0

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

36 6,381 34
  • Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 09:05

Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh...tham khảo làm bài để củng cố kiến thức. Câu hỏi ôn tập chương 1 Question 1 Chỉ ra loại hình KHÔNG phải giao dịch cơ bản trong Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời B2E Question 2 Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất đối với sự phát triển TMĐT Chọn một câu trả lời: Công nghệ thông tin Question 3 Điểm : --/1 Ba cấp độ phát triển thương mại điện tử là cấp độ 1 Thương mại thông tin cấp độ 2 Thương mại giao dịch Cấp độ 3 Thương mại tích hợp Question 4 Sáu cấp độ phát triển của TM ĐT là Cấp độ 4 Cấp độ 2 Cấp độ 6 Cấp độ 5 Cấp độ 3 Cấp độ 1 Question 5 Theo Miniwatts Marketing Group số người sử dụng Internet trên toàn cầu năm 2008 ước đạt 21,1% Question 6 Trên sàn giao dịch hiện nay các doanh nghiệp KHÔNG thể làm gì Chọn một câu trả lời a. Quảng cáo b . Ký kết hợp đồng c. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ d. Tìm kiếm khách hàng Question 7 Chỉ ra thứ tự đúng của quá trình mặc cả, giao dịch trên mạng Chọn một câu trả lời a. Tìm kiếm, thương lượng, lựa chọn, hoàn thành giao dịch b . Tìm kiếm, lựa chọn, thương lượng, tiếp tục lựa chọn, thương lượng, hoàn thành giao dịch c. Tìm kiếm, thương lượng, lựa chọn, tiếp tục lựa chọn và thương lượng d. Tìm kiếm, lựa chọn, thương lượng, hoàn thành giao dịch 1 Question 8 Theo BC TM ĐT năm 2007 thì trở ngại lớn nhất đối với phát triển của TM ĐT Việt nam là An ninh an toàn Question 9 “Thương mại điện tử là việc ứng dụng các phương tiện điện tử và công nghệ thông tin nhằm tự động hoá quá trình và các nghiệp vụ kinh doanh”. Đây là Thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Truyền thông Question 10 Theo Internet World Stats, năm 2004, số người truy cập Internet trên toàn cầu là hơn 800 triệu người Question 11 "Thương mại điện tử liên quan đến các phương tiện thông tin để truyền: văn bản, trang web, điện thoại Internet, video Internet." là định nghĩa TM ĐT theo quan điểm cấu trúc Question 12 Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a . Tất cả các phương án đều đúng b. Cyber trade (Thương mại điều khiển học) c. Online trade (Thương mại trực tuyến) d. Electronic Business (Kinh doanh điện tử) Question 13 "Thương mại điện tử là một môi trường cho phép có thể mua bán các sản phẩm,dịch vụ và thông tin trên Internet." là định nghĩa TM ĐT theo quan điểm Đáp án : Môi trường Kinh doanh Question 14 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Tăng thêm cơ hội kinh doanh b . Giao dịch an toàn hơn c. Giảm chi phí, tăng lợi nhuận d. Dịch vụ khách hàng tốt hơn Question 15 chỉ ra yếu tố KHÔNG phải lợi thế của Internet khi hỗ trợ các giao dịch về bất động sản Chọn một câu trả lời a . Sắp xếp các sản phẩm theo thuộc tính để đánh giá nhanh hơn b. Xem sản phẩm qua mạng, tiết kiệm thời gian c. Dịch vụ qua mạng giảm nhu cầu đến tận nơi để xem d. Thông tin chi tiết về sản phẩm rút ngắn thời gian ra quyết định mua Question 16 Chỉ ra hạn chế của Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Liên kết với hệ thống thông tin của nhà cung cấp, nhà phân phối b. Khó mở rộng ra thị trường quốc tế c. Khả năng hoạt động liên tục 24/7 d . Yêu cầu về hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng Question 17 Theo báo cáo TMĐT 2007, tính đến cuối năm 2007 đã có trên 30 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn tới năm 2010. Question 18 Chỉ ra giải pháp KHÔNG có chung tính chất với các giải pháp còn lại Chọn một câu trả lời a. Bảo vệ người tiêu dùng 2 b. . Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp lí về Thương mại điện tử c. Bảo hộ sở hữu trí tuệ d . .Chiến lược ứng dụng thương mại điện tử cho SMEs Question 19 UN định nghĩa về TM ĐT “thương mại điện tử là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm .thông qua các phương tiện điện tử” Đáp án : Marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán Question 20 Tổ chức nào đã đưa ra các Hướng dẫn cụ thể về ứng dụng Internet vào Kinh doanh quốc tế Chọn một câu trả lời a. WTO b. OECD c. APEC d . UNCITRAL Question 21 Đặc trưng nào KHÔNG phải của riêng thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Các bên giao dịch không cần gặp trực tiếp, không cần biết nhau từ trước b. . Sự tham gia của các cơ quan chứng thực là tất yếu c . Thông tin thị trường trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực d. “Xoá nhoà” khái niệm biên giới quốc gia Question 22 Theo BC TM ĐT năm 2007 thì cơ cấu đầu cho CNTT và TMĐT đạt lớn nhất là Chọn một câu trả lời a . Phần cứng b. Nhận thức về thương mại điện tử c. an ninh mạng d. Đào tạo e. Phần mềm Question 23 Yếu tố nào tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Chính sách phát triển Thương mại điện tử b . Cơ sở pháp lý c. Các chương trình đào tạo về Thương mại điện tử d. Nhận thức của người dân Question 24 Theo báo cáo TMĐT năm 2007 thì tỉ lệ các giao dịch thanh toán sử dụng tiền mặt đạt 67,6 % Question 25 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải khó khăn khi tham gia thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a . Thương mại truyền thống chưa phát triển b. Vốn: thiếu vốn đầu xây dựng hạ tầng viễn thông c. Nhân lực: Đội ngũ chuyên gia kém cả về số lượng và chất lượng d. Nhận thức quá “đơn giản” về thương mại điện tử Question 26 Theo Báo cáo TMĐT năm 2007 thì tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt 4,3% 3 Question 27 Theo báo cáo TM ĐT năm 2007, "Kết quả điều tra cho thấy có tới 97% doanh nghiệp đã kết nối Internet Question 28 "Việc kinh doanh sử dụng mạng điện thoại di động " được gọi là Đáp án : MOBILE COMMERCE Question 29 Hình thức ứng dụng thương mại điện tử cao nhất trên thế giới hiện nay là Chọn một câu trả lời a . Giao dịch, chia xẻ thông tin và phối hợp hoạt động với các bên liên quan b. Thực hiện các giao dịch và chia xẻ thông tin với các đối tác, nhà cung cấp và KH c. Chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng tự động d. Xử lý các đơn đặt hàng và thanh toán qua mạng Question 30 Theo báo cáo TM ĐT năm 2007, "Kết quả điều tra cho thấy có tới 10% doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Question 31 "Thương mại điện tử bao gồm các hoạt động được hỗ trợ trực tiếp bởi liên kết mạng." là định nghĩa TM ĐT theo quan điểm Đáp án : quá trình kinh doanh Question 32 “Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình giao dịch." là định nghĩa về TM ĐT của Đáp án : UNCITRAL Question 33 Chỉ ra giải pháp KHÔNG có chung tính chất với các giải pháp còn lại Chọn một câu trả lời a . Luật hoá vấn đề bảo mật thông tin cá nhân b. Đầu phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử c. Đầu phát triển hệ thống thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp d. Xây dựng lộ trình cụ thể ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp XNK Question 34 Năm 2006 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử theo Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Question 35 “Thương mại” được hiểu theo nghĩa rộng bao quát mọi vấn đề nảy sinh từ mọi mối quan hệ mang tính thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Question 36 Chỉ ra lợi ích của Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. TMĐT và các công nghệ liên quan ngày càng phát triển mạnh b. Khắc phục hạn chế về đường truyền c. Khách hàng mua hàng có thể yên tâm hơn về an ninh TMĐT d . Mọi người có thể giao tiếp, giao dịch dễ dàng hơn Question 37 Chính phủ điện tử KHÔNG gồm hoạt động nào dưới đây Chọn một câu trả lời 4 a . Bán hàng hoá và dịch vụ b. Cung cấp các tiện ích cho mọi công dân c. Cung cấp cổng truy cập vào thông tin của Chính phủ d. . Cung cấp các mẫu form của nhà nước Question 38 Theo Báo cáo TMĐT năm 2007 thì tỉ lệ giao hàng trực tuyến đạt 12,3% Question 39 Thành phần nào KHÔNG trực tiếp tác động đến sự phát triển Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Chuyên gia tin học b. Nhà kinh doanh thương mại điện tử c. Người biết sử dụng Internet d . Dân chúng Question 40 "Thương mại điện tử liên quan đến nhiều hình thức trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với nhau, giữa khách hàng với doanh nghiệp và giữa khách hàng với khách hàng." là định nghĩa TM ĐT theo quan điểm giao tiếp Câu hỏi ôn tập chương 2 Câu 1: Ghép các mệnh đề với các từ viết tắt bằng tiếng Anh Nhà cung cấp cổng truy nhập cho các mạng: IAP Nhà cung cấp các dịch vụ Internet: ISP Nhà cung cấp thông tin Internet: ICP Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: IXP 5 Câu 2. Qui trình tham gia thương mại điện tử bao gồm các bước Bước 1: Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu, vốn đầu Bước 2: Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng, đánh giá website Bước 3: Mua tên miền, thuê máy chủ Bước 4: Thiết kế website Bước 5: Cập nhật thông tin, nội dung website Bước 6: Đánh giá website: thong tin, chức năng, tốc độ, nét riêng Bước 7: Bổ sung các chức năng bảo mật, thanh toán Bước 8: quảng cáo website, đăng ký trên công cụ tìm kiếm, tham gia các sàn giao dịch TMDT Bước 9: Liên kết website với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác cơ quan quản lý nhà nước Bước 10: Xây dựng hệ thống cung cấp và phân phối Câu 3. Việc làm nào sau đây KHÔNG nhằm quảng bá website a. Mua domain và thiết kế website b. Thông báo về trang web trên các phương triện thông tin đại chúng c. Đăng kí URL với các công cụ tìm kiếm d. Quảng cáo website sử dụng thư điện tử Câu 4. Sử dụng Internet vào Kinh doanh quốc tế tuân theo 5 bước cơ bản theo thứ tự nào là đúng Chọn một câu trả lời a. Đánh giá năng lực xuất khẩu; Quản trị quan hệ khách hàng ; Lập kế hoạch xuất nhập khẩu; Xúc tiến, tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu; Tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu b. Quản trị quan hệ khách hàng ; Đánh giá năng lực xuất khẩu; Lập kế hoạch xuất nhập khẩu; Xúc tiến, tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu; Tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu; c. Đánh giá năng lực xuất khẩu; Lập kế hoạch xuất nhập khẩu; Xúc tiến, tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu; Quản trị quan hệ khách hàng ; Tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu; d. Đánh giá năng lực xuất khẩu; Lập kế hoạch xuất nhập khẩu; Xúc tiến, tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu; Tiến hành giao dịch xuất nhập khẩu; Quản trị mối quan hệ với khách hàng Câu 5: Để xúc tiến xuất khẩu thành công trong thời đại hiện nay, doanh nghiệp KHÔNG cần yếu tố nào Chọn một câu trả lời a. Trang web riêng của công ty b. Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin c. Tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử d. Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử Câu 6: Chỉ ra yếu tố quan trọng nhất đối với một website hiện nay Chọn một câu trả lời a. Tổ chức các nội dung của website b. Duy trì và phát triển c. Mua tên miền và dịch vụ hosting d. Thiết kế website và cập nhật Câu 7: Chỉ ra mệnh đề SAI Chọn một câu trả lời a. Các rủi ro trong thanh toán bằng thẻ tín dụng do người bán chịu b. Các trung gian thương mại sẽ bị loại bỏ khi thương mại điện tử ra đời và phát triển c. Website là phương pháp không dễ dàng để sản phẩm được biết đến trên thế giới d. Xây dựng website dễ hơn việc cập nhật, duy trì và phát triển website Câu 8: Công ty ABC có nhiều chi nhánh đã thiết kế được hệ thống thông tin của mình cho phép truy cập từ bên ngoài thông qua Internet. Công ty sẽ liên kết các chi nhánh này với nhau. Mạng của công ty thuộc loại gì? Chọn một câu trả lời a. Extranet b. Intranet c. Virtual private network d. Internet Câu 9: Giỏ mua hàng điện tử KHÔNG nhất thiết phải có chức năng nào dưới đây? Chọn một câu trả lời a. Lựa chọn, thêm, bớt sản phẩm b. Tìm kiếm sản phẩm c. Liên kết đến phần mềm thanh toán điện tử d. Tính toán giá, lập hóa đơn Câu 10: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là thành phần của mạng máy tính Chọn một câu trả lời a. Bộ định tuyến b. Bộ chuyển mạch mạng c. Card giao diện mạng d. Website Câu 11: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải đặc điểm của website Chọn một câu trả lời a. Giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp và sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp b. Khách hàng có thể xem thông tin tức thời, không giới hạn phạm vi địa lý c. Đăng tải thông tin không hạn chế, không giới hạn số trang, diện tích bảng in d. Thông tin dễ dàng cập nhật Câu 12: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải ưu điểm của website TMĐT Chọn một câu trả lời a. Cung cấp tên dễ nhớ cho khách hàng b. Có thể nhằm vào thị trường địa phương và thị trường quốc tế c. Dễ dàng phản hồi các chiến dịch khuếch trương d. Có thể cho phép hàng ngàn người truy cập nhanh chóng Câu 13: Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào? Chọn một câu trả lời a. C2C b. C2G c. B2B d. B2C Câu 14: Công ty XYZ bán nhiều loại sản phẩm thông qua Website của mình. Họ đang sử dụng mô hình kinh doanh nào? Chọn một câu trả lời a. Khách hàng tự định giá b. Bán lẻ trực tuyến c. Marketing liên kết d. Đấu giá trực tuyến Câu 15: Chỉ ra yếu tố KHÔNG thuộc hạ tầng công nghệ thông tin cho Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Ngành điện lực b. Hệ thống máy tính được nối mạng và Hệ thống các phần mềm ứng dụng Thương mại điện tử c. Hệ thống các đường truyền Internet trong nước và kết nối ra nước ngoài d. Ngành ngân hàng Câu 16: Công ty XYZ bán hàng hoá cho các khách hàng cá nhân. Mô hình kinh doanh EC nào được công ty sử dụng? Chọn một câu trả lời a. B2B b. C2C c. C2C d. B2C Câu 17: Trong truyền thông, mạng điện thoại công cộng được viết tắt là Chọn một câu trả lời a. ISP b. ISDN c. PSTN d. ADSL Câu 18: Trong truyền thông, mạng số tích hợp đa dịch vụ được viết tắt là Chọn một câu trả lời a. ISP b. ISDN c. ADSL d. PSTN Câu 19: Trong truyền thông, mạng kỹ thuật số bất đối xứng được viết tắt là Chọn một câu trả lời a. ISP b. PSTN [...]... yếu nhất Câu 20 Để tiến hành giao dịch sử dụng cơ chế SET, cần phải có Chọn một câu trả lời a phần mềm SET, chứng thực điện tử, séc điện tử b một phần mềm SET đặc biệt, chứng thực điện tử và chữ ký số c phần mềm SET, phần mềm SSL, chữ ký điện tử d phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương 6 Câu 1 Luật giao dịch điện tử của... đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện điện tử, trong đó hợp đồng hoặc một phần của hợp đồng được lập dưới dạng dữ liệu điện tử Đây là khái niệm hợp đồng điện tử trong Chọn một câu trả lời a OECD b Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT c Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam d Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL Question 20 Chỉ ra yếu tố KHÔNG... riêng Câu 12 “Việc chứng thực một thông điệp điện tử bằng chữ ký điện tử là để cho người nhận thông điệp đó hay bên thứ ba biết được nguồn gốc của thông điệp cũng như ý chí của bên đưa ra thông điệp đó" Câu 13 Yếu tố nào KHÔNG thuộc quy trình ký điện tử trong đó sử dụng công nghệ PKI Chọn một câu trả lời a Mã hóa bằng khóa công khai b Mã hóa bằng khóa bí mật c Bản tóm lược của thông điệp gốc d Thông... website trong đó có website thương mại điện tử Câu 43: Theo Báo cáo TMĐT 2007, tỉ lệ người dùng Internet của Việt nam năm 2007 chiếm 22 % dân số 26.3 Câu 44: Chức năng của cổng thương mại điện tử Việt nam (ecnv.gov.vn) là cung cấp thông tin thị trường ở hầu hết các nước các vùng lãnh thổ và tổ chức kinh tế Câu hỏi ôn tập chương 3 Question 1: Lợi ích của thanh toán điện tử đối với doanh nghiệp... thông tin cho thương mại điện tử và tối đa hoá các lợi ích của thương mại điện tử Question 28 Trong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Thông tin cá nhân không bị thay đổi hoặc hủy đi một cách trái phép" thuộc về nguyên tắc toàn vẹn thông tin Question 29 Sự khác biệt lớn nhất giữa Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống là Chọn một câu trả lời a Hình thức: trên giấy, thông... hiểu d bảo vệ người tiêu dùng e không xung đột với luật của các quốc gia f tự nguyện Question 9 “Việc ký kết hợp đồng điện tử là quá trình thiết lập, đàm phán, ký kết và duy trì các hợp đồng hoàn toàn ở dạng dữ liệu điện tử Đây là khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử trong Chọn một câu trả lời a Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam b Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL c OECD d Nhóm nghiên... để hoạt động lập hoặc thông qua chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu Chọn một câu trả lời a Chương trình cấp chứng thư điện tử b Chương trình ký điện tử c Chương trình chứng thực điện tử d Chương trình ký điện tử an toàn e Chương trình kiểm tra chữ ký điện tử Question 40 Trong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Dữ... Chọn một câu trả lời a Dễ cập nhật b Đòi hỏi kỹ năng về tin học c Cá biệt hoá đơn giản d Có khả năng so sánh dễ dàng hơn câu hỏi ôn tập chương 5 Câu 1 Gửi một đoạn mã lệnh kèm theo thư điện tử để nó tự nhân bản và gửi đến tất cả các địa chỉ email trong danh bạ của người nhận Đây là loại hình tấn công gì? Chọn một câu trả lời a Worm b DNS spoofing c Buffer Overflow d Virus Câu 2 Thông tin về số điện thoại... các chương trình về thương mại điện tử như: hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng; công nghệ bảo mật bảo vệ sự riêng cá nhân; phổ biến và đào tạo cho người sử dụng về bảo vệ riêng cá nhân trên mạng; tác động của thương mại điện tử về dịch vụ tài chính, ngân hàng, luật về hợp đồng Question 8 Các nguyên tắc trong luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL là Chọn ít nhất một câu trả lời a tự do... trong các nguồn luật điều chỉnh Thương mại điện tử gồm, ngoại trừ Chọn một câu trả lời a Yêu cầu về “chữ ký” b Hiệu lực pháp lý của các thông điệp dữ liệu c Yêu cầu về “văn bản” d Vận đơn điện tử Question 38 Mục tiêu của Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL nhằm sự bảo vệ đầy đủ về mặt pháp lý cho tổ chức và cá nhân tham gia TMĐT Question 39 Luật giao dịch điện tử của Việt Nam (Đ4): Chương trình . triển Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Chính sách phát triển Thương mại điện tử b . Cơ sở pháp lý c. Các chương trình đào tạo về Thương mại điện tử. về Thương mại điện tử c. Bảo hộ sở hữu trí tuệ d . .Chiến lược ứng dụng thương mại điện tử cho SMEs Question 19 UN định nghĩa về TM ĐT thương mại điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án) , Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án) , Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Hình ảnh liên quan

Chỉ ra loại hình KHÔNG phải giao dịch cơ bản trong Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời B2E - Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

h.

ỉ ra loại hình KHÔNG phải giao dịch cơ bản trong Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời B2E Xem tại trang 1 của tài liệu.
Một quảng cáo kiểu popup xuất hiện trên màn hình khi người duyệt lướt web là hình thức marketing điện tử kiểu.... - Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

t.

quảng cáo kiểu popup xuất hiện trên màn hình khi người duyệt lướt web là hình thức marketing điện tử kiểu Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan