0

Bài tập kinh tế xây dựngCó lời giải

12 1,105 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:51

Bài tập kinh tế xây dựngCó lời giải Bài 1: Dùng tiêu giá trị NPV, giá trị tương lai NFV, NAV để lựa chọn phương án Chỉ tiêu Năm thứ Phương án Phương án Vốn đầu tư 90 90 Thu nhập hoàn vốn 40 40 Thu nhập hoàn vốn 40 30 Thu nhập hoàn vốn 20 40 Thu nhập hoàn vốn 30 20 Thu nhập hoàn vốn 20 10 Giá trị lại 3 Suất chiết khấu 0,1 0,1 Vốn đầu tư bổ sung(bài 1b) 20 30 Bài 1a: Dùng tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án Dòng tiền tệ Năm Tính theo số NPV: PÁ -90 +40 +40 +20 +30 +20+3 PÁ -90 +40 +30 +40 +20 +10+3 ∑ Phương án 1: => Đáng giá Phương án 2: => Đáng giá Trong PÁ tốt ∑ Tính theo số NFV: Phương án 1: Phương án 2: => Đáng giá Trong PÁ tốt => Đáng giá [ Tính theo số NAV: ] Phương án 2:: PA 1: [ => Đáng giá ] [ ; ]; => Đáng giá Trong PÁ tốt Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 1b: Dùng tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án Dòng tiền tệ Năm Tính theo số NPV PÁ -90 +40 +40 +20-20 +30 +20+3 PÁ -90 +40 +30 +40-30 +20 +10+3 ∑ Phương án 1: => Đáng giá Phương án 2: => Đáng giá; Trong PÁ tốt ∑ Tính theo số NFV: Phương án 1: => Đáng giá ; Phương án 2: => Đáng giá ; Trong PÁ tốt Tính theo số NAV [ ] Phương án 1: Phương án 2: [ ] [ ] => Đáng giá => Đáng giáTrong PÁ tốt Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 2: Dùng tiêu giá trị NPV, giá trị tương lai NFV, NAV để lựa chọn phương án Chỉ tiêu Phương án Phương án Vốn đầu tư 90 90 Thu nhập hoàn vốn hàng năm 35 40 Giá trị lại Tuổi thọ dự án Suất chiết khấu 0,12 0,12 Bài 2b: Tuổi thọ dự án Bài 2a: Dùng tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án Dòng tiền tệ: Tính cho NPV, NFV Năm PÁ -90 +35 +35 +35 +35+3-90 +35 +35 +35 +35+3 PÁ -140 +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40+5 Phương án 1: Phương án 2: [ [ ] ] => Đáng giá => Đáng giá [ Tính theo số NPV: ] ( theo bảng trên) Trong PÁ tốt [ Tính theo số NFV: Phương án 1: ] Phương án 2: [ [ ] ] => Đáng giá => Đáng giá Trong PÁ tốt Tính theo số NAV: Dòng tiền tệ tính cho NAV Năm PÁ -90 +35 +35 +35 +35+3 PÁ -140 +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40+5 Phương án 1: Phương án 2: [ ] [  0,12(1  0,12)  NAV  18, 21    6, 00  (1  0,12)   => Đáng giá [ ]  0,12(1  0,12)8  NAV  60, 73    12, 23  (1  0,12)   => Đáng giá ] Tính theo bảng Trong PÁ tốt Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 2b: Dùng tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án Dòng tiền tệ: Tính cho NPV, NFV Năm PÁ PÁ -90 -140 +35 +40 +35 +40 +35 +40+5-140 +35+3-90 +40 +35 +40 +35 +40+5-140 +35 +40 +35+3-90 +40 +35 +40+5-140 10 +35 +40 11 +35 +40 12 +35+3 +40+5 Tính theo số NPV Phương án 1: Phương án 2: [ ] [ ] => Đáng giá => Ko đáng giá [ ] Chọn phương án [ Tính theo số NFV: Phương án 1: ] Phương án 2: [ ] [ => Đáng giá ] => Không đáng giá Chọn phương án Tính theo số NAV Dòng tiền tệ tính cho NAV Năm PÁ -90 +35 +35 +35 +35+3 PÁ -140 +40 +40 +40+5 [ Phương án 1: [ ] Phương án 2: ]  0,12(1  0,12)  NAV  18, 21    6, 00  (1  0,12)   => Đáng giá Chọn phương án [ ]  0,12(1  0,12)3  NAV  40,37    16,81  (1  0,12)   => Không đáng giá Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 3: Cho dự án đầu tư với số liệu bảng sau Hãy tính tỷ suất nội hoàn đánh giá dự án Chỉ tiêu Số liệu Vốn đầu tư ban đầu 100 Thu nhập hàng năm 55 Chi phí hàng năm 25 Lãi suất tiền vay hàng năm 12% Tuổi thọ dự án Bài : Tính tỷ suất nội hồn đánh giá dự án Áp dụng công thức [ ] Chọn IRR = 12% [ ] [ ] [ ] IRR = 15% IRR = 16% Vậy IRR1 = 15% IRR2 = 16% Cơng thức tính IRR | | | | Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 4: Hai phương án đầu tư có tài liệu sau: Dùng tiêu thời gian hồn vốn tính phương pháp giá để lựa chọn phương án Chỉ tiêu Năm thứ Phương án Phương án Vốn đầu tư 95 100 Khấu hao + Lãi 40 30 Khấu hao + Lãi 40 30 Khấu hao + Lãi 20 40 Khấu hao + Lãi 30 20 Khấu hao + Lãi 20 20 Suất chiết khấu 0,1 0,1 Quy đổi dòng tiền trả nợ thời điểm vay vốn, thời điểm dòng tiền trả nợ số vốn vay thời điểm thời điểm hồn vốn Chỉ tiêu Năm Vơn đầu tư Khấu hao + Lãi TT -95 +40 +40 +20 +30 +20 PÁ H.giá -95 +36,36 +33,04 +15,02 +20,49 +12,12  -95 +36,36 +69,4 +84,42 +104,61 +116,73 Hệ số triết khấu : (lấy số sau dấu thập phân) (1  i)t TT -100 +30 +30 +40 +20 +20 PÁ H.giá -100 +27,27 +24,78 +30,04 +13,66 +12,42  -100 +27,27 +52,05 +82,09 +95,75 +108,17 Hệ số chiết khấu 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 Hiện giá = TT * hệ số chiết khấu  = cộng dồn cột H.giá Phương án 1: Kết luận : thời gian hoàn vốn < Thv < Hết năm nợ : (-95+84,42) = -10,59 Từ năm đến năm trả đc 20,49 -> ngày trả đc 20,49/360 (95  84, 42) Ngày trả nợ  186, 06 20, 49 360 Làm tròn lên 187 -> tháng ngày Kết luận : trả nợ năm tháng ngày Phương án 2: Kết luận : thời gian hoàn vốn < Thv < Hết năm nợ : (-100+95,75) = -4,25 Sau năm trả đc 12,42 -> ngày trả đc 12,42/360 (100  95, 75) Ngày trả nợ  123,19 12, 42 360 Làm tròn lên 124 -> tháng ngày Kết luận : trả nợ năm tháng ngày Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 5: Có tài liệu biểu sau Tính tiêu sử dụng trang bị máy móc thi cơng qua năm, so sánh đánh giá Chỉ tiêu Năm Năm trước Giá trị xây lắp hoàn thành 1250 1130 Phần giá trị máy làm 812 690 Số công nhân xây lắp bình 320 350 qn Trong đó: cơng nhân giới 140 140 Giá trị máy thi công đầu năm 750 710 Máy biến động năm + Ngày 1/5 tăng 129 168 + Ngày 10/7 giảm 150 120 Hệ số giới hóa cho cơng tác xl K cgXL  Gm 812 : Năm nay: KcgXL   0, 65 1250  GXL ;Năm trước: K cgXL  690  0, 61 1130 K cgXL năm tăng so với năm trước => tốt Hệ số giới hóa cho lao động K cgLD  Tm 140 140 ; Năm nay: KcgLD   0, 44 ; Năm trước: K cgLD   0, 320 350 T K cgLD năm tăng so với năm trước => tốt Hệ số trang bị giới cho công tác xây lắp KtbXL  GMTC (đ/đ)  GXL Năm Giá trị bình qn máy thi cơng có năm n n G t t ksd G t t sd GMTC  GDN  Gt  Gg ; Gt   i i ; Gg   j j j 1 360 i 1 360 129.240 150.171 GMTC  750    764, 75 360 360 764, 75 KtbXL   0, 6118 (đ/đ) 1250 KtbXL năm giảm so với năm trước => tốt Năm trước Giá trị bình qn máy thi cơng có năm GMTC  GDN  Gt  Gg GMTC  710  KtbXL  168.240 120.171   765 360 360 765  0, 6770 (đ/đ) 1130 Hệ số trang bị giới cho lao động KtbLD  GMTC 764, 75 (đ/ng); Năm nay: KtbLD   2,39 (đ/ng); 320 T Năm trước: KtbLD  765  2,19 (đ/ng) 350 KtbLD năm tăng so với năm trước => tốt Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 6: Có tài liệu biểu sau.tính cá tiêu sử dụng TSCĐ cua năm, so sánh dánh giá Chỉ tiêu Năm Năm trước Doanh thu khối lượng bàn giao 1512 1737 Số cơng nhân xây lắp bình qn 310 340 Giá trị TSCĐ đầu năm Máy Biến động năm + Ngày 1/5 tăng + Ngày 10/7 giảm Lợi nhuận đạt HTSCD  Hiệu suất sử dụng TSCĐ: 920 189 140 98 180 150 106 DT NG Năm - Nguyên giá bình quân TSCĐ Năm trước - Nguyên giá bình quân TSCĐ NG  NGDN  NGt  NGg  700  HTSCD  700 189.240 140.171   360 360 1512 2 756 NG  NGDN  NGt  NGg  920  HTSCD  180.240 150.171   360 360 1737  1,8 965 HTSCD năm tăng so với năm trước => tốt Suất hao phí TSCĐ: thấp tốt  0,5 Năm FTSCD  Năm trước: FTSCD  Hiệu sd TSCĐ PTSCD  Năm PTSCD  FTSCD   0,56 FTSCD năm giảm so với năm trước => tốt 1,8 L NG 98  0,13 : 756 Hệ số đổi TSCĐ H DM  Năm trước: PTSCD  106  0,11 PTSCD năm tăng so với năm trước => tốt 965 NGDM NGCN Năm Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm NGCN  NGDN  NGt  NGg  700  189  140 =749 H DM  NG  DT HTSCD 189  0, 25 749 Năm trước Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm NGCN  NGDN  NGt  NGg  920  180  150 =950 H DM  180  0,19 950 H DM năm tăng so với năm trước => tốt Hệ số thải loại TSCĐ: HTL  Năm nay: HTL  NGTL NGDN 140 150  0, ; Năm trước HTL   0,16 H TL năm tăng so với năm trước => không tốt 700 920 ; Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Hệ số trang bị TSCĐ cho công tác xây lắp: KtbXLTSCD  Năm nay: KtbXLTSCD  756  0,5 (đ/đ); 1512 NG (GXL = doanh thu) GXL Năm trước: KtbXLTSCD  965  0,56 (đ/đ) 1737 KtbXLTSCD năm giảm so với năm trước => tốt Hệ số trang bị TSCĐ cho lao động: KtbLDTSCD  Năm nay: KtbLDTSCD  NG T 756 965  2, 44 (đ/ng) Năm trước: KtbLDTSCD   2,84 (đ/ng) 310 340 KtbLDTSCD năm giảm so với năm trước => không tốt Đánh giá việc tăng lên hay giảm tiêu tốt hay ko tốt Chú ý: đơn vị đo Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 10 Bài 7: Có tài liệu biểu sau Tính hệ số sử dụng TSCĐ năm, so sánh đánh giá Chỉ tiêu Năm Năm trước Nguyên giá TSCĐ đầu năm 4840 5460 TSCĐ khấu hao 2178 2184 Giá trị máy TC đầu năm Trong năm bổ sung thêm Thanh lý hư hỏng Hệ số sử dụng đc TSCĐ thời điểm đầu năm DN H CSD  NG DN  KH DN NG DN DN :Năm nay: H CSD  1694 280 150 1638 240 120 4840  2178 5460  2184 DN  0,55 ; Năm trước: H CSD   0,6 4840 5460 DN năm giảm so với năm trước => không tốt H CSD Hệ số hao mòn TSCĐ thời điểm đầu năm DN DN DN DN H HM   H CSD ; Năm nay: H HM   0,55  0, 45 ; Năm trước; H HM   0,6  0, DN năm tăng so với năm trước => không tốt H HM Hệ số đổi TSCĐ: H DM  NGDM NGCN Năm Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm NGCN  NGDN  NGt  NGg  4840  280  150 =4970 280  0, 056 4970 năm tăng so với năm trước => tốt H DM  H DM Năm trước Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm NGCN  NGDN  NGt  NGg  5460  240  120 =5580 H DM  240  0, 043 5580 Hệ số thải loại HTL  NGTL 150 120 ; Năm nay: HTL   0, 031 ; Năm trước: HTL   0, 022 4840 5460 NGDN H TL năm tăng so với năm trước => không tốt Hệ số kết cấu kỹ thuật máy thi công đầu năm DN H KT  MTC  DN NGMTC 1694 1638 DN DN 100(%) ; Năm nay: H KT 100  35% ; Năm trước: H KT 100  30%  MTC   MTC  DN NG 4840 5460 DN H KT  MTC năm tăng so với năm trước => tốt Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 11 Bài 8: Có tài liệu biểu sau Tính hệ số sử dụng VLĐ qua năm,so sánh đánh giá, tính mức tiết kiệm hay lãng phi vốn năm so với năm trước Chỉ tiêu Năm Năm trước Doanh thu khối lượng bàn giao 1034 825 Lợi nhuận thực 92 75 Số dư VLĐ + Ngày 1/1 416 320 + Ngày 31/3 363 305 + Ngày 30/6 316 282 + Ngày 30/9 317 298 + Ngày 31/12 304 310 DT Hiệu suất sử dụng VLĐ: HVLD  VLD Năm VLD  1/ 2V1  V2  V3  V4  1/ 2V5 1/ 2.416  363  316  317  1/ 2.304 1034   339 ; HVLD   3, 05 339 n 1 1 Năm trước VLD  1/ 2V1  V2  V3  V4  1/ 2V5 1/ 2.320  305  282  298  1/ 2.310 825   300 ; HVLD   2, 75 300 n 1 1 HVLD năm tăng so với năm trước => tốt Suất hao phí VLĐ FVLD  VLD 1 ; Năm nay: FVLD    0,36  0,33 ; Năm trước: FVLD  DT HVLD 2, 75 3,05 FVLD năm giảm so với năm trước => tốt Hệ số chu chuyển VLD KCC  DTT VLD Năm nay: KCC  1034 825  3, 05 ; Năm trước: KCC   2, 75 339 300 KCC năm tăng so với năm trước => tốt Hiệu sử dụng PVLD  L 92 75 Năm nay: PVLD   0, 27 ; Năm trước: PVLD   0, 25 VLD ; 339 300 PVLD năm tăng so với năm trước => tốt Thời gian vòng quay t 360 360 N ; Năm nay: t   118 ; Năm trước: t   131 t năm giảm so với năm trước => tốt 3, 05 2, 75 KCC Mức tiết kiệm hay lãng phí vốn lao động VLD  DTT1 1034 (t1  t0 ) ; VLD  (118  131)  37,34 < => tiết kiệm N 360 CHÚC CÁC BẠN THI TỐT :) MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ EMAIL CAUDUONGSATK52@GMAIL.COM Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 12 ... Thu nhập hoàn vốn hàng năm 35 40 Giá trị lại Tuổi thọ dự án Suất chiết khấu 0,12 0,12 Bài 2b: Tuổi thọ dự án Bài 2a: Dùng tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án Dòng tiền tệ: Tính cho NPV, NFV... Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Bài 5: Có tài liệu biểu sau Tính tiêu sử dụng trang bị máy móc thi cơng qua năm, so sánh đánh giá Chỉ tiêu Năm Năm trước Giá trị xây lắp hoàn thành 1250 1130 Phần... Cauduongsatk52@gmail.com Bài 6: Có tài liệu biểu sau.tính cá tiêu sử dụng TSCĐ cua năm, so sánh dánh giá Chỉ tiêu Năm Năm trước Doanh thu khối lượng bàn giao 1512 1737 Số cơng nhân xây lắp bình qn 310
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế xây dựngCó lời giải,