0

ke toan chi phi thue TNDN.pdf

41 329 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:05

ke toan chi phi thue TNDN 1CH NG 8: K TOÁN CHI PHÍ ƯƠ ẾKINH DOANH, CHI PHÍ THU THU ẾNH P DOANH NGHI P VÀ XÁC Ậ ỆĐ NH K T QU KINH DOANHỊ Ế Ả 28.1 CHI PHÍ S N XU T, KINH DOANHẢ ẤCác tài kho n thu c lo i 6 dùng đ ph n ánh chi ả ộ ạ ể ảphí s n xu t, kinh doanh, tính giá thành s n ph m, ả ấ ả ẩd ch v (Tr ng h p doanh nghi p áp d ng ị ụ ườ ợ ệ ụph ng pháp h ch toán hàng t n kho theo ươ ạ ồph ng pháp ki m đ nh kỳ); ươ ể ịPh n ánh giá tr hàng hoá, v t t mua vào, tr giá ả ị ậ ư ịv n c a s n ph m, hàng hoá, lao v , d ch v bán ố ủ ả ẩ ụ ị ụra; Ph n ánh chi phí tài chính; ph n ánh chi phí bán ả ảhàng và chi phí qu n lý doanh nghi p c a các ả ệ ủdoanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c các ệ ả ấ ộngành và các thành ph n kinh t .ầ ế 3M i doanh nghi p, m i đ n v k toán ch có th ỗ ệ ỗ ơ ị ế ỉ ểáp d ng m t trong hai ph ng pháp h ch toán ụ ộ ươ ạhàng t n kho, ho c ph ng pháp khai th ng ồ ặ ươ ườxuyên, ho c ph ng pháp ki m đ nh kỳ. Khi ặ ươ ể ịdoanh nghi p đã l a ch n ph ng pháp h ch toán ệ ự ọ ươ ạhàng t n kho nào đ áp d ng t i doanh nghi p, thì ồ ể ụ ạ ệph ng pháp đó ph i đ c áp d ng nh t quán ít ươ ả ượ ụ ấnh t trong m t niên đ k toán.ấ ộ ộ ếĐ i v i doanh nghi p áp d ng ph ng pháp ki m ố ớ ệ ụ ươ ểkê đ nh kỳ: Cu i kỳ k toán ph i ti n hành ki m ị ố ế ả ế ểđ xác đ nh giá tr thành ph m, hàng hoá, nguyên ể ị ị ẩli u, v t li u t n kho cu i kỳ. Trên c s k t qu ệ ậ ệ ồ ố ơ ở ế ảki m xác đ nh giá tr hàng t n kho đ u kỳ, cu i ể ị ị ồ ầ ốkỳ, và tr giá v t t , hàng hoá mua vào trong kỳ đ ị ậ ư ểxác đ nh tr giá v t t , hàng hoá xu t s d ng ị ị ậ ư ấ ử ụtrong quá trình s n xu t, kinh doanh và tr giá v n ả ấ ị ốc a hàng hoá, s n ph m, d ch v đã xu t bán ủ ả ẩ ị ụ ấtrong kỳ. 4Đ i v i các tài kho n dùng đ t ng h p chi phí s n ố ớ ả ể ổ ợ ảĐ i v i các tài kho n dùng đ t ng h p chi phí s n ố ớ ả ể ổ ợ ảxu t, kinh doanh và tính giá thành s n ph m, d ch ấ ả ẩ ịxu t, kinh doanh và tính giá thành s n ph m, d ch ấ ả ẩ ịv nh Tài kho n 154 “Chi phí s n xu t, kinh ụ ư ả ả ấv nh Tài kho n 154 “Chi phí s n xu t, kinh ụ ư ả ả ấdoanh d dang” (Theo ph ng pháp khai ở ươdoanh d dang” (Theo ph ng pháp khai ở ươth ng xuyên), Tài kho n 631 “Giá thành s n ườ ả ảth ng xuyên), Tài kho n 631 “Giá thành s n ườ ả ảxu t” (Theo ph ng pháp ki m đ nh kỳ) thì ấ ươ ể ịxu t” (Theo ph ng pháp ki m đ nh kỳ) thì ấ ươ ể ịngoài vi c h ch toán t ng h p, còn ph i h ch toán ệ ạ ổ ợ ả ạngoài vi c h ch toán t ng h p, còn ph i h ch toán ệ ạ ổ ợ ả ạchi ti t theo n i phát sinh chi phí: Phân x ng, t , ế ơ ưở ổchi ti t theo n i phát sinh chi phí: Phân x ng, t , ế ơ ưở ổđ i s n xu t, b ph n s n xu t, theo s n ph m, ộ ả ấ ộ ậ ả ấ ả ẩđ i s n xu t, b ph n s n xu t, theo s n ph m, ộ ả ấ ộ ậ ả ấ ả ẩnhóm s n ph m, d ch v , .ả ẩ ị ụnhóm s n ph m, d ch v , .ả ẩ ị ụĐ i v i nh ng chi phí s n xu t, kinh doanh không ố ớ ữ ả ấĐ i v i nh ng chi phí s n xu t, kinh doanh không ố ớ ữ ả ấcó kh năng h ch toán tr c ti p vào các đ i t ng ả ạ ự ế ố ượcó kh năng h ch toán tr c ti p vào các đ i t ng ả ạ ự ế ố ượch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung ., thì ị ư ả ấch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung ., thì ị ư ả ấtr c h t ph i t p h p các chi phí này vào tài ướ ế ả ậ ợtr c h t ph i t p h p các chi phí này vào tài ướ ế ả ậ ợkho n t p h p chi phí, sau đó ti n hành phân b ả ậ ợ ế ổkho n t p h p chi phí, sau đó ti n hành phân b ả ậ ợ ế ổchi phí s n xu t, kinh doanh đã t p h p cho các ả ấ ậ ợchi phí s n xu t, kinh doanh đã t p h p cho các ả ấ ậ ợđ i t ng ch u chi phí theo các tiêu th c phù h p.ố ượ ị ứ ợđ i t ng ch u chi phí theo các tiêu th c phù h p.ố ượ ị ứ ợ 5– Giá v n hàng bánốTài kho n 632ảTr giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v đã bán ị ố ủ ả ẩ ị ụtrong kỳ.Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân công v t ệ ậ ệ ượtrên m c bình th ng và chi phí s n xu t chung c ứ ườ ả ấ ốđ nh không phân b đ c tính vào giá v n hàng bán ị ổ ượ ốtrong kỳ;Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi ả ụ ấ ủ ồtr ph n b i th ng do trách nhi m cá nhân gây ra;ừ ầ ồ ườ ệChi phí xây d ng, t ch TSCĐ v t trên m c bình ự ự ế ượ ứth ng không đ c tính vào nguyên giá TSCĐ h u ườ ượ ữhình t xây d ng, t ch hoàn thành;ự ự ự ế 6S trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho ố ậ ự ả ồ(Chênh l ch gi a s d phòng gi m giá hàng t n ệ ữ ố ự ả ồkho ph i l p năm nay l n h n s d phòng đã l p ả ậ ớ ơ ố ự ậnăm tr c ch a s d ng h t).ướ ư ử ụ ếS kh u hao BĐS đ u t trích trong kỳ;ố ấ ầ ưChi phí s a ch a, nâng c p, c i t o BĐS đ u t ử ữ ấ ả ạ ầ ưkhông đ đi u ki n tính vào nguyên giá BĐS đ u ủ ề ệ ầt ;ưChi phí phát sinh t nghi p v cho thuê ho t đ ng ừ ệ ụ ạ ộBĐS đ u t trong kỳ;ầ ưGiá tr còn l i c a BĐS đ u t bán, thanh lý trong ị ạ ủ ầ ưkỳ;Chi phí c a nghi p v bán, thanh lý BĐS đ u t ủ ệ ụ ầ ưphát sinh trong kỳ. 7Kho n hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n ả ậ ự ả ồkho cu i năm tài chính (Chênh l ch gi a s d ố ệ ữ ố ựphòng ph i l p năm nay nh h n s đã l p ả ậ ỏ ơ ố ậnăm tr c).ướTr giá hàng bán b tr l i nh p kho.ị ị ả ạ ậK t chuy n giá v n c a s n ph m, hàng hóa, ế ể ố ủ ả ẩd ch v đã bán trong kỳ sang Tài kho n 911 ị ụ ả“Xác đ nh k t qu kinh doanh”;ị ế ảK t chuy n toàn b chi phí kinh doanh BĐS ế ể ộđ u t phát sinh trong kỳ đ xác đ nh k t qu ầ ư ể ị ế ảho t đ ng kinh doanh;ạ ộ 8– Chi phí tài chínhTài kho n 635ảChi phí lãi ti n vay, lãi mua hàng tr ch m, lãi thuê ề ả ậtài s n thuê tài chính;ảL bán ngo i t ;ỗ ạ ệChi t kh u thanh toán cho ng i mua;ế ấ ườCác kho n l do thanh lý, nh ng bán các kho n ả ỗ ượ ảđ u t ;ầ ưL t giá h i đoái phát sinh trong kỳ c a ho t ỗ ỷ ố ủ ạđ ng kinh doanh;ộL t giá h i đoái do đánh giá l i cu i năm tài ỗ ỷ ố ạ ốchính các kho n m c ti n t có g c ngo i t c a ả ụ ề ệ ố ạ ệ ủho t đ ng kinh doanh;ạ ộ 9D phòng gi m giá đ u t ch ng khoán (Chênh l ch ự ả ầ ư ứ ệgi a s d phòng ph i l p năm nay l n h n s d ữ ố ự ả ậ ớ ơ ố ựphòng đã trích l p năm tr c ch a s d ng h t);ậ ướ ư ử ụ ếK t chuy n ho c phân b chênh l ch t giá h i đoái ế ể ặ ổ ệ ỷ ốc a ho t đ ng đ u t XDCB (L t giá - giai đo n ủ ạ ộ ầ ư ỗ ỷ ạtr c ho t đ ng) đã hoàn thành đ u t vào chi phí tài ướ ạ ộ ầ ưchính;Các kho n chi phí c a ho t đ ng đ u t tài chính ả ủ ạ ộ ầ ưkhác.- Hoàn nh p d phòng gi m giá đ u t ch ng khoán ậ ự ả ầ ư ứ(Chênh l ch gi a s d phòng ph i l p kỳ này nh h n ệ ữ ố ự ả ậ ỏ ơs d phòng đã trích l p năm tr c ch a s d ng h t);ố ự ậ ướ ư ử ụ ếCu i kỳ k toán, k t chuy n toàn b chi phí tài chính ố ế ế ể ộphát sinh trong kỳ đ xác đ nh k t qu ho t đ ng kinh ể ị ế ả ạ ộdoanh. 10 Không h ch toán vào Tài kho n 635 nh ng n i ạ ả ữ ộdung chi phí sau đây: Chi phí ph c v cho vi c s n xu t s n ph m, ụ ụ ệ ả ấ ả ẩcung c p d ch v ;ấ ị ụ Chi phí bán hàng; Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ Chi phí kinh doanh b t đ ng s n;ấ ộ ả Chi phí đ u t xây d ng c b n;ầ ư ự ơ ả Các kho n chi phí đ c trang tr i b ng ngu n ả ượ ả ằ ồkinh phí khác; Chi phí tài chính khác.[...]... ượch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung , thì ị ư ả ấch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung , thì ị ư ả ấtr c h t ph i t p h p các chi phí này vào tài ướ ế ả ậ ợtr c h t ph i t p h p các chi phí này vào tài ướ ế ả ậ ợkho n t p h p chi phí, sau đó ti n hành phân b ả ậ ợ ế ổkho n t p h p chi phí, sau đó ti n hành phân b ả ậ ợ ế ổ chi phí s n xu t, kinh doanh đã t p h p cho các ả ấ ậ ợ chi phí... tốn vào Tài kho n 635 nh ng n i ạ ả ữ ộdung chi phí sau đây: Chi phí ph c v cho vi c s n xu t s n ph m, ụ ụ ệ ả ấ ả ẩcung c p d ch v ;ấ ị ụ Chi phí bán hàng; Chi phí qu n lý doanh nghi p;ả ệ Chi phí kinh doanh b t đ ng s n;ấ ộ ả Chi phí đ u t xây d ng c b n;ầ ư ự ơ ả Các kho n chi phí đ c trang tr i b ng ngu n ả ượ ả ằ ồkinh phí khác; Chi phí tài chính khác. 7Kho n hồn nh... ợ ả ạ chi ti t theo n i phát sinh chi phí: Phân x ng, t , ế ơ ưở ổ chi ti t theo n i phát sinh chi phí: Phân x ng, t , ế ơ ưở ổđ i s n xu t, b ph n s n xu t, theo s n ph m, ộ ả ấ ộ ậ ả ấ ả ẩđ i s n xu t, b ph n s n xu t, theo s n ph m, ộ ả ấ ộ ậ ả ấ ả ẩnhóm s n ph m, d ch v , ả ẩ ị ụnhóm s n ph m, d ch v , ả ẩ ị ụĐ i v i nh ng chi phí s n xu t, kinh doanh không ố ớ ữ ả ấĐ i v i nh ng chi phí... thu ả ộ ỏ ơ ố ếnh p t m ph i n p đ c gi m tr vào chi ậ ạ ả ộ ượ ả ừphí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành ế ậ ệ ệđã ghi nh n trong năm;ậ 12– Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệTài kho n 642ảTài kho n này dùng đ ph n ánh các chi phí qu n ả ể ả ảlý chung c a doanh nghi p ủ ệTài kho n 642 đ c m chi ti t theo t ng n i dung ả ượ ở ế ừ ộ chi phí theo quy đ nh.