Bộ biên bản thi (1)

13 755 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 16:10

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK -------------------- BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 KHÓA NGÀY 25, 26 - 06 - 2009 HỘI ĐỒNG COI THI THPT: HUYỆN, TP: 1 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI THỜI GIAN HỌP: Vào hồi giờ , ngày tháng năm 200 . Địa điểm: Thành phần: NỘI DUNG: I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: Khóa ngày: 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 2. Phó chủ tịch hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 3. Thư ký hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 4. Các thành viên hội đồng: Gồm có . thành viên. II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CHO KỲ THI: - Số lượng học sinh ghi tên dự thi: Trong đó có: học sinh dân tộc. - Các đối tượng ưu tiên khác: . - Cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi: . III. PHÂN CÔNG TRONG LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI: 2 IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Phiên họp chấm dứt vào hồi . giờ . cùng ngày. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 3 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … BIÊN BẢN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG COI THI THỜI GIAN HỌP: Vào hồi giờ , ngày tháng năm 200 . Địa điểm: Thành phần: Toàn thể các thành viên của hội đồng coi thi. NỘI DUNG: I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: Khóa ngày: 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 2. Phó chủ tịch hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 3. Thư ký hội đồng: Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác Ông (bà) . Chức vụ . Nơi công tác 4. Các thành viên hội đồng: Gồm có . thành viên. Số người vắng: (Ghi rõ họ tên và lý do vắng) II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TRƯỚC TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG: 1. Số lượng học sinh ghi tên dự thi: Trong đó có: + Học sinh dân tộc: . Học sinh con gia đình liệt sỹ: + Thí sinh tự do: . 2. Số phòng thi: . 3. Các nội dung khác chuẩn bị cho kỳ thi: . 4 III. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÔNG BỐ VIỆC PHÂN CÔNG: (Lãnh đạo hội đồng, lịch làm việc của hội đồng, hiệu lệnh, hướng dẫn học quy chế thi .) IV. TIẾN HÀNH KIỂM TRA: (Hồ sơ thí sinh và cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi) Nhận xét của hội đồng sau khi kiểm tra: Kết luận của hội đồng về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi: Số học sinh không được dự thi: (Ghi rõ họ tên, SBD, phòng, nguyên nhân không được thi) 5 V. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Phiên họp chấm dứt vào hồi . giờ . cùng ngày. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 6 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … BIÊN BẢN DIỄN BIẾN CÁC BUỔI THI Ngày tháng năm 200 . BUỔI SÁNG: + Khai mạc hội đồng coi thi vào lúc giờ + Đọc quyết định thành lập hội đồng coi thi. + Đại diện thí sinh kiểm tra bì đựng đề thi. (Mẫu 3B) + Họp hội đồng coi thi chuẩn bị cho môn thi thứ nhất, phân công giám thị phòng thi (mẫu 3C), mở đề thi môn thứ nhất (mẫu 3D), qui định đánh số báo danh phòng thi (mẫu 3E). + Tiến hành thi môn thứ nhất: Bắt đầu làm bài: .giờ Môn thi: . Thời gian làm bài: . Số học sinh dự thi: . Số học sinh vắng: + Tình hình buổi thi: Số học sinh vi phạm quy chế, sự việc bất thường xảy ra trong khi thi (mẫu 3K, 3L). . . . . . . + Phân công thu bài thi: (Mẫu 3H) Tổng số bài thu về: Tiến hành niêm phong vào hồi: . (mẫu 3I) BUỔI CHIỀU: + Họp hội đồng coi thi chuẩn bị cho môn thi thứ hai, phân công giám thị phòng thi (mẫu 3C), mở đề thi môn thứ hai (mẫu 3D), qui định đánh số báo danh phòng thi (mẫu 3E). + Tiến hành thi môn thứ hai: Bắt đầu làm bài: .giờ Môn thi: . Thời gian làm bài: . Số học sinh dự thi: . Số