0

Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

1 10,885 80

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 10:44

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. ======================& # c Ba ngọn nến lung linh. Ĩ Ba » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ ˙ « « « « hồng Mẹ » » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ œ » » » » xanh Œ Con Ngọc Lễ. » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ llll ll ll ==========================& # ˙ « « « « hồng Ba » » » » » » » œ ngọn œ nến » » » » » » » » œ lung œ œ » » » » linh Œ A « « « « « « « « « « « ˆ à ˆ á « « « « « « « « « ˆ a ˆ ˙ « « « « a Thắp » » » » » » » » œ sáng œ một » » » » » » » » » » » » » œ gia œ œ ll ll ll ==========================& # ˙ « « « « . đình Œ œ. » » » » » » » » Gia Gia œ đình đình œ» » » » » » » » œ ˙ » » » » gia gia đình đình œ» » » » » » » » » » » » » » » Ôm Ôm œ ấp ấp œ œ» » » » » » » » ta ta œ những những ˙ » » » » ngày ngày thơ thơ ““{ ll ll ==========================& # » » » » » » » » » » » » œ œ Cho Cho ta ta œ bao bao » » » » » » » » œ nhiêu nhiêu œ niềm niềm œ» » » » » » » » thương thương œ mến mến œ » » » » œ. » » » » » » » » Gia Gia œ đình đình œ» » » » » » » » œ ˙ » » » » gia gia đình đình ll ll ==========================& # ≈ » » » » » » » » » » » » œ Bên Vương œ œ vấn nhau œ» » » » » » » » bước mỗi œ khi chân ˙ « « « « đớn ta đau đi ≈ » » » » » » » » » » » » œ œ Bên Ấm œ ˆ « « « « « « « « « nhau áp trái đến ˆ tim suốt ˙ « « « « cuộc quay đời. về ll ””{ ==========================& # » » » » » » » » » » » » œ Lung œ linh œ lung » » » » » » » » œ linh œ tình œ» » » » » » » » Mẹ œ tình œ » » » » Cha » » » » » » » » » » » » œ Lung œ linh œ » » » » » » » » œ lung œ linh cùng œ» » » » » » » » một œ_ mái œ » » » » nhà ““{ ll ll ==========================& # » » » » » » » » » » » » œ Lung œ linh œ lung » » » » » » » » œ linh œ cùng œ» » » » » » » » buồn œ cùng œ » » » » vui » » » » » » » » » » » » œ Lung œ linh œ » » » » » » » » œ lung linh œ_ hai œ _ » » » » » » » » tiếng œ_ gia œ » » » » đình ll ””{ 1. ==========================& # » » » » » » » » » » » » œ œ Lung linh œ œ» » » » » » » » lung linh œ_ hai œ _ » » » » tiếng œ_ » » » » Gia w Đình ll 2. ”” . ======================& # c Ba ngọn nến lung linh. Ĩ Ba » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ ˙ « « « « hồng Mẹ » » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ. œ Lung œ linh œ lung » » » » » » » » œ linh œ tình œ» » » » » » » » Mẹ œ tình œ » » » » Cha » » » » » » » » » » » » œ Lung œ linh œ » » » » » » » » œ lung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt), Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt),