0

Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của công nghiệp hóa trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế k

36 924 1
  • Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của công nghiệp hóa trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế k

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2018, 19:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ TÀI THẢO LUẬN MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ LƯƠNG DIỆU Thực hiện: Sinh viên nhóm Danh mục từ viết tắt:       CNH: Cơng nghiệp hóa CNH – HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNXH: Chủ nghĩa Xã hội XHCN: Xã hội chủ nghĩa TBCN: Tư chủ nghĩa Đảng CSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CƠNG NGHIỆP HĨA Câu 1: Cơng nghiệp hóa gì? Tính tất yếu khách quan CNH? Những đặc điểm công nghiệp hóa trước đổi mới? Phân tích điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp (1960-trước tháng 12/1986)  Dàn ý chi tiết: Khái niệm cơng nghiệp hóa Tính tất yếu cơng nghiệp hóa Đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi  Cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội  Thiên phát triển công nghiệp nặng  Chủ yếu dựa vào tài nguyên, lực bên ngồi  Nóng vội, đơn giản,chủ quan ý chí Những điều chỉnh quan trọng đường lối CNH xã hội chủ nghĩa gắn liền với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp(1960- 12/1986) Tại Việt Nam lựa chọn mơ hình cơng nghiệp hóa vậy?  Nội dung chi tiết: Cơng nghiệp hóa  Khái niệm: Cơng nghiệp hóa q trình chuyển đổi cách bản, tồn diện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương pháp tiên tiến dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học nhằm tạo suất lao động xã hội cao  Cơng nghiệp hóa Việt Nam trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ dựa vào nông nghiệp thủ cơng sang máy móc cơng nghiệp Tính tất yếu cơng nghiệp hóa :  Do u cầu phải xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho CNXH  Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu kinh tế, kĩ thuật công nghệ nước ta với nước khu vực giới  Do yêu cầu phải tạo suất lao động xã hội cao đảm bảo cho tồn phát triển CNXH Xuất phát từ mục tiêu đường lên xây dựng XHCH Là quy luật khách quan tồn phát triển xã hội loài người quốc gia nước mạnh hay yếu, điểm khác cách thức, mục tiêu phương thức.Thực tế, Việt Nam để tiếp tục xây dựng đường lên CNXH, đòi hỏi cần phải có sở vật chất với kết cấu xã hội thích hợp để phục vụ, đảm bảo tồn phát triển CNXH.Nước ta chuyển từ kinh tế lạc hậu mang tính chất tự nhiên sang kinh tế thị trường có nghĩa q trình thực việc chuyển đổi cấu kinh tế từ kinh tế sản xuất nhỏ sang kinh tế sản xuất lớn ngày đại Một sản xuất lớn đòi hỏi phải có cấu sở hạ tầng công cụ lao động ngày tiến Để tạo lập sở vật chất kỹ thuật theo ngun lý chủ nghĩa Mác , quốc gia phải tiến hành cơng ngiệp hóa – đại hóa.Và đảm bảo tồn cho CNXH rút ngắn khoảng cách với nước phát triển giới Đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi mới:  Cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội: Đặc trưng điều kiện khách quan đem lại trước đổi mới: Chiến tranh bao vây cấm vận của nước tư bản, nhận giúp đỡ số nước hệ thống XHCN Vì khó lựa chọn mơ hình khác Mặt khác, sau đất nước thống mong muốn xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ  Thiên phát triển cơng nghiệp nặng : Việt Nam có nhiều khống sản nên tính tất yếu phát triển ngành cơng nghiệp nặng, tiến hành cơng nghiệp hóa đề cao vai trò cơng nghiệp nặng  Chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên đất đai nguồn viện trợ nước xã hội chủ nghĩa, chủ lực thực công nghiệp hóa Nhà nước doanh nghiệp nhà nước; việc phân bổ nguồn lực để cơng nghiệp hóa chủ yếu chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu kinh tế thị trường  Nóng vội, giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội Những điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn liền với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp(1960- 12/1986) : Đường lối cơng nghiệp hóa đất nước hình thành từ Đại hội III (tháng 9-1960) Đảng Thực tế đất nước phải trực tiếp thực đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng kinh tế, miền Nam thực cách mạng giải phóng dân tộc Như vậy, trước thời kỳ đổi mới, nước ta có khoảng 25 năm tiến hành cơng nghiệp hóa theo giai đoạn:  Từ 1960 đến 1975: tiến hành cơng nghiệp hóa miền Bắc: Đặc điểm kinh tế miền Bắc giai đoạn từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua phát triển chủ nghĩa tư bản, Đại hội III khẳng định: muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu nước ta, khơng có đường khác ngồi đường cơng nghiệp hóa XHCN + Về cấu kinh tế: Đảng xác định: kết hợp công nghiệp với nông nghiệp lấy công nghiệp nặng làm tảng + Về đạo thực cơng nghiệp hóa: Hội nghị TW lần thứ (khóa III) nêu phương hướng đạo xây dựng phát triển công nghiệp :Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý; kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp; sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng; sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương + Về thực chất, lựa chọn mơ hình chiến lược CNH thay nhập mà nhiều nước, nước XHCN nước TBCN thực lúc Chiến lược trì suốt 15 năm miền Bắc (1960 – 1975) 10 năm phạm vi nước ( 1976 – 1986)  Từ năm 1975 đến năm 1985: tiến hành cơng nghiệp hóa phạm vi nước: + Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nước độc lập, thống độ lên chủ nghĩa xã hội Chiến lược “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng…” tiếp tục khẳng định lại sau 16 năm Đại hội IV Đảng (1976) sách có thay đổi chút “Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN + Chiến dịch CNH cụ thể hóa thơng qua kế hoạch năm (1976 – 1980): Hồn thành cải tạo cơng thương nghiệp tư tư doanh miền Nam, khôi phục phát triển kinh tế miền Bắc + Đại hội lần thứ V Đảng (3-1982) xác định chặng đường thời kỳ độ nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng phát triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu cho nơng nghiệp cơng nghiệp nhẹ Đại hội V coi nội dung cơng nghiệp hóa chặng đường trước mắt Tuy nhiên, thực tế sách khơng có thay đổi so với trước Mặc dù nông nghiệp xác định mặt trận hàng đầu Đại hội xác định “Xây dựng cấu công nghiệp - nông nghiệp đại, lấy hệ thống cơng nghiệp nặng tương đối phát triển làm nòng cốt” Sự điều chỉnh khơng dứt khốt khiến cho kinh tế Việt Nam không tiến xa mà lâm vào khủng hoảng trầm trọng Tại Việt Nam lại lựa chọn mơ hình cơng nghiệp hóa vậy? Thời kỳ trước đổi mới, nước ta lựa chọn cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội thiên phát triển cơng nghiệp nặng vì:  Trước tình hình giờ, nước ta cần vào xây dựng sở vật chất phục vụ đảm bảo cho trình xây dựng lên CNXH  Do thực tế sở vật chất – kỹ thuật lạc hậu, lực lượng sản xuất chưa phát triển Đất nước nghèo nàn, lạc hậu, phát triển, rơi vào suy thoái  Xuất phát điểm thấp, chiến tranh kéo dài, thiệt hại lớn người Tuy nhiên, đường lối cơng nghiệp hóa khơng thực đạt hiệu quả, phạm nhiều sai lầm, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm Câu 2: So sánh đường lối công nghiệp hóa Đảng trước đổi (từ năm 1960-trước tháng 12-1986) thời kỳ đổi (từ 12-1986 đến nay)  Dàn ý chi tiết:  Giống nhau: + Đường lối cơng nghiệp hóa Đảng qua giai đoạn + Tư đường lối Đảng + Tính tất yếu + Mục tiêu + Mơ hình  Khác nhau: + Thời gian + Lợi + Cách làm + Cơ chế quản lý + Mơ hình + Chủ lực thực + Phương hướng + Quan điểm + Kết + Ý nghĩa  Tại Việt Nam lại thay đổi mơ hình cơng nghiệp hóa?  Nội dung chi tiết: Nhận thức đầy đủ vai trò CNH với hưng thịnh quốc gia dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam có nửa kỷ liên tục (56 năm: 1960-2016) lãnh đạo nhiều triệu dân lãnh thổ hàng nghìn km2 thực CNH theo quan niệm, mơ hình chế khác với thể nghiệm, tìm tòi, điều chỉnh, bổ sung, phát triển để khơng ngừng hồn thiện Nhìn tổng quan, đường lối CNH Đảng thời kỳ trước sau đổi có điểm giống khác rõ rệt:  Giống nhau:  Đường lối cơng nghiệp hóa Đảng: ln nhấn mạnh đến yếu tố khoa học kỹ thuật công nghệ (then chốt, định ), xác định khoa học lực lượng trực tiếp, hướng đề cập trực tiếp tới công nghệ tiên tiến, công nghệ mũi nhọn, công nghệ cao  Tư không dứt đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam công nghiệp hóa đường thích hợp để đưa tổ quốc phát triển đạt trình độ cao mặt  Khẳng định cơng nghiệp hóa có tính tất yếu giữ vị trí nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội  Mục tiêu chung cơng nghiệp hóa có nhiều điểm giống nhau: Luôn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đôi với không ngừng cải thiện đời sống nhân dân cải biến nước ta thành nước công nghiệp  Mơ hình cơng nghiệp hóa Việt Nam: sử dụng kết hợp ưu nhiều mơ hình khác Ngồi ra, đường lối cơng nghiệp hóa Việt Nam có đặc điểm chung như: khả sử dụng hiệu nguồn lực đất nước chưa cao; cấu kinh tế chuyển dịch theo chất nội dung cơng nghiệp hóa đại chậm; liên tục đổi tư để hoàn thiện hình thức sở hữu thành phần kinh tế q trình thực cơng nghiệp hóa Tổ quốc  Khác nhau: Tiêu chí Trước thời kỳ đổi giai đoạn: Thời gian Thời kỳ đổi Sau 1986 (từ Đại hội Đảng VI) + 1960 – 1975: miền Bắc + 1975 – 1985: nước Lợi Cách làm Dựa vào lao động, tài nguyên, đất Tri thức, khoa học-công nghệ đai, nguồn viện trợ nước Dựa vào yếu tố người XHCN Nóng vội, giản đơn, ham làm Đề chủ trương, kế hoạch định hướng nhanh, không quan tâm hiệu Quan tâm hiệu kinh tế xã hội kinh tế xã hội Cơ chế quản lý Cơ chế kế hoạch hóa tập trung Được thực chế thị trường nhà nước Mơ hình Khép kín, hướng nội Hướng ngoại: mở rộng hội nhập kinh tế thị trường XHCN Chủ lực Nhà nước doanh nghiệp Toàn dân thành phần kinh tế xã hội thực nhà nước Hội nghị TW lần khóa III xác Có phương hướng: định phương hướng: Giữ vững độc lập tự chủ đôi với Ưu tiên phát triển công nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương nặng cách hợp lý hóa quan hệ đối ngoại Kết hợp chặt chẽ phát triển cơng CNH-HĐH nghiệp tồn nghiệp với phát triển nông dân, thành phần kinh tế, nghiệp kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên Lấy phát huy nguồn lực người Phương phát triển công nghiệp nặng làm yếu tố cho ngiệp hướng bền vững Phát triển công nghiệp trung ương đồng thời đẩy mạnh phát Khoa học công nghệ tảng triển công nghiệp địa phương động lực CNH-HĐH Đại hội V (3/1982) xác định: lấy Lấy hiệu kinh tế xã hội làm tiêu nông nghiệp làm mặt trận hàng chuẩn để xác định phương án đầu; phát triển công nghiệp nặng phát triển Lựa chọn dự án đầu tư có mức độ vừa sức công nghệ Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh Quan điểm quan điểm CNH gắn liền với HĐH CNH, HĐH gắn với phát triển tri thức CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập phát triển kinh tế quốc tế Lấy phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Khoa học công nghệ tảng động lực CNH-HĐH Phát triển nhanh, hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến tiến công xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học + Số xí nghiệp tăng 16,5 lần Hình thành nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều sở ngành công nghiệp nặng xây dựng Kết Ý nghĩa Hạn chế + Cơ sở vật chất – kỹ thuật đất nước tăng cường đáng kể, khả độc lập tự chủ kinh tế nâng cao + Ra đời nhiều đơn vị đào tạo đội + Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo ngũ cán khoa học – kỹ thuật hướng công nghiệp hóa, đại hóa đạt kết quan trọng + Một số lĩnh vực khác bắt đầu phát triển + Những thành tựu cơng nghiệp hóa, đại hóa góp phần quan trọng đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao Trong điều kiện lên từ xuất phát thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề kết đạt có ý nghĩa quan trọng, tạo sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh giai đoạn + Cơ sở kỹ thuật tăng cường, khả tự chủ kinh tế tăng cao Cơ cấu chuyển dịch theo hướng CNHHĐH đạt kết quan trọng + Đưa kinh tế phát triển cao + Cơ sở vất chất- kỹ thuật hết + Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp sức lạc hậu so với khả thấp nhiều nước khu vực Nguồn lực đất nước + Lực lượng sản xuất nơng chưa sử dụng có hiệu cao nghiệp bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng + Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm nhu cầu lương thực, thực + Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phẩm phát huy mạnh + Xã hội thiếu sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, kinh tế phát + Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm triển  Tại Việt Nam lại thay đổi mơ hình Cơng nghiệp hóa? Từ năm 1960 đến trước tháng 12-1986, Đảng ta nhận thức tiến hành cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội thiên phát triển công nghiệp nặng Chúng ta mắc sai lầm nghiêm trọng việc xác định mục tiêu, bước sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo XHCN quản lý kinh tế,…, sai lầm bố trí cấu kinh tế, cấu đầu tư,… Như vậy, khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hóa, chưa đạt kết mong đợi Vì vậy, việc thay đổi nhận thức từ thay đổi mơ hình cơng nghiệp hóa điều cần thiết để rút ngắn đường công nghiệp hóa đưa nước ta phát triển kinh tế xã hội Câu 3: Phân tích vai trò nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tại phát huy yếu tố người lại động lực cho phát triển nhanh bền vững?  Dàn ý chi tiết: Vai trò nguồn lực người trình Cơng nghiệp hố – Hiện đại hố đất nước  người vận động phát triển đời sống xã hội  Thực chất công nghiệp hoá - đại hoá - Bối cảnh cách nhìn cũ - Khoa học kỹ thuật - lực lượng sản xuất trực tiếp - Vai trò người khoa học - kỹ thuật - Con người động lực, mục đích, điều kiện đủ, đối tượng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Tính tất yếu Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá  Nguồn lực người nghiệp Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố Việt Nam - Mục tiêu Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đề - Con người-nguồn lực hàng đầu Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá Tại phát huy yếu tố người động lực cho phát triển nhanh bền vững?  Con người nguồn lực biết tư duy, có trí tuệ có ý chí  Nguồn lực người vơ tận  Trí tuệ người trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp  Nội dung chi tiết: Vai trò nguồn lực người q trình Cơng nghiệp hố – Hiện đại hoá đất nước  Con người vận động phát triển đời sống xã hội: + Con người - Tổng hoà mối quan hệ xã hội: Quan hệ xã hội quan hệ xác lập cộng đồng xã hội cá nhân với tư cách chủ thể hoạt động xã hội - thực thể xã hội tạo hoạt động xã hội Quan hệ sản xuất hình thành cách tất yếu độc lập 10 + Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua đường lối, chủ trương, sách đắn, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng lợi ích đáng tầng lớp nhân dân; Đảng tiến hành công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức kiểm tra  Sự cần thiết phải đổi đồng yếu tố cấu thành hệ thống trị Trong năm qua, hệ thống trị nước ta có đổi đáng kể: + Đảng củng cố trị, tư tưởng, tổ chức; + Vai trò lãnh đạo Đảng xã hội ngày tăng; + Nhà nước tiếp tục xây dựng hoàn thiện theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân, dân dân; +Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị-xã hội bước đổi nội dung phương thức hoạt động, đem lại hiệu thiết thực; quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực kinh tế, xã hội, trị, văn hố, tư tưởng phát huy Bên cạnh đó, hệ thống trị nước ta bộc lộ nhiều nhược điểm: + Năng lực hiệu lãnh đạo Đảng, hiệu quản lý, điều hành Nhà nước, hiệu hoạt động đồn thể trị-xã hội chưa nâng lên kịp với đòi hỏi tình hình nhiệm vụ + Bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chậm xếp lại cho tinh giản nâng cao chất lượng, nhiều biểu quan liêu, vi phạm quyền dân chủ nhân dân + Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, thay thế, trẻ hoá, chuẩn bị cán kế cận lúng túng, chậm trễ + Năng lực phẩm chất đội ngũ cán hệ thống trị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ Một phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hoá phẩm chất đạo đức, sức chiến đấu số tổ chức sở Đảng chưa cao Hệ thống trị sở nhiều mặt yếu kém, bất cập công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực vận động quần chúng Tình trạng tham nhũng, quan liêu, đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ dân, vừa không giữ kỷ cương, phép nước xảy nhiều nơi, có nơi nghiêm trọng Chức năng, nhiệm vụ phận hệ thống trị chưa xác định rành mạch, tránh nhiệm không rõ; nội dung phương thức hoạt động chậm đổi mới, nhiều biểu chế tập trung quan liêu, bao cấp Đội ngũ cán sở đào tạo, bồi dưỡng; sách cán sở chắp vá  Trước yêu cầu ngày cao nghiệp cách mạng, nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, với đổi kinh tế, bước đổi kiện toàn hệ thống trị đòi hỏi khách quan, u cầu cấp bách Để tiếp tục đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở, từ đến năm 2005, cần tập trung giải vấn đề xúc sau đây: Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp tổ chức lãnh đạo Đảng bộ, 22 chi sở; đổi nội dung phương thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát với dân, dân tin cậy Hai là, thực hành dân chủ thực nội tổ chức hệ thống trị sở theo nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy quyền làm chủ nhân dân sở thực quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ đại diện, quy định cụ thể việc thực quyền dân giám sát tổ chức cán sở kịp thời thay người khơng đủ tín nhiệm Phát huy dân chủ phải liền với củng cố nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật Ba là, xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hố đội ngũ, chăm lo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán sở CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Câu 7: Phân tích vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam nay?  Dàn ý chi tiết Các khái niệm Vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp người Việt Nam Nguồn lực chủ yếu việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc người Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Xây dựng hoàn thiện giá trị nhân cách người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế  Nội dung chi tiết: Vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam nay: Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố người xây dựng xã hội Đất nước thời kỳ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Đảng nhà nước bước nhận thức rõ vị trí, vai trò văn hóa phát huy sắc văn hóa tiến trình phát triển với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp người Việt Nam Bản sắc văn hóa dân tộc 23 ngày khẳng định, xứng đáng ba trụ cột (khả công nghệ, sức mạnh kinh tế sắc văn hóa), động lực chủ yếu để xây dựng, phát triển đất nước Việc phát triển kinh tế - xã hội cần đến nhiều nguồn lực khác nhau: tài nguyên thiên nhiên, vốn… Những nguồn lực có hạn bị khai thác cạn kiệt Chỉ có tri thức người nguồn lực vơ hạn, có khả tái sinh tự sinh không cạn kiệt Các nguồn lực khác khơng sử dụng có hiệu khơng có người đủ trí tuệ lực khai thác chúng Năm 1990, UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) đưa tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển quốc gia, có số phát triển người Tức là, quốc gia đạt thành tự giáo dục cao, có vốn trí tuệ tồn dân nhiều chứng tỏ xã hội phát triển hơn, có