học sinh vắng: + Tình hình buổi thi: Số học sinh vi phạm quy chế, sự việc bất thường xảy ra trong khi thi (mẫu 3K, 3L). . . . . . . + Phân công thu bài thi: (Mẫu 3H) Tổng số bài thu về: Tiến hành niêm phong vào hồi: . (mẫu 3I) 7 Ngày tháng năm 200 . BUỔI SÁNG: + Họp hội đồng coi thi chuẩn bị cho môn thi thứ ba, phân công giám thị phòng thi (mẫu 3C), mở đề thi môn thứ ba (mẫu 3D), qui định đánh số báo danh phòng thi (mẫu 3E). + Tiến hành thi môn thứ ba: Bắt đầu làm bài: .giờ Môn thi: . Thời gian làm bài: . Số học sinh dự thi: . Số học sinh vắng: + Tình hình buổi thi: Số học sinh vi phạm quy chế, sự việc bất thường xảy ra trong khi thi (mẫu 3K, 3L). . . . . . . + Phân công thu bài thi: (Mẫu 3H) Tổng số bài thu về: Tiến hành niêm phong vào hồi: . (mẫu 3I) BUỔI CHIỀU: + Họp hội đồng coi thi chuẩn bị cho môn thi thứ tư, phân công giám thị phòng thi (mẫu 3C), mở đề thi môn thứ tư (mẫu 3D), qui định đánh số báo danh phòng thi (mẫu 3E). + Tiến hành thi môn thứ tư: Bắt đầu làm bài: .giờ Môn thi: . Thời gian làm bài: . Số học sinh dự thi: . Số học sinh vắng: + Tình hình buổi thi: Số học sinh vi phạm quy chế, sự việc bất thường xảy ra trong khi thi (mẫu 3K, 3L). . . . . . . + Phân công thu bài thi: (Mẫu 3H) Tổng số bài thu về: Tiến hành niêm phong vào hồi: . (mẫu 3I) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 8 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … BIÊN BẢN TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG COI THI Thời gian: Vào hồi giờ ngày tháng năm 200 . Địa điểm: Thành phần: Toàn thể hội đồng coi thi. Nội dung: + Chủ tịch hội đồng đánh giá tình hình của các ngày thi: . . . + Báo cáo trước toàn thể hội đồng số bài đã thu về ở các bộ môn: . . . + Giải quyết các trường hợp học sinh vi phạm quy chế thi và các sự việc bất thường xảy ra trong khi thi: . . . + Kiến nghị của hội đồng coi thi đối với hội đồng chấm thi: . . . . + Kiến nghị của hội đồng coi thi đối với sở Giáo dục - Đào tạo về đề thi và công tác tổ chức thi: . . . . . . Phiên họp tổng kết chấm dứt vào hồi . giờ cùng ngày. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 1. . 2. . PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 1. . 2. . 9 TỔNG HỢP SỐ THÍ SINH VẮNG THI STT SBD PHÒNG HỌ VÀ TÊN Vắng buổi thi nào, môn gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 10 [...]... COI THI BÀN GIAO CHO HỘI ĐỒNG CHẤM THI o0o -1 Biên bản Hội đồng Coi thi bộ 2 Biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh tờ 3 Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi tờ 4 Biên bản kiểm tra bì đựng đề thi tờ 5 Biên bản mở đề thi tờ 6 Bảng phân công giám thị phòng thi tờ 7 Sơ đồ đánh số báo danh tờ 8 Biên bản giao nhận bài thi tờ 9 Biên bản kiểm niêm phong bài thi ... bài thi tờ 9 Biên bản kiểm niêm phong bài thi tờ 10 Biên bản vi phạm nội quy phòng thi của thí sinh tờ 11 Biên bản về sự việc bất thường xảy ra trong phòng thi tờ 12 Biên bản vi phạm quy chế thi của cán bộ coi thi tờ 13 Tờ thu bài thi của các phòng thi tờ 14 Họ tên và chữ ký các thành viên trong hội đồng tờ 15 Bảng ghi tên dự thi 2 tờ x .phòng = tờ o0o 13 ... SINH VI PHẠM NỘI QUY THI STT SBD PHÒNG HỌ VÀ TÊN Bị lập biên bản kỷ luật buổi thi nào, môn gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 11 TỔNG HỢP NHỮNG SAI SÓT DỮ LIỆU ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG CHẤM THI ĐIỀU CHỈNH (Những sai sót này phải được chỉnh sửa trên cả 2 bảng GTDT bằng bút đỏ, có xác nhận của những người kiểm tra và CTHĐ coi thi) TT SBD PHÒNG HỌ . SƠ HỘI ĐỒNG COI THI BÀN GIAO CHO HỘI ĐỒNG CHẤM THI ----------o0o---------- 1. Biên bản Hội đồng Coi thi. . bộ. 2. Biên bản kiểm tra hồ. 3. Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi. . tờ. 4. Biên bản kiểm tra bì đựng đề thi. . tờ. 5. Biên bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ biên bản thi (1), Bộ biên bản thi (1), Bộ biên bản thi (1)