ịTuỳ theo yêu c u qu n lý... ừgiao d ch trong năm vào chi phí thu ị ếTNDN hỗn l i:ạ 4Đ i v i các tài kho n dùng đ t ng h p chi phí s n ố ớ ả ể ổ ợ ảĐ i v i các tài kho n dùng đ t ng h p chi phí s n ố ớ ả ể ổ ợ ảxu t, kinh doanh và tính giá thành s n ph m, d ch ấ ả ẩ ịxu t, kinh doanh và tính giá thành s n ph m, d ch ấ ả ẩ ịv nh Tài kho n 154 Chi phí s n xu t, kinh ụ ư ả ả ấv nh Tài kho n 154 Chi phí s n xu t, kinh... ự ế 11– Chi phí bán hàngTài kho n 641ảTài kho n này dùng đ ph n ánh các chi phí th c ả ể ả ựt phát sinh trong quá trình bán s n ph m, hàng ế ả ẩhố, cung c p d ch vấ ị ụTài kho n 641 đ c m chi ti t theo t ng n i dung ả ượ ở ế ừ ộ chi phí. Tuỳ theo đ c đi m kinh doanh, yêu c u ặ ể ầqu n lý t ng ngành, t ng doanh nghi p, Tài kho n ả ừ ừ ệ ả641 có th đ c m thêm m t s n i dung chi phí. ể... hóa, d ch v đã bán ị ố ủ ả ẩ ị ụtrong kỳ. Chi phí nguyên li u, v t li u, chi phí nhân cơng v t ệ ậ ệ ượtrên m c bình th ng và chi phí s n xu t chung c ứ ườ ả ấ ốđ nh khơng phân b đ c tính vào giá v n hàng bán ị ổ ượ ốtrong kỳ;Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi ả ụ ấ ủ ồtr ph n b i th ng do trách nhi m cá nhân gây ra;ừ ầ ồ ườ ệ Chi phí xây d ng, t ch TSCĐ v t trên m c bình... trong năm hi n hành.ệ ệ 23+ Chênh l ch t m th i đ c kh u tr ệ ạ ờ ượ ấ ừthông th ng phát sinh t các kho n:ườ ừ ả(1). Chi phí trích tr cướ . Trích tr c chi phí s a ch a l n ướ ử ữ ớTSCĐ. Trích tr c chi phí lãi vay tr sau ướ ả- dài h n (g m c lãi trái phi u tr ).ạ ồ ả ế ả 141 - K toán Thu thu nh p doanh nghi p ế ế ậ ệhi n hành:ệ1.1 - Khái ni m, ph ng pháp tínhệ ươ - Khái... yêu c u qu n lý c a t ng ngành, t ng ầ ả ủ ừ ừdoanh nghi p, Tài kho n 642 có th đ c m ệ ả ể ượ ởthêm m t s tài kho n c p 2 đ ph n ánh các n i ộ ố ả ấ ể ả ộdung chi phí thu c chi phí qu n lý doanh nghi p. ộ ả ở ệCu i kỳ, k tốn k t chuy n chi phí qu n lý doanh ố ế ế ể ảnghi p vào bên N Tài kho n 911 "Xác đ nh k t ệ ợ ả ị ếqu kinh doanh".ả 36 + Ph ng pháp tính:ươThu thu nh p hoãn... ử ụTài kho n 8211 – Chi phí thu thu nh p ả ế ậdoanh nghi p hi n hành;ệ ệ Bên N : ợ - Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p ế ậ ệ ả ộtính vào chi phí thu thu nh p doanh ế ậnghi p hi n hành phát sinh trong năm;ệ ệ - Thu thu nh p doanh nghi p c a các ế ậ ệ ủnăm tr c ph i n p b sung do phát hi n ướ ả ộ ổ ệsai sót khơng tr ng y u c a các năm tr c ọ ế ủ ướđ c ghi tăng chi phí thu thu nh p doanh . ố ượch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung..., thì ị ư ả ấch u chi phí nh : Chi phí s n xu t chung..., thì ị ư ả ấtr c h t ph i t p h p các chi phí này. doanh".ả 1 3Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g mả ệ Chi phí nhân liên qu n lýả Chi phí v t li u qu n lýậ ệ ả Chi phí đ dùng văn phòng ồ Chi phí kh u
- Xem thêm -

Xem thêm: ke toan chi phi thue TNDN.pdf, , - Khái ni m, ph ng pháp tính Khái ni m, ph ng pháp tính:, Giá tr đ c kh u tr chuy n sang các Tài kho n s d ng: ả