khả tăng trưởng dồi Như vậy, văn hóa trực tiếp tạo dựng nâng cao vốn “tài nguyên người” Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tiên tiến yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất người tiên tiến khơng nội dung tư tưởng mà hình thức biểu hiện, phương tiện chuyền tải nội dung Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị văn hóa truyền thống bền vững cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó long yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống… Bản sắc dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Tóm lại việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc đường bồi dưỡng nhân cách người Việt Nam Bản sắc dân tộc sức sống bên dân tộc, trình dân tộc thường xuyên tự ý thức, tự khám phá, tự vượt qua thân mình, biết cạnh tranh hợp tác để tồn phát triển Bản sắc dân tộc phát triển theo phát triển thể chế kinh tế, thể chế xã hội thể chế trị quốc gia Nó phát triển theo trình hội nhập kinh tế giới, q trình giao lưu văn hóa với quốc gia khác tiếp nhận tích cực văn hóa, văn minh nhân loại Vì vậy, chủ trương xây dựng hoàn thiện giá trị nhân cách người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trên phương diện người, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến chất lượng phát triển người, quan điểm từ xuyên suốt từ kỳ đại hội: người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Vai trò người Đảng ta đánh giá mức, đặc biệt người vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử Việc xây dựng nhân cách người Việt Nam mới, hệ giá trị người Việt Nam phải gắn với xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm giải mối quan hệ cá nhân với cộng đồng, đáp ứng yêu cầu vật chất với nhu cầu tinh thần, phát triển kinh tế với phát triển văn hóa…chính thể quan điểm phát triển hài hòa nhân tố người Điều cụ thể hóa 24 dẫn Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh nhân tố người phải khoan thư sức dân, giải phóng sức dân, chăm lo bồi dưỡng phát triển sức dân Đặc biệt giai đoạn nay, cần phải thực sách đem tài dân, sức dân để mưu lợi cho dân, sức làm điều có lợi cho dân, cho nước Câu 8: So sánh nội dung sách xã hội trước đổi thời kỳ đổi mới? Tại thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội?  Dàn ý chi tiết:  So sánh nội dung sách xã hội trước đổi thời kỳ đổi mới: * Giống nhau: - Luôn hướng đến phát triển văn hóa - Tập trung vào cải thiện đời sống nhân dân - Được xây dựng duwois lãnh đạo Đảng - Đều gắn với đặc trung văn hóa thời kỳ * Khác nhau: - Nhận định vấn đề - Mục tiêu - Chủ trương, cách giải - Thành tựu - Hạn chế  Trong thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội vì: - Xuất phát từ thực tiễn - Xuất phát từ hệ thời kỳ trước đổi - Dựa vào thời kỳ đổi  Nội dung chi tiết:  So sánh nội dung sách xã hội trước đổi thời kỳ đổi mới: * Giống nhau: 25 - Đều tập trung chủ yếu vào việc nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân phương diện : ăn, ở, mặc, giáo dục… - Các chủ trương xây, dựng, thực lãnh đạo Đảng Trước thực tiễn đất nước để hồn thành sứ mạng lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng, Đảng xác định điều chỉnh sách xã hội yếu tố quan trọng - Đều gắn với đặc trưng củavăn hóa, xã hội, thể chế trị,… mà chúng tồn tại thời kỳ * Khác nhau: Tiêu chí Nhận định vấn đề Trước đổi (1945-1975) Giải vấn đề xã hội Nâng cao vấn đề xã hội lên tầm sách xã hội Chủ yếu đến vấn đề ăn, ở, giáo dục nhân dân vấn đề kháng chiến chống mỹ + Thống với mục tiêu phát triển kinh tế chỗ phát huy sức mạnh nhân tố người + Mở rộng giải nhiều vấn đề sâu vào quyền lợi nhân dân Theo tinh thần xã hội hóa Mục tiêu Cách giải Chủ trương Trong đổi ( 1975 – nay) +Trong mô hình dân chủ nhân dân( 1945-1954) +Mơ hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ , điều kiện chiến tranh(1955-1975) +Theo chế kế hoạch hóa tập trung (1975-1985) +Đảng chủ trương hướng dẫn để tầng lớp nhân dân chủ động tự tổ chức giải vấn đề xã hội (19451954) +Nhà nước tập thể đáp ứng nhu cầu xã hội thiết yếu chế độ bao cấp tràn lan dựa trợ cấp (1955-1975) +chế độ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế -xã hội rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng,nguồn viện trợ giảm dần, bị + Khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu xóa đói giảm nghèo + Đảm bảo cung ứng dịch vụ cơng thiết yếu, bình đẳng cho người , tạo việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng +Phát triển hệ thống y tế công hiệu +Xây dựng chiến lược quốc 26 bao vây, cấm vận (1975-1985) gia nâng cao sức khỏe,cải thiện giống nòi +Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình +Chú trọng sách ưu đãi xã hội +Đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng +Đảm bảo phần ổn định của xã hội +Đạt số thành tựu số lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, đạo