0

Phân tích kiến trúc trong UML

36 1,439 6
  • Phân tích kiến trúc trong UML

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 10:36

Phân tích kiến trúc trong UML OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20001Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UMLPhân tích Kiến trúc(Architectural Analysis)OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20002Mục tiêu:?Tìm hiểu mục đích của Phân tích Kiến trúc vànơi thực hiện công việc này trong chu kỳ sốngcủa hệ thống?Mô tả một mẫu biểu diễn kiến trúc và một tậphợp các cơ chế phân tích cùng với ảnh hưởngcủa chúng đến kiến trúc?Tìm hiểu nguồn gốc căn bản và các khảo sáthợp lý nhằm hỗ trợ cho các quyết đònh liênquan đến kiến trúc (hệ thống)?Tìm hiểu cách đọc và diễn dòch các kết quảcủa Phân tích Kiến trúc? Các tầng kiến trúc và quan hệ giữa chúng? Các trừu tượng hóa chính?Các cơ chế phân tíchOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20003ArchitectDesignerPhân tích ki?n trúcArchitectureReviewerPh?n bi?nthi?t k?Ph?n bi?nki?n trúcUse-CaseAnalysisThi?t k?ki?n trúcMơ t? cácTuong tranhMơ t? cácPhân b?ClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPhân tích kiến trúc trong ngữ cảnhOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ModelPhân tíchKiến trúcUse-Case Realization(identified)Design ModelDesignGuidelinesSoftware ArchitectureDocumentBusiness ModelOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20005Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?CheckpointsOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20006Kiến trúc là gì: Mô hình “4+1 View”Process View Deployment ViewLogical ViewUse-Case ViewImplementation ViewEnd-user FunctionalityProgrammersSoftware managementPerformanceScalabilityThroughputSystem integratorsSystem topologyDelivery, installationcommunicationSystem engineeringAnalysts/DesignersStructureOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20007?Package là một cơ chế để tổ chức các phầntử thành nhóm?Là một phần tử của mô hình có thể chứacác phần tử khác?Dùng để?Tổ chức một mô hình đang trong q/t phát triển?Làm một đơn vò trong quản trò cấu hìnhPackage NameNhắc lại: Package là gì ?OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20008?Các Package có thể liên hệ với nhau thôngqua mối quan hệ dependency?Dependency hàm nghóa• Các thay đổi ở Supplier package có thể ảnhhưởng đến Client package• Client package không thể được dùng lại mộtcách độc lập vì nó phụ thuộc vào SupplierpackageCác mối quan hệ giữa Packages: DependencyClientPackage SupplierPackageDependency relationshipOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20009ABCABHierarchykhông đượcchứa chutrìnhABCA'Các phụ thuộc xoay vòng làm cho không thể dùnglại một package khi không có các package khácLoại bỏ các phụ thuộc xoay vòngOOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200010Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints[...]... types?etc. OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20005Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúc SupplementarySpecificationGlossaryUse-Case Model Phân tích Kiến truùcUse-Case... đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20003ArchitectDesigner Phân tích ki?n trúc ArchitectureReviewerPh?n bi?nthi?t k?Ph?n bi?nki?n trúc Use-CaseAnalysisThi?t k?ki?n trúc Mơ t? cácTuong tranhMơ t? các Phân b?ClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewer Phân tích kiến trúc trong ngữ cảnh OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200025ParameterizedcollaborationStructural... xác định trong Architectural Analysis? Tai sao chúng lạiđược xác định ở đây? ?Kiến trúc phân lớp là gì ? Cho ví dụ về cáclayer truyền thống. OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc ?Các loại cơ chế kiến trúc ?Các cơ chế phân tích (conceptual)?Các cơ chế thiết kế (concrete)?Các cơ chế cài đặt (actual) OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong... OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20002Mục tiêu:?Tìm hiểu mục đích của Phân tích Kiến trúc vànơi thực hiện công việc này trong chu kỳ sốngcủa hệ thống?Mô tả một mẫu biểu diễn kiến trúc và một tậphợp các cơ chế phân tích cùng với ảnh hưởngcủa chúng đến kiến trúc ?Tìm hiểu nguồn gốc căn bản và các khảo sáthợp lý nhằm hỗ trợ cho các quyết định liênquan đến kiến trúc (hệ thống)?Tìm... diagram thểhiện tất cả các class trong realization và các quanhệ cần thiết của chúng? Dùng các danh từ để đặt tên cho các Class. Tên càngphù hợp với ý nghóa ứng dụng càng tốt OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20001 Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UML Phân tích Kiến trúc (Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200018Các... tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200013Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200010Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban... diễn dịch các kết quảcủa Phân tích Kiến trúc ? Các tầng kiến trúc và quan hệ giữa chúng? Các trừu tượng hóa chính?Các cơ chế phân tích OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200028Làm thế nào để tìm thấy các Layer??Mức trừu tượng? Nhóm các phần tử cùng chung mức độ trừu tượng ?Phân tách các thành phần liên quan? Nhóm những gì giống nhau lại chung? Phân biệt những gì khác biệt... 9/200023Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200020Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints ... OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200017Các đặc trưng của Analysis Mechanism?Persistency? Granularity? Volume? Duration? Access mechanism? Access frequency (creation/deletion, update, read)? Reliability?Communication? Latency? Synchronicity? Message Size? Protocol OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200019Ví dụ: Các cơ chế phân tích trong “ĐKý... S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200035(continued)Bài tập:?Làm các công việc sau:?Cho một số kết quả của luồng công việc đặc tảy/c người dùng:• Phát biểu bài toán• Use-Case Model main diagram• Glossary?Cho một số quyết định về kiến trúc hệ thống:• Các upper-level architectural layer và cácmối phụ thuộc của chúng (bằng văn bản) OOAD S? d?ng UMLPhân tích ki?n trúc Duong . d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ModelPhân tíchKiến trúcUse-Case. chế kiến trúc là gì?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc? Các loại cơ chế kiến trúc? Các cơ chế phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kiến trúc trong UML, Phân tích kiến trúc trong UML, Phân tích kiến trúc trong UML

Hình ảnh liên quan

?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kiến trúc là gì: Mô hình “4+1 View” - Phân tích kiến trúc trong UML

i.

ến trúc là gì: Mô hình “4+1 View” Xem tại trang 6 của tài liệu.
?Là một phần tử của mô hình có thể chứa các phần tử khác - Phân tích kiến trúc trong UML

m.

ột phần tử của mô hình có thể chứa các phần tử khác Xem tại trang 7 của tài liệu.
?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 10 của tài liệu.
Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 11 của tài liệu.
?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 13 của tài liệu.
?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 20 của tài liệu.
?Bảng chú giải (Glossary) - Phân tích kiến trúc trong UML

Bảng ch.

ú giải (Glossary) Xem tại trang 21 của tài liệu.
?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 23 của tài liệu.
?Các qui ước trong mô hình hóa - Phân tích kiến trúc trong UML

c.

qui ước trong mô hình hóa Xem tại trang 31 của tài liệu.
?Chúng ta đã cung cấp một hình ảnh toàn diện - Phân tích kiến trúc trong UML

h.

úng ta đã cung cấp một hình ảnh toàn diện Xem tại trang 32 của tài liệu.
chúng đã được xác định và mô hình một cách - Phân tích kiến trúc trong UML

ch.

úng đã được xác định và mô hình một cách Xem tại trang 33 của tài liệu.