0

Quyết định số 1742 QĐ-BYT - Về việc ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”

1 278 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 06:55

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 1742/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh tay - chân - miệng” _ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 26/11/2007; Xét đề nghị Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Mơi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định “Hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh tay- chân - miệng” Điều “Hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh tay- chân - miệng” tài liệu hướng dẫn áp dụng sở y tế dự phòng sở khám, chữa bệnh Nhà nước tư nhân toàn quốc Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành Điều Các Ơng, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trịnh Quân Huấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 1742 QĐ-BYT - Về việc ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”,

Từ khóa liên quan