đức, kỷ luật Thành tựu Hạn chế + Tính động, chủ động, tích cực xã hội tất tầng lớp dân cư + Công xã hội thể ngày rõ + Thống nhât sách kinh tế với sách xã hội + Giải vấn đề xóa đói,giảm nghèo, việc làm… + Coi phát triển giáo dục với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu,… + Hình thành tâm lý thụ động, ỷ + Sự nghiệp giáo giáo dục toàn nại vào nhà nước tập thể diện, dạy nghề, dạy làm người + Hình thành xã hội đóng, ổn yếu định động, chậm + Chất lượng dân số thấp phát triển nhiều mặt đặc biệt + Phân hóa giàu nghèo bất kinh tế công xã hội gia tăng + Xã hội có giai cấp + Tệ nạn xã hội gia tăng, diễn biến phức tạp + Môi trường sinh thái ô nhiễm, khai thác bừa bãi + Hệ thống giáo dục , y tế lạc hậu, xuống cấp ,có nhiều nhiều bất cập, an sinh xã hội chưa đảm bảo  Trong thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội vì: 27 - Xuất phát từ thực tiễn, thứ khắc phục thái độ coi nhẹ sách xã hội, Đảng rõ thống sách kinh tế sách xã hội đại hội VI (1986) Đảng ta khẳng định: “Chính sách xã hội bao trùm mặt sống người: điều kiện lao động sinh hoạt, giáo dục văn hố, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc coi nhẹ sách xã hội tức coi nhẹ yếu tố người nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” Đây lần khái niệm sách xã hội đề cập văn kiện với tư cách hệ thống nằm tổ hợp sách kinh tế - xã hội quốc gia + Chính sách xã hội chưa quan tâm với tầm quan trọng nhiều thiếu sót nên đại phận nhân dân, cán cơng chức nhà nước gặp nhiều khó khăn + Chính sách xã hội có vai trò quan trọng phát triển kinh tế , sách xã hội nhằm xây dựng văn hoá mới, tạo đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến - Thứ hai, xuất phát từ hệ để lại thời kỳ trước đổi mới, lâm vào khủng hoảng toàn diện lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa,… Và kéo theo vấn đề : tỷ lệ thất nghiệp, quyền người bị xâm phạm, nghèo đói, …chính mà đòi hỏi phải có sách phù hợp để giải vấn đề xã hội - Thứ ba, thời kỳ đổi mới, gắn với thể chế với,với thay đổi rõ rệt đường lối công nghiệp hóa, đối ngoại, xây dựng kinh tế thị trường, có gia nhập, tham gia tổ chức quốc tế, tất yếu cần có thay đổi sách xã hội để điều chỉnh kịp thời hướng CHƯƠNG 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI Câu 9: So sánh đường lối đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam trước đổi thời kỳ đổi (so sánh tiêu chí bản) Dàn ý chi tiết: * Giống nhau: 28  Nguyên tắc đối ngoại  Kết  Ý nghĩa * Khác  Mục tiêu, nhiệm vụ  Tư tưởng đạo  Chủ trương, sách  Hạn chế Nội dung chi tiết: * Giống nhau: Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo quyền, Đảng ta hoạch định đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình ngồi nước theo thời kỳ Tuy nhiên, nhìn chung đường lối đối ngoại Đảng ta có đặc điểm chung nguyên tắc lẫn kết đạt ý nghĩa đường lối:  Nguyên tắc đối ngoại: Nguyên tắc đối ngoại bao trùm Đảng ta hòa bình, độc lập, thống chủ nghĩa xã hội Cụ thể là: + Tơn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội + Không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế + Giải bất đồng tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình + Tơn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi  Kết đạt được: Hơn 20 năm thực đường lối đối ngoại (1975 – 2008) nước ta đạt thành tựu to lớn: + Phá bao vây, cấm vận lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Giải hòa bình vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với nước liên quan + Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa + Tham gia tổ chức kinh tế quốc tế + Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ kỹ quản lý + Từng bước đưa hoạt động doanh nghiệp kinh tế vào môi trường cạnh tranh  Ý nghĩa: + Góp phần giữ vững củng cố độc lập, tự chủ, định hướng XHCN + Giữ vững an ninh quốc gia sắc văn hóa dân tộc + Nâng cao vị phát huy vai trò nước ta trường quốc tế * Khác nhau: Tiêu chí Thời kỳ trước đổi Thời kỳ đổi Mục tiêu, Ra sức tranh thủ điều kiện  Lấy việc giữ vững mơi trường hòa 29 quốc tế thuận lợi để:  Hàn gắn vết thương chiến tranh  Khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa, khoa học – kỹ nhiệm vụ thuật  Củng cố quốc phòng  Xây dựng sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội nước ta  Đại hội V Đảng xác định: công tác đối ngoại phải trở thành mặt trận chủ động, tích cực đấu tranh nhằm làm thất bại sách lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta  Đồn kết hợp tác tồn diện với Liên Xơ nguyên Tư tưởng tắc, chiến lược nước ta đạo  Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống vận mệnh ba dân tộc Chủ trương, sách     bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi để phát triển kinh tế - xã hội  Mở rộng đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò nâng cao vị Việt Nam  Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh  Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính, thực nghĩa vụ quốc tế theo khả Việt Nam  Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại  Nắm giữ hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế  Mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động tham gia tổ chức kinh tế  Kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân  Giữ vững ổn định trị, kinh tế xã hội q trình hội nhập  Phát huy tối đa nội lực sử dụng hiệu nguồn lực bên  Đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế, chế, sách phù hợp  Giữ vững, tăng cường lãnh đạo Đảng Củng cố tăng cường tình Được đề Nghị Hội nghị TW khóa X (tháng – 2007): đoàn kết chiến đấu quan hệ hợp tác với tất nước  Đưa quan hệ quốc tế thiết XHCN lập vào chiều sâu, ổn định, bền Bảo vệ phát triển mối vững  Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quan hệ đặc biệt Việt – Lào Campuchia quốc tế theo lộ trình phù hợp Chú trọng củng cố tăng  Bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp cường mặt với Liên luật thể chế kinh tế phù hợp với Xơ ngun tắc, quy định WTO Chủ trương góp phần xây  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng dựng khu vực Đông Nam Á cao hiệu quả, hiệu lực máy nhà hòa bình, tự do, trung lập nước 30 ổn định  Đề yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại  Chủ trương khơi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc  Chủ trương thiết lập mở rộng quan hệ bình thường mặt với tất nước khơng phân biệt chế độ trị Hạn chế  Từ năm 1975 -1986, quan hệ quốc tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, trở ngại lớn: nước ta bị bao vây, cô lập, đặc biệt từ cuối thập niên 70 kỷ XX  Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm hội nhập kinh tế quốc tế  Giải tốt vấn đề văn hóa, xã hội mơi trường q trình hội nhập  Xây dựng vận hành có hiệu mạng lưới an sinh xã hội  Giữ vững tăng cường quốc phòng an ninh q trình hội nhập  Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại  Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động đối ngoại  Nước ta lúng túng, bị động quan hệ với nước  Một số chủ trương, sách chậm đổi mới; hệ thống pháp luật chưa hồn chỉnh đồng  Chưa hình thành kế hoạch lộ trình hợp lý  Đội ngũ cán chưa đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng Câu 10: Phân tích nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi chứng minh rằng, đường lối phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Dàn ý chi tiết: * Nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi Đường lối đối ngoại a) Hồn cảnh lịch sử b) Q trình hình thành phát triển Nội dung đường lối đối ngoại,hội nhập kinh tế quốc tế Thành tựu,ý nghĩa,hạn chế nguyên nhân 31 * Chứng minh đường lối phù hợp,đáp ứng yêu thực tiễn Nội dung chi tiết: * Nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới: Đường lối đối ngoại a) Hoàn cảnh lịch sử: Từ thập kỷ 80,tình hình giới có biến đổi sâu sắc:      Cách mạng KHCN tiếp tục phát triển tác động đến quốc gia, dân tộc Các nước XHCN khủng hoảng,đầu 1990 Liên Xô sụp đổ,trật tự giới thay đổi Các nước đổi tư sức mạnh Xu chung giới hòa bình hợp tác phát triển Các nước phát triển cần mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước - Xu toàn cầu tác động nó:  Tích cực: thúc đẩy, phát triển sản xuất; KHCN, kinh nghiệm quản lý…mang lại lợi ích cho bên tham gia; tăng cường hiểu biết hợp tác quốc gia  Tiêu cực: nước phát triển thao túng; tạo bất bình đẳng quốc tế; gia tăng phân hóa giàu nghèo… - Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương:  Tuy có bất ổn khu vực đánh giá ổn định  Xu hòa bình hợp tác khu vực phát triển  Đây khu vực có tiềm lực động phát triển kinh tế b) Các giai đoạn hình thành,phát triển đường lối:  1986-1996: Xác lập đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa quan hệ quốc tế 32  1996-2008: Bổ sung, hoàn chỉnh đường lối đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Nội dung đường lối đối ngoại,hội nhập kinh tế quốc tế a) Mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo - Mục tiêu, nhiệm vụ:  Mục tiêu: Ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; tăng nguồn lực xây dựng đất nước; kết hợp nội lực với ngoại lực để CNH-HĐH đất nước; nâng cao vị Việt Nam quốc tế  Nhiệm vụ: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng đổi mới; góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới - Tư tưởng đạo:        Bảo đảm lợi ích dân tộc chính, thực nghĩa vụ quốc tế theo khả Giữ vững độc lập, tự chủ đẩy mạnh đa phương hóa,đa dạng hóa đối ngoại Nắm vững mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế Kết hợp nhiều hình thức đối ngoại, Đảng, Nhà Nước nhân dân Giữ vững ổn định trị, kinh tế xã hội… Phát huy tối đa nội lực,thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực bên Mở rộng quan hệ với