0

Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của CNH trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa

36 472 0
  • Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của CNH trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2018, 19:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ~~~~~~*~~~~~~ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI TẬP NHÓM SỐ Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Lương Diệu Sinh viên thực : Nhóm HÀ NỘI 2016 [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] MỤC LỤC 2|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] CÂU Đề bài: Cơng nghiệp hóa gì? Tính tất yếu khách quan CNH? Những đặc điểm CNH trước đổi mới? Phân tích điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp (1960- trước tháng 12/ 1986) 1.1 Dàn ý - Giải thích khái niệm cơng nghiệp hóa Mục tiêu việc thực cơng nghiệp hóa Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa Nêu đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi Phân tích điều quan trọng đường lối CNH Xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kê hoạch hoa tập trung bao cấp 1.2 Bài làm - Công nghiệp hóa, đại hóa q trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt dộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại, dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học – công nghệ, tạo suất lao động xã hội cao - Mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa cải biến nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất - kỹ thuật đại, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, mức sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh  Tính tất yếu khách quan Cơng nghiệp hóa Đặc điểm lớn kinh tế miền Bắc trước thời kỳ đổi từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn phát triển tư chủ nghãi, Đại hội III Đảng khẳng định: Muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu nước ta, khơng đường khác, ngồi đường cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa  Những đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi - Cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội thiên phát - triển công nghiệp nặng Cơng nghiệp hóa chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên, đất đai nguồn viện trợ nước xã hội chủ nghĩa; chủ lực thực cơng nghiệp hóa Nhà nước doanh nghiệp nhà nước; việc phân bổ nguồn lực để cơng nghiệp hóa thực thơng qua chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp khơng tôn trọng quy luật thị trường 3|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Nóng vội , giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội  Những điều chỉnh quan trọng đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp - Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , xây dựng sở vật chất- kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa - Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp nông nghiệp nước thành cấu kinh tế công – nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương; kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương cấu kinh tế quốc dân thống - Xác định bước cơng nghiệp hóa cho phù hợp với mục tiêu khả chặng đường: Đại hội lần thứ V Đảng xác định chặng đường thời kỳ độ nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng phát triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu cho nơng nghiệp cơng nghiệp nhẹ - Đây điều chỉnh đắn bước cơng nghiệp hóa, phù hợp với thực tiễn Việt Nam - Sau năm đạo thực cơng nghiệp hóa nước, Đại hội V Đảng (3-1982) có điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa nước ta Trong chặng đường thời kỳ độ nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng phát triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu cho nơng nghiệp cơng nghiệp nhẹ  Vì lại lựa chọn hình thức cơng nghiệp hóa đó? Đường lối cơng nghiệp hóa nước ta hình thành từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9-1960) Khoảng 25 năm đầu (1960-1986) tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ, sở đường lối cơng nghiệp hóa kỳ Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ III, IV (12-1976) V (3-1982) - Trước hết, Đảng khẳng định tính tất yếu cơng nghiệp hóa cơng xây dựng CNXH nước ta dựa đặc điểm lớn từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH mà không qua giai đoạn phát triển TBCN - Thứ hai, mục tiêu xây dựng kinh tế XHCN cân đối đại, bước đầu xây dựng sở vật chất kỹ thuật CNXH - Thứ ba, thực trang bị kỹ thuật cho toàn kinh tế quốc dân, thực giới hóa sản xuất, từ nâng cao suất lao động - 4|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] - Thứ tư, phương hướng đạo xây dựng phát triển công nghiệp là: ưu tiên phát triển cơng nghiệp nặng Kết luận: Đường lối cơng nghiệp hóa Đảng thời kỳ trước đổi (1960-1986) phản ánh tinh thần trách nhiệm tâm cao Đảng trước yêu cầu phát triển đất nước theo đường XHCN Đảng thực cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội cơng nghiệp hóa chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên, đất đai nguồn viện trợ nước xã hội chủ nghĩa; chủ lực thực cơng nghiệp hóa Nhà nước doanh nghiệp nhà nước; việc phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa thực thơng qua chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp khơng tơn trọng quy luật thị trường Hạn chế lớn nóng vội, giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, khơng quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội CÂU Đề bài: So sánh đường lối cơng nghiệp hóa Đảng trước đổi (từ năm 1960trước tháng 12-1986) thời kỳ đổi (từ 12-1986 đến nay) 2.1 Dàn ý - Điểm giống thời kỳ Điểm khác :  Cách hiểu CNH  Cách giải mối quan hệ phát triển LLSX xây dựng QHSX  Về chế mơ hình kinh tế  Về bước đi, tốc độ CNH 2.2 Bài làm  Điểm giống Chỗ thống cơng nghiệp hố, đại hoá trước tập trung điểm sau:  Trước Đảng ta quan niệm cơng nghiệp hố nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội  Cơng nghiệp hố nhằm chuyển đổi cách sản xuất xã hội từ lao động thủ công chủ yếu sang lao động dùng máy móc, phương tiện kỹ thuật phổ biến, xây dựng sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, sở đó, nâng cao đời sống vật chất văn hố nhân dân  Từng bước hình thành quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất, thể ngày đầy đủ chất ưu việt chế độ mới, tạo hạ tầng sở vững cho chủ nghĩa xã hội nước ta 5|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM]  Tiến hành cơng nghiệp hố trước phải thực theo hướng đại hố có khác mức độ Do phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ thập kỷ gần đây, khái niệm đại hoá luôn bổ sung nội dung với phạm vi bao quát nhiều mặt, từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ, quản lý… Những tiến khoa học – công nghệ coi đại cách vài thập kỷ nhiều trở nên bình thường, cần bổ sung, chí lạc hậu, cần thay Khái niệm đại hoá mà đề cập Nghị Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ khoá VII Nghị Hội nghị Trung ương lần hiểu theo ý nghĩa  Mục tiêu CNH có nhiều điểm giống Mục tiêu CNH thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đôi với không ngừng cải thiện đời sống nhân dân cải biến nước ta thành nước công nghiệp (chung số điểm như: đảm bảo sở vật chất – kỹ thuật, cấu kinh tế cho chủ nghĩa xã hội ; QHSX tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển LLSX; mức sống vật chất tinh thần cao; quốc phòng – an ninh vững chắc; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ấm no, tự do, hạnh phúc…); để thực mục tiêu chung đó, thời kỳ thường xác định mục tiêu cụ thể cần đạt  Điểm khác Tiêu chí Quan niệm CNH Trước đổi CNH thường hiểu việc Nhà nước, thông qua khu vực quốc doanh tập thể chủ yếu Mối quan hệ phát triển LLSX xây dựng QHSX CNH gắn với quan niệm xây dựng QHSX XHCN trước bước mở đường cho phát triển LLSX Sau đổi CNH nghiệp tồn dân với tham gia tích cực tất thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Quan niệm doanh nghiệp nhà nước linh hoạt hơn, bao gồm doanh nghiệp mà Nhà nước nắm số cổ phần, khống chế tương đối hay tuyệt đối Đồng thời thực đa dạng hoá đan xen loại hình sở hữu Thực ưu tiên phát triển LLSX đại, đồng thời xây dựng QHSX tiến phù hợp 6|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Cơ chế Mơ hình CNH Bước đi, tốc độ CNH Cơng nghiệp hố trước tiến hành theo chế cũ, tập trung quan liêu, bao cấp; thực kế hoạch hoá tập trung với tiêu pháp lệnh CNH theo mơ hình khép kín hướng nội thiên công nghiệp nặng CNH với cách làm nóng vội, giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, bỏ qua bước trung gian Ngày nay, tiến hành cơng nghiệp hố, đại hoá theo chế mới, chế thị trường có quản lý Nhà nước Kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng; thị trường phản ánh nhu cầu xã hội, có tiếng nói định việc phân bổ nguồn lực cho sản xuất, hình thành cấu kinh tế, lấy hiệu kinh tế – xã hội làm thước đo Thực kinh tế mở đa dạng, đa phương phù hợp thông lệ quốc tế, hướng mạnh xuất kết hợp với thay nhập Hiện CNH vừa có bước tuần tự, giai đoạn trước tạo tiền đề cho phát triển giai đoạn sau theo trật tự tuyến tính, vừa cho phép phát triển “rút ngắn” sở tắt, đón đầu thành tựu phát triển nhảy vọt khoa học công nghệ giới  Lý giải Việt Nam lại thay đổi mơ hình Cơng nghiệp hóa? Trong giai đoạn đầu, tiến hành cơng nghiệp hóa điều kiện kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lại mắc sai lầm việc xác định mục tiêu, bước sở vật chất, kĩ thuật…đã dẫn tới khủng hoảng kinh tế - xã hội nhiều năm Do đó, với tinh thần “ nhìn thẳng thất, đánh giá thật, nói rõ thật”, Đảng đã đề phương hướng, đường cơng nghiệp hóa cho đất nước CÂU Đề bài: Phân tích vai trò nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tại phát huy yếu tố người lại động lực cho phát triển nhanh bền vững? 3.1 Dàn ý 7|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] - - Vai trò người:  Con người nguồn lực biết tư duy, có trí tuệ có ý thức  Các nguồn lực khác hữu hạn nguồn lực người vơ hạn  Trí tuệ người có sức mạnh vơ to lớn  Kinh nghiệm từ nước trước Yếu tố người động lực phát triển nhanh bền vững:  Về kinh tế: Con người vừa chủ thể khai thác, sử dụng nguồn lực, vừa khách thể khai thác lực thể chất trí tuệ cho phát triển kinh tế-xã hội  Về xã hội: Mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống người 3.2 Bài làm  Vai trò nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước: - Các nguồn lực khác vốn, tài ngun thiên nhiên, vị trí địa lý,…nó tồn dạng tiềm Chúng phát huy tác dụng có ý nghĩa tích cực xã hội kết hợp với nguồn lực người thông qua hoạt động có ý thức người  Bởi lẽ, người nguồn lực biết tư duy, có trí tuệ có ý chí, biết “lợi dụng” nguồn lực khác, gắn kết chúng lại với nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp Chẳng hạn, vốn nguồn lực để tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa vốn trờ thành nguồn lực quan trọng cấp thiết nằm tay người biết sử dụng mục đích có hiệu cao - Các nguồn lực khác hữu hạn, bị cạn kiệt, nguồn lực người vơ hạn Nó khơng tái sinh tự sản sinh mặt sinh học mà tự đỏi khơng ngừng Con người bước làm chủ tự nhiên, sáng tạo, khám phá nhiều nguồn tài ngun - Trí tuệ người có sức mạnh vô to lớn, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Dự báo vĩ đại C.Mac thành thực Rõ ràng kỹ thuật cơng nghệ đại cho bàn tay khối óc người làm mà ngày nhân loại chứng kiến thay đổi thần kì - Kinh nghiệm từ nhiều nước trước thực tiễn nước ta cho thấy thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa phụ thuộc nhiều vào hoạch định đường lối, sách tổ chức thực Điển nước Nhật, Mỹ, nhiều nhà kinh doanh hàng đầu trọng đến việc áp dụng kĩ thuật máy móc để thay sức lao động người Nhưng để đến thành 8|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] công việc áp dụng thành tựu nhân tố người giữ trò định  Phát huy yếu tố người lại động lực cho phát triển nhanh bền vững vì: - Về kinh tế: Bền vững kinh tế thể tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định Để có tăng trưởng kinh tế phải có nhân tố tất yếu: nhân tố người nhân tố vật chất người tạo nhân tố tự nhiên ( công nghệ, vốn) tăng trưởng kinh tế ‘ Bởi mặt kinh tế,nguồn lực người xem xét chủ yếu góc độ lực lượng lao động xã hội, tương lai Vai trò người lao động V.I.Lênin nhấn mạnh lực lượng sản xuất hàng đầu nhân loại → Con người đầu vào trực tiếp trình sản xuất Con người vừa chủ thể khai thác, sử dụng nguồn lực, vừa khách thể khai thác lực thể chất trí tuệ cho pháttriển kinh tế-xã hội Đầu tư cho phát triển nguồn lực người mang lại hiệu kinh tế cao, tiết kiệm việc khai thác sử dụng nguồn lực khác - Về xã hội: Bền vững mặt xã hội phải thực tiến cơng xã hội, xố đói giảm nghèo, lấy số phát triển người làm mục tiêu cao phát triển xã hội Ở đây, vị trí trung tâm người lên với tư cách mục tiêu cao phát triển xã hội 9|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM]  Mục tiêu phát triển bền vững chủ yếu tạo nhiều hàng hóa, cải mà nhằm nâng cao chất lượng sống người, không phân biệt tầng lớp, chủng tộc, giới tính, vùng miền CÂU Đề bài: Cơ chế quản lý kinh tế VN trước đổi mới? Những đặc điểm, khuyết tật nó? Phân tích đột phá đổi tư chế quản lý kinh tế Đảng trước năm 1986 Ý nghĩa việc tiếp tục đổi tư kinh tế thời kỳ tiếp theo? 4.1 Dàn ý Nêu chế quản lý kinh tế Việt Nam trước đổi : Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp Nêu đặc điểm, hình thức chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu,bao cấp Nêu khuyết tật chế Tại cần đổi tư chế quản lý? Những ý tưởng đột phá đổi tư chế quản lý kinh tế Đảng trước năm 1986 : +Hội nghị Trung ương lần thứ (8-1979) +Chỉ thị 100, Quyết định 25 CP, 26CP Chính phủ (1981) +Đại hội V Đảng (1982) +Hội nghị Trung ương lần thứ (6-1985) - Nêu ý nghĩa đột phá việc tiếp tục đổi tư kinh tế thời kỳ 4.2 Bài làm a) Trước đổi mới, chế quản lý kinh tế nước ta chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp với đặc điểm chủ yếu là: - Thứ nhất, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành dựa hệ thống tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ xuống Các doanh nghiệp hoạt động sở định quan nhà nước có thẩm quyền tiêu pháp lệnh giao Tất phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn; định giá sản phẩm, tổ chức máy, nhân sự, tiền lương cấp có thẩm quyền định Nhà nước giao tiêu kế hoạch cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước Lỗ Nhà nước bù, lãi Nhà nước thu - Thứ hai, quan hành can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp lại chịu trách nhiệm vật chất pháp lý - 10 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] thống chun vơ sản trước đây, gặt hái nhiều thành công, tạo niềm tin cho nhân dân toàn xã hội CÂU Đề bài: Phân tích vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam nay? 7.1 Dàn ý sơ lược - Vai trò quan trọng văn hóa nói chung việc bối dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam - Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà a) sắc dân tộc Nêu văn hóa tiến đậm đà sắc dân tộc Từ thấy vai trò quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Vai trò văn hóa việc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố người xây dựng xã hội Việc phát triển kinh tế - xã hội cần đến nhiều nguồn lực khác nhau: tài nguyên thiên nhiên, vốn… Những nguồn lực có hạn bị khai thác cạn kiệt Chỉ có tri thức người nguồn lực vơ hạn, có khả tái sinh tự sinh không cạn kiệt Các nguồn lực khác khơng sử dụng có hiệu khơng có người đủ trí tuệ lực khai thác chúng Năm 1990, UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) đưa tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển quốc gia, có số phát triển người Tức là, quốc gia đạt thành tự giáo dục cao, có vốn trí tuệ tồn dân nhiều chứng tỏ xã hội phát triển hơn, có khả tăng trưởng dồi → Như vậy, văn hóa trực tiếp tạo dựng nâng cao vốn “tài nguyên người” Nhận thấy vai trò quan trọng văn hóa lĩnh vực đời sống xã hội đặc biệt việc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam nay, Đảng đưa Nghị Quyết Trung ương khóa VIII (7/1998) nêu quan điểm đạo q trình phát triển văn hóa thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước  Nghị đề quan điểm đạo chiến lược sau: - Thứ nhất, văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Quan điểm xác định vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa nghiệp đổi nước ta Mục tiêu nghiệp đổi phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phải giải hài hòa phát triển kinh tế văn hóa, đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững lâu dài 22 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Thứ hai, văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm xác định phương hướng đặc trưng văn hóa Việt Nam mà tập trung xây dựng Trình độ tiên tiến văn hóa phải thống với sắc văn hóa dân tộc khẳng định tầm vóc, vị văn hóa dân tộc giao lưu hợp tác quốc tế - Thứ ba, văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Hơn 50 dân tộc sống đất nước ta có giá trị sắc thái văn hóa riêng, giá trị sắc thái bổ sung cho nhau, làm phong phú văn hóa Việt Nam Củng cố thống dân tộc sở để giữ vững bình đẳng phát huy tính đa dạng văn hóa dân tộc - Thứ tư, xây dựng phát triển văn hóa nghiệp tồn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức trách nhiệm thân q trình Cơng nhân, nơng dân, trí thức tảng khối đại đoàn kết toàn dân, tảng nghiệp xây dựng phát triển văn hóa lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước Trong đó, đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng nghiệp xây dựng phát triển văn hóa - Thứ năm, giáo dục đào tạo, với khoa học công nghệ coi quốc sách hàng đầu Vì văn hóa theo nghĩa rộng bao hàm giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ - Thứ sáu, văn hóa mặt trận; xây dựng phát triển văn hóa nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì, thận trọng Đó “xây” phải đơi với “chống” lấy “xây” làm Cùng với việc giữ gìn phát triển di sản văn hóa quý báu dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phải tiến hành kiên trì đấu tranh trừ hủ tục, thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mưu toan lợi dụng văn hóa để thực “diễn biến hòa bình” b) Vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc • Tiên tiến yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất người Tiên tiến khơng nội dung tư tưởng mà hình thức biểu hiện, phương tiện truyền tải nội dung • Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị văn hóa truyền thống bền vững cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ - 23 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống… Bản sắc dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo  Tóm lại việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc đường bồi dưỡng nhân cách người Việt Nam Bản sắc dân tộc sức sống bên dân tộc, trình dân tộc thường xuyên tự ý thức, tự khám phá, tự vượt qua thân mình, biết cạnh tranh hợp tác để tồn phát triển • Bản sắc dân tộc phát triển theo phát triển thể chế kinh tế, thể chế xã hội thể chế trị quốc gia Nó phát triển theo trình hội nhập kinh tế giới, trình giao lưu văn hóa với quốc gia khác tiếp nhận tích cực văn hóa, văn minh nhân loại  Vì vậy, chủ trương xây dựng hoàn thiện giá trị nhân cách người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế  Tư tưởng, đạo đức lối sống lĩnh vực then chốt văn hố, có chuyển biến quan trọng Cụ thể là:  Nhiều nét giá trị văn hoá chuẩn mực đạo đức bước hình thành Tính động tính tích cực cơng dân phát huy, sở trường lực cá nhân khuyến khích Khơng khí dân chủ xã hội tăng lên  Thế hệ trẻ tiếp thụ nhanh kiến thức có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng bảo vệ tổ quốc  Những việc làm thiết thực hướng cội nguồn, cách mạng kháng chiến, tư tưởng anh hùng dân tộc, quý trọng danh nhân văn hoá, đền ơn đáp nghĩa người có cơng, giúp đỡ người hoạn nạn…trở thành phong trào quần chúng Tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng tôn trọng  Sự nghiệp giáo dục, khoa học thu thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, trình độ học vấn nhân dân, làm tăng thêm sinh mạnh nội sinh  Số đông văn nghệ sĩ rèn luyện thử thách thực tiễn cách mạng, có vốn sống, giàu lòng yêu nước; trước biến động thời khó khăn đời sống giữ gìn phẩm chất, kiên định quan điểm sáng tác phục vụ nhân dân, làm sứ mệnh người nghệ sĩ - chiến sĩ Nhiều văn nghệ sĩ tuổi cao, tiếp tục nghiệp sáng tạo, lớp trẻ có nhiều cố gắng tìm tòi  Giao lưu văn hố với nước ngồi bước mở rộng Chúng ta có dịp tiếp xúc rộng rãi với thành tựu văn hoá nhân loại, đồng thời giới thiệu với nhân dân nước giá trị tốt đẹp, độc đáo văn hoá Việt Nam Từ tảng giá trị văn hóa truyền thống - đại dân tộc, tạo nên nhìn thống 24 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] đãng giới tinh thần bên biên giới, tiếp thu tinh hoa lồi người góp phần cống hiến ta vào kho tàng văn hóa nhân loại CÂU Đề bài: So sánh nội dung sách xã hội trước đổi thời kỳ đổi (so sánh tiêu chí bản)? Tại thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội? 8.1 Dàn ý - So sánh nội dung sách xã hội trước đổi thời kỳ đổi Các tiêu chí đánh giá +) Tính động +) Bình đẳng xã hội +) Giải việc làm cho người lao động +) Trong sách thực với lãnh đạo +) Trong việc chăm sóc sức khỏe cho cơng nhân viên +) Đánh giá điểm điểm tích cực hạn chế thời kỳ Giải thích thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội 8.2 Bài làm - 1) So sánh nội dung sách xã hội trước thời kỳ đổi Các tiêu chí Trước thời kỳ Đổi Trong thời kỳ đổi Tính động Tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể, trông chờ viện trợ Tính động, chủ động tính tích cực xã hội tất cá tầng lớp dân cư Bình đẳng xã hội Đề cao mức lợi ích tập thể cách chung chung, trừu tượng: thi hành chế độ phân phối theo lao động danh nghĩa thực tế bình quân - cào bằng: khơng khuyến khích đơn vị, cá nhân Từng bước chuyển sang thực phân phối chủ yếu theo kết lao dộng hiệu kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh thông qua phúc lợi 25 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] làm tốt, làm giỏi… xã hội  Đã hình thành xã hội đóng, ổn  Nhờ công xã hội Trong giải việc làm cho người lao động Trong lãnh đạo thực sách xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu Trong lãnh đạo thực sách ưu đãi người có cơng định động, chậm phát triển nhiều mặt ngày rõ Nhà nước bao cấp toàn việc giải việc làm Sinh viên trường có việc làm chịu phân công nhà nước, không tự lựa chọn công việc, không bị thất nghiệp Dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia tạo việc làm Người lao động tích cực chủ động tự tạo việc làm, khơng phụ thuộc vào xếp việc làm Nhà nước Người sử dụng lao động khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm thu hút lao động xã hội Không chấp nhận có phân hố giàu – nghèo Khuyến khích người làm giàu hợp pháp đôi với liên tục xố đói, giảm nghèo, coi việc phận dân cư giàu trước cần thiết cho phát triển Ln ln xác định sách đối Đã bước đổi bổ sung, với thương binh, liệt sĩ người có hồn thiện sách: • Mở rộng đối tượng công với Tổ quốc hưởng sách ưu đãi từ sách lớn có vị trí quan trọng đối tượng Pháp lệnh cũ chiến lược người: phong lên 13 đối tượng trào “ Đền ơn đáp nghĩa” • Bổ sung chế độ mai tang phí • Ưu đãi bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức 26 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] khỏe… Trong cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Y tế bao cấp dù nghèo nàn trang thiết bị Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Đảng trọng: Mở rộng mạng lưới y tế, đặc biệt y tế sở; quan tâm chăm sóc y tế tốt đối tượng sách; phát triển dịch vụ ý tế công nghệ cao, dịch vụ y tế ngồi cơng lập; cơng tác tiêm chủng mở rộng thực  Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ, số sức khỏe cộng đồng nâng lên Trong thực sách an sinh xã hội Nhà nước ta sớm có nhận thức sớm thực bảo hiểm xã hội theo hình thức đại so với nhiều nước giới khu vực  Tuy nhiên chưa trọng thực Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội với sách cụ thể nhằm phòng ngừa khắc phục rủi ro xã hội khác cho người, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân: Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm Quan điểm sách xã hội Khơng đặt tầm quan trọng sách xã hội mối quan hệ tương tác với sách kinh tế Thống sách kinh tế với sách xã hội Cách thức quản lý xã hội Muốn nhanh chóng xây dựng cấu xã hội "thuần nhất" có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tầng lớp trí thức Quan niệm cần thiết xây dựng cộng đồng xã hội đa dạng, giai cấp, tầng lớp dân cư đề có nghĩa vụ quyền lợi đáng, đồn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng nước 27 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Việt Nam giàu mạnh  Điểm tích cực hạn chế sách xã hội thời kỳ trước đổi  Tích cực: Đã bảo đảm ổn định xã hội, đồng thời đạt thành tựu phát triển đáng tự hào số lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, đạo đức, …hoàn thành nghĩa vụ hậu phương lớn với tiền tuyến lớn  Sự lãnh đạo đắn Đảng giải vấn đề xã hội điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển  Hạn chế: Tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể, trông chờ viện trợ  Điểm tích cực hạn chế sách xã hội sau thời kỳ đổi  Tích cực:  Tính động, chủ động tính tích cực xã hội tất cá tầng lớp dân cư Tính động xã hội khác hẳn thời bao cấp Một xã hội hình thành với người không chờ bao cấp, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm Khơng chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, biết làm giàu, biết cạnh tranh hành động cộng đồng, Tổ quốc  Lĩnh vực phát triển xã hội đạt nhiều thành tựu: - Cách thức quản lý xã hội dân chủ, cởi mở hơn, đề cao pháp luật - Đã coi phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững - Có cố gắng thực cơng xã hội giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tạo điều kiện để học hành, có sách trợ cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo  Hạn chế Tuy nhiên có hạn chế: Sự phân hóa giàu- nghèo tiếp tục gia tang đáng lo ngại; Áp lực gia tang dân số lớn, chất lượng dân số thấp, Tệ nạn xã hội tăng diễn biến phức tạp; Ô nhiễm môi trường sinh thái… 2) Tại thời kỳ đổi mới, Đảng CSVN lại nâng tầm vấn đề xã hội lên thành sách xã hội? Đại hội Đảng lần thứ VI xác định tâm: “Đảng phải đổi nhiều mặt… đổi đường vươn lên đáp ứng đòi hỏi thời đại, đối phó thắng lợi với thử thách, đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân… đổi yêu cầu thiết nghiệp cách mạng, vấn đề có ý nghĩa sống còn” Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà làm cho 28 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] mục tiêu thực có hiệu quan điểm đắn chủ nghĩa xã hội, hình thức, bước biện pháp thích hợp Trên sở khẳng định việc lấy quan điểm phục vụ người mục đích cao hoạt động Đảng nhà nước, lần văn kiện Đại hội VI đưa khái niệm sách xã hội, thể đổi tư Đảng: giải vấn đề xã hội đặt tổng thể đường lối phát triển đất nước Chính sách xã hội bao trùm mặt sống người: điều kiện lao động sinh hoạt, giáo dục văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc… Tại Đại hội VI,Đảng đặt rõ tầm quan trọng sách xã hội sách kinh tế sách lĩnh vực khác Đại hội cho trình độ phát triển kinh tế điều kiện vật chất để thực sách xã hội mục tiêu xã hội mục đích hoạt động kinh tế Ngay khuôn khổ hoạt động kinh tế, sách xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến suất lao động , chất lượng sản phẩm…  Do đó, cần có sách xã hội bản, lâu dài, phù hợp với yêu cầu khả chặng đường thời kỳ độ CÂU Đề bài: So sánh đường lối đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam trước đổi thời kỳ đổi (so sánh tiêu chí bản) 1) Dàn ý Các tiêu chí để so sánh +) Tình hình giới trước đổi sau đổi +) Tình hình nước( có thuận lợi khó khăn gì?) +) Nhiệm vụ +) Chủ trương + Kết đạt +) Nguyên nhân +) Những hạn chế 2) Bài làm 29 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Tiêu chí Trước đổi Sau đổi Tình hình giới Cách mạng khoa học kỹ thuật thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ (Nhật Bản Tây Âu vươn lên dẫn đầu kinh tế) Xu tồn cầu hóa Đổi tư quan niệm sức mạnh, vị quốc gia Xu chạy đua phát triển kinh tế dẫn tới cụ diện hòa hỗn Tình hình nước Thuậ n lợi Khó khăn Nhiệm vụ Chủ trương Kinh tế - xã hội nước XHCN trì trệ  bất đồng Các nước XHCN bị khủng hoảng sâu sắc Đổi tư quan niệm sức mạnh, vị quốc gia Tình hình khu vực Đơng Nam Á có chuyển biến ( Mỹ rút quân khỏi ĐNA, khối SEATO tan rã,,, Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có chuyển biến ( tồn bất ổn hạt nhân đánh gái khu vực ổn định có tiềm năng) Xu hòa bình, tồn cầu hóa nước kinh tế  mở rộng hoạt động đối ngoại Cả nước lên CNXH đạt Vị VN nâng cao số thành tựu ban đầu trường quốc tế Hậu chiến tranh để lại nặng nề; Tác động trực tiếp tồn cầu hóa; Các lực thù địch chống phá; Sức ép cạnh tranh gay gắt Khó khăn kinh tế - xã hội Các lực thù địch chống phá Tranh thủ điều kiện quốc tế thuận Giữ vững mơi trường hòa bình, tạo lợi để hàn gắn vết thương chiến điều kiện quốc tế thuận lợi cho công tranh; khôi phục phát triển kinh đổi mới, đại hóa; tích cực đấu tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; tranh hòa bình, độc lập, dân chủ củng cố quốc phòng tiến xã hội Củng cố tăng cường đoàn Bảo đảm lợi ích dân tộc chân kết, chiến đấu, hợp tác với chính; thực nghĩa vụ quốc tế theo nước XHCN khả VN Bảo vệ, phát triển quan hệ Giữ vững độc lập, tự chủ, tự Việt – Lào – Campuchia cường đôi với đa phương hóa, đa Sẵn sàng thiết lập quan hệ dạng hóa quan hệ đối ngoại - Hòa bình, thống đất - 30 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] với nước khu vực Thiết lập quan hệ bình thường VN tất nước nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng có lợi Kết - Quan hệ ngoại giao với nước XHCN tăng cường, đặc biệt với Liên Xô Đã mở rộng quan hệ với nước, tổ chức quốc tế Hạn chế - Nguyên nhân - Bị bao vây, cấm vận kinh tế, lập trị; đương đầu “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” lực thù địch Do chưa nắm xu quốc tế: đối đầu  hòa hỗn, chạy đua kinh tế Chủ quan, ý chí, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế.Mở rộng quan hệ với quốc gia vùng lãnh thổ giới Kết hợp đối ngoại Đảng, Nhà nước với đối ngoại nhân dân Giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái hội nhập Phát huy tối đa nội lực đôi với thu hút sử dụng hiệu nguồn lực bên Thực cam kết gia nhập WTO Giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng yếu tố cấu thành hệ thống trị khác Phá bị bao vây, cấm vận Giải hòa bình vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa : bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991), Hoa Kỳ ( 1995), nhận ODA từ Nhật Tham gia tổ chức kinh tế (ASEAN) Thu hút vốn nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học Thích ứng dần với mơi trường cạnh tranh Trong quan hệ với nước lúng túng, bị động với nước lớn Một số chủ trương, chế, sách chậm đổi mới; luật pháp, sách quản lý chưa hồn chỉnh Chưa có kế hoạch tổng thể, dài hạn hội nhập quốc tế lộ trình thực cam kết hợp lý Doanh nghiệp yếu sản xuất, quản lý cạnh tranh Đội ngũ cán đối ngoại thiếu, yếu; công tác tổ chức chưa sát, - 31 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] chưa kịp thời 10 CÂU 10 Đề bài: Phân tích nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi chứng minh rằng, đường lối phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Dàn ý: 1) Phân tích nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới: - Nêu sở để Đảng xác định mục tiêu , nhiệm vụ tư tưởng đạo.Từ nêu - phân tích mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo Đảng ta Nêu phân tích số chủ trương, sách lớn mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 2) Chứng minh đường lối phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn: - Chỉ thành tựu đạt Phân tich phù hợp việc nêu ý nghĩa việc thực đường lối so với mục tiêu đề Trả lời 1) Phân tích nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi Đảng a) Mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo:  Cơ hội thách thức: o Về hội: Xu hồ bình, hợp tác phát triển xu tồn cầu hóa kinh tế Thắng lợi nghiệp đổi nâng cao lực nước ta trường quốc tế, tạo tiền đề cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế o Về thách thức: Những vấn đề tồn cầu phân hố giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia…gây tác động bất lợi nước ta Nền kinh tế Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt ba cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp quốc gia; biến động thị trường quốc tế tác động nhanh mạnh đến thị trường nước, tiềm ẩn nguy gây rối loạn, chí khủng hoảng kinh tế - tài  Những hội thách thức nêu có mối quan hệ, tác động qua lại, chuyển hố lẫn Nếu khơng nắm bắt, tận dụng hội bị bỏ lỡ, thách thức tăng lên gây cản trở phát triển  Mục tiêu, nhiệm vụ: 32 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Mở rộng đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế để tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước o Kết hợp nội lực với nguồn lực từ bên tạo thành nguồn lực tổng hợp đẻ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh o Phát huy vai trò nâng cao vị Việt Nam quan hệ quốc tế; góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội  Tư tưởng đạo: o o o o o o o o Bảo đảm lợi ích dân tộc chân xây dựng thành công bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực nghĩa vụ quốc tế theo khả Việt Nam Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế; Mở rộng quan hệ với quốc gia vùng lãnh thổ giới, không phân biệt chế độ trị xã hội Coi trọng quan hệ hồ bình, hợp tác với khu