đáp án: A Câu11: Cho hỗn hợp CuO Fe2O3 (có khối lượng nhau) tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối CuCl2 FeCl3 Tỉ số khối lượng muối thu là: A 0,38 B 0,83 C 0,50 D Không xác định Đáp án: B Câu12: Hỗn hợp CuO Fe2O3 có tỉ lệ mol tương ứng : Cho hỗn hợp tác dụng hết với dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol là: A : B : C : D : Đáp án: C Câu13: Cho a gam hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 1M thu muối có tỉ lệ mol : Giá trị a là: A 1,6 g B 2,4 g C 3,2 g D 3,6 g Đáp án: C Câu14: Cho 3,2 g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol : Nồng độ mol dung dịch HCl là: Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 A 0,5 M B 1M C 1,5 M D M Đáp án: B Câu15: Cho 3,2 g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch chứa muối có tỉ lệ mol : V có giá trị là: A 50 ml B 100 ml C 150 ml D 200 ml Đáp án: B Câu16: Để làm khơ khí CO2 cần dẫn khí qua: A H2SO4 B NaOH rắn C CaO D KOH rắn Đáp án: A Câu17: Nồng độ khí CO2 khơng khí tăng làm ảnh hưởng đến môi trường do: A Là khí độc B Làm giảm lượng mưa C Tạo bụi D Gây hiệu ứng nhà kính Đáp án: D Câu18: Cho chất: N2O5 , NO, NO2 , N2O , N2O3 Chất có thành phần phần trăm khối lượng oxi nhỏ là: A N2O5 B NO C NO2 D N2O E N2O3 Đáp án: D Câu19: Oxit sau giàu oxi ? A Al2O3 B N2O3 C P2O5 D Fe3O4 Đáp án: B Câu20: Nếu hàm lượng sắt 70% oxit oxit sau: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng có oxit phù hợp Đáp án: B Câu21: Các chất đây, chất có phần trăm khối lượng oxi lớn ? Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 A CuO B Cu2O C CuSO4 D SO2 E SO3 Đáp án: E Câu22: Hãy chọn chất có phần trăm khối lượng sắt lớn chất sau: A FeS B FeS2 C FeO D Fe2O3 E Fe3O4 Đáp án: C Câu23: Cho chất: Cu2S , CuS, CuO, Cu2O Hai chất có phần trăm khối lượng Cu là: A Cu2S Cu2O B CuS CuO C Cu2S CuO D Khơng có cặp chất Đáp án: C Câu24: Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 Sản phẩm cho hấp thụ vào 18 g dung dịch H2SO4 80% Sau hấp thụ nồng độ H2SO4 là: A 20 % B 30 % C 40 % D 50 % Đáp án: C Câu25: Khử 16g Fe2O3 CO dư, sản phẩm khí thu cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu a g kết tủ A Giá trị a là: A 10g B 20g C 30g D 40g Đáp án: C Câu26: Khử hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp CuO Fe2O3 H2 thấy tạo 1,8g H2O Khối lượng hỗn hợp kim loại thu là: A 4,5 g B 4,8 g C 4,9 g D 5,2 g Đáp án: B Câu27: Cho 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 ( số mol FeO số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl M Giá trị V là: A 0,04 lít Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 B 0,08 lít C 0,12 lít D 0,16 lít Đáp án: B Câu28: Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 CuO với phần trăm khối lượng tương ứng 66,67% 33,33% luồng khí CO vừa đủ, tỉ lệ mol khí CO2 tạo từ hai oxit kim loại tương ứng là: A : B : C : D Kết khác Đáp án: B Câu29: Khử hoàn toàn 11,6g oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 20g kết tủa Công thức oxit sắt là: A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Không xác định Đáp án: B Câu30: X oxit sắt Biết 1,6g X tác dụng vừa hết với 30ml dung dịch HCl 2M X oxit sắt? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Đáp án: B Câu31: Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Cơng thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Đáp án: B Câu32: Khử 4,64g hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol CO thu chất rắn B Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 1,97g kết tủa Khối lượng chất rắn B là: A 4,4g B 4,84g C 4,48g D 4,45g Đáp án: C Câu33: Khử 4,64g hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol CO thu chất rắn Hòa tan hoàn toàn B dung dịch HNO3 thu khí NO NO2 có tỉ lệ mol : Tổng thể tích khí là: A 0,1523 lít B 0,1269 lít C 0,1692 lít D 0,1629 lít Đáp án: D Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu34: Cần gam kẽm để tác dụng vừa đủ với lượng H2SO4 điều chế từ 1,6g S? A 16,1g B 1,3g C 3,25g D 8,05g Đáp án: C Câu35: Cho 12g hỗn hợp gồm MgO Ca tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 2,24 lít khí đktc Phần trăm khối lượng MgO Ca hỗn hợp là: A 33,3% 66,7% B 23,7% 76,3% C 66,7% 33,3% D 53,3% 46,7% Đáp án: C Câu36: Cho m g hỗn hợp Cu, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu (m+62) gam muối khan Nung hỗn hợp muối khan khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng là: A (m+8) g B (m+16) g C (m+4) g D (m+31) g Đáp án: A Câu37: Kim loại sau có nhiệt độ nóng cháy thấp số tất kim loại? A K (kali) B Rb (rubidi) C Cs (xesi) D Hg (thủy ngân) Đáp án: D Câu38: Kim loại sau có độ cứng lớn số tất kim loại? A W (vonfam) B Cr (crom) C Fe (sắt) D Cu (đồng) Đáp án: B Câu39: Kim loại sau kim loại mềm số tất kim loại? A Li (liti) B Cs (xesi) C Na (natri) D K (kali) Đáp án: B Câu40: Kim loại sau kim loại dẻo số kim loại? A Ag (bạc) B Au (vàng) C Al (nhơm) D Cu (đồng) Đáp án: B Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu41: Cho m g hỗn hợp Cu, Fe, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, dư thu (m+31) g muối nitrat Nếu cho m g hỗn hợp kim loại tác dụng với oxi oxit CuO, Fe2O3, Al2O3 khối lượng oxit là: A (m+32) g B (m+16) g C (m+4) g D (m+48) g Đáp án: C Câu42: Cho 29g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 lỗng thấy V lít khí H2 đktc Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 86,6g muối khan Giá trị V là: A 6,72 lít B 13,44 lít C 22,4 lít D 4,48 lít Đáp án: B Câu43: Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M Khối lượng muối sunfat tạo dung dịch là: A 5,81 g B 5,18 g C 6,18 g D 6,81 g Đáp án: D Câu44: Để tác dụng hết với 20g hỗn hợp gồm Ca MgO cần V ml dung dịch HCl 2M Thể tích V là: A 400 ml B 450 ml C 500 ml D 550 ml Đáp án: C Câu45: Cho 20 g hỗn hợp Mg Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu V lít khí H2 (đktc) dung dịch A Cho NaOH dư vào A, lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng khơng đổi cân nặng 28g Giá trị V là: A 11,2 l B 22,4 l C 1,12 l D 2,24 l Đáp án: A Câu46: Cho phương trình hóa học sau: Cu + H2SO4 > CuSO4 + SO2 + 2H2O (1) 2SO2 + O2 > 2SO3 (2) Nếu cho 6,4g Cu tham gia phản ứng cần lít O2 đktc để oxi hóa hồn tồn lượng SO2 thu thành SO3? A 1,12 lít B 2,24 lít C 2,8 lít D 3,36 lít Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Đáp án: A Câu47: Cho 14,5 g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 lỗng thấy 6,72 lít H2 đktc Cơ cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu là: A 34,2 g B 43,3 g C 33,4 g D 33,8 g Đáp án: B Câu48: Hòa tan hồn tồn 14,7 g hỗn hợp Mg, Zn, Ni dung dịch HCl thấy thoát 6,72 lít H2 (đktc) Khối lượng muối tạo dung dịch là: A 25 g B 26 g C 30 g D 36 g Đáp án: D Câu49: Cho 4,2 g hỗn hợp kim loại Mg Zn phản ứng hồn tồn với dung dịch HCl 2,24 lít H2 đktc Khối lượng muối tạo dung dịch là: A 9,75g B 9,5g C 6,75g D 11,30g Đáp án: D Câu50: Để trung hoà 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,3 M H2SO4 0,1 M cần dùng V lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M V có giá trị là: A 400 ml B 500 ml C 300 ml D 250 ml Đáp án: D Câu51: Cần điều chế lượng đồng sunfat Phương pháp sau tốn axit sunfuric nhất? A H2SO4 tác dụng với Cu B H2SO4 tác dụng với CuO C H2SO4 tác dụng với Cu(OH)2 D H2SO4 tác dụng với Cu2O Đáp án: A Câu52: Khí O2 bị lẫn tạp chất khí CO2 , SO2 , H2S Có thể dùng chất sau đẩy để loại bỏ tạp chất? A Nước B Dung dịch H2SO4 loãng C Dung dịch CuSO4 D Dung dịch Ca(OH)2 Đáp án: D Câu53: Chọn câu câu sau? Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 A Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại đứng trước hidro dãy hoạt động hóa học kim loại B Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại đứng sau hidro dãy hoạt động hóa học kim loại C Axit H2SO4 đặc, nóng phản ứng với tất kim loại D Axit H2SO4 đặc phản ứng với kim loại khơng giải phóng hidro Đáp án: B ;C ;D Câu54: Từ 176g FeS điều chế gam H2SO4 ? ( Giả sử phản ứng có hiệu suất 100%) A 64g B 128g C 196g D 192g Đáp án: C Câu55: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng, dư Cơ cạn dung dịch thu sau phản ứng hỗn hợp muối khan A Nung A đến khối lượng không đổi thu chất rắn B có khối lượng là: A 26,8 g B 13,4 g C 37,6 g D 34,4 g Đáp án: C Câu56: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt số tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Đáp án: B Câu57: Cho a g hỗn hợp gồm CaS FeO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,5 M Giá trị a là: A 1,4 g B 1,6 g C 2,6 g D 3,6 g Đáp án: D Câu58: Để tác dụng hết với 40 g Ca cần V ml dung dịch Nếu để tác dụng hết với V ml dung dịch HCl khối lượng MgO cần lấy là: A 36g B 38g C 40g D 42g Đáp án: C Câu59: Cho a g kim loại đồng tác dụng hết với axit H2SO4 đặc, nóng thu V lít khí ( đktc) Oxi hóa tồn lượng khí sinh (giả sử hiệu suất 100%) cho sản phẩm thu tác dụng với nước 200g dung dịch H2SO4 19,6% Giá trị a là: A 19,2 g B 25,6 g Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 C 32 g D 38,4 g Đáp án: B Câu60: Cho a g CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu 200g dung dịch CuSO4 nồng độ 16% Giá trị a là: A 12g B 14g C 15g D 16g Đáp án: D Câu61: Kim loại sau nhẹ ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) số tất kim loại? A Liti (Li) B Natri (Na) C Kali (K) D Rubidi (Rb) Đáp án: A Câu62: Chọn câu phát biển nhất: Sắt, đồng, nhôm có tính chất vật lí giống nhau: A Đều có ánh kim B Đều có tính dẫn điện, dẫn nhiệt C Đều kéo dài dát mỏng D Cả A, B, C Đáp án: D Câu63: Trong số kim loại: Ag, Hg, Cu, Al kim loại nặng nhất? A Ag B Hg C Cu D Al Đáp án: B Câu64: Chọn số liệu cột (II) để ghép với phần câu cột (I) cho phù hợp Cho khối lượng riêng (g/cm3) số kim loại sau: Al : 27 Li : 0,53 K : 0,86 Ca : 1,54 Cột I A Thể tích mol Al là: B Thể tích mol Li là: C Thể tích mol K là: D Thể tích mol Ca là: Cột II 1) 13,20 cm3 2) 25,97 cm3 3) 10 cm3 4) 33,54 cm3 5) 45,35 cm3 Đáp án: a) 10 cm3 b) 13,20 cm3 c) 45,35 cm3 d) 25,97 cm3 Câu65: Cho 1,44g kim loại M có giá trị vào dung dịch H2SO4 lỗng, dư, phản ứng xong thu 1,344 lít H2 đktc dung dịch A Khối lượng muối dung dịch A là: Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 B Dùng khí oxi C Dùng dung dịch Brom D Dùng khí oxi H2 Đáp án: C Câu729 Biết 0,01 mol hiđrocacbon X tác dụng với tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M Vậy X hiđrocacbon số chất sau: A CH4 B C2H2 C C2H4 D C6H6 Đáp án: C Câu730 Những công thức sau công thức cấu tạo C4H10 A CH3 – CH2 – CH2 – CH3 B C CH3 – CH2 – CH – CH4 D CH2 – CH3 – CH2 – CH3 Đáp án: A Câu731 Đốt cháy 3g chất hữu A, thu 8,8g khí