quốc gia, khơng phân biệt chế độ trị - xã hội b) Một số chủ trương, sách lớn mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế:       Đưa quan hệ thiết lập vào chiều sâu, ổn định bền vững Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế phù hợp với quy đinh WTO Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy nhà nước Giải tốt vấn đề văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà Nước 3.Thành tựu, hạn chế - Thành tựu:     Phá bị bao vây lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi Giải hòa bình vấn đề biên giới, biển đảo với nước liên quan Tham gia tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA,APEC,WTO) Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường,tiếp thu công nghệ đại 33  Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp tạo nên thành tựu  Giữ vững, củng cố độc lập tự chủ, định hướng XHCN  Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế - Hạn chế:      Trong quan hệ với nước, nước lớn, lúng túng, bị động Một số chủ trương, sách chậm đổi so với yêu cầu mở rộng kinh tế Chưa hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế Doanh nghiệp nước ta yếu sản xuất, quản lý khả cạnh tranh Đội ngũ cán thiếu yếu; cơng tác tổ chức đạo yếu *Chứng minh đường lối phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn:  Các hoạt động đối ngoại góp phần giữ vững mơi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định trị - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, đưa đất nước vượt qua thách thức vào giai đoạn phát triển mới; vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Từ chỗ bị bao vây, cấm vận kinh tế, lập trị, đến nước ta phát triển quan hệ đa phương, đa dạng với chủ thể quan hệ quốc tế  Trong hai thập kỷ qua, thông qua đàm phán hòa bình, ta giải số vấn đề lịch sử để lại biên giới, lãnh thổ, vùng chồng lấn biển với nước liên quan, phấn đấu xây dựng đường biên giới đất liền biển thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển Nước ta ký kết Hiệp ước phân định biên giới đất liền, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 với Cam-pu-chia; ký kết hiệp định phân định thềm lục địa, phân định vùng chồng lấn biển với Ma-lai-xi-a, Thái Lan In-đô-nê-xi-a Việt Nam nước ASEAN Trung Quốc ký kết Tuyên bố cách ứng xử bên biển Đông (DOC), thúc đẩy việc giải hòa bình tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Đông  Việt Nam tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác với đảng cộng sản công nhân, đảng cánh tả, phong trào cách mạng tiến 34 giới; góp phần tích cực vào hồi phục phong trào cộng sản công nhân quốc tế, vào việc củng cố phong trào Không liên kết, vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển bền vững, công tiến xã hội Đường lối trị Đảng ta thành tựu đổi Việt Nam bạn bè quốc tế đánh giá cao Nhiều đảng cộng sản công nhân giới cho rằng, đổi Việt Nam phát triển sáng tạo đóng góp lý luận thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Đồng thời, hoạt động đối ngoại Đảng, đoàn thể tổ chức nhân dân ta góp phần làm cho dư luận giới hiểu Việt Nam, đồng tình ủng hộ cơng đổi mới, tăng cường hậu thuẫn trị quốc tế cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta  Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới toàn cầu hóa Chúng ta tích cực tham gia hình thành khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ASEAN Trung Quốc (CAFTA), xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản Ta kết thúc đàm phán song phương với 28 nước hồn tất q trình đàm phán đa phương để gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) năm 2006 Hàng hóa sản xuất Việt Nam có mặt 200 thị trường quốc gia, khu vực quốc tế Trong vòng hai thập kỷ qua, từ nước nhập lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới 35 Đánh giá điểm cho thành viên nhóm Nguyễn Thị Kim Chi: điểm Vũ Ngân Hà: điểm Lê Thị Ngọc Hương: điểm Bùi Đức Khải : điểm Nguyễn Thị Thủy (16/3/1996): điểm Nguyễn Thị Thủy (31/3/1996): điểm Đỗ Thị Minh Thư: điểm Lê Thị Trang: điểm Phạm Thị Trang: điểm 10 Vũ Thị Quỳnh Trang: điểm 36 ... 1: Cơng nghiệp hóa gì? Tính tất yếu khách quan CNH? Những đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi mới? Phân tích điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh. .. không quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội Những điều chỉnh quan trọng đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn liền với thể chế kinh tế k hoạch hóa tập trung bao cấp(1960- 12/1986) : Đường lối. .. hướng xã hội chủ nghĩa làm cho kinh tế thị trường nước ta khác với kinh tế thị trường nước tư chủ nghĩa Ý nghĩa cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam nay? Sau 30 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của công nghiệp hóa trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế k ,

Từ khóa liên quan