vực; chủ động tham gia tổ chức đa phương, khu vực toàn cầu Kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân Phát huy tối đa nội lực đôi với thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực bên ngồi; xây dựng kinh tế độc lập tự chủ; tạo sử dụng có hiệu lợi so sánh đất nước trình hội nhập kinh tế quốc tế Giữ vững ổn định trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn sắc văn hố dân tộc; bảo vệ mơi trường sinh thái q trình hội nhập kinh tế quốc tế b) Một số chủ trương, sách lớn mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế: - Đưa quan hệ quốc tế thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững: Hội nhập sâu sắc đầy đủ vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam tranh chấp thương mại, hạn chế thiệt hại hội nhập kinh tế - Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp: cách vận dụng ưu đãi mà WTO dành cho nước phát triển; chủ động tích cực, hội nhập bước, mở cửa thị trường theo lộ trình hợp lý - Bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế kinh tế phù hợp với nguyên tắc, quy địng WTO: Bảo đảm tính đồng hệ thống pháp luật, thúc đẩy hình thành, phát triển bước hoàn thiện loại thị trường; xây 33 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] - - - dựng sắc thuế công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho chủ thể kinh doanh Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực cho máy nhà nước: Kiên loại bỏ nhanh thủ tục hành khơng phù hợp; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát; thực cơng khai, minh mạch sách, chế quản lý Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm hội nhập kinh tế quốc tê: Nâng cao lực điều hành Chính phủ; tích cực thu hút đầu tư nước ngồi để nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Giải tốt vấn đề văn hoá, xã hội mơi trường qua trình hội nhập cách tiếp thu có chọn lọc văn hóa nước ngồi giữ gìn sắc dân tộc Xây dựng vận hành có hiệu mạng lưới an sinh xã hội giao dục, bảo hiểm, y tế; đẩy mạnh công tác xố đói, giảm nghèo… Giữ vững tăng cường quốc phòng, an ninh q trình hội nhập góp phần xây dựng quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân vững mạnh Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại Đổi tăngcường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động đối ngoại 2) Chứng minh:  Thành tựu đạt được: Phá bị bao vây, cấm vận lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc\ Giải hồ bình vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với nước liên quan - Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá (thiết lập, mở rộng quan hệ với nước, tham gia tích cực Liên hợp quốc ) - Tham gia tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA, APEC, WTO) Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ kỹ quản lý - Từng bước đưa hoạt động doanh nghiệp kinh tế vào môi trường cạnh tranh  Ý nghĩa thực tiễn Với thành tựu đạt ta thấy đường lối đối ngoại đề thời kỳ đổi đáp ứng yêu cầu thực mục tiêu đề ra: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ gìn hòa bình Đơng Dương, góp phần giữ vững hòa bình Đông Nam Á giới, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa, “tranh thủ - 34 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] - - điều kiện quốc tế thuận lợi cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc” Thực tốt chủ trương đề “sử dụng tốt khả mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế khoa học, kỹ thuật với bên ngồi để phục vụ cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội” Kết hợp nội lực với ngoại lực, hh́nh thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến thành tựu kinh tế to lớn Giữ vững, củng cố độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế 35 | P a g e [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Tài liệu tham khảo Giáo trình đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Tailieu.vn 36 | P a g e ... việc thực cơng nghiệp hóa Tính tất yếu khách quan cơng nghiệp hóa Nêu đặc điểm cơng nghiệp hóa trước đổi Phân tích điều quan trọng đường lối CNH Xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kê hoạch. ..[ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] MỤC LỤC 2|Page [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] CÂU Đề bài: Cơng nghiệp hóa gì? Tính tất yếu khách quan CNH? Những đặc điểm CNH trước đổi mới? Phân tích điều chỉnh quan. .. [ĐƯỜNG LỐI CM DCS VIỆT NAM] Nóng vội , giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội  Những điều chỉnh quan trọng đường lối cơng nghiệp hóa xã hội chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hóa là gì tính tất yếu khách quan của CNH những đặc điểm cơ bản của CNH trước đổi mới phân tích những điều chỉnh quan trọng trong đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa ,

Từ khóa liên quan