CO2 5,4g H2O Trong chất hữu A chứa nguyên tố nào: A C, H, O B C, H C C, H, N D C, H, Cl Đáp án: B Câu732 Đốt cháy 28 mol hỗn hợp khí metan axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi Thành phần phần trăm khí hỗn hợp là: (Các thể tích cháy đo điều kiện)? A 20% 80% B 25% 75% C 22% 78% D 60% 40% Đáp án: A Câu733 Hãy chọn câu đúng: Rượu etylic phản ứng với natri vì: A Trong phân tử có nguyên tử oxi B Trong phân tử có nhóm - OH C Trong phân tử có nguyên tử hidro nguyên tử oxi D Trong phân tử có phân tử hidro, oxi cacbon Đáp án: B Câu734 Tính số mol rượu etylic có 500 ml chai rượu 450 A 100 ml B 300 ml C 225 ml D 400 ml Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Đáp án: C Câu735 Hãy chọn câu câu sau: A Rượu 450 sơi có nhiệt độ khơng thay đổi B Trong 100g rượu 480, có 480 rượu 55g H2O C Kali có khả đẩy tất nguyên tử hidro khỏi phân tử rượu etylic D Trong phân tử rượu etylic, Kali đẩy nguyên tử hidro nhóm -OH Đáp án: D Câu736 Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu A chứa nguyên tố C, H, O thu 6,6g khí CO2 3,6g H2O Xác định công thức phân tử A, biết khối lượng mol A 60g A C2H6O B C3H8O C C2H4O D Kết khác Đáp án: B Câu737 Đốt cháy hồn tồn 9,2g rượu etylic Tính thể tích khí CO2 tạo đktc A 3,36 lít B 4,48 lít C 6,68 lít D 8,96 lít Đáp án: D Câu738 Axit axetic có tính axit phân tử: A Có nguyên tử oxi B Có nhóm - OH C Có nhóm - OH nhóm D Có nhóm - OH Đáp án: D Câu739 Axit axetic tác dụng với chất chất sau: A MgO B KOH C Cu D BaSO4 Đáp án: A ;B Câu740 Chọn câu câu sau: A Những chất có nhóm - OH - COOH tác dụng với KOH B Những chất có nhóm - OH tác dụng với KOH C Những chất có nhóm - COOH tác dụng với KOH, khơng tác dụng với K D Những chất có nhóm - OH tác dụng với K, chất có nhóm - COOH vừa tác dụng với K, vừa tác dụng với KOH Đáp án: D Câu741 Cho 60g CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu 55g CH3COOCH2CH3 có mặt H2SO4 đặc nóng Tính hiệu suất phản ứng? A 55,2% B 58,6% C 62,5% Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án D 70,1% Đáp án: C Câu742 Cho phương trình: Hãy tìm chất A, B, C, D cho phương trình chất sau: A C2H5OH B C2H4 C CH3COOC2H5 D CH3COOH Đáp án: ỏp ỏn: A l C2H4 B C2H5OH C CH3COOH D CH3COOC2H5 Câu743 A, B, C chất hữu có có tính chất sau: - Khí đốt cháy A, B thu số mol CO2 số mol H2O - B làm màu Brom - C tác dụng với Na - A tác dụng với Na NaOH Hỏi A, B, C chất số chất sau: A CH3COOH B C3H7OH C CH2 = CHCH2CH3 §¸p ¸n: A CH3COOH B C3H7OH C CH2 = CHCH2CH3 Câu744 Cho chất sau: 1) CH3COOH 2) C2H4 3) (- CH2 - CH2 -)n 4) C2H4Br2 Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ đây: A B CH2 = CH2 Đáp án: 1) B 2) A CH3CH2OH (CH3COO)2Ca → B Năm học : 2017 - 2018 Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 3) E 4) D Câu745 Chọn câu câu sau: A Dầu ăn este axit béo B Dầu ăn este glixerol C Dầu ăn este glixerol axit béo D Dầu ăn hỗn hợp este glixerol axit béo Đáp án: D Câu746 Chọn phương pháp làm vết dầu ăn dính vào quần áo A Giặt nước nóng B Giặt xà phòng C Tẩy giấm D Tẩy cồn 900 Đáp án: B ;D Câu747 Tính khối lượng chất béo (C17H35COO)3C3H5 tối thiểu để điều chế C17H35COONa dùng làm xà phòng Biết hao hụt trình sản xuất 20% A 1,2 B 1,25 C 1,3 D 1,211 Đáp án: D Câu748 Có lọ nhãn đựng chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic benzene Chọn cách thích hợp để nhận biết: A Dùng phenolphthalein dung dịch NaOH B Dùng quỳ tím dung dịch CaCO3 C Dùng dung dịch NaOH K Đáp án: B Câu749 Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic người ta giấm ăn Từ 10 lít rượu 80 điều chế gam axit axetic Biết hiệu suất trình lên men 92% rượu etylic có D = 0,8g/cm3 A 768g B 678g C 891g D Kết khác Đáp án: A Câu750 Cho 180g axit axetic tác dụng với 138g rượu etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác Khi phản ứng kết thúc có 66,7% lượng axit axetic chuyển thành este Khối lượng este sinh là: A 177g B 175,9g C 176g D Kết khác Đáp án: C Câu751 Cho phương trình sau: Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Chọn chất thích hợp điền vào phương trình A H2O B CaCO3 C K D C2H5COONa Đáp án: 1) D 2) A 3) C 4) B Câu752 Cho sơ đồ biến hóa sau: Glucozo → rượu etylic → (1) → Canxiaxetat Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ chất sau: A CH3COOH B C3H7OH C C2H5ONa D CH3OH Đáp án: A Câu753 Chọn cách thích hợp để phân biệt dung dịch glucozo axit axetic cách sau: A Dùng dung dịch Natrihidroxit B Dùng dung dịch Natricacbonnat C Dùng dung dịch Natriclorua Đáp án: B Câu754 Tính khối lượng glucozo cần lấy để pha 200 ml dung dịch glucozo 5% có D = 1g/cm3 A 12,5g B 10,1g C 15,6g D Kết khác Đáp án: A Câu755 Đun 10 ml dung dịch glucozo với lượng dư Ag2O amoniac, người ta thấy sinh 1,08g bạc Nồng độ mol dung dịch glucozo là: A 0,25 M B 0,49 M C 0,5 M D Kết khác Đáp án: C Câu756 Chọn câu câu sau: A Saccarozo bị thủy phân tạo phân tử C6H12O6 B Saccarozo bị thủy phân đun nóng dung dịch axit C Saccarozo không bị thủy phân đun nóng dung dịch axit D Saccarozo bị thủy phân thành glucozo fructozo đun nóng dung dịch axit Đáp án: D Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu757 Cho sơ đồ sau: Saccarozo → glucozo → → Natrietylat Chọn chất thích hợp chất sau: A Rượu etylic B Axit axetic C Etyaxetat D Frutozo Đáp án: A Câu758 Từ mía chứa 13% saccarozo thu kg saccarozo Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 82% A B 0,8 C 0,16 D Kết khác Đáp án: C Câu759 Chọn câu câu sau: A Xenlulozo tinh bột có phân tử khối B Xenlulozo có phân tử khối nhỏ tinh bột C Xenlulozo tinh bột có phân tử khối D Xenlulozo tinh bột có phân tử khối lớn, phân tử khối xenlulozo lớn nhiều so với tinh bột Đáp án: D Câu760 Người ta sản xuất rượu etylic từ tinh bột theo sơ đồ sau: Tính khối lượng rượu điều chế từ bột chứa 70% tinh bột, biết hao hụt sản xuất 15% A 337,5 kg B 338 kg C 339 kg D 400 kg Đáp án: B Câu761 Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo giai đoạn sau: Tính khối lượng rượu etylic thu từ tinh bột A 0.386 B 0.490 C 0.561 D Kết khác Đáp án: A Câu762 Trong ống nghiệm không nhãn chứa riêng biệt dung dịch sau: Axit axetic, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng Bằng cách nhận dung dịch đó? A Dùng dung dịch Iot, quỳ tím, đun nóng B Dùng phenolphtalein, dung dịch Brom, đun nóng Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 C Dùng dung dịch CaCO3 , dung dịch Brom, đun nóng Đáp án: A Câu763 Chọn câu đúng: A Protein có khối lượng phân tử lớn cấu tạo đơn giản B Protein có khối lượng phân tử lớn nhiều phân tử aminoaxit giống tạo nên C Protein có khối lượng phân tử lớn cấu tạo phức tạp nhiều aminoaxit tạo nên D Protein có khối lượng phân tử lớn nhiều aminoaxit tạo nên Đáp án: C Câu764 Trong số chất sau: Chất chứa nhiều chất béo nhất? A Gạo B Dầu lạc C Trứng D Kẹo Đáp án: B Câu765 Khi phân tích chất X tách từ sản phẩm thủy phân từ protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử X 75g Đốt cháy 1,5g X tạo 1,76g CO2 , 0,9g H2O O, 28g N2 Công thức phân tử X là: A C3H7O2N B C2H5ON C C2H5O2N D Kết khác Đáp án: C Câu766 Phân tử polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo bởi: A Nhiều đoạn mạch B Nhiều loại nguyên tử liên kết với C Nhiều loại nguyên tố liên kết với D Nhiều mắt xích liên kết với Đáp án: D Câu767 Polivinyclorua (PVC) polime có nhiều ứng dụng thực tiễn làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải, sơn PVC có cấu tạo mạch sau: Cơng thức mắt xích PVC là: A B – CH2 – Cl – CH – C D Công thức khác Đáp án: A Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu768 Khi đốt cháy loại polime thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O = 1:1 Hỏi polime thuộc loại số polime sau: A Polietilen B Polivinylclorua C Protein D Tinh bột Đáp án: A Câu769 Có lọ bị nhãn đựng dung dịch Na2CO3 CaCO3 Chọn phương pháp thích hợp phân biệt dung dịch A Dùng dung dịch H2-SO4 B Dùng dung dịch KOH C Dùng dung dịch HCl Đáp án: A Câu770 Cho sơ đồ sau: Fe → FeCl3 → … → Fe2O3 Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ A Fe(NO3)2 B Fe(OH)3 C Fe(OH)2 Đáp án: B Câu771 Một thuốc thử sau phân biệt dung dịch Na2SO4 Na2CO3 A Dung dịch HCl B Dung dịch Pb(NO3)2 C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch BaCl2 Đáp án: A Câu772 Nhận biết gói bột màu đen: CuO, MnO2 , Ag2O FeO, ta dùng chất chất sau: A Dùng dung dịch H2-SO4 B Dùng dung dịch HCl C Dùng dung dịch HNO3 loãng D Tất không Đáp án: B Câu773 Cho 16g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO hòa tan hết dung dịch HCl Sau phản ứng cần trung hòa lượng axit dư 50g dung dịch Ca(OH)2 14,8% Sau đem cạn dung dịch 46,25g muối khan Thành phần phần trăm Fe2O3 MgO là: A 40% 60% B 30% 70% C 50% 50% D Kết khác Đáp án: C Câu774 Chọn câu câu sau: A Metan, etilen, axetilen làm màu brom B Etilen, axetilen benzen có phản ứng trùng hợp C Axetilen, etilen làm màu dung dịch Brom Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 D Etilen, benzen, metan không làm màu dung dịch Brom Đáp án: C Câu775 Cho khí đựng lọ nhãn: CH4, C2H2, CO2 Chọn phương pháp thích hợp để nhận biết? A Dung dịch Brom, Ca(OH)2 B Dung dịch Iot, KOH C Dung dịch Ca(OH)2, quỳ tím Đáp án: A Câu776 Đốt cháy hồn tồn 11 hợp chất hữu cần lít oxi, sau phản ứng thu lít CO2 lít nước Biết thể tích khí đo điều kiện Công thức phân tử hợp chất hữu là: A C2H6O B C3H8O C C3H8 D Tất sai Đáp án: C Câu777 Từ lít hỗn hợp CO CO2 điều chế tối đa lít CO2 ? A lít B 1,5 lít C 0,8 lít D lít Đáp án: A Câu778 Để phân biệt khí CO2 khí SO2 dùng: A Dung dịch Ca(OH)2 B Dung dịch Br2 C Dung dịch NaOH D Dung dịch KNO3 Đáp án: B Câu779 Hỗn hợp A gồm sắt oxit sắt có khối lượng 5,92 g Cho khí CO dư qua hỗn hợp A đun nóng, khí sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư gam kết tủ A Khối lượng sắt thu là: A 4,84 g B 4,48 g C 4,45 g D 4,54 g Đáp án: B Câu780 Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) r A Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Đáp án: D Câu781 Khử hồn tồn g hỗn hợp CuO PbO khí CO nhiệt độ cao Khí sinh sau phản ứng dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư sau thu 10 g kết tủa Khối lượng hỗn hợp Cu Pb thu là: A 2,3 g Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 B 2,4 g C 3,2 g D 2,5 g Đáp án: B Câu782 Có chất rắn: NaCl, Na2CO3 , CaCO3 , BaSO4 Chỉ dùng thêm cặp chất để nhận biết? A H2O CO2 B H2O NaOH C H2O AgNO3 D H2O BaCl2 Đáp án: A Câu783 Khử hoàn toàn 24 g hỗn hợp CuO Fe2O3 có tỉ lệ mol : cần 8,96 lít CO (đktc) Phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp là: A 33,33% 66,67% B 66,67% 33,33% C 40,33% 59,67% D 59,67% 40,33% Đáp án: A Câu784 Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 CuO thu hỗn hợp kim loại khí CO2 Nếu số mol CO2 tạo từ Fe2O3 từ CuO có tỉ lệ : % khối lượng Fe2O3 CuO hỗn hợp là: A 60% 40% B 50% 50% C 40% 60% D 30% 70% Đáp án: B Câu785 Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO3)2 , Mg(NO3)2 , Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 Có thể dùng hoạt chất sau để loại đồng thời muối khỏi nước tự nhiên? A NaOH B Na2CO3 C NaHCO3 D K2SO4 Đáp án: B Câu786 Có dung dịch K2CO3 , K2SO4 , Ba(HCO3)2 Có thể dùng dung dịch để nhận biết dung dịch trên? A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch NaOH D Tất Đáp án: B Câu787 Có dung dịch hỗn hợp: 1) NaHCO3 Na2CO3 2) NaHCO3 Na2SO4 3) Na2CO3 Na2SO4 Chỉ dùng thêm cặp dung dịch sau để nhận biết? Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 A Ba(NO3)2 HNO3 B KCl HCl C K2SO4 H2SO4 D KCl NaOH Đáp án: A Câu788 Na2CO3 lẫn tạp chất NaHCO3 Dùng cách sau để loại bỏ tạp chất, thu Na2CO3 tinh khiết? A Nung B Hòa tan vào nước lọc C Cho tác dụng với dung dịch HCl cạn D Trung hòa dung dịch NaOH dư cô cạn Đáp án: A Câu789 Dung dịch NaHCO3 có tạp chất Na2CO3 Dùng cách sau để loại bỏ tạp chất, thu NaHCO3 tinh khiết? A Cho tác dụng với NaOH dư cô cạn B Cho tác dụng với BaCl2 dư cô cạn dung dịch thu C Cho tác dụng với dung dịch HCl cô cạn dung dịch thu D Sục CO2 dư vào cô cạn dung dịch thu Đáp án: D Câu790 Có dung dịch: NaOH, H2SO4 , HCl, Na2CO3 Chỉ dùng thêm thuốc thử sau để nhận biết? A Quỳ tím B Phenolphtalein C BaCl2 D AgNO3 Đáp án: C Câu791 Có dung dịch: Na2CO3 , NaHCO3 hỗn hợp Na2CO3 với NaHCO3 Chỉ dùng thêm hóa chất sau để phân biệt dung dịch đó? A Dung dịch NaOH B Dung dịch HCl C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch BaCl2 Đáp án: D Câu792 Trên đĩa cân vị trí thăng bằng, có cốc thủy tinh, cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M Cho vào cốc (1) 20g MgCO3 cốc (2) 20g KHCO3 Sau phản ứng kết thúc, đĩa cân vị trí nào? A Thăng B Đĩa đặt cốc (1) thấp C Đĩa đặt cốc (2) thấp Đáp án: B Câu793 Trên đĩa cân vị trí thăng bằng, có cốc thủy tinh, cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M Cho vào cốc (1) 20g MgCO3 cốc (2) 20g KHCO3 Nếu cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 5M tiếp tục làm thí nghiệm Khi phản ứng kết thúc, đĩa cân vị trí nào? A Thăng B Đĩa đặt cốc (1) thấp C Đĩa đặt cốc (2) thấp Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Đáp án: A Câu794 Có dung dịch NaNO3 , Na2CO3 , NaHCO3 , Zn(NO3)2 , Mg(NO3)2 Chỉ dùng thêm thuốc thử sau để nhận biết? A NaOH B HCl C BaCl2 D CO2 Đáp án: A Câu795 Hãy chọn câu đúng: Silic ngun tố A Chỉ có tính khử B Chỉ có tính oxi hóa C Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D Khơng có tính khử khơng có tính oxi hóa Đáp án: C Câu796 Hãy chọn câu đúng: Silic đioxit ( SiO2 ) A Tan nước B Tan dung dịch HCl C Tan dung dịch H2SO4 D Tan kiềm nóng chảy Đáp án: D Câu797 tác dụng với axit đây? A HF B HCl C HBr D HI Đáp án: A Câu798 Cặp chất tác dụng với nhau? A SiO2 H2O B SiO2 CO2 C SiO2 H2SO4 D SiO2 CaO Đáp án: D Câu799 Dung dịch sau ăn mòn thủy tinh? A Dung dịch HNO3 B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch NaOH đặc D Dung dịch HF Đáp án: D Câu800 Hãy chọn câu A H2SiO3 axit trạng thái rắn, tan nước B H2SiO3 axit mạnh H2CO3 C H2SiO3 có oxit axit tương ứng SiO2 nên điều chế cách cho SiO2 tác dụng với nước D Là axit nên H2SiO3 tan nhiều nước Đáp án: A Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu801 Một loại thủy tinh có thành phần: 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O Cơng thức hóa học thủy tinh dạng oxit là: A Na2O.CaO.6 SiO2 B Na2O.2CaO.6 SiO2 C 2Na2O.CaO.6 SiO2 D Na2O.CaO.5 SiO2 Đáp án: A Câu802 Một loại thủy tinh có thành phần: 70,559% SiO2 ; 10,98% CaO ; 18,43% K2O Cơng thức hóa học thủy tinh dạng oxit là: A K2O.2CaO.6 SiO2 B K2O.CaO.5 SiO2 C K2O.CaO.4 SiO2 D K2O.CaO.6 SiO2 Đáp án: D Câu803 Một loại thủy tinh pha lê có thành phần: 7,123% Na; 32,093% Pb, thành phần lại silic (Si) oxi Cơng thức hóa học thủy tinh dạng oxit là: A Na2O.2PbO.6 SiO2 B Na2O PbO.6 SiO2 C Na2O.PbO.5 SiO2 D Na2O.PbO.4 SiO2 Đáp án: B Câu804 Hãy chọn câu A Sành vật liệu cứng, gõ khơng kêu, có màu nâu xám B Sứ vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu C Xi măng vật liệu khơng kết dính D Thủy tinh, sành, sứ, xi măng có chứa số muối silicat thành phần chúng Đáp án: D Câu805 Cho 1,11 gam kim loại tác dụng với nước, thu 1,792 lít H2 đktc Kim loại kiềm là: A Li B Na C K D Rb E Cs Đáp án: A Câu806 Nguyên tố kim loại kiềm? (nhóm I) A Li B Na C K D Sn E Rb Đáp án: D Câu807 Nguyên tố nguyên tố halogen?(nhóm VII) A B (bo) B P (photpho) C I (iot) Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 D H (hiđro) Đáp án: C Câu808 Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có cơng thức RH4 Trong hợp chất oxi cao có 72,73% oxi Nguyên tố R là: A Nitơ B Cacbon C Photpho D Lưu huỳnh Đáp án: B Câu809 Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có cơng thức RH3 Trong hợp chất oxit cao có 74,07 % oxi Nguyên tố R là: A Nitơ B Cacbon C Photpho D Lưu Huỳnh Đáp án: A Câu810 Oxit cao ngun tố có cơng thức chung RO3 , có chứa 60% oxi khối lượng R nguyên tố sau đây? A Nitơ B Cacbon C Photpho D Lưu huỳnh Đáp án: D Câu811 Oxit cao ngun tố có cơng thức chung R2O5 , có chứa 56,34% oxi khối lượng R nguyên tố đây? A Nitơ B Cacbon C Photpho D Lưu huỳnh Đáp án: C Câu812 Kim loại thu sau ngâm hỗn hợp bột kim loại Zn, Cu, Fe trng dung dịch CuSO4 dư? A Zn B Cu C Fe D Không thu kim loại Đáp án: B Câu813 Khí X có tỉ khối oxi 1,0625 Đốt 3,4 gam khí X thu 2,24 lít SO2 (đktc) 1,8 g nước Công thức phân tử X là: A H2S B SO2 C SO3 D Kết khác Đáp án: A Câu814 Dãy sau xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần? A P < Si < S < Cl Hóa học 816 tập trắc nghiệmđáp án Năm học : 2017 - 2018 B Si < S < P < Cl C Si < P < S < Cl D Si < P < Cl < S Đáp án: C Câu815 Dãy sau xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dần? A Na > Mg > Ni > Zn > Sn B Na > Mg > Zn > Ni > Sn C Na > Mg > Sn > Zn > Ni D Mg > Na > Zn > Ni > Sn Đáp án: B Câu816 Dãy nguyên tố sau xếp theo thứ tự mức độ hoạt động phi kim giảm dần? A F > O > Cl > Br > P > S B F > O > Br > Cl > S > P C O > F > Cl > Br > S > P D F > O > Cl > Br > S > P Đáp án: D ... : Tổng thể tích khí là: A 0,1523 lít B 0,12 69 lít C 0,1 692 lít D 0,16 29 lít Đáp án: D Hóa học 816 tập trắc nghiệm có đáp án Năm học : 2017 - 2018 Câu3 4: Cần gam kẽm để tác dụng vừa đủ với lượng... mol Đáp án: C Câu1 39 Cho sơ đồ biến hóa X, Y, Z phù hợp với dãy sau đây? A Na, Na2O , NaOH B Ca, CaCO3 , Ca(OH)2 C CuO, Cu, CuCl2 D A, C Đáp án: D Hóa học 816 tập trắc nghiệm có đáp án Năm học. .. Đáp án: C Câu7 8: Hòa tan 8g NaOH nước thành 800 ml dung dịch Hóa học 816 tập trắc nghiệm có đáp án Năm học : 2017 - 2018 Dung dịch có nồng độ mol là: A 0,25 M B 10M C 2,5M D 3,5 M Đáp án: A Câu7 9:
- Xem thêm -

Xem thêm: 816 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 (Có đáp án), 816 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 (Có đáp án)

Từ khóa liên quan