0

BÁO cáo kết QUẢ THỰC HIỆN dự án xây DỰNG mô HÌNH NUÔI cá LỒNG TRÊN BIỂN THEO CÔNG NGHỆ kết hợp một số nước CHÂU á tại HUYỆN vân đồn, TỈNH QUẢNG NINH

54 256 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 02:42

... va Công nghệ Quang Ninh giao nhiệm vụ thực dự án: "Xây đựng mơ hình ni cá lồng biển theo công nghệ kết hợp số nước Châu Á huyện Vân Đồn Vịnh Hạ Long tĩnh Quảng Ninh '', Trung tâm Nghiên cứu Phát... D? ?ÁN neeee32 I~ Kết luận: PHỤ LỤC ẢNH 2222220012122 rrraseee PHAN I: THONG TIN CHUNG CUA DU AN Tên dự án: ? ?Xây dựng mô hành nuôi cá lồng biển theo công nghệ kết hợp số nước Châu Á huyện Vân. .. pháp cơng nghệ ni cá mơ hình lồng lồng chìm HÍ.Ä— Khả nhân rộng mơ hình sau hồn thành dự án 28 PHẦN VỊ: TĨNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ? ?ÁN 20 PHAN VIL ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUÁ THỰC HIỆN DỰÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo kết QUẢ THỰC HIỆN dự án xây DỰNG mô HÌNH NUÔI cá LỒNG TRÊN BIỂN THEO CÔNG NGHỆ kết hợp một số nước CHÂU á tại HUYỆN vân đồn, TỈNH QUẢNG NINH ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm