các loại biên ban thi tn

10 576 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:25

Sở giáo dục đào tạo Hng Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hội đồng coi thi: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kì thi tốt nghiệp THPT Năm học 2007-2008 Biên bản họp l nh đạo hội đồng coi thiã I. Thời gian: II. Địa điểm: III. Thành phần: - Ông: . Chủ tịch hội đồng coi thi - Bà: Phó chủ tịch hội đồng coi thi - Bà: .Th kí IV. Nội dung: a. b. c. d. e. . f. . V. Kết thúc: Th kí Chủ tọa Sở giáo dục đào tạo Hng Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hội đồngcoi thi: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kì thi tốt nghiệp THPT Năm học 2007-2008 Biên bản coi thi Buổi: Môn: Ngày: I. Họp hội đồng thi: Thời gian: Kiểm diện: II. Cách đánh số báo danh: III. Phân công coi thi: Phòng Giám thị 1 Giám thị 2 Giám thị biên Ghi chú 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Trùc ®iÖn: IV. Më b× ®Ò thi (§Ò thi cßn nguyªn niªm phong) KÝ chøng nhËn: 1. Tªn: 2. Tªn: V. Giao ®Ò thi Phßng Ngêi nhËn ®Ò thi KÝ nhËn Ghi chó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. VI.NhËn ®Ò thõa vµ b× ®Ò thõa Phßng §Ò thõa Ngêi nép (Gi¸m thÞ 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VII. T×nh h×nh thi: - Sè thÝ sinh ®¨ng kÝ dù thi: - Sè thÝ sinh v¾ng mÆt: - DiÔn biÕn buæi thi: + Häc sinh vi ph¹m quy chÕ: + Gi¸m thÞ vi ph¹m: + C¸c hiÖn tîng kh¸c: VIII. Thu bµi vµ niªm phong - Ph©n c«ng thu: + + + + - Niªm phong: Th kÝ Chñ tÞch Sở giáo dục đào tạo Hng Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hội đồngcoi thi: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kì thi tốt nghiệp THPT Năm học 2007-2008 Biên bản họp hội đồng coi thi (Buổi kết thúc) I. Thời gian: II. Thành phần: III. Nội dung: IV.Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ vµ ngêi lµm thi: TT Tªn Ch÷ kÝ Ghi chó Th ký Chñ tÞch . Nam Hội đồngcoi thi: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kì thi tốt nghiệp THPT Năm học 2007-2008 Biên bản coi thi Buổi: Môn: Ngày: I. Họp hội đồng thi: Thời gian:. Việt Nam Hội đồng coi thi: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kì thi tốt nghiệp THPT Năm học 2007-2008 Biên bản họp l nh đạo hội đồng coi thi I. Thời gian: II.
- Xem thêm -

Xem thêm: các loại biên ban thi tn, các loại biên ban thi tn, các loại biên ban thi tn

Từ khóa liên quan