Junior mini fun các câu đố dành cho trẻ em mọi lứa tuổi

65 1,742 26
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 08:55

Junior Mini Fun là tuyển tập các trò chơi, các câu đố mà bạn có thể sử dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Có tổng cộng 58 trò chơi khác nhau, bao gồm sắp xếp lại chữ cái, so sánh điểm khác nhau trong bức tranh, tìm từ hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Junior mini fun các câu đố dành cho trẻ em mọi lứa tuổi , Junior mini fun các câu đố dành cho trẻ em mọi